Search result for

out of sight

(42 entries)
(0.0825 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -out of sight-, *out of sight*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
out of sight    [IDM] มองไม่เห็น (มักใช้กับ get, keep, stay)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Get the van out of sight. Lay low.-เอารถไปซ่อนก่อน ซ่อนตัว Pilot (2008)
Keep out of sight and stand by for further orders.กำบังตัวไว้เและรอฟังคำสั่ง Lair of Grievous (2008)
Why must my three keep out of sight Beneath a vicious square-root sign?ทำไมเลขสามของผมต้องถูกเก็บไว้ ภายใต้ความชั่วร้ายของสัญลักษณ์รากที่สอง Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
It's going to be uptight and out of sight.จากโรงแรมที่เรียบง่ายของเรา ซานิ วิสตา Bedtime Stories (2008)
Donna and I found you another piece of property right on the beach in Santa Monica that is uptight and out of sight.ผมเจอสถานที่ใหม่สำหรับเราแล้ว มันอยู่ใกล้ๆหาดซานตา โมนิกา มันดี และมองไม่เห็น Bedtime Stories (2008)
I'm going to assume that that whole out of sight thing doesn't really apply right now.ผมจะถือว่า การไม่ให้คลาดสายตา ไม่ได้ใช้จริงในตอนนี้ Chuck Versus the Colonel (2009)
No, I want you out of sight.ไม่ ฉันอยากใ้ห้คุณออกไปจากที่นี่ Water (2009)
The whole arrest scandal, out of sight, out of mind.เคลียร์เรื่องจับกุมอื้อฉาวทั้งหมดนี่ Reversals of Fortune (2009)
There was nothing out of sight or out of mind about your trip.มันไม่มีอะไรที่มองไม่เห็น หรือบ้าบอเกี่ยวกับทริปของเธอ Reversals of Fortune (2009)
He told me to stay out of sight.เขาบอกฉันให้อยู่ที่นั่น Chapter Eight 'Shadowboxing' (2009)
Not a problem with Flint Lockwood's latest invention, the Outtasighter so-named because it catapults uneaten food out of sight and therefore, out of mind.ไม่มีปัญหา เมื่อฟลิ้นท์ ล็อควู้ด สร้างเครื่องกำจัดอาหารเหลือให้สิ้นซาก ได้ชื่อนี้ก็เพราะ.. มันกำจัดอาหารที่เหลือ .. จนสิ้นซากจริงๆ Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
- He's... - Out of sight, out of mind.เขาไม่อยู่ ไม่ได้สนใจ Legion (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
out of sightA ship was out of sight soon.
out of sightHe hid his dictionary out of sight.
out of sightHis car soon went out of sight.
out of sightIf you just crouch a little, her crotch can just be seen flicking in and out of sight. [XXX]
out of sightOnce out of sight of the house, he began to run.
out of sightOut of sight out of mind.
out of sightOut of sight, out of mind.
out of sightOut of sight, out of mind. [Proverb]
out of sightOut of sight out of mind. When you're separated you lose touch.
out of sightShe quickly put the money out of sight.
out of sightShe stood there even after the train was out of sight.
out of sightShe waved her hand until the train was out of sight.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลับหูลับตา    [ADJ] out of sight, See also: out of range, invisible, Syn. ไกลหูไกลตา, ลับตา, Ant. เปิดเผย, Example: เขาเก็บของสำคัญไว้ในที่ลับหูลับตาคนเป็นอย่างดี, Thai definition: ที่ไม่มีใครสามารถเห็นได้
ไกลลิบ [ADV] out of sight of, Syn. ไกลลิบลับ, Ant. ใกล้, Example: เขาสังเกตเห็นไฟกระพริบอยู่ไกลลิบ ไม่นานก็ใกล้เข้ามา, Thai definition: อย่างสุดสายตาที่ไม่สามารถมองเห็นได้
ไกลตา [ADV] out of sight, Thai definition: อยู่ห่างไกลจากช่วงสายตาที่มองเห็น
ไกลหูไกลตา [ADV] out of sight, See also: out of earshot, Syn. ห่างไกล, Ant. ใกล้หูใกล้ตา, Example: เมื่อลูกต้องไปอยู่ไกลหูไกลตาพ่อแม่ ย่อมเป็นธรรมดาที่พ่อแม่ต้องกังวลถึงความเป็นอยู่ของลูก
ลับตา    [ADJ] out of sight, Example: เราไม่ควรอยู่ในที่ลับตาคนเพราะอาจจะไม่ปลอดภัย, Thai definition: ที่ไม่มีใครเห็น
ลับสายตา    [ADV] out of sight, Syn. พ้นสายตา, ลับตา, Example: ทหารบกและทหารเรือต่างเปล่งเสียงไชโยอำลากัน จนกระทั่งเรือเอ็มไพร์แล่นลับสายตา, Thai definition: อยู่ในระยะที่ไกลเกินสายตาจะมองเห็นได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หายหัว[v.] (hāihūa) EN: disappear ; be out of sight ; be unseen   FR: se faire rare
ไกลลิบ[adv.] (klailip) EN: out of sight of   FR: lointain ; distant ; hors de vue
ลับสายตา[adv.] (lap sāitā) EN: out of sight   
ลับตา[adj.] (laptā) EN: out of sight   
ลิบ[adj.] (lip) EN: far apart ; far ; distant ; remote ; almost out of sight   FR: lointain ; au loin

Japanese-English: EDICT Dictionary
縁の下[えんのした, ennoshita] (n) under the floor; out of sight; in background [Add to Longdo]
去る者は日々に疎し[さるものはひびにうとし, sarumonohahibiniutoshi] (exp) Out of sight, out of mind [Add to Longdo]
去る者日日に疎し[さるものひびにうとし, sarumonohibiniutoshi] (exp) (id) Out of sight, out of mind [Add to Longdo]
見えつ隠れつ[みえつかくれつ, mietsukakuretsu] (n,vs) (See 見え隠れ) coming into and out of sight [Add to Longdo]
消え失せる;消えうせる[きえうせる, kieuseru] (v1,vi) (X) (vulg) to disappear; to get out of sight; to die; (in imperative) to fuck off [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 out of sight
   adv 1: no longer visible; "the ship disappeared behind the
       horizon and passed out of sight" [syn: {out of sight},
       {out of view}]
   2: quietly in concealment; "he lay doggo" [syn: {doggo}, {out of
     sight}, {in hiding}]
   adj 1: not accessible to view; "concealed (or hidden) damage";
       "in stormy weather the stars are out of sight" [syn:
       {concealed}, {hidden}, {out of sight}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top