หรือคุณหมายถึง more or leß?
Search result for

more or less

(36 entries)
(0.0299 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -more or less-, *more or less*, more or les
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
more or less[IDM] อย่างเหมาะสม, See also: ไม่มากก็น้อย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That was more or less true.มันเป็นเรื่องจริง ไม่มากก็น้อย. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Happiness more or less#ความสุข มากหรือน้อย# Marley & Me (2008)
More or less.อยากจะมากกว่าหรือน้อยกว่า Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
More or less.ก็ประมาณนั้น Boxed In (2008)
More or less.รึเปล่าก็ยังไม่แน่ I Love You, Beth Cooper (2009)
Did they talk more or less those days? Did they spend any money?พวกเขาคุยโทรศัพท์มากขึ้นหรือน้อยลง ในวันเหล่านั้น พวกเขาใช้เงินบ้างไหม A Shade of Gray (2009)
Yeah, more or less, yeah.ใช่, ไม่มากไม่น้อย, ใช่ Chuck Versus the Colonel (2009)
Yeah, more or less, yeah.ใช่, ไม่มากไม่น้อย, ใช่ Chuck Versus the Ring (2009)
At this point, we're interviewing you to get more or less an expert opinion.ตอนนี้เราแค่ถามคุณ เพื่อให้ได้ความเห็นผู้เชี่ยวชาญ ไม่มากก็น้อย Remains to Be Seen (2009)
Yeah, more or less.ใช่ ยิ่งขึ้นหรือน้อยลง Dream Logic (2009)
Only the luckiest of people find their way, more or less, back to the world you live in.มีเพียงคนที่โชคดีที่สุด ที่จะหาทางกลับได้ถูก มากกว่าหรือน้อยกว่า ที่กลับมาสู่โลก ที่เราอาศัยอยู่ได้ Grey Matters (2009)
More or less.ไม่มากก็น้อย Avatar (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
more or lessA man is more or less what he look.
more or lessAnd so, knowledge from the past, mixed up with assumptions about that knowledge, which may be more or less appropriate, is used to augment information provided by the senses.
more or lessDo not be shy. Your pronunciation is more or less correct.
more or lessEveryone is more or less conceited.
more or lessEveryone is more or less interested in art.
more or lessEveryone more or less likes showing off in public.
more or lessEvery one of us is more or less interested in art.
more or lessEveryone was more or less interested in the arts.
more or lessHe is more or less drunk.
more or lessHe seems more or less familiar with the subject.
more or lessHe understands her problems more or less.
more or lessHe was more or less drunk.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พอฟัด[ADV] about the same, See also: more or less the same, Syn. พอฟัดพอเหวี่ยง, พอวัดพอเหวี่ยง, สูสี, Example: ทั้ง 2 ฝ่ายมีกำลังพอฟัดกันทีเดียว คงต้องสู้กันนานกว่าจะรู้ผล
พอฟัด[ADV] about the same, See also: more or less the same, Syn. พอฟัดพอเหวี่ยง, พอวัดพอเหวี่ยง, สูสี, Example: ทั้ง 2 ฝ่ายมีกำลังพอฟัดกันทีเดียว คงต้องสู้กันนานกว่าจะรู้ผล

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい線;良い線;好い線[いいせん, iisen] (exp) (See いい線行く) more or less right; you are on the right track; getting warm [Add to Longdo]
増えても減っても[ふえてもへっても, fuetemohettemo] (exp) more or less [Add to Longdo]
多かれ少なかれ[おおかれすくなかれ, ookaresukunakare] (exp) to a greater or lesser extent (degree); more or less [Add to Longdo]
多少[たしょう, tashou] (adj-no,adv,n) more or less; somewhat; a little; some; (P) [Add to Longdo]
大なり小なり[だいなりしょうなり, dainarishounari] (exp) to a greater or lesser extent (degree); more or less [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
啷当[lāng dāng, ㄌㄤ ㄉㄤ, / ] more or less; or so (of approx age or number); and so on [Add to Longdo]
大致[dà zhì, ㄉㄚˋ ㄓˋ, ] more or less; roughly; approximately [Add to Longdo]
或多或少[huò duō huò shǎo, ㄏㄨㄛˋ ㄉㄨㄛ ㄏㄨㄛˋ ㄕㄠˇ, ] more or less [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 more or less
   adv 1: (of quantities) imprecise but fairly close to correct;
       "lasted approximately an hour"; "in just about a minute";
       "he's about 30 years old"; "I've had about all I can
       stand"; "we meet about once a month"; "some forty people
       came"; "weighs around a hundred pounds"; "roughly
       $3,000"; "holds 3 gallons, more or less"; "20 or so
       people were at the party" [syn: {approximately}, {about},
       {close to}, {just about}, {some}, {roughly}, {more or
       less}, {around}, {or so}]
   2: to a small degree or extent; "his arguments were somewhat
     self-contradictory"; "the children argued because one slice
     of cake was slightly larger than the other" [syn: {slightly},
     {somewhat}, {more or less}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top