Search result for

military

(113 entries)
(0.0073 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -military-, *military*
English-Thai: Longdo Dictionary
military police(n) สารวัตรทหาร อักษรย่อคือ สห.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
military[N] ทหาร, See also: กองกำลัง, กองทัพ, Syn. armed forces, soldiery, troops
military[ADJ] ทางทหาร, See also: เกี่ยวกับทหาร, ของทหาร, Syn. martial, soldierly, combative
military[ADJ] เกี่ยวกับสงคราม
military service[N] การรับราชการทหาร, See also: ช่วงเวลาเป็นทหาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
military(มิล'ลิเทอรี) adj. เกี่ยวกับทหาร
paramilitaryadj. เกี่ยวกับหน่วยเสริมการทหาร

English-Thai: Nontri Dictionary
military(adj) ในทางทหาร,เกี่ยวกับทหาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Military Attachéผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเหล่าทัพ (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
military civic actionการช่วยเหลือพลเมืองโดยทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
military commissionคณะกรรมการศาลทหาร (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
military conscription listรายชื่อผู้ถูกเกณฑ์ทหาร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
military courtศาลทหาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
military demonstrationการแสดงแสนยานุภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
military governmentรัฐบาลทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
military governmentรัฐบาลทหาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
military indemnityค่าปฏิกรรมทางทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
military indemnityค่าปฏิกรรมทางทหาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Military administrationการบริหารงานทหาร [TU Subject Heading]
Military architertureสถาปัตยกรรมการทหาร [TU Subject Heading]
Military art and scienceการทหาร [TU Subject Heading]
Military assistanceความช่วยเหลือทางทหาร [TU Subject Heading]
Military assistance, Americanความช่วยเหลือทางทหารของสหรัฐอเมริกา [TU Subject Heading]
Military assistance, Sovietความช่วยเหลือทางทหารของสหภาพโซเวียต [TU Subject Heading]
Military attachesผู้ช่วยทูตทหาร [TU Subject Heading]
Military bases, Americanฐานทัพอเมริกัน [TU Subject Heading]
Military cadetsนักเรียนนายร้อยทหาร [TU Subject Heading]
Military ceremonies, honors, and salutesพิธีเกียรติยศทางทหารและการแสดงความเคารพ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- yeah and just send the kit up to military school, you don't even have to deal with it okay\ N การ-อือ และเพิ่งส่งชุดถึงทหารโรงเรียน \ n คุณไม่ได้กับมัน เอาละ Gas Pills (2008)
No droids. This code is for military use only.ดรอยด์ใช้ไม่ได้ รหัสนี่ไว้ใช้สำหรับทหารเท่านั้น Bombad Jedi (2008)
Done with military precision, hey, major?ทำด้วยความแม่นยำทางทหารใช่มั้ย ผู้พัน The Bank Job (2008)
*Gunguk Jeongsa: official responsible for all military matters in the country*กันจัก ชอนซา: รับผิดชอบด้านการทหารทั้งหมดของประเทศ ข้าจะแต่งตั้งเจ้าให้เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด*. The Kingdom of the Winds (2008)
Not only military matters, but every and all state affairs shall now... be under your command.ไม่เฉพาะด้านการทหารเท่านั้น แต่รวมถึงทุกๆภาระกิจของประเทศจะอยู่... ภายใต้การนำของท่าน The Kingdom of the Winds (2008)
This is a military warehouse. I've never been here before in my life.นี่คือโกงดังของทหาร ฉันไม่เคยมาที่นี่มาก่อนเลย Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
You aided and abetted KGB agents who broke into a top-secret military installation in the middle of the United States of America, my country.คุณช่วยเหลือและรู้เป็นเป็นใจให้สายลับเคจีบี บุกเข้าไปในค่ายทหาร/ ลับสุดยอดของกองทัพ กลางอเมริกา ประเทศของผม Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Scooping up artifacts she thinks might have paranormal military applications.สกาน่าแปลอยู่ในช่วง3100 ปีก่อนคริสตกาล แล้วอยูมาอีก300 ปี /จนกระทั่งถูกทิ้งร้างไป เมื่อ 2500 ปีก่อนคริสตกาล Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
In Burma, the hard line military regime causes increasing international concern.In Burma, the hard line military regime. causes increasing international concern.. Rambo (2008)
Some form of chemical weapon has been used in Burma by military...อาวุธเคมีบางชนิดถูกใชโดยกองทัพพมา... Rambo (2008)
The military government wants the abundant natural resources on Karen land.รัฐบาลทหารตองการ ทรัพยากรบนทีดินของชาวกะเหรียง Rambo (2008)
The Burmese military campaign against the Karen people has been going on for almost 60 years... the longest running civil war in the world.นโยบายของทหารพมาตอชาวกะเหรียง ดำเนินมากวา 60 ปี นีเปนสงครามกลางเมืองทียาวนานทีสุดในโลก Rambo (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
militaryA commercial airplane allegedly violated military airspace.
militaryDeposed in a military coup in September 2006 and having effectively been in exile, the Former premier of Thailand Thaksin has returned after about a year and a half.
militaryHe is exempt from the military service.
militaryHe was subjected to strict military discipline while in the service.
militaryHis bearing announced him as a military man.
militaryHis bearing was stiff and military.
militaryIn reports in America guerrilla resistance by the Iraq military is called terrorism.
militaryIn the game of espionage, one side counters the other side by apple cart of military strategies.
militaryIt goes without saying military discipline is literally rigid.
militaryMilitary discipline is literally rigid.
militaryMilitary personnel are prime targets of car salespeople.
militaryMilitary toys are abundant in the shops.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วงการทหาร[N] military, Syn. แวดวงทหาร, Example: นายทหารคนนี้กระทำตัวเป็นรอยด่างของวงการทหาร สมควรได้รับการลงโทษ, Count unit: วงการ, Thai definition: หน่วยงานและกลุ่มบุคคลที่เป็นทหาร
ขส.ทบ.[N] Military Transportation Department, Syn. กรมการขนส่งทหารบก
ส.ห.[N] military police, Syn. สารวัตรทหาร
ยุทธการ[N] battle, See also: military operations, naval operations, fighting, warfare, Syn. การรบ, การทำสงคราม, Example: ยุทธการใบไม้ร่วงนั้นเป็นยุทธการที่เกิดขึ้นจริงในยุคที่ยังมีการเคลื่อนไหวของผู้ก่อการร้ายที่เขตพื้นที่ใกล้ชายแดน
ราชการทหาร[N] military service, See also: fighting service, Ant. ราชการพลเรือน, Example: การที่ท่านสมัครเข้ารับราชการทหาร หมายความว่าท่านพร้อมแล้วที่จะเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อส่วนรวม
ศาลทหาร[N] military court, See also: court martial, Example: การร่วมมือก่อสงครามรุกรานนั้น ศาลทหารไม่รับฟังข้ออ้างเรื่องสภาพย้อนหลัง, Count unit: ศาล, แห่ง, Thai definition: ศาลในสังกัดกระทรวงกลาโหมซึ่งมีอำนาจพิจารณาพิพากษาวางบทลงโทษผู้กระทำผิดต่อกฎหมายทหารหรือกฎหมายอื่นในทางอาญา และมีอำนาจสั่งลงโทษบุคคลใดๆ ที่กระทำผิดฐานละเมิดอำนาจศาลตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง, Notes: (กฎหมาย)
สวนสนาม[N] march, See also: military parade, parade, review, Syn. พิธีสวนสนาม, Example: คณะนายทหารของโซเวียตร่วมชมพิธีสวนสนามของกองทหารรักษาพระองค์, Thai definition: พิธีชุมนุมพลกองทหารที่ลานกว้างเพื่อแสดงความสง่าผ่าเผยว่า มีความพร้อมเพรียงและพร้อมสรรพด้วยเครื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ ให้เป็นเกียรติแก่ผู้เป็นประธานในพิธีซึ่งจะได้ตรวจดูแถวทหารที่ตั้งอยู่ คือ ตรวจพลและดูการเดินแถวของทหารเหล่านั้น
ทางการทหาร[N] military, See also: armed forces, army force, Example: คอมพิวเตอร์มีบทบาทสำคัญในทางการทหารเพราะอาวุธสมัยใหม่จะมีคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ควบคุมทำให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ, Thai definition: ด้านการทหาร
ขุนพล[N] warlord, See also: military commander, army commander, military leader, Syn. แม่ทัพ, ขุนศึก, นายทัพ, Example: ปราสาทหลังใหญ่นี้เป็นที่พักผ่อนของขุนพลท่านหนึ่ง, Count unit: คน, ท่าน, Thai definition: ผู้ที่เป็นหัวหน้าทัพของกองทหาร
ไพร่พล[N] soldiers, See also: military forces, troops, Example: สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงพาไพร่พลมาสร้างกำลังทางหัวเมืองตะวันออก เพื่อกลับไปกู้กรุงศรีอยุธยา, Thai definition: กำลังทหาร, กองทัพทหาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บู๊[adj.] (bū) EN: military ; fighting   FR: militaire
จ่า[n.] (jā) EN: sergeant ; sergeant major ; petty officer in the navy ; non-commissionned military   FR: sous-officier [m]
กบี่ธุช[n.] (kabīthut) EN: standard with a picture of Hanuman which Rama used to lead his army of monkeys ; king's military standard bearing the figure of Hanuman   
กำลังทหาร[n. exp.] (kamlang thahān) EN: military strenght   FR: force militaire [f] ; puissance militaire [f]
การศาลทหาร[n. exp.] (kān sān thahān) EN: military justice   
การยึดครองทางทหาร[n. exp.] (kān yeutkhrøng thāng thahān) EN: military occupation   FR: occupation militaire [f]
ค่ายทหาร[n. exp.] (khāi thahān) EN: military camp   FR: camp militaire [m]
เขตอำนาจทางทหาร[n. exp.] (khēt amnāt thāng thahān) EN: military jurisdiction   
กองเกิน[n.] (køngkoēn) EN: registered men of premilitary age   
กฎหมายทหาร[n. exp.] (kotmāi thahān) EN: military law ; martial law   FR: loi militaire [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MILITARY    M IH1 L AH0 T EH2 R IY0
MILITARY'S    M IH1 L AH0 T EH2 R IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
military    (n) (m i1 l i t r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Datenklassifikation {f}military classification [Add to Longdo]
militärischer Einsatz [mil.]military activity [Add to Longdo]
Feldjäger {m} [mil.]military police [Add to Longdo]
Heeresdienst {m}military service [Add to Longdo]
Kampfmaßnahme {f}military action [Add to Longdo]
Marschmusik {f}military marches [Add to Longdo]
Militärarzt {m}military surgeon [Add to Longdo]
Militärattaché {m}; Militärattache {m}military attaché; military attache [Add to Longdo]
Militärgericht {n}military court [Add to Longdo]
Militärpolizei {f}military police [Add to Longdo]
Militärputsch {m}military putsch [Add to Longdo]
Militärregierung {f}military government [Add to Longdo]
Militärstützpunkt {m}military base [Add to Longdo]
Truppenparade {f} [mil.]military parade [Add to Longdo]
Truppenschau {f}; Parade {f}military review [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ軍[アメリカぐん, amerika gun] (n) U.S. forces; American military [Add to Longdo]
イラク軍[イラクぐん, iraku gun] (n) Iraq military [Add to Longdo]
タンク[, tanku] (n) (1) tank (of liquid); (2) tank (military vehicle); (P) [Add to Longdo]
トーチカ[, to-chika] (n) bunker (military) (rus [Add to Longdo]
フランス軍[フランスぐん, furansu gun] (n) French military [Add to Longdo]
マラータ;マラーター[, mara-ta ; mara-ta-] (n) Maratha; Mahratta; member of the Hindu people of Maharashtra (esp. a member of the royal or military caste) [Add to Longdo]
ミリタリー[, miritari-] (n) military [Add to Longdo]
ミリタリーマーチ[, miritari-ma-chi] (n) military march [Add to Longdo]
ミリタリールック[, miritari-rukku] (n) military look; (P) [Add to Longdo]
旭日旗[きょくじつき, kyokujitsuki] (n) Japan's naval ensign; Japanese flag used on military ships [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
兵力[bīng lì, ㄅㄧㄥ ㄌㄧˋ, ] military strength; armed forces; troops [Add to Longdo]
兵家[bīng jiā, ㄅㄧㄥ ㄐㄧㄚ, ] military strategist in ancient China; military commander; soldier [Add to Longdo]
兵役[bīng yì, ㄅㄧㄥ ㄧˋ, ] military service [Add to Longdo]
兵权[bīng quán, ㄅㄧㄥ ㄑㄩㄢˊ, / ] military leadership; military power [Add to Longdo]
兵营[bīng yíng, ㄅㄧㄥ ˊ, / ] military camp; barracks [Add to Longdo]
分队[fēn duì, ㄈㄣ ㄉㄨㄟˋ, / ] military platoon or squad [Add to Longdo]
[wèi, ㄨㄟˋ, ] military officer; to quiet; surname Wei [Add to Longdo]
工兵[gōng bīng, ㄍㄨㄥ ㄅㄧㄥ, ] military engineer [Add to Longdo]
师长[shī zhǎng, ㄕ ㄓㄤˇ, / ] military division level commander; teacher [Add to Longdo]
幕府[mù fǔ, ㄇㄨˋ ㄈㄨˇ, ] military government in premodern Japan; bakufu or "tent government" [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Military \Mil"i*ta*ry\, a. [L. militaris, militarius, from
   miles, militis, soldier: cf. F. militaire.]
   [1913 Webster]
   1. Of or pertaining to soldiers, to arms, or to war;
    belonging to, engaged in, or appropriate to, the affairs
    of war; as, a military parade; military discipline;
    military bravery; military conduct; military renown.
    [1913 Webster]
 
       Nor do I, as an enemy to peace,
       Troop in the throngs of military men. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Performed or made by soldiers; as, a military election; a
    military expedition. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   {Military law}. See {Martial law}, under {Martial}.
 
   {Military order}. (a) A command proceeding from a military
    superior.
    (b) An association of military persons under a bond of
      certain peculiar rules; especially, such an
      association of knights in the Middle Ages, or a body
      in modern times taking a similar form, membership of
      which confers some distinction.
 
   {Military tenure}, tenure of land, on condition of performing
    military service.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Military \Mil"i*ta*ry\, n. [Cf. F. militaire.]
   The whole body of soldiers; soldiery; militia; troops; the
   army.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 military
   adj 1: of or relating to the study of the principles of warfare;
       "military law"
   2: characteristic of or associated with soldiers or the
     military; "military uniforms" [ant: {nonmilitary},
     {unmilitary}]
   3: associated with or performed by members of the armed services
     as contrasted with civilians; "military police" [ant:
     {civilian}]
   n 1: the military forces of a nation; "their military is the
      largest in the region"; "the military machine is the same
      one we faced in 1991 but now it is weaker" [syn:
      {military}, {armed forces}, {armed services}, {military
      machine}, {war machine}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top