Search result for

konkretes

(64 entries)
(0.011 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -konkretes-, *konkretes*, konkrete
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา konkretes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *konkretes*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Captain, have you anything definite on Sanchez?Haben Sie was Konkretes gegen Sanchez in der Hand? Touch of Evil (1958)
- Do you have... - any new leads?Soll das heißen, dass Sie... endlich konkrete Ansatzpunkte... Face of the Frog (1959)
I'm not talking about now, I'm just talking...Nicht jetzt konkret, ich meine nur so... On the Beach (1959)
I never predicted the precise date.Ich habe Ihnen nie ein konkretes Datum genannt. On the Beach (1959)
Maybe he got some definite lead. Maybe he went right on.Vielleicht verfolgt er eine konkrete Spur. Psycho (1960)
Do you want to be more specific than that?Möchten Sie es noch etwas konkreter beschreiben? The Man in the Bottle (1960)
That is, i'm not trying to make a point.Das heißt, ich will damit keine konkrete Aussage treffen. A Hundred Yards Over the Rim (1961)
That he did sign and put into effect specific orders calling for the gassing and cremating of one million human beings.Nein! Punkt 5. Er unterzeichnete und vergab konkrete Befehle, die die Vergasung und Einäscherung von 1 Million Menschen zur Folge hatten. Deaths-Head Revisited (1961)
And what exactly did you get tired of?Was hast du eigentlich konkret satt? Nine Days of One Year (1962)
The only revelation that's been made to me has been the specific details of your squalid little affair.Greg offenbarte mir lediglich nur die konkreten Details eurer schmutzigen kleinen Affäre. A Piano in the House (1962)
Can't we get a more specific statement?- Können Sie nicht etwas konkreter werden? To Serve Man (1962)
I can't keep her waiting. Give her something.Ich kann sie nicht länger halten, du musst konkreter werden. 8½ (1963)
This deals with notably more evident matters.Das ist schon was Konkreteres. 491 (1964)
Therefore, nothing material, nothing concrete.Demzufolge nichts Materielles, nichts Konkretes. Castle of Blood (1964)
I've given you proof of my love. There are concrete things. Things that exist between us.Ich habe dir schon Beweise geliefert für meine Liebe, es gibt konkrete Dinge. Une Femme Mariée (1964)
When he says "to work for an uncertainty,"Man hat das Gefühl, dass bis in die höchsten Ebenen des Geistes, wie auch immer sich das für ihn konkretisiert in der Option des christlichen Glaubens, dass es in jedem Menschen diesen höchsten Moment gibt, in dem man vorankommt und vernünftig arbeitet, Entretien sur Pascal (1965)
A victim never has the exact information.Das Opfer erhält nie konkrete Informationen. The 10th Victim (1965)
Before we call the air force, we have to have concrete evidence.Bevor wir die Luftwaffe anrufen, brauchen wir konkrete Beweise. If a Martian Answers, Hang Up (1965)
Let's at least get some concrete evidence.Lass uns noch einen konkreten Beweis finden. If a Martian Answers, Hang Up (1965)
Mr. Lukulay, can you think of any practical results of your work here?Mr. Lukulay, können Sie mir ein konkretes Resultat Ihrer Arbeit nennen? Trail of the Cheetah (1966)
Tangible as words are, that is.So konkret, wie Worte nun mal sind. Persona (1966)
And what actually have you found so far?Und was haben Sie bisher konkret gefunden? Quatermass and the Pit (1967)
I don't know. I... I never really come face to face with it, I guess.Ich weiß es nicht. ich ... lch habe es mir wohl nie ganz konkret überlegt. Will Penny (1967)
I prefer the concrete, the graspable, the provable.Mir ist das Konkrete und Beweisbare lieber. The Return of the Archons (1967)
I really don't have any goals.Ich habe keine konkreten ziele. The Killer Cub (1968)
on a level derived exclusively from Marxist scholastics, I do agree with you, but in the concrete embodiment I see it as something else.Ja, ausschließlich auf der Ebene der marxistischen Scholastik, da stimme ich mit dir überein, aber in der konkreten Verkörperung sehe ich, dass es etwas anderes ist... Memories of Underdevelopment (1968)
- What do you have in common? - Each Other.Ihre ist konkret, die Ihrer Frau ein Spiel mit Illusionen. Where Were You When the Lights Went Out? (1968)
Concrete proof.Konkrete Beweise. Ace High (1968)
and my fear changed... became more specific.Und meine Angst änderte sich. Sie wurde konkreter. Les femmes (1969)
The college will require more concrete proofs.Die Akademie benötigt konkretere Beweise. On Her Majesty's Secret Service (1969)
Second form of avoidance would be the reification of the psychic, the abstract or the extrasensory, and its subsequent externalisation or projection.Die zweite Art ist die Konkretisierung des Psychischen des Abstrakten oder Außersinnlichen und dessen Rationalisierung und Projektion. Stereo (Tile 3B of a CAEE Educational Mosaic) (1969)
In both instances, the distinction between the sensory and the non-sensory, the concrete and the abstract, the psychic and the physical, would be lost utterly.In beiden Fällen wird der Unterschied zwischen sinnlich und nichtsinnlich dem Konkreten und Abstrakten, dem Psychischen und Physischen vollkommen verschwunden sein. Stereo (Tile 3B of a CAEE Educational Mosaic) (1969)
Give me something specific.Sag mir etwas Konkretes. Wszystko na sprzedaz (1969)
THE BURGLARS' NAMES IN THE NEXT LETTER- Geht doch nichts Konkretes draus hervor. Le Cercle Rouge (1970)
It's just that... I'm interested in the way of life of the Indian, rather than, shall we say, adventure.Ich bin lediglich mehr am konkreten Leben der Indianer interessiert, als, sagen wir mal, am Abenteuer. Little Big Man (1970)
Here, we're working on this.Schau, wir studieren nichts Konkretes ein. Out 1 (1971)
I don't know how to explain it, but it should be worthwhile. Get together as a group, OK.Man müsste das konkretisieren, und dann etwas tun, etwas Brauchbares, das muss... Out 1 (1971)
Pierre's ambitions... it was fun... it was enjoyable, but really...Lass uns eine Gruppe gründen, mit konkretem Ziel. Out 1 (1971)
- Well, what's missing?Kannst du nicht konkret sein? Bananas (1971)
I don't know where I stand.- Was soll konkret geschehen? Les cauchemars naissent la nuit (1972)
- What are you driving at inspector?- Haben Sie eine konkrete Idee, Kommissar? Execution Squad (1972)
I have a concrete goal:Ich habe ein konkretes Ziel: Solaris (1971)
But how do we release it now before we know?Aber was wollen wir denn sagen? Bevor wir etwas konkretes wissen. The Crazies (1973)
/As yet, of course, there has been no success /in getting a lead on him /after his escape a week ago.Bisher hat man aber noch keinen einzigen konkreten Hinweis auf seinen Aufenthaltsort, obwohl er schon seit einer Woche auf der Flucht ist. Lemora: A Child's Tale of the Supernatural (1973)
I don't have to answer any questions you ask unless you have a specific charge.Ohne konkrete Anklage bin ich nicht verpflichtet, Ihnen zu antworten. The Long Goodbye (1973)
Dayton, do we have a specific charge against Marlowe?Dayton, liegt eine konkrete Anklage gegen Marlowe vor? The Long Goodbye (1973)
What concrete evidence do you have that you exist?Welche konkreten Beweise hast du, dass du existierst? Dark Star (1974)
We can't even get the government to act on much more serious and concrete facts these days.Behörden sind heutzutage schon schwer zu überzeugen, wenn es um konkrete Fakten geht. Let Sleeping Corpses Lie (1974)
Nothing positive.Aber noch nichts Konkretes. Death Ride (1975)
We're beginning to understand what my friend had figured outNun kann ich von etwas Konkretem ausgehend suchen. The House of the Laughing Windows (1976)

German-Thai: Longdo Dictionary
konkret(adj adv) ชัดแจ้ง, ซึ่งเห็นประจักษ์, เป็นรูปธรรม เช่น Ich will euch ganz konkret sagen, wo es bei uns fehlt. ฉันอยากบอกพวกเธอให้ชัดแจ้งว่า พวกเราขาดอะไรที่ไหน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angebot {n} | konkretes Angebot | Angebot mit kleinem Umfangproposal | concrete proposal | limited effort proposal [Add to Longdo]
Konkretisierung {f}ascertainment of goods [Add to Longdo]
Konkretion {f} [geol.]concretion [Add to Longdo]
Konkretisierung einer Wareappropriation to the contract [Add to Longdo]
greifbar; fühlbar; konkret {adj}tangible [Add to Longdo]
konkretconcrete [Add to Longdo]
konkret {adv}concretely [Add to Longdo]
konkrete Sachenascertained goods [Add to Longdo]
etw. konkretisierento put sth. in concrete terms [Add to Longdo]
konkretisierento substantiate [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
具体的[ぐたいてき, gutaiteki] konkret [Add to Longdo]
具体策[ぐたいさく, gutaisaku] konkrete_Massnahme [Add to Longdo]
具象的[ぐしょうてき, gushouteki] konkret, koerperlich [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top