Search result for

jobben

(37 entries)
(0.021 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jobben-, *jobben*
Possible hiragana form: じょっべん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา jobben มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *jobben*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He said I should forget about my writing and find a job until his show reopens.Ich solle das Schreiben lassen und jobben, bis es mit seiner Show wieder losgeht. Cruising (1980)
To work.Ich muss noch jobben. Mach's gut. Loulou (1980)
We could grab odd jobs on the way.Wir können unterwegs jobbenStir Crazy (1980)
I intend to work this summer and use my savings to buy one.Im Sommer möchte ich jobben und auch das Sparbuch dazu verwenden, mir eins zu kaufen. Life Is a Long Quiet River (1988)
My sister's college education.Wie aufregend. Neben der Schule jobbenRain Girl (1990)
Even before I first wandered into the cabstand for an after-school job... I knew I wanted to be a part of them.Schon bevor ich anfing, am Taxistand zu jobben, wusste ich, ich wollte werden wie die. Goodfellas (1990)
We need to find out how many others are moonlighting at the Galleria.Wir müssen herausfinden, wie viele Beamte noch in der Galleria jobbenInternal Affairs (1990)
## The Simpsons ##Marge muss jobben Marge Gets a Job (1992)
Oh, yeah? At least with the van I could have done a few days work, a bit here, a bit there.Mit dem Van hätte ich wenigstensjobben können. Raining Stones (1993)
So I'll have to work.Also muss ich jobbenOcean Waves (1993)
I've saved from my job.Ich habe mir durchs Jobben etwas gespart. Whisper of the Heart (1995)
There's no honour in taking that after-school job at MickeyD's.Bei McDonald's jobben bringt dir keinen Ruhm. Boiler Room (2000)
I could work at the new Hooters.In Hooters' Titten-Café jobbenCenter Stage (2000)
I could have had a--a palm pilot, you know, and been going to my college reunion, but no, I had to drop out when my mom died to get a job.Ich hätte einen Super Abschluss hingelegt und hätte meine Collegetreffen. Aber nein, als Mom starb, schmiss ich die Schule und wollte jobben. Gut gemacht, Carrie. Class Struggle (2000)
What's the use of getting a job?Was soll ich jetzt noch jobbenNo Show (2002)
Or would you rather stay at the Waffle House as a waitress forever?Oder willst du lieber ewig im "Waffle House" als Kellnerin jobbenHouse of Wax (2005)
Get a job. - Mm... - Nine to fucking five.Ich würde jobben, von neun bis fünf. Harsh Times (2005)
I'll land a few contracts.Und dann werde ich rumjobbenLes ambitieux (2006)
GOOD CATCHING UP WITH YOU, HEF!Lassen Sie mich wissen, wo Sie dann jobbenMild Bunch (2007)
Akira's not an idiot.Akira ist kein Taugenichts. Er geht jobbenTokyo! (2008)
He met her at his part-time job.Hat sie beim Jobben kennengelernt. My Geeky Girlfriend (2009)
-It must be sucks ..Nervt das nicht, hier zu jobbenAll That Glitters (2010)
Also it kept me awake and allowed me to work more part-time jobsUnd es hält mich wach, damit ich mehr jobben kann. Amphetamine (2010)
Instead, Jenny works for another restaurant.Aber Jenny will in einem anderen Zelt jobben. Für ein anderes Restaurant. Irene Huss - The Hunted Witness (2011)
Whoa there.- Ein bisschen jobbenQueen Bee-atches (2011)
He pays us to do it so we can focus on our writing instead of working some bullshit job at McDonald's.Er bezahlt uns, damit wir uns darauf konzentrieren, statt blöde bei McDonald's zu jobbenStuck in Love (2012)
I've been looking all into it. And you can go to the junior college... and we could both get jobs downtown.Ich habe mich schon erkundigt, und du könntest auf ein Junior College gehen, und wir könnten beide in der Innenstadt jobbenThe Spectacular Now (2013)
I bet they'll let us temp together.Ich wette, sie lassen uns zusammen jobbenAnd the Temporary Distraction (2013)
You think they'd let us temp together?Denkst du wirklich, sie lassen uns zusammen jobbenAnd the Temporary Distraction (2013)
And you should get a job at McDonald's.Dann sollten Sie bei McDonald's jobbenThe Wolf of Wall Street (2013)
Or my mom, a riot girl who found her calling as a part-time travel agent and a full-time supermom.Oder meine Mom, ein Riot Grrrl, die ihre Berufung darin fand, in Teilzeit im Reisebüro zu jobben und in Vollzeit Supermom zu sein. If I Stay (2014)
I lied and said I'd found a job.Ich habe gesagt, ich würde jobbenNice and Easy (2014)
We have a rule: "No knob on the job." Heard of it?"Jobben, nicht poppen." Klingelt es da bei euch? Pressions (2015)
So you work at your dad's restaurant? Sometimes.- Sie jobben im Restaurant Ihres Vaters. Episode #1.2 (2015)
I quit painting so I could take a bunch of crappy jobs to pay off your debt after you disappeared to Bolivia.Ich habe aufgehört zu malen, um zu jobben und deine Schulden abzubezahlen, nachdem du nach Bolivien verschwunden bist. Bite Flight Wing-Man Bonnie (2016)
What are you gonna do? Bag groceries?Wirst du im Supermarkt jobbenProvidence (2017)
I guess I'll have to do some odd jobs.Ich muss wohl jobbenThe Hiding Place (1977)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top