Search result for

isolation

(68 entries)
(0.0596 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -isolation-, *isolation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
isolation[N] การแยกออก, Syn. separation
isolation[N] ความโดดเดี่ยว, Syn. seclusion, solitude, desolation
isolationism[N] ลัทธิการอยู่โดดเดี่ยว, See also: ลัทธิโดดเดี่ยว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
isolation(ไอซะเล'เชิน) n. การแยกออก,การแยกตัวอยู่ต่างหาก

English-Thai: Nontri Dictionary
isolation(n) การแยกจากกัน,การปลีกตัวออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
isolationismลัทธิแยกอยู่โดดเดี่ยว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Isolationการแยกเชื้อ, การตรวจแยกเชื้อ, แยก, ระบบแยก, การแยก, การอยู่อย่างโดดเดี่ยว, การแยกตนเอง [การแพทย์]
Isolationการแยกผู้ป่วยไว้ต่างหาก, การแยกคนไข้, การแยกผู้ป่วย [การแพทย์]
Isolation Techniqueการแยกผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อ [การแพทย์]
Isolation, Geographicallyขาดการติดต่อกับส่วนอื่นๆ [การแพทย์]
Isolation, Primaryการแยกเชื้อครั้งแรก, เจริญงอกงามดี [การแพทย์]
Isolation, Reverseบริเวณปลอดเชื้อ [การแพทย์]
Isolation, Stimulusการแยกตัวกระตุ้น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Probably due to advanced American teaching techniques, we bridged the generations of isolation, and communicated successfully with the Molombos.อาจเนื่องจากเทคนิคการสอน แบบอเมริกาขั้นสูง เราเชื่อมโยงความสันโดษหลายชั่วคน และสื่อสารกับโมลอมบอสได้สำเร็จ Airplane! (1980)
- Do you have a new isolation...- - คุณมีการแยกใหม่ ... - In the Name of the Father (1993)
And centuries of isolation had convinced themราปานุย นับศตวรรษที่อยู่โดดเดี่ยวทำให้พวกเขา... Rapa Nui (1994)
I mean why stray down a path isolation when happiness might be right here.ฉันหมายความว่า ควรจะเปรียบเทียบดูว่าเราชอบอะไรแบบใหนกันแน่น่ะ Eating Out (2004)
Is it true that you have specific guidance not to use the word "genocide" in isolation, but always to preface it with this word "acts of"?จริงหรือเปล่าที่ท่านมีการแบ่งแยกโดยเฉพาะ ที่จะไม่เรียกว่า การฆ่าล้างเผ่าพันธ์ แต่จะแบ่งว่าการกระทำแทนครับ Hotel Rwanda (2004)
Yes, we may have discovered the primeval creature that has evolved in total isolation.ใช่ เราอาจได้ค้นพบ พวกสิ่งมีชีวิตยุคแรกนี้ ที่วิวัฒนาการแยกเดี่ยวไปจากทั้งหมด The Cave (2005)
He's here, in the isolation ward.อยู่ที่นี่แหละ ในแผนกแยกเดี่ยว Appleseed Ex Machina (2007)
Isolation.คุณชอบความเป็นส่วนตัว Captivity (2007)
Isolation.ความว้าเหว่ It Might Get Loud (2008)
Clinging to our isolation...Clinging to our isolation... There's No 'I' in Team (2008)
Hennessey has had a whole wing of the prison in isolation for a month.เฮนเนสซี่กันไม่ให้คนเห็นมาเป็นเดือนแล้ว Death Race (2008)
Imagine the isolation.ลองนึกภาพของการอยู่อย่างโดดเดี่ยว Doubt (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
isolationIsolation is the common lot of man.
isolationWe shouldn't confuse solitude with isolation. They are two separate things.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความโดดเดี่ยว[N] solitude, See also: isolation, solitary, seclusion, Syn. ความเดียวดาย, ความอ้างว้าง, ความเปล่าเปลี่ยว, Example: คุณยายรู้สึกถึงความโดดเดี่ยวเมื่อถูกลูกหลานพามาทิ้งไว้ที่บ้านพักคนชรา
ความเป็นส่วนตัว[N] privacy, See also: isolation, seclusion, retirement, Ant. ความเป็นสาธารณะ, ความเป็นส่วนรวม, Example: คนที่เป็นดาราต้องเสียความเป็นส่วนตัวไปโดยปริยาย

CMU English Pronouncing Dictionary
ISOLATION    AY2 S AH0 L EY1 SH AH0 N
ISOLATIONISM    AY2 S AH0 L EY1 SH AH0 N IH2 Z AH0 M
ISOLATIONIST    AY2 S AH0 L EY1 SH AH0 N AH0 S T
ISOLATIONISTS    AY2 S AH0 L EY1 SH AH0 N AH0 S T S
ISOLATIONISTS    AY2 S AH0 L EY1 SH AH0 N AH0 S S
ISOLATIONISTS    AY2 S AH0 L EY1 SH AH0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
isolation    (n) (ai2 s @ l ei1 sh @ n)
isolationism    (n) (ai2 s @ l ei1 sh @ n i z @ m)
isolationist    (n) (ai2 s @ l ei1 sh @ n i s t)
isolationists    (n) (ai2 s @ l ei1 sh @ n i s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Isolationismus {m}isolationism [Add to Longdo]
Isolationist {m} | Isolationisten {pl}isolationist | isolationists [Add to Longdo]
Isolationshalterung {f}; Isolierungsschelle {f}insulation grip [Add to Longdo]
Isolationsklasse {f}insulation class [Add to Longdo]
Isolationskoordination {f}insulation co-ordination [Add to Longdo]
Isolationsmessgerät {n} [electr.]megger [Add to Longdo]
Isolationssystem {n} gegen Übertragung von Erschütterungen [techn.]vibration isolation system [Add to Longdo]
Isolationswiderstand {m}insulation resistance [Add to Longdo]
Isolierstation {f}isolation ward [Add to Longdo]
Isolation {f}; Isolierung {f}isolation [Add to Longdo]
Isolation {f} (von Häftlingen)solitary confinement [Add to Longdo]
Isolation {f} (Elektrizität; Wärme; Schall ...)insulation [Add to Longdo]
Quarantänestation {f}isolation ward [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイソレーション[, aisore-shon] (n) isolation [Add to Longdo]
アイソレーションシンドローム[, aisore-shonshindoro-mu] (n) isolation syndrome [Add to Longdo]
グループ絶縁[グループぜつえん, guru-pu zetsuen] (n) {comp} grouping isolation [Add to Longdo]
チャネル間分離[チャネルかんぶんり, chaneru kanbunri] (n) {comp} interchannel isolation [Add to Longdo]
パラダイス鎖国[パラダイスさこく, paradaisu sakoku] (n) isolation paradise (esp. unique products without foreign competition) [Add to Longdo]
隔絶[かくぜつ, kakuzetsu] (n,vs) isolation; separation [Add to Longdo]
隔離[かくり, kakuri] (n,vs,adj-no) isolation; segregation; separation; quarantine; (P) [Add to Longdo]
隔離説[かくりせつ, kakurisetsu] (n) isolation theory [Add to Longdo]
隔離病舎[かくりびょうしゃ, kakuribyousha] (n) isolation ward [Add to Longdo]
隔離病棟[かくりびょうとう, kakuribyoutou] (n) isolation ward [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
グループ絶縁[グループぜつえん, guru-pu zetsuen] grouping isolation [Add to Longdo]
チャネル間分離[チャネルかんぶんり, chaneru kanbunri] interchannel isolation [Add to Longdo]
隔離[かくり, kakuri] isolation (vs), segregation, separation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Isolation \I`so*la"tion\ ([imac]`s[-o]*l[=a]"sh[u^]n), n. [Cf.
   F. isolation.]
   The act of isolating, or the state of being isolated;
   insulation; separation; loneliness. --Milman.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 isolation
   n 1: a state of separation between persons or groups
   2: a feeling of being disliked and alone
   3: the act of isolating something; setting something apart from
     others [syn: {isolation}, {closing off}]
   4: (psychiatry) a defense mechanism in which memory of an
     unacceptable act or impulse is separated from the emotion
     originally associated with it
   5: a country's withdrawal from international politics; "he
     opposed a policy of American isolation"

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Isolation [iːzoːlatsiːoːn] (n) , s.(f )
   isolation
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top