Search result for

insecure

(29 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -insecure-, *insecure*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
insecure[ADJ] ไม่ปลอดภัย, See also: ไม่มั่นคง, Syn. afraid, unsafe

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
insecure(อินซิเคียว'เออะ) adj. ไม่ปลอดภัย,ไม่มั่นคง,เชื่อถือไม่ได้,น่าสงสัย., See also: insecureness n., Syn. unstable

English-Thai: Nontri Dictionary
insecure(adj) ไม่มั่นคง,เชื่อถือไม่ได้,ไม่ปลอดภัย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Insecureการขาดความมั่นใจ, ขาดความมั่นใจในตัวเอง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's not my fault you're so insecure.มันไม่ใช้ความผิดฉันที่เธอจะรู้สึกไม่ปลอดภัย The Serena Also Rises (2008)
And I feel sorry for you, that you have to validate yourself through... insatiable-meaning less-ego-sport-sex, with insecure girls like my roommate.ก็เข้ากันดีกับจมูก และฉันขอแสดงความเสียใจด้วย ที่แสดงให้คุณรู้จักตัวเอง ผ่านเซ็กส์ที่ไม่รู้จักพอ ไร้ความหมาย เห็นแก่ตัว ของคุณ กับผู้หญิงที่เชื่อถือไม่ได้อย่างรูมเมทของฉัน Made of Honor (2008)
Oh, I get it. So you feel I judged you, and for revenge, you're trying to make me insecure about my marriage.งั้นเธอคิดว่าฉันตัดสินเธอ แล้วเพื่อแก้แค้น Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
Maybe if you would put in some effort, you wouldn't be so insecure.บางทีถ้าเธอพยายามซักหน่อย เธอคงเป็นคนมั่นคงกว่านี้ The Age of Dissonance (2009)
Women are a little insecure, so tell her she looks good.ผู้หญิงอ่อนไหวเล็กน้อย ถ้าบอกเธอว่าเธอดูดี Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
I may have been some pathetic, insecure mess after the party, but do not mistake that for me being a pushover, because I do not let guys mess with my head anymore.ฉันเคยเวทนามานักแต่นักแล้ว ก่อปัญหามากมาย หลังจากปาร์ตี้ แต่นั่นไม่ได้ทำให้เกิด ความผิดพลาดอะไรสำหรับฉัน ที่จะเป็นฝ่ายจบเรื่องก่อน เพราะว่าฉันไม่อยากให้ใคร มาปั่นหัวฉันอีก History Repeating (2009)
Well, she's just insecure.เธอก็แค่ไม่มั่นคง Precious (2009)
Underneath all of that male bravado there's an insecure little girl banging on the closet door trying to get out.ภายใต้รูปลักษณ์ที่เป็นผู้ชาย แต่กลับมีผู้หญิงตัวน้อยถูกขังอยู่ในตู้เสื้อผ้า พยายามจะออกมา 17 Again (2009)
Sometimes I feel like I was just insecure.บางทีฉันรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัย Frozen (2010)
Do you think that I like... being insecure?นายคิดรึเปล่าว่าฉัน.. หวาดระแวงเกินไป ฉันไม่นะ Warrior (2010)
# Now and then I get insecure ## ในตอนนี้ ฉันไม่มั่นคง # Home (2010)
Sheldon, sweetie, I know you're feeling insecure, but we've really got to go to sleep.เชลดอน, ที่รัก, ฉันรู้คุณรู้สึกไม่ปลอดภัย แต่เราต้องไปนอนแล้ว The Bozeman Reaction (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
insecureShe felt insecure about her future.
insecureShe felt insecure abut her children's future.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สั่นคลอน[v.] (sankhløn) EN: be unstable ; be unsteady ; be infirm ; be shaky ; be insecure ; become loose ; shake ; waver   
สั่นคลอน[adj.] (sankhløn) EN: unstable; unsteady; infirm; shaky; insecure; wobbly   

CMU English Pronouncing Dictionary
INSECURE    IH1 N S AH0 K Y ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
insecure    (j) (i2 n s i k y u@1 r)
insecurely    (a) (i2 n s i k y u@1 l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
危うい[あやうい, ayaui] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (P) [Add to Longdo]
危ない[あぶない, abunai] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (int) (5) look out!; watch out!; (P) [Add to Longdo]
剣呑;険難;険呑[けんのん, kennon] (adj-na,n) risky; dangerous; insecure [Add to Longdo]
物騒[ぶっそう, bussou] (adj-na,n) dangerous; disturbed; insecure; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Insecure \In`se*cure"\, a.
   1. Not secure; not confident of safety or permanence;
    distrustful; suspicious; apprehensive of danger or loss.
    [1913 Webster]
 
       With sorrow and insecure apprehensions. --Jer.
                          Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. Not effectually guarded, protected, or sustained; unsafe;
    unstable; exposed to danger or loss. --Bp. Hurg.
    [1913 Webster]
 
       The trade with Egypt was exceedingly insecure and
       precarious.              --Mickle.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 insecure
   adj 1: not firm or firmly fixed; likely to fail or give way;
       "the hinge is insecure" [ant: {secure}]
   2: lacking in security or safety; "his fortune was increasingly
     insecure"; "an insecure future" [syn: {insecure}, {unsafe}]
     [ant: {secure}]
   3: lacking self-confidence or assurance; "an insecure person
     lacking mental stability" [ant: {secure}, {unafraid},
     {untroubled}]
   4: not safe from attack [syn: {insecure}, {unsafe}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top