หรือคุณหมายถึง greatneß?
Search result for

greatness

(29 entries)
(0.0194 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -greatness-, *greatness*, greatnes
English-Thai: Nontri Dictionary
greatness(n) ความสำคัญ,ความยิ่งใหญ่,ความมีชื่อเสียง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sir, you have the seeds of greatness in you.ท่านมีเมล็ดของความยิ่งใหญ่ในตัว Blazing Saddles (1974)
The principle of all greatness on earth has long been bathed in bloodหลักการในบรรดา great on โลก... ...มียาวถูกจุ่มน้ำในเลือด Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Look. He bested you with strength, your greatness.เขาเอาชนะเจ้าด้วยความแข็งแรง ทั้งๆที่เจ้าแข็งแรงกว่า The Princess Bride (1987)
Prepare for greatness.- เตรียมเจอของจริง Punchline (1988)
Here I am, Your Queenly Greatness.กระหม่อมอยู่นี่แล้ว ฝ่าบาท Mannequin: On the Move (1991)
I bear you no ill-will for being justified in your advice to me in May, which, considering the event, shows some greatness of mind, I think.พ่อต้องทนกับความไม่เต็มใจของลูกที่ถูกแสดงออกมา สำหรับคำแนะนำที่มีให้พ่อในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเมื่อพิจารณาต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พ่อคิดว่ามันได้แสดงถึงความประเสริฐของจิตใจบางอย่าง Episode #1.5 (1995)
Um, ladies and gentlemen, we are in the presence of greatness.เอ่อ นักเรียนทุกคน ขอแนะนำ ให้รู้จักคนดัง ศจ.เจอราล์ด แลมโบ Good Will Hunting (1997)
And Slytherin will help you on the way to greatness, no doubt about that.สลิธีริน จะช่วยส่งเธอไปสู่ความยิ่งใหญ่ ไม่ต้องสงสัยเลย Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Dobby has heard of your greatness, sir but never has he been asked to sit down by a wizard, like an equal.ด๊อบบี้ได้ยินว่าคุณยิ่งใหญ่ครับ แต่ไม่เคยมีพ่อมดคนไหน บอกให้ด๊อบบี้นั่ง อย่างเท่าเทียมกัน Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
But your greatness,แต่ ท่านผู้ยิ่งใหญ่ Mulan 2: The Final War (2004)
Yes, your greatness. As you command.ครับท่านผู้ยิ่งใหญ่ ข้าจะทำตามที่ท่านสั่งทันที Mulan 2: The Final War (2004)
If she doesn't take this job in Paris she may never realize her greatnessถ้าเขาไม่รับงานนี้... ...เขาอาจจะไม่รู้ตัว ว่าเขามีพรสวรรค์แค่ไหน Saving Face (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
greatnessHe's completely convinced of his own greatness/righteousness but to the people around him he's just a selfish jerk.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเด่นดัง[N] fame, See also: greatness, known, distinction, popularity, eminence, reputation, Syn. ความเด่น, ความดัง, Example: ดาราบางคนจัดกิจกรรมเพื่อผู้ด้อยโอกาสเป็นแล้วออกข่าวเผยแพร่ค่อนข้างใหญ่โตก็มีจุดประสงค์เพื่อความเด่นดังของตนเอง
มไหศวรรย์[N] greatness, See also: supremacy, sovereignty, Thai definition: ความเป็นใหญ่ในแผ่นดิน, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใฝ่สูง[v.] (faisūng) EN: be ambitious ; be ambitious for great achievement ; aim high ; fly high ; crave for greatness and success   FR: être ambitieux
ศรี[n.] (sī) EN: luck ; fortune ; success ; greatness   FR: chance [f] ; bonne fortune [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GREATNESS    G R EY1 T N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
greatness    (n) (g r ei1 t n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[い, i] (adj-na,n) greatness [Add to Longdo]
偉大[いだい, idai] (adj-na,n) greatness; (P) [Add to Longdo]
巨細[きょさい;こさい, kyosai ; kosai] (adj-na,n) large and small matters; particulars; details; greatness and smallness; circumstances [Add to Longdo]
上には上が有る[うえにはうえがある, uenihauegaaru] (exp) (id) Greatness is comparative [Add to Longdo]
大成[たいせい, taisei] (n,vs) completion; accomplishment; attainment of greatness or success; (P) [Add to Longdo]
巍然[ぎぜん, gizen] (adv-to,adj-t) (arch) towering (as mountains do); of outstanding greatness (as a person) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[áo, ㄠˊ, ] greatness; slander; sound of weeping [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Greatness \Great"ness\, n. [AS. gre['a]tnes.]
   1. The state, condition, or quality of being great; as,
    greatness of size, greatness of mind, power, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. Pride; haughtiness. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       It is not of pride or greatness that he cometh not
       aboard your ships.          --Bacon.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 greatness
   n 1: the property possessed by something or someone of
      outstanding importance or eminence [syn: {greatness},
      {illustriousness}]
   2: unusual largeness in size or extent or number [syn:
     {enormousness}, {grandness}, {greatness}, {immenseness},
     {immensity}, {sizeableness}, {vastness}, {wideness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top