Search result for

framework

(52 entries)
(0.0115 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -framework-, *framework*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
framework[N] ขอบข่ายงาน, See also: โครงร่างงาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
frameworkn. โครงร่าง,เค้าโครง,โครงสร้าง,โครงประกอบ,กรอบ,วงกบ, Syn. frames

English-Thai: Nontri Dictionary
framework(n) โครง,โครงร่าง,เค้าโครง,วงกบ,กรอบ,โครงประกอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
framework, conceptualกรอบความคิด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
framework, socialกรอบสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
framework; metal framework; metal skeletonโครงโลหะ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Frameworkโครงประกอบ [การแพทย์]
Framework (Computer program)เฟรมเวอร์ค (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Framework of Hard Materialโครงของส่วนแข็ง [การแพทย์]
Framework, Logicalกรอบเหตุผล [การแพทย์]
Framework, Relativeโครงยึดฟันปลอม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Structure the protons and the neutrons using the pavilions as a framework.โครงสร้างโปรตรอนกับนิวตรอน ใช้ส่วนจัดแสดง.. Iron Man 2 (2010)
It doesn't fit the delusional framework.มันไม่ใช่อาการของคนเป็นโรคประสาทหลอน Episode #1.6 (2010)
He's watching with keen interest as Lisi struggles with his attempt to put all the forces of nature into a single mathematical framework.ดร. ลี ซมอลิน เป็นนัก ฟิสิกส์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก Is There a Creator? (2010)
Fortunately, we set up a secure cloud framework that automatically syncs up to the receivers.น่าเศร้าที่เราตั้งค่าปกปิด โครงสร้างความปลอดภัยไว้ ซึ่งมันจะสอดคล้องกับเครื่องรับสัญญาณ โดยอัตโนมัติ Buck the System (2012)
Newton completed the first two volumes, laying the mathematical framework for the physics of motion.นิวตันเสร็จสองเล่มแรก, การวางกรอบทางคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ของการเคลื่อนไหว When Knowledge Conquered Fear (2014)
Einstein found his absolute framework for the world, this sturdy pillar among all the relative motions within the motions of the cosmos.นี้เสาที่มีความทนทานใน ทุกการเคลื่อนไหวญาติ ภายในการเคลื่อนไหว ของจักรวาล แสงเดินทางเช่นเดียว กับที่ได้อย่างรวดเร็ว A Sky Full of Ghosts (2014)
- This framework is not compatible.นายต้องทำการอัพโหลดผังอันนั้น ภายใน 3 นาทีข้างหน้า Avengers: Age of Ultron (2015)
If we can put this into a theoretical framework, physics--ถ้าเราสามารถใส่มันเข้าไป ในโครงสร้างทางทฤษฎี, วิชาฟิสิกส์-- Akira (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
frameworkThe building will be made of concrete on a steel framework.
frameworkThe framework of the new building is progressively appearing.
frameworkThe question here is one of creating the framework with which we can outline the social trend.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โครงร่าง[N] framework, See also: frame, structure, plan, Syn. เค้าโครง, ขอบข่าย, แผนงาน, Example: เราจะต้องเขียนโครงร่างให้ชัดเจนก่อนที่จะเสนอผู้บริหารระดับสูงต่อไป, Count unit: โครงร่าง
ขอบข่าย[N] framework, See also: scope, range, extend, sphere, domain, limit, Syn. ขอบเขต, Example: การตรวจสอบเค้าโครงเรื่องของนักเรียนเพื่อจะช่วยให้แน่ใจว่านักเรียนได้กำหนดขอบข่ายและลำดับขั้นตอนของเนื้อหาได้ครบถ้วนแล้ว, Thai definition: ขอบเขตงานหรือความรู้ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เค้า[n.] (khao) EN: outline ; plot ; framework   
ขอบข่าย[n.] (khøpkhāi) EN: framework ; scope ; range ; extend ; sphere ; domain ; limit   FR: portée [f] ; étendue [f] ; cadre [m]
โครง[n.] (khrōng) EN: skeleton ; structure ; framework   FR: structure [f] ; ossature [f] ; charpente [f] ; squelette [m] ; carcasse [f]
โครงร่าง[n.] (khrōngrāng) EN: framework ; structure ; plan ; frame   FR: structure [f]
โครงสร้าง[n.] (khrōngsāng) EN: structure ; framework ; skeleton ; construction ; arrangement   FR: structure [f] ; ossature [f] ; organisation [f]
กรอบ[n.] (krøp) EN: frame ; borders ; rim ; framework   FR: cadre [m] ; bord [m] ; bordure [f] ; châssis [m] ; encadré [m]
แผนงาน[n. exp.] (phaēn-ngān) EN: framework ; plan   FR: plan de travail [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FRAMEWORK    F R EY1 M W ER2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
framework    (n) (f r ei1 m w @@ k)
frameworks    (n) (f r ei1 m w @@ k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gerüst {n} | Gerüste {n}framework | frameworks [Add to Longdo]
Rahmen {m}; Gefüge {n} | im Rahmen der geltenden Gesetze | im Rahmen von | im Rahmen des Möglichen | den Rahmen (einer Sache) sprengen | in engem (größerem) Rahmenframework | within the framework of existing legislation | within the scope of | within the realms of possibility | to go beyond the scope of | on a small (large) scale [Add to Longdo]
Rahmengesetzgebung {f}framework legislation [Add to Longdo]
Rahmenhandlung {f}framework plot; subplot (framing the main plot) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アプリケーションフレームワーク[, apurike-shonfure-muwa-ku] (n) {comp} application framework [Add to Longdo]
フレームワーク[, fure-muwa-ku] (n) framework [Add to Longdo]
屋台(P);屋体;家台(iK)[やたい, yatai] (n) (1) (See 屋台店) cart (esp. a food cart); stall; stand; (2) (See 踊り屋台) festival float; portable shrine dedicated to a god and shaped like a house; dancing platform; (3) stage prop fashioned after a large building; (4) (abbr) (See 屋台骨) framework (of a house, etc.); (5) (arch) house (esp. a small and miserable house); (P) [Add to Longdo]
屋台骨[やたいぼね, yataibone] (n) framework; mainstay; support; supporter [Add to Longdo]
協力態勢[きょうりょくたいせい, kyouryokutaisei] (n) readiness to cooperate; framework for cooperation [Add to Longdo]
躯体[くたい, kutai] (n,adj-no) (1) body; skeleton; framework; (2) reinforced concrete skeletal soundness [Add to Longdo]
形骸[けいがい, keigai] (n) ruin; wreck; mere skeleton; framework [Add to Longdo]
建て前(P);建前(P);立て前;立前;点て前;点前[たてまえ(P);てまえ(点前), tatemae (P); temae ( temae )] (n) (1) (建て前, 建前, 立て前, 立前 only) face; official stance; public position or attitude (as opposed to private thoughts); (2) (建て前, 建前 only) ceremony for the erection of the framework of a house; (3) (立て前, 立前, 点て前, 点前 only) tea ceremony procedures; tea ceremony etiquette; (P) [Add to Longdo]
骨格(P);骨骼[こっかく, kokkaku] (n,adj-no) (1) skeleton; skeletal structure; build; frame; physique; (2) framework; (P) [Add to Longdo]
骨組み;骨組[ほねぐみ, honegumi] (n) (1) skeletal frame; skeleton; build; physique; (2) framework; frame; structure; (3) outline [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
框架[kuàng jià, ㄎㄨㄤˋ ㄐㄧㄚˋ, ] framework, #5,312 [Add to Longdo]
骨架[gǔ jià, ㄍㄨˇ ㄐㄧㄚˋ, ] framework; skeleton, #17,827 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Framework \Frame"work`\, n.
   1. The work of framing, or the completed work; the frame or
    constructional part of anything; as, the framework of
    society.
    [1913 Webster]
 
       A staunch and solid piece of framework. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Work done in, or by means of, a frame or loom.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 framework
   n 1: a hypothetical description of a complex entity or process;
      "the computer program was based on a model of the
      circulatory and respiratory systems" [syn: {model},
      {theoretical account}, {framework}]
   2: the underlying structure; "providing a factual framework for
     future research"; "it is part of the fabric of society" [syn:
     {framework}, {fabric}]
   3: a structure supporting or containing something

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top