Search result for

empower

(33 entries)
(0.0122 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -empower-, *empower*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
empower[VT] ให้อำนาจ, See also: ทำให้มีอำนาจ, Syn. authorize, grant, permit

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
empowervt. ให้อำนาจ,มอบอำนาจ,อนุญาต., See also: empowerment n. ดูempower

English-Thai: Nontri Dictionary
empower(vt) มอบอำนาจ,ทำให้สามารถ,อนุญาต

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Empowerment evaluationการประเมินเพื่อส่งเสริมความสำเร็จ [การจัดการความรู้]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
empowerment (adj) ทำให้มีอำนาจ, ทำให้ถูกต้องมากขึ้น, ทำให้เป็นตัวของตัวเองมากขึ้น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yesterday's sluts are today's empowered women.ผู้หญิงแพศยาเมื่อวานนี้คือผู้หญิงที่ให้อำนาจในวันนี้ Dying Changes Everything (2008)
Need for empowerment.ต้องการพลังอำนาจ Emotional Rescue (2009)
This is all your readers need to know. I'm all about empowerment.สิ่งที่ผู้อ่านต้องรู้คือ ฉันชอบมอบอำนาจ Throwdown (2009)
I empower my cheerio to live in a state of constant fear by creating an environment of irrational,random terror.ฉันให้อำนาจทีมเชียร์ของฉัน ให้อยู่ในสถานการณ์ของความกลัว โดยสร้างสภาพแวดล้อม ที่น่าหวาดกลัวอย่างไม่มีเหตุผล Throwdown (2009)
I empower my cheerios to be champions. Do they go on to college?ฉันสร้างทีมเชียร์ของฉัน เพื่อเป็นแชมป์ พวกเขาจะเรียนมหาลัยมั้ย? Throwdown (2009)
Every time you whisper in her ear,you empower her to do more damage to the glee club.ทุกครั้งที่เธอกระซิบบอกเขา เขายิ่งสร้างปัญหาให้ชมรมร้องเพลง Throwdown (2009)
I was going to empower the powerless.ฉันจะทำสิ่งที่อ่อนล้าให้แกร่งขึ้นมา Surrogates (2009)
Nobody quite like the Material Girl to empower my Cheerios... just like your hairdresser has empowered you to look absolutely ridiculous.ไม่มีใครสร้างพลัง ได้เหมือนเธอ เหมือนช่างตัดผม สร้างพลังให้นายดูน่าขัน The Power of Madonna (2010)
up there singing about empowerment and inclusion, telling everyone it's okay to be exactly the person you are.ร้องเพลงเรื่อง ความเสมอภาค บอกทุกคนให้เป็น ตัวของตัวเอง Home (2010)
I don't know about you, but I feel empowered.ฉันไม่รู้ว่าพวกนายคิดยังไง แต่ฉันรู้สึกมีพลังมาก The Wheaton Recurrence (2010)
But I feel I need to tell you the board is very focused on the fact that the head of a female empowerment organization needs to be someone who's empowered herself.แต่ฉันต้องบอกเธอ คณะกรรมการเข้มงวดมากเกี่ยวกับตำแหน่ง ที่จริงแล้ว หัวหน้าหญิงขององค์กร The Witches of Bushwick (2010)
I am an empowered woman, and I won't let three words that were probably meaningless change that.ฉันเป็นผู้หญิงมีพลังและอำนาจ และฉันจะไม่ปล่อยให้ คำสามคำที่เขาอาจจะไม่ได้หมายความ อย่างนั้นด้วยซ้ำมาเปลี่ยนไป The Witches of Bushwick (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มอบฉันทะ[V] authorize, See also: empower, give a proxy to, Ant. รับมอบฉันทะ, Example: เพื่อนมอบฉันทะให้ฉันไปลงทะเบียนแทน, Thai definition: ไว้ธุระด้วยความวางใจ, ยินยอมให้ทำแทนโดยมีหลักฐาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มอบฉันทะ[v.] (møpchantha) EN: authorize ; empower ; give a proxy to   

CMU English Pronouncing Dictionary
EMPOWER    IH2 M P AW1 ER0
EMPOWERS    IH2 M P AW1 ER0 Z
EMPOWERED    IH2 M P AW1 ER0 D
EMPOWERING    IH2 M P AW1 ER0 IH0 NG
EMPOWERMENT    IH2 M P AW1 ER0 M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
empower    (v) (i1 m p au1 @ r)
empowers    (v) (i1 m p au1 @ z)
empowered    (v) (i1 m p au1 @ d)
empowering    (v) (i1 m p au1 @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンパワーメント[, enpawa-mento] (n) empowerment [Add to Longdo]
権限委譲[けんげんいじょう, kengen'ijou] (n) delegation of authority (power); devolution; empowerment [Add to Longdo]
[たしらか, tashiraka] (n) (arch) fired earthenware vessel used by the empower to clean his hands [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Empower \Em*pow"er\, v. t. [imp. & p. p. {Empowered}; p. pr. &
   vb. n. {Empowering}.]
   1. To give authority to; to delegate power to; to commission;
    to authorize (having commonly a legal force); as, the
    Supreme Court is empowered to try and decide cases, civil
    or criminal; the attorney is empowered to sign an
    acquittance, and discharge the debtor.
    [1913 Webster]
 
   2. To give moral or physical power, faculties, or abilities
    to. "These eyes . . . empowered to gaze." --Keble.
    [1913 Webster]
 
   3. to enable or permit; to give more opportunity for
    independent action.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 empower
   v 1: give or delegate power or authority to; "She authorized her
      assistant to sign the papers" [syn: {empower}, {authorise},
      {authorize}]
   2: give qualities or abilities to [syn: {endow}, {indue},
     {gift}, {empower}, {invest}, {endue}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top