Search result for

deceased

(51 entries)
(0.0885 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deceased-, *deceased*, deceas, decease
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deceased[ADJ] ซึ่งตายแล้ว, See also: ซึ่งไร้ชีวิต, Syn. dead, demised

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deceased(ดิซีสทฺ') adj. ตายแล้ว,ไร้ชีวิต. n. คนตาย, Syn. dead

English-Thai: Nontri Dictionary
deceased(adj) ตาย,ที่สิ้นลม,ที่หมดลม,ที่สิ้นชีวิต
deceased(n) คนตาย,ผู้เสียชีวิต,ผู้ตาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
deceasedผู้ตาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
deceased (E.); decedent (A.)ผู้ตาย, ผู้มรณะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I heard they're killing so many people in Hanyang that the slaves are increasing with relatives of the deceasedตอนนี้เมืองฮันยางมีคนถูกจับเป็นนักโทษเยอะแยะ คนที่เป็นญาติพ่อน้องก็ถูกต้อนเป็นทาสหมด The Great Jang-Geum (2003)
Good god, Gibbs, I've barely met the deceased.นักบินหัวใจวายตอนอายุเท่านี้รึ Yankee White (2003)
'The bodies of the recently deceased are returning to life and attacking the living.''ร่างของผู้เสียชีวิตลุกขึ้นมาจู่โจมผู้คน' Shaun of the Dead (2004)
'The fact that the mobile deceased retained their primal instincts 'make them ideal recruitment for the service industry, 'as well as other roles such as... 'แล้วเสียงนั้นก็ดังขึ้นมาอีกว่า "แกได้ยินฉันพูดมั้ย ไอ้หนู" "ได้ยินครับ" Shaun of the Dead (2004)
"invocation of the spirit of a deceased" "Spring in Mt. Jiri""การปลุกวิญญาณ" "ฤดูใบไม้ผลิที่จิริ" Everybody Has a Little Secret (2004)
Deceased 1995.เสียชีวิตในปี 1995 Mr. Monk and the Blackout (2004)
The spirits of the deceased who carried the Geostigma...วิญญาณของคนที่เป็นโรครอยแผลดวงดาวยังไงล่ะ Final Fantasy VII: Advent Children (2005)
Of the original four dozen, over 75 percent are now deceased.จากต้นแบบทั้งหมดสี่โหล, ตายไปแล้วกว่า 75%. V for Vendetta (2005)
we are still in mourning over the deceased Queen,เรายังไว้ทุกข์ให้ราชินีที่เพิ่งจะสวรรคตอยู่นะกระหม่อม The King and the Clown (2005)
These are the tokens for the promise made between the recently deceased King Sung Jo and Mr. Shin.นี่เป็นเครื่องหมายแห่งสัญญาระหว่างกษัตริย์ซุงโจและคุณชิน Episode #1.1 (2006)
There's no indication of whiskey in the glass or on the breath of the deceased.ไม่มีร่องรอยของเหล้าในแก้ว หรือจากลมหายใจของผู้ตาย Bandidas (2006)
I therefore conclude from the evidence gathered that the deceased entered the room with a bunch of flowers.ผมขอสรุปจากหลักฐานที่เรามีว่า... ผู้ตายเข้ามาในห้องนี้ พร้อมช่อดอกไม้ Bandidas (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deceasedA monument has been erected to the memory of the deceased.
deceasedHe got down on his knees and prayed for the souls of the deceased.
deceasedShe has a claim on her deceased husband's estate.
deceasedThe deceased was eighty years old.
deceasedThe Emperor prayed for the souls of the deceased.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มรณะ[ADJ] dying, See also: deceased, dead, funereal (e.g. atmosphere), Example: ญี่ปุ่นเคลื่อนย้ายทหารและเชลยศึก ไปสร้างทางรถไฟสายมรณะและสะพานข้ามแม่น้ำแคว, Thai definition: เกี่ยวกับความตาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มรณะ[adj.] (mørana) EN: dying ; deceased ; dead ; funereal   FR: mortel ; de mort
ผู้ล่วงลับ[n.] (phūlūanglap) EN: deceased ; departed ; dead person   FR: défunt [m] ; disparu [m] ; mort [m]
ผู้ตาย[n.] (phūtāi) EN: deceased ; decedent ; dead person   FR: défunt [m] ; mort [m] ; disparu [m]
วายชนม์[adj.] (wāichon) EN: deceased   

CMU English Pronouncing Dictionary
DECEASED    D AH0 S IY1 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deceased    (v) (d i1 s ii1 s t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
遺愛[いあい, iai] (n) (1) bequest; relic; (adj-no) (2) cherished (by the deceased); treasured [Add to Longdo]
遺影[いえい, iei] (n) portrait of deceased person; (P) [Add to Longdo]
遺灰[いはい, ihai] (n) ashes (of the deceased); remains from cremation [Add to Longdo]
遺功[いこう, ikou] (n) works following the deceased [Add to Longdo]
遺骨[いこつ, ikotsu] (n) remains; ashes of deceased; (P) [Add to Longdo]
遺集[いしゅう, ishuu] (n) collection of writings by the deceased [Add to Longdo]
遺髪[いはつ, ihatsu] (n) hair of the deceased [Add to Longdo]
遺筆[いひつ, ihitsu] (n) writing left by the deceased [Add to Longdo]
遺品[いひん, ihin] (n) articles of the deceased; article left by the deceased; things that belonged to the deceased; (P) [Add to Longdo]
遺芳[いほう, ihou] (n) memory or autograph of deceased [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亡母[wáng mǔ, ㄨㄤˊ ㄇㄨˇ, ] deceased mother [Add to Longdo]
先公[xiān gōng, ㄒㄧㄢ ㄍㄨㄥ, ] deceased father; deceased senior male figure [Add to Longdo]
先大母[xiān dà mǔ, ㄒㄧㄢ ㄉㄚˋ ㄇㄨˇ, ] deceased paternal grandmother [Add to Longdo]
先妣[xiān bǐ, ㄒㄧㄢ ㄅㄧˇ, ] deceased mother; mother of an ancestor [Add to Longdo]
先慈[xiān cí, ㄒㄧㄢ ㄘˊ, ] deceased mother [Add to Longdo]
先父[xiān fù, ㄒㄧㄢ ㄈㄨˋ, ] deceased father; my late father [Add to Longdo]
丧妻[sàng qī, ㄙㄤˋ ㄑㄧ, / ] deceased wife [Add to Longdo]
[bǐ, ㄅㄧˇ, ] deceased mother [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Decease \De*cease"\, v. i. [imp. & p. p. {Deceased}; p. pr. &
   vb. n. {Deceasing}.]
   To depart from this life; to die; to pass away.
   [1913 Webster]
 
      She's dead, deceased, she's dead.    --Shak.
   [1913 Webster]
 
      When our summers have deceased.     --Tennyson.
   [1913 Webster]
 
      Inasmuch as he carries the malignity and the lie with
      him, he so far deceases from nature.   --Emerson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deceased \De*ceased"\, a.
   Passed away; dead; gone.
   [1913 Webster]
 
   {The deceased}, the dead person.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deceased
   adj 1: dead; "he is deceased"; "our dear departed friend" [syn:
       {asleep(p)}, {at peace(p)}, {at rest(p)}, {deceased},
       {departed}, {gone}]
   n 1: someone who is no longer alive; "I wonder what the dead
      person would have done" [syn: {dead person}, {dead soul},
      {deceased person}, {deceased}, {decedent}, {departed}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top