หรือคุณหมายถึง candyfloß?
Search result for

candyfloss

(5 entries)
(0.0121 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -candyfloss-, *candyfloss*, candyflos
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
candyfloss[N] ขนมสายไหม, See also: ขนมชนิดหนึ่งทำจากน้ำตาลที่ปั่นเป็นปุยพันอยู่บนด้ามไม้, Syn. cotton candy

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Life is like candyfloss, spun of hopes and dreamsชีวิตก็เหมือนสายไหม กรอความหวังและความฝัน Like Stars on Earth (2007)
Candyfloss?สายไหม? Ernest & Celestine (2012)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 candyfloss \candyfloss\ n.
   a candy made by spinning sugar that has been boiled to a high
   temperature; -- called commonly {cotton candy}.
 
   Syn: spun sugar.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 candyfloss
   n 1: a candy made by spinning sugar that has been boiled to a
      high temperature [syn: {cotton candy}, {spun sugar},
      {candyfloss}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top