หรือคุณหมายถึง by-paß?
Search result for

by-pass

(6 entries)
(0.0124 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -by-pass-, *by-pass*, by-pas
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
by-passn. ทางอ้อม,ทางแยกวน,ท่อรอง vt. อ้อม,ไปทางอ้อม,ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน
by-passesn. ทางอ้อม,ทางแยกวน,ท่อรอง vt. อ้อม,ไปทางอ้อม,ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน
by-passingn. ทางอ้อม,ทางแยกวน,ท่อรอง vt. อ้อม,ไปทางอ้อม,ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน
bypass {by-passedn. ทางอ้อม,ทางแยกวน,ท่อรอง vt. อ้อม,ไปทางอ้อม,ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
By-Passทางข้าม [การแพทย์]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  By-pass \By"-pass\, n. (Mech.)
     A by-passage, for a pipe, or other channel, to divert
     circulation from the usual course.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top