Search result for

burning

(83 entries)
(0.0085 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -burning-, *burning*, burn
English-Thai: Longdo Dictionary
burning timeช่วงเวลาสำหรับเหล่าแม่มดที่โชคร้ายที่ถูกกดขี่ข่มเหงในยุคกลาง ซึ่งเหล่าแม่มดถูกใส่ร้าย ป้ายคำโป้ปดต่างๆ, เหล่าแม่มดถูกจับเผาทั้งเป็นในสก็อตแลนด์และภาคพื้นทวีปยุโรป ส่วนในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา พวกเธอถูกจับแขวนคอ(ทั้งเป็น)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
burning[ADJ] ที่ถูกเผาผลาญ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
burning(เบิร์น'นิง) adj. ลุกไหม้,เผาไหม้,ร้อนจัด,สว่างมาก,ลุกช่วง,เร่าร้อน,สำคัญ,รีบด่วน n. การเผาไหม้,ความเลวร้ายมาก, ปัญหาสำคัญ
burning glassn. เลนส์รวมแสงอาทิตย์ที่ทำให้เกิดความร้อนจัดและลุกไหม้ได

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
burning costค่าเสียหายพื้นฐาน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
burning ratioอัตราส่วนค่าเสียหายพื้นฐาน ดู burning cost [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
burning tongue; glossopyrosisลิ้นแสบร้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Burningการเผา [TU Subject Heading]
Burningผิวไหม้,ปวดแสบ,ปวดแสบปวดร้อน,แสบ,อาการแสบร้อน [การแพทย์]
Burning Foot Syndromeปวดแสบปวดร้อนตามเท้า [การแพทย์]
Burning Hotร้อนจัด [การแพทย์]
Burning Painปวดแสบปวดร้อน [การแพทย์]
Burning Paraesthesiaปวดแสบปวดร้อน [การแพทย์]
Burning Sensationปวดแสบปวดร้อนตามผิวหนัง,ปวดแสบปวดร้อนในลูกตา,ร้อนแสบๆซู่ซ่า [การแพทย์]
Burning, Freezeการไหม้เนื่องจากแช่เย็น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your high beams are burning holes into my skull!อย่าว่ากันนะ Committed (2008)
The burning sun may strengthen you, but it has the opposite effect on me.แสงอาทิตย์อาจจะให้พลังกับนาย แต่มันให้ผลตรงกันข้ามกับชั้น Odyssey (2008)
The thing is two hours over already, and that's the third time we passed that colonial with the cross burning out front.จนกระทั่งมันเคลื่อนไปทั่ว มันใช้เวลา 2 ชั่วโมง และมันเป็นครั้งที่ 3 ที่เราขับผ่านหมู่บ้านและเตาเผาขยะ Birthmarks (2008)
Sawing or burning it releases arsenic into the air.การเลื่อยหรือเผามันจะทำให้ อาร์เซนิคลอยขึ้นไปในอากาศ Emancipation (2008)
What if burning this witch doesn't stop the poison?ถ้าเกิดเราเผานังแม่มดแล้วพิษร้ายนี่ยังไม่หายไปล่ะ? The Mark of Nimueh (2008)
What I can see inside those eyes of hers... is her burning devotion to Muhyul.ข้าเห็นอะไรในดวงตาของนาง... ความภักดีต่อมูฮุลกำลังเผาเธออยู่ The Kingdom of the Winds (2008)
My eyes are burning.แค่เคืองตา Superhero Movie (2008)
Now you got the entire R D Department burning through cash claiming it's related to cell phones for the Army?ทีนี้คุณให้แผนกวิจัยผลาญงบเป็นว่าเล่น อ้างว่าเพื่อคิดค้นมือถือให้กับทางกองทัพ The Dark Knight (2008)
I'm only burning my half.ฉันก็แค่จะเผาครึ่งนึงของฉัน The Dark Knight (2008)
No, you're not. You're burning up.ไม่ ไม่เลย แม่ตัวร้อนมากเลย Day of the Dead (2008)
Marwan showed you the burning house?มาร์วาน พาไปดูไฟไหม้หรือยัง Body of Lies (2008)
Sosuke, it's burning.โซซึเกะ! มันกำลังไหม้เลยแหล่ะ! Ponyo (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
burningA burning meteoroid produces a meteor.
burningBridges are burning and chances are few.
burningBurning the candle at both ends reduces the candle to wax in a hurry - just like a playboy having a pretty girl on each arm.
burningBurning with anger, she slapped him.
burning"Can you smell something burning?" "Oh, I went and burnt the toast."
burningDon't you smell something burning in the kitchen?
burningDon't you smell something burning in the next room?
burningHe had the good fortune to be rescued from the burning building.
burningHe is burning to make a fortune.
burningHe is burning with anger.
burningHe is burning with love of his country.
burningHe played a hose on the burning hotel.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปลวแดด[N] burning sunshine, Example: พวกคนงานทำงานท่ามกลางเปลวแดดอย่างมิรู้เหนื่อย
เปรี้ยง[ADJ] burning, See also: strong, scorching, Syn. จัด, กล้า, แรง, Example: ชาวบ้านพากันมาชุมนุมกลางแดดเปรี้ยง เพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรม, Thai definition: (แสงแดด) ที่แรงจัด
แดดกล้า[N] burning sun, See also: strong sunlight, hot sun
รอยไหม้[N] burn, See also: burning - mark, Example: หม้อใบนี้เกรอะกรัง และเต็มไปด้วยรอยไหม้จนขูดไม่ออก
การเผาผลาญ[N] burning down, See also: being on fire, flaming, blazing, Syn. การเผา, การเผาไหม้, Example: การเผาผลาญของไฟทำให้ทุกอย่างที่นี่มอดเป็นจุลไม่มีเหลือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อั้งโล่[n.] (anglō) EN: Chinese brazier ; Chinese earthen stove ; earthen stove ; burning charcoal   
แดดกล้า[X] (daēt klā) EN: burning sun   
ไฟไหม้[n.] (faimai) EN: fire ; burning ; conflagration   FR: feu [m] ; incendie [m] ; conflagration (vx) [f]
แก้วแกลบ[n.] (kaēoklaēp) EN: slag found after burning paddy husks   
การเผา[n.] (kān phao) EN: burning down   FR: ambustion [f]
การเผาไหม้[n.] (kān phaomai) EN: burning down   
การเผาผลาญ[n. exp.] (kān phao phlān) EN: burning down ; being on fire ; flaming ; blazing   
เกรียม[n. exp.] (klin men krīem) EN: smell of burning   FR: odeur de roussi [f] ; odeur de brûlé [f]
กลิ่นไหม้[n. exp.] (klin mai) EN: smell of burning   FR: odeur de brûlé [f] ; odeur de roussi [f]
เพลิงฟ้า[n.] (phloēngfā) EN: fire made by a burning-glass   

CMU English Pronouncing Dictionary
BURNING    B ER1 N IH0 NG
BURNINGS    B ER1 N IH0 NG Z
BURNINGHAM    B ER1 N IH0 NG HH AE2 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
burning    (v) (b @@1 n i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbrennen {n}burning off [Add to Longdo]
Feuersglut {f}burning heat [Add to Longdo]
Hexenverbrennung {f} [hist.]burning of witches [Add to Longdo]
Ketzerverbrennung {f} | Ketzerverbrennungen {pl}burning of heretics | burnings of heretics [Add to Longdo]
Nettobrennvolumen {n} eines Ofensburning capacity [Add to Longdo]
Verbrennung {f} | Verbrennungen {pl} | schlechte Verbrennung {f}burning | burnings | inefficient burning [Add to Longdo]
glühendheiß {adj}burning hot [Add to Longdo]
tatendurstig {adj}burning for action [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おはか参り[おはかまいり, ohakamairi] (n) ritual visit to the tomb of one's ancestors (bringing flowers, burning incense, cleansing the tombstone) [Add to Longdo]
かっか;かっかと[, kakka ; kakkato] (adv,adv-to,vs) (on-mim) burning hotly; burning redly [Add to Longdo]
がつがつ;ガツガツ[, gatsugatsu ; gatsugatsu] (adv,n,vs) (on-mim) greedily; burning with desire for something [Add to Longdo]
どんど;とんど[, dondo ; tondo] (n) burning of New Year's gate decorations (usu. on the 15th day of the new year) [Add to Longdo]
どんど焼き;どんど焼[どんどやき, dondoyaki] (n) (See どんど) burning of New Year's gate decorations (usu. on the 15th day of the new year) [Add to Longdo]
ぴりぴり[, piripiri] (adv,n,vs) (on-mim) tingle; sting; smart; hot; burning the tongue; becoming tense; (P) [Add to Longdo]
ぼうぼう[, boubou] (adv-to,adv) (on-mim) burning vigorously; burning furiously [Add to Longdo]
ぼんぼん[, bonbon] (adv,adv-to) (1) fiercely (e.g. of a fire burning); (2) bong-bong (of clock ringing); (3) with repeated bangs (e.g. of fire cracker); (n) (4) (abbr) (See ぼんぼん時計) striking clock; (5) (ksb [Add to Longdo]
カッと(P);かっと[, katsu to (P); katto] (adv,vs) (1) (on-mim) flaring up; burning hotly; suddenly becoming bright; (2) (on-mim) flying into a rage; losing one's cool; (3) (on-mim) opening suddenly and widely (e.g. eyes, mouth); (4) (on-mim) (arch) acting resolutely; (P) [Add to Longdo]
バーニング[, ba-ningu] (n) burning [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
火湖[huǒ hú, ㄏㄨㄛˇ ㄏㄨˊ, ] burning lake; lake of burning sulfur; inferno (in Christian mythology) [Add to Longdo]
炽烈[chì liè, ㄔˋ ㄌㄧㄝˋ, / ] burning fiercely; flaming; blazing [Add to Longdo]
隐燃[yǐn rán, ˇ ㄖㄢˊ, / ] burning with no flame; fire beneath the surface; hidden combustion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Burn \Burn\ (b[^u]rn), v. t. [imp. & p. p. {Burned} (b[^u]rnd)
   or {Burnt} (b[^u]rnt); p. pr. & vb. n. {Burning}.] [OE.
   bernen, brennen, v. t., early confused with beornen, birnen,
   v. i., AS. b[ae]rnan, bernan, v. t., birnan, v. i.; akin to
   OS. brinnan, OFries. barna, berna, OHG. brinnan, brennan, G.
   brennen, OD. bernen, D. branden, Dan. br[ae]nde, Sw.
   br[aum]nna, brinna, Icel. brenna, Goth. brinnan, brannjan (in
   comp.), and possibly to E. fervent.]
   1. To consume with fire; to reduce to ashes by the action of
    heat or fire; -- frequently intensified by up: as, to burn
    up wood. "We'll burn his body in the holy place." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To injure by fire or heat; to change destructively some
    property or properties of, by undue exposure to fire or
    heat; to scorch; to scald; to blister; to singe; to char;
    to sear; as, to burn steel in forging; to burn one's face
    in the sun; the sun burns the grass.
    [1913 Webster]
 
   3. To perfect or improve by fire or heat; to submit to the
    action of fire or heat for some economic purpose; to
    destroy or change some property or properties of, by
    exposure to fire or heat in due degree for obtaining a
    desired residuum, product, or effect; to bake; as, to burn
    clay in making bricks or pottery; to burn wood so as to
    produce charcoal; to burn limestone for the lime.
    [1913 Webster]
 
   4. To make or produce, as an effect or result, by the
    application of fire or heat; as, to burn a hole; to burn
    charcoal; to burn letters into a block.
    [1913 Webster]
 
   5. To consume, injure, or change the condition of, as if by
    action of fire or heat; to affect as fire or heat does;
    as, to burn the mouth with pepper.
    [1913 Webster]
 
       This tyrant fever burns me up.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       This dry sorrow burns up all my tears. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       When the cold north wind bloweth, . . . it devoureth
       the mountains, and burneth the wilderness, and
       consumeth the ??ass as fire.     --Ecclus.
                          xliii. 20, 21.
    [1913 Webster]
 
   6. (Surg.) To apply a cautery to; to cauterize.
    [1913 Webster]
 
   7. (Chem.) To cause to combine with oxygen or other active
    agent, with evolution of heat; to consume; to oxidize; as,
    a man burns a certain amount of carbon at each
    respiration; to burn iron in oxygen.
    [1913 Webster]
 
   {To burn}, {To burn together}, as two surfaces of metal
    (Engin.), to fuse and unite them by pouring over them a
    quantity of the same metal in a liquid state.
 
   {To burn a bowl} (Game of Bowls), to displace it
    accidentally, the bowl so displaced being said to be
    burned.
 
   {To burn daylight}, to light candles before it is dark; to
    waste time; to perform superfluous actions. --Shak.
 
   {To burn one's fingers}, to get one's self into unexpected
    trouble, as by interfering the concerns of others,
    speculation, etc.
 
   {To burn out},
    (a) to destroy or obliterate by burning. "Must you with
      hot irons burn out mine eyes?" --Shak.
    (b) to force (people) to flee by burning their homes or
      places of business; as, the rioters burned out the
      Chinese businessmen.
 
   {To be burned out}, to suffer loss by fire, as the burning of
    one's house, store, or shop, with the contents.
 
   {To burn up}, {To burn down}, to burn entirely.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Burning \Burn"ing\, a.
   1. That burns; being on fire; excessively hot; fiery.
    [1913 Webster]
 
   2. Consuming; intense; inflaming; exciting; vehement;
    powerful; as, burning zeal.
    [1913 Webster]
 
       Like a young hound upon a burning scent. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   {Burning bush} (Bot.), an ornamental shrub ({Euonymus
    atropurpureus}), bearing a crimson berry.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Burning \Burn"ing\, n.
   The act of consuming by fire or heat, or of subjecting to the
   effect of fire or heat; the state of being on fire or
   excessively heated.
   [1913 Webster]
 
   {Burning fluid}, any volatile illuminating oil, as the
    lighter petroleums (naphtha, benzine), or oil of
    turpentine (camphine), but esp. a mixture of the latter
    with alcohol.
 
   {Burning glass}, a convex lens of considerable size, used for
    producing an intense heat by converging the sun's rays to
    a focus.
 
   {Burning house} (Metal.), the furnace in which tin ores are
    calcined, to sublime the sulphur and arsenic from the
    pyrites. --Weale.
 
   {Burning mirror}, a concave mirror, or a combination of plane
    mirrors, used for the same purpose as a burning glass.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Combustion; fire; conflagration; flame; blaze.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 burning
   adj 1: of immediate import; "burning issues of the day"
   n 1: the act of burning something; "the burning of leaves was
      prohibited by a town ordinance" [syn: {burning},
      {combustion}]
   2: pain that feels hot as if it were on fire [syn: {burn},
     {burning}]
   3: a process in which a substance reacts with oxygen to give
     heat and light [syn: {combustion}, {burning}]
   4: execution by electricity [syn: {electrocution}, {burning}]
   5: execution by fire [syn: {burning}, {burning at the stake}]
   6: a form of torture in which cigarettes or cigars or other hot
     implements are used to burn the victim's skin

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top