Search result for

buddy

(45 entries)
(0.0092 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -buddy-, *buddy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
buddy[N] เพื่อนรัก, See also: คู่ขา, เพื่อนคู่หู, สหาย, Syn. fellow

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
buddy(บัด'ดี) n. เพื่อน,สหาย, Syn. chum
buddy systemn. การว่ายน้ำเคียงคู่เพื่อมีโอกาสช่วยเหลือกันได้,การทำงานเป็นทีม, Syn. team work

English-Thai: Nontri Dictionary
buddy(n) เพื่อน,สหาย,เกลอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
buddy systemระบบคู่เคียง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Buddy Squatsขี่คอดันขึ้น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
All right, buddy.เอาล่ะ คู่หู Turas (2010)
Hey, buddy.ไง บัดดี้ Lost & Found (2012)
- Buddy, you're in my seat.- เพื่อนสนิทคุณอยู่ในที่นั่งของฉัน 12 Angry Men (1957)
- Now, listen, buddy...- Now, listen, buddy... 12 Angry Men (1957)
They've hit Buddy! Come on, girls!พวกมันชกบั๊ดดี้ ลุยเลยสาวๆ Blazing Saddles (1974)
The warden said Buddy, don't you be no square lf you can't get a partner use a wooden chairพัศดีพูดเพื่อนต้องไม่เป็นคนโง่ ถ้าคุณไม่สามารถได้คู่เต้นรำใช้เก้าอี้ไม้ The Blues Brothers (1980)
You came at the right place, buddy!คุณมาถืงสถานที่ที่เหมาะสม เพื่อน First Blood (1982)
It's ok, little buddy. I'm your friend.ไม่เป็นไร เจ้าตัวน้อย ฉันเป็นเพื่อนนาย An American Tail (1986)
Way to go, buddy!เยี่ยมเลย คู่หู! Mannequin (1987)
Watch this, Frankie. I'm gonna show you how it's done, buddy.ดูนี้แฟรงกี้ แมงมจะแสดงให้เห็นว่ามันทำเพื่อน Bloodsport (1988)
Look at him, buddy. Yeah.มองไปที่เขาช่วยเหลือเกื้อกูล ใช่ Bloodsport (1988)
That's my buddy.นั่นคือเพื่อนของฉัน Bloodsport (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
buddyIf you buddy up to everybody and anybody pretty soon people will think you're just a people-pleaser.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คู่เล่น[N] buddy, See also: partner, Syn. คู่ขา, Thai definition: คู่เล่นร่วมกัน, คู่แสดงหรือคู่เล่นที่เข้ากันได้ดี
เพื่อนเกลอ[N] buddy, See also: intimate friend, close friend, comrade, Syn. เพื่อนคู่หู, เพื่อนสนิท, Example: เขาทั้งสองคบหากันอย่างถูกชะตา จนกลายเป็นเพื่อนรักเพื่อนเกลอในเวลาอันรวดเร็ว, Count unit: คน
เพื่อนคู่หู[N] buddy, See also: intimate friend, bosom friend, pal, close friend, play mate, comrade, Syn. เพื่อนเกลอ, เพื่อนสนิท, Example: เขาทั้งสองคนเป็นเพื่อนคู่หูที่รู้ใจกันมานาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คู่เล่น[n.] (khūlen) EN: buddy ; partner   FR: partenaire [m]
คู่ซี้[n.] (khūsī) EN: boon companion ; inseparable friend ; intimate friend ; buddy ; trusted companion   FR: ami fidèle [m] ; pote (inf.) [m]
กิ๊ก[n.] (kik) EN: partner for casual sex ; fuck-buddy ; playmate   
เพื่อน[n.] (pheūoen) EN: friend ; comrade ; companion ; fellow ; mate ; pal ; buddy ; company   FR: ami [m] ; amie [f] ; camarade [m] ; copain [m] (fam.) ; copine [f] (fam.) ; pote [m] (fam.) ; compagnon [m] (vx – litt.) ; compagnie [f]
เพื่อนแก้ว[n. exp.] (pheūoen kaēo) EN: buddy ; dear friend   
เพื่อนคู่หู[n. exp.] (pheūoen khūhū) EN: buddy ; intimate friend ; bosom friend ; pal ; close friend ; play mate ; comrade ; confidant friend   
เพื่อนซี้[n. exp.] (pheūoen sī) EN: close friend ; true friend ; bosom friend ; intimate friend ; buddy   FR: ami proche [m] ; ami intime [m] ; véritable ami [m]
ระบบพี่เลี้ยง[n. exp.] (rabop phīlīeng) EN: buddy system   

CMU English Pronouncing Dictionary
BUDDY    B AH1 D IY0
BUDDY'S    B AH1 D IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
buddy    (n) (b uh1 d ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kamerad {m}; Kumpel {m} | Kameraden {pl}buddy [Am.] | buddies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お兄さん(P);御兄さん[おにいさん, oniisan] (n) (1) (hon) (See 兄さん) older brother; elder brother; (2) (vocative) young man; buddy; fella; laddie; (P) [Add to Longdo]
オンラインの友人[オンラインのゆうじん, onrain noyuujin] (n) {comp} online buddy [Add to Longdo]
トモロク;ともろく[, tomoroku ; tomoroku] (n) (abbr) (sl) (from ともだちとうろく) Internet friend or buddy list [Add to Longdo]
バディシステム[, badeishisutemu] (n) buddy system; the idea that divers always dive with a buddy to assist each other [Add to Longdo]
ボディー(P);ボディ(P);ボデー;バディー;バディ[, bodei-(P); bodei (P); bode-; badei-; badei] (n) (1) body; (2) (esp. バディー) buddy; (P) [Add to Longdo]
ヤリ友;やり友;遣り友[ヤリとも(ヤリ友);やりとも(やり友;遣り友), yari tomo ( yari tomo ); yaritomo ( yari tomo ; yari tomo )] (n) (vulg) fuck buddy; someone with whom one is not romantically involved but frequently has sexual relations with anyway [Add to Longdo]
気心の知れた[きごころのしれた, kigokoronoshireta] (adj-f) bosom (buddy); trusted (friend) [Add to Longdo]
君(P);公[きみ, kimi] (pn,adj-no) (1) (male) (fam) (used colloquially by young females) you; buddy; pal; (2) (arch) monarch; ruler; sovereign; (one's) master; (P) [Add to Longdo]
兄さん[にいさん(P);あにさん, niisan (P); anisan] (n) (1) (hon) (See お兄さん) older brother; elder brother; (2) brother (as older-brother figure in friendly and or work relationship); (3) (vocative) young man; buddy; fella; laddie; (P) [Add to Longdo]
兄弟分[きょうだいぶん, kyoudaibun] (n) buddy; pal; sworn brother [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 buddy
   n 1: a close friend who accompanies his buddies in their
      activities [syn: {buddy}, {brother}, {chum}, {crony},
      {pal}, {sidekick}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top