Search result for

baboon

(31 entries)
(0.0171 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -baboon-, *baboon*
Possible hiragana form: ばぼおん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
baboon[N] ลิงขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง, Syn. ape

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
baboon(บาบูน') n. ลิงขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งมีปากคล้ายสุนัขกระพุ้งแก้มใหญ่,หางสั้น,คนที่หยาบคาย, See also: baboonish adj. ดูbaboon

English-Thai: Nontri Dictionary
baboon(n) ลิงทโมน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Baboonsบาบูน [TU Subject Heading]
Baboonsบาบูน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Baboon's skull.กะโหลกของลิงบาบู The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
I hope she doesn't notice the $2,000 for the baboon seminal fluid I ordered.ฉันหวังว่าหล่อนคงยังไม่ทันสังเกตุตัวเลข 2พันเหรียญ ค่าน้ำเชื้อลิงบาบูนที่ฉันสั่งซื้อไป The No-Brainer (2009)
Somewhere there's a baboon scratching his ass.บาบูนที่ไหนสักที่ตรงนั้นเกาก้นอยู่ Beastly (2011)
Get up and do some exercises you lazy baboons!เร็ว! ออกไปไอ้พวกลิงขี้เกียจสันหลังยาว Rise of the Planet of the Apes (2011)
I'm like an insatiable baboon in the bedroom.ฉันเป็นเหมือนลิงบาบูนที่ไม่รู้จักพอ ตอนอยู่ในห้องนอน Competitive Wine Tasting (2011)
You're a baboon everywhere.อยู่ที่ไหนคุณก็เป็นลิงบาบูน Competitive Wine Tasting (2011)
A baboon must keep track of the troop's social pecking order.ลิงบาบูนต้องติดตาม ของลำดับทางสังคมของกลุ่ม Is There Life After Death? (2011)
Why, if it isn't Porcelain's dad, who may or may not have a baboon heart.ละครเพลงกำลังจะกลับมา แล้วถ้าไม่ใช่ล่ะจะทำไม คุณพ่อเครื่องยนตร์ ใครมีหรือไม่มีหัวใจลิงบาบูน Pot O' Gold (2011)
And he might have got it from a baboon.และบางทีอาจจะต้องไปขอมาจากลิงบาบูน Mash Off (2011)
Baboons are dangerous killers who throw their own feces when they're not tearing off people's faces or admiring their own weird butts.บาบูนเป็นลิงนักฆ่าที่อันตรายยิ่ง ที่ชอบปาอุจจาระของมันเมื่อมันไม่ได้ฉีก หน้าของคนหรือยกย่องก้นแปลกๆของมัน Mash Off (2011)
If Burt Hummel thinks what Washington needs is more baboon parts, then he needs a brain transplant.ถ้าเบิร์ท ฮัมเมลคิดว่าวอชิงตันต้องการ บาบูนมาเป็นส่วนร่วม แล้วเขาคงจะต้องเอาสมองมันมาใส่ Mash Off (2011)
Watch out, baboons.ระวังตัวไว้ให้ดี เจ้าบาบูน Mash Off (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลิงบาบูน[n.] (ling bābūn) EN: baboon   FR: babouin [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BABOON    B AH0 B UW1 N
BABOONS    B AE0 B UW1 N Z
BABOONS    B AH0 B UW1 N Z
BABOON'S    B AE0 B UW1 N Z
BABOON'S    B AH0 B UW1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
baboon    (n) (b @1 b uu1 n)
baboons    (n) (b @1 b uu1 n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pavian {m} [zool.] | Paviane {pl}baboon | baboons [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゲラダ狒狒;ゲラダ狒々[ゲラダひひ, gerada hihi] (n) gelada baboon [Add to Longdo]
マント狒狒[マントひひ, manto hihi] (n) sacred (hamadryas) baboon [Add to Longdo]
狒々;狒狒[ひひ;ヒヒ, hihi ; hihi] (n) (1) (uk) baboon; (2) lecher; dirty old man; skirt-chaser [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Baboon \Bab*oon"\, n. [OE. babewin, baboin, fr. F. babouin, or
   LL. babewynus. Of unknown origin; cf. D. baviaan, G. pavian,
   baboon, F. babine lip of ape, dogs, etc., dial. G. b[aum]ppe
   mouth.] (Zool.)
   One of the Old World Quadrumana, of the genera {Cynocephalus}
   and {Papio}; the dog-faced ape. Baboons have dog-like muzzles
   and large canine teeth, cheek pouches, a short tail, and
   naked callosities on the buttocks. They are mostly African.
   See {Mandrill}, and {Chacma}, and {Drill} an ape.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 baboon
   n 1: large terrestrial monkeys having doglike muzzles

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top