Search result for

aware of

(42 entries)
(0.0524 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aware of-, *aware of*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Does the word "fired" have some whole other definition that I'm not aware of?โรคโลหิตจาง คำว่า"ไล่ออก"แปลว่าอะไร มีคำจำกัดความอย่างอื่นไหม Lucky Thirteen (2008)
He must be aware of what could happen if he riles up the chieftains, so why did he do something so imprudent?ท่านต้องยอมรับว่าอะไรจะเกิดขึ้น ถ้าหากว่าพระองค์ถูกกวนโทสะจากหัวหน้าเผ่า ทำไมเขาทำอะไรหุนหันพลันแล่นอย่างนั้น? The Kingdom of the Winds (2008)
So you must be aware of what's happening to you.ดังนั้น เจ้าก็ต้องรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเจ้า The Kingdom of the Winds (2008)
Anyway, this will be my 5th trip in so, we are aware of all the risks.นีเปนการเดินทางครังที 5 ของผม เราตระหนักถึงอันตรายดี Rambo (2008)
I'm aware of one Boleyn girl.ข้ารู้ว่า มีสาวโบลินอยู่หนึ่งคน The Other Boleyn Girl (2008)
- I'm not aware of any participation... - Our boy looks good on the tube.แบทแมนร่วมมือกับรัฐบาลหรือครับ The Dark Knight (2008)
Any psychotic ex-boyfriends I should be aware of?เธอเคยมีแฟนโรคจิตอย่างที่ผมกลัวไหม The Dark Knight (2008)
I'm sure your girlfriend isn't aware of the beggar lifestyle you're living.ฉันมั่นใจ ว่าแฟนของคุณ ต้องไม่รู้ว่า คุณมีชีวิตอยู่เหมือนขอทานแบบนี้ Episode #1.7 (2008)
You're probably aware of my history with perspiration.ืทางคุณคงได้ตระหนักถึง ข้อมูลเก่าถึงเรื่องเหงื่อผม Frost/Nixon (2008)
I'm aware of that.ข้อนั้นผมทราบ Death Note: L Change the World (2008)
So, you'll be aware of the situation in which our great nation presently finds itself.งั้น เธอก็รู้ดีสินะ ถึงสถานการณ์ตอนนี้... ว่าประเทศอันยิ่งใหญ่ของเรา กำลังเป็นอย่างไรอยู่ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Are you aware of an impending attack on the planet Earth?คุณทราบใช่ไหมว่าจะมีการ จู่โจมดาวโลกในเวลาอันใกล้นี้ ? The Day the Earth Stood Still (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aware ofAlready he was aware of it.
aware ofAre you aware of anything concerning his past life?
aware ofAre you aware of the fact that you are not spoken well of?
aware ofDrivers should be aware of the traffic rules.
aware ofHe doesn't seem to be aware of the problems.
aware ofHe is aware of his danger.
aware ofHe is aware of his own fault.
aware ofHe must be aware of the danger.
aware ofHer mother is not aware of her illness.
aware ofHe was aware of a sharp pain.
aware ofHe was aware of being watched.
aware ofHe was aware of my presence but he did not greet me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รู้อยู่แก่ใจ[V] realize, See also: aware of, know, Syn. รู้แก่ใจ, รู้อยู่เต็มอก, Example: นายกฯ แต่งตั้งเขาให้ไปคุมทหารทั้งๆ ที่รู้อยู่แก่ใจว่า เขากับผู้นำทหารชุดปัจจุบันเป็นขมิ้นกับปูนกัน, Thai definition: ตระหนักดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำนัญ[v.] (chamnan) EN: know ; be aware of ; understand ; comprehend ; perceive   
ได้สติ[v.] (dāisati) EN: come to realize the truth ; wake up to reality ; realize ; be conscious of ; be aware of   FR: réaliser
รับรู้[v.] (raprū) EN: acknowledge ; recognize ; be aware of   FR: reconnaître ; admettre
รู้ดี[v. exp.] (rū dī) EN: know well ; know clearly ; perceive clearly ; be aware of ; understand   FR: bien connaître
รู้จัก[v.] (rūjak) EN: know ; be acquainted with ; recognize ; come across ; be aware of ; be informed of   FR: connaître ; savoir ; être au courant
รู้สึกตัว[v. exp.] (rūseuk tūa) EN: realize one's error ; become aware of ; become conscious ; come to the conscious   FR: percevoir ; prendre conscience
รู้ตัว[v.] (rūtūa) EN: be aware of ; be conscious of   FR: être conscient ; être lucide
สำนึก[v.] (samneuk) EN: realize ; appreciate ; be aware (of) ; know ; feel contrite ; call to mind ; perceive ; be aware of ; be conscious of ; be mindful of ; be conversant with ; be familiar with   FR: avoir le sentiment ; apprécier ; percevoir ; sentir ; avoir conscience ; réaliser
ทราบ[v.] (sāp) EN: know ; understand ; realize ; be aware of   FR: savoir ; connaître
ที่ต่ำที่สูง[xp] (thī tam thī sūng) EN: unmindful of one's own place ; unaware of one's place or social standing   

Japanese-English: EDICT Dictionary
いつの間にか(P);何時の間にか(P)[いつのまにか, itsunomanika] (adv) before one knows; before one becomes aware of; unnoticed; unawares; (P) [Add to Longdo]
気付く(P);気づく[きづく, kiduku] (v5k) to notice; to recognize; to recognise; to become aware of; to perceive; to realize; to realise; (P) [Add to Longdo]
心得る[こころえる, kokoroeru] (v1,vt) (1) to know; to understand; to be aware of; to regard as; to take for; (2) to consent; to agree; (P) [Add to Longdo]
着眼大局[ちゃくがんたいきょく, chakugantaikyoku] (n) having an eye to the big picture; being aware of the general situation [Add to Longdo]
白河夜船;白川夜船;白川夜舟(iK)[しらかわよふね;しらかわよぶね, shirakawayofune ; shirakawayobune] (exp) (1) being fast asleep (and totally unaware of what is going on around one); (2) know-it-all manner [Add to Longdo]
百も承知[ひゃくもしょうち, hyakumoshouchi] (exp) knowing only too well; being fully aware of [Add to Longdo]
不知不識[ふちふしき, fuchifushiki] (n,adj-no) (See 知らず識らず) not aware of what one is doing [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top