Search result for

artillery

(45 entries)
(0.013 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -artillery-, *artillery*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
artillery[N] ปืนใหญ่
artilleryman[N] ทหารปืนใหญ่, Syn. artillerist

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
artillery(อาร์ทิล'เลอรี) n. ปืนใหญ่กองทหารปืนใหญ่,วิชาเกี่ยวกับการใช้ปืนใหญ่
artilleryman(อาร์ทิล'ละรีเมิน) n. ทหารปืนใหญ่,ผู้ยิงด้วยปืนใหญ่, Syn. artillerist)

English-Thai: Nontri Dictionary
artillery(n) ปืนใหญ่,เหล่าทหารปืนใหญ่,กองปืนใหญ่

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Artilleryปืนใหญ่ [TU Subject Heading]
Artillery operationsปฏิบัติการปืนใหญ่ [TU Subject Heading]
Artillerymenทหารปืนใหญ่ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- 21st artillery, sir.- ปืนใหญ่ที่21 ครับผม The Great Dictator (1940)
Now passing, Tomainia's heavy artillery.ที่กำลังจะผ่าน คือปืนใหญ่ของ โทไมเนีย The Great Dictator (1940)
Now passing, Tomainia's light artillery.ที่กำลังจะได้ชม คือ ปืนใหญ่กระสุนเพลิง The Great Dictator (1940)
One move from you and my artillery will blow you to pieces!ก้าวมาแม้แต่ก้าวเดียว ปืนใหญ่ของฉันถล่มแกแน่ The Great Dictator (1940)
And my aeroplanes will bomb your artillery like that!และฉันจะทิ้งระเบิด ใส่ปืนใหญ่ของแกซะ The Great Dictator (1940)
What I hope I'm saying about England is that we have no submachine guns, no rimless cartridges, percussion grenades, field artillery, no tanks much, no anti-tanks ever, no dive bombers, no bombs,คือการที่เราไม่มีปืนกลมือ ไม่มีตลับหมึกที่ไม่มีขอบไม่มี ระเบิดกระทบ ไม่มีสนามยิงปืนใหญ่ไม่มีรถถัง มาก How I Won the War (1967)
We have no visual indication... that any incoming artillery have arrived... or, indeed, are on the way.เรายังไม่มีความคืบหน้า.. ..ว่าขีปนาวุธที่ยิงออกไปได้ถึงที่หมายแล้ว.. ..หรือกำลังจะมาถึง The Lawnmower Man (1992)
What ? Artillery shells.ทุกคน... Schindler's List (1993)
The artillery shells, tank shells, rocket casings--เรายังมือใหม่อยู่นะ Schindler's List (1993)
We have 8,000 men with 50 pieces of artillery... and a few hundred mortars and machine guns.เรามีเพียง 8,000 นาย กับปืนใหญ่เพียง 50 กระบอก มีปืนครกกับปืนกลเพียงหยิบมือ Seven Years in Tibet (1997)
They bring old muskets and spears as artillery.เขาเอาปืนคาบศิลา และหอกมาใช้เป็นอาวุธขว้าง Seven Years in Tibet (1997)
My men have fortified the entrance with enough artillery to make our last stand.ลูกน้องผมป้องกันทางเข้าออก ด้วยอาวุธหนักพร้อมสรรพ The Matrix Revolutions (2003)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สรรพาวุธ[N] ordnance, See also: artillery, Count unit: ชนิด, Thai definition: บรรดาอาวุธชนิดต่างๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ปืนใหญ่[N] cannon, See also: artillery, ordnance, Example: ข้าศึกใช้ปืนใหญ่ยิงคลังน้ำมัน, Count unit: กระบอก,ลำ, Thai definition: ปืนขนาดใหญ่ใช้ในการรบ
ทหารปืนใหญ่[N] artilleryman, See also: artillerist, Example: เมื่อฝรั่งเศสเข้ามามีอิทธิพลในอินโดจีน รัฐบาลจึงได้เพิ่มเติมกำลังทหารม้าและทหารปืนใหญ่, Count unit: คน, นาย, Thai definition: ทหารที่ได้รับการฝึกให้ใช้ปืนใหญ่เป็นอาวุธ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กองร้อยปืนใหญ่[n. exp.] (køngrøi peūnyai) EN: battery of artillery   
ปืนใหญ่[n.] (peūnyai) EN: cannon ; artillery ; ordnance   FR: canon [m] ; pièce d'artillerie [f] ; artillerie [f]
ยิงปืนใหญ่กั้นกาง[xp] (ying peūnyai kankāng) EN: put up an artillery barrage   

CMU English Pronouncing Dictionary
ARTILLERY    AA0 R T IH1 L ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
artillery    (n) (aa1 t i1 l @ r ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーティレリ[, a-teireri] (n) artillery [Add to Longdo]
アーテラリ[, a-terari] (n) artillery [Add to Longdo]
カノン砲[カノンほう, kanon hou] (n) (See 加農砲) cannon (esp. high-velocity artillery) [Add to Longdo]
火砲[かほう, kahou] (n) artillery [Add to Longdo]
高射特科[こうしゃとっか, koushatokka] (n) anti-aircraft artillery [Add to Longdo]
自走砲[じそうほう, jisouhou] (n) self-propelled artillery [Add to Longdo]
重砲[じゅうほう, juuhou] (n) heavy artillery [Add to Longdo]
対空砲[たいくうほう, taikuuhou] (n) anti-aircraft gun; antiaircraft artillery [Add to Longdo]
大砲[たいほう, taihou] (n) gun; cannon; artillery; (P) [Add to Longdo]
地上標定機[ちじょうひょうていき, chijouhyouteiki] (n) (artillery) theodolite [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
子母炮弹[zǐ mǔ pào dàn, ㄗˇ ㄇㄨˇ ㄆㄠˋ ㄉㄢˋ, / ] artillery cluster bomb [Add to Longdo]
炮兵[pào bīng, ㄆㄠˋ ㄅㄧㄥ, ] artillery soldier; gunner [Add to Longdo]
炮弹[pào dàn, ㄆㄠˋ ㄉㄢˋ, / ] artillery shell [Add to Longdo]
炮火[pào huǒ, ㄆㄠˋ ㄏㄨㄛˇ, ] artillery barrage; gunfire [Add to Longdo]
砲兵[pào bīng, ㄆㄠˋ ㄅㄧㄥ, ] artillery soldier; gunner; also written 炮兵 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Artillery \Ar*til"ler*y\, n. [OE. artilrie, OF. artillerie,
   arteillerie, fr. LL. artillaria, artilleria, machines and
   apparatus of all kinds used in war, vans laden with arms of
   any kind which follow camps; F. artillerie great guns,
   ordnance; OF. artillier to work artifice, to fortify, to arm,
   prob. from L. ars, artis, skill in joining something, art.
   See {Art}.]
   1. Munitions of war; implements for warfare, as slings, bows,
    and arrows. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       And Jonathan gave his artillery unto his lad. --1
                          Sam. xx. 40.
    [1913 Webster]
 
   2. Cannon; great guns; ordnance, including guns, mortars,
    howitzers, etc., with their equipment of carriages, balls,
    bombs, and shot of all kinds.
    [1913 Webster]
 
   Note: The word is sometimes used in a more extended sense,
      including the powder, cartridges, matches, utensils,
      machines of all kinds, and horses, that belong to a
      train of artillery.
      [1913 Webster]
 
   3. The men and officers of that branch of the army to which
    the care and management of artillery are confided.
    [1913 Webster]
 
   4. The science of artillery or gunnery. --Campbell.
    [1913 Webster]
 
   {Artillery park}, or {Park of artillery}.
    (a) A collective body of siege or field artillery,
      including the guns, and the carriages, ammunition,
      appurtenances, equipments, and persons necessary for
      working them.
    (b) The place where the artillery is encamped or
      collected.
 
   {Artillery train}, or {Train of artillery}, a number of
    pieces of ordnance mounted on carriages, with all their
    furniture, ready for marching.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 artillery
   n 1: large but transportable armament [syn: {artillery}, {heavy
      weapon}, {gun}, {ordnance}]
   2: an army unit that uses big guns [syn: {artillery}, {artillery
     unit}]
   3: a means of persuading or arguing; "he used all his
     conversational weapons" [syn: {weapon}, {artillery}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top