Search result for

adjusted

(46 entries)
(0.7214 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adjusted-, *adjusted*, adjust, adjuste
English-Thai: Longdo Dictionary
well-adjusted(adj) ปรับตัวได้ดี , (บุคลิก)ที่มีเหตุมีผล ไม่แปลกประหลาด
maladjusted(adj) ปรับตัวได้ยาก เช่น Socially Maladjusted Children in the Classroom., Younger (7-8 years) and older (10-11 years) boys from normal schools and from schools for the maladjusted were given two tests to assess their knowledge of strategies of control for both facial and overt behavioural expression of a negative emotion.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
maladjusted(แมลอะจัส'ทิด) adj. ซึ่งปรับตัวได้ไม่ดี, See also: maladjustedment n.

English-Thai: Nontri Dictionary
maladjusted(adj) ปรับปรุงไม่ดี,ปรับไม่ได้ที่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adjusted infant mortality rateอัตราภาวะการตายของทารกที่ปรับแล้ว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
adjusted mortality rateอัตราภาวะการตายที่ปรับแล้ว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
adjusted rateอัตราที่ปรับแล้ว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adjusted entryรายการปรับปรุง [การบัญชี]
Adjusted Mortality Rate อัตราภาวะการตายที่ปรับแล้ว หรืออัตราภาวะการตายปรั
อัตราการตายซึ่งตัดผลกระทบที่เกิดจากความแตก ต่าง ของโครงสร้างประชากรระหว่างประชากร 2 กลุ่ม หรือมากกว่าออกไปแล้ว ทำให้สามารถเปรียบเทียบอัตราการตาย ระหว่างกลุ่มประชากรที่แตกต่างกันได้อย่างถูกต้อง [สิ่งแวดล้อม]
Adjusted trial balanceงบทดลองหลังการปรับปรุง [การบัญชี]
Adjusted, Wellปรับไว้ดีแล้ว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This image has not been adjusted or enhanced in any way.โดยไม่มีการปรับแต่งใดๆทั้งสิ้น Signs (2002)
- Maybe I should drive. - I've adjusted the seat now.แกไม่เข้าใจถ้า แกทำอย่างนั้น Shaun of the Dead (2004)
Somebody else was driving this car, because that chair's been adjusted for somebody 5'11 ".คนอื่นขับรถคันนี้ เพราะว่าเบาะมีการปรับที่นั่งรถ สำหรับคนที่มีความสูง 5.11 ฟุต Mr. Monk and the Other Detective (2005)
Look, I'm barely adjusted to the fact that you have a daughter, okay?ผมแทบปรับตัวไม่ทัน เรื่องคุณมีลูกสาวแล้ว งั้น.. The Wicker Man (2006)
My eyes hadn't adjusted. All i could see were shadows.ตายังปรับแสงไม่ทัน เห็นแค่เงารางๆ เอง See-Through (2007)
I just think it's amazing how well we have all adjusted to our new lives here.ฉันแค่คิดว่ามันเจ๋งมาก ที่เราปรับตัว เข้ากับชีวิตใหม่ที่นี่ ได้ดีมาก Chapter One 'Four Months Later...' (2007)
lynette's stepdaughter keila never adjusted in being part of the family i'm never gonna love her and you can't make me and dylan reconnected with her real father i like that relationship with you but you mum is still scaring me. i don't wanna upset herลูกเลี้ยงของลินเน็ท เคย์ล่าไม่ยอมเอาตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว หนูจะไม่มีวันรักเธอ พ่อบังคับหนูไม่ได้หรอก Opening Doors (2008)
Well, it wasn't what we adjusted but that was nice.นั่นไม่ใช่ที่เราเตี๊ยมกันไว้เท่าไหร่ แต่ก็โอเคแหละ Zack and Miri Make a Porno (2008)
- I adjusted her IV, and she went crazy.และเธอก็คลั่งขึ้นมา Emancipation (2008)
Go up to level eight. Get your head adjusted.ขึ้นไปที่ชั้นแปด ไปเปลี่ยนหัวเจ้าซะ Duel of the Droids (2008)
Oh, yes, I've adjusted rather well to your world, don't you think?อ้อ เห็นมั๊ยว่าข้ารับมุกกับคำพูด ของแกได้ดีเลยใช่มั๊ยล่ะ Inkheart (2008)
We adjusted to him, and we'll adjust to the baby.เราปรับตัวเข้ากับมันได้แล้ว และเราจะปรับตัวให้เข้ากับลูก Marley & Me (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
adjustedFortunately, my son quickly adjusted to life in his new school.
adjustedGNP increased at a seasonally adjusted annual rate of 4.5% in the fourth quarter.
adjustedHe adjusted the telescope to his sight.
adjustedHe's never quite adjusted to the pace of the city.
adjustedI adjusted the telescope to my vision.
adjustedI had the brakes of my bicycle adjusted.
adjustedMary's been living in Japan so long. Don't you think it's time she adjusted to Japanese ways/customs.
adjustedMy eyes haven't yet adjusted to the darkness.
adjustedShe soon adjusted herself to the new school.
adjustedShe soon adjusted herself to village life.
adjustedShe soon adjusted to his way of life.
adjustedSooner or later everybody becomes adjusted to life.

CMU English Pronouncing Dictionary
ADJUSTED    AH0 JH AH1 S T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adjusted    (v) (@1 jh uh1 s t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
auf Tageswerte umgerechnete Anschaffungskostenadjusted historical cost [Add to Longdo]
Verrechnungswert {m}adjusted amount [Add to Longdo]
inflationsbereinigt {adj} [fin.]adjusted for inflation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
季節調整済み[きせつちょうせいずみ, kisetsuchouseizumi] (adj-no) seasonally adjusted [Add to Longdo]
調整値[ちょうせいち, chouseichi] (n) adjusted value; adjusted price [Add to Longdo]
無調整[むちょうせい, muchousei] (adj-no) unadjusted [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 adjusted \adjusted\ adj.
   1. 1 accommodated to certain requirements
 
   Syn: regulated
     [WordNet 1.5]
 
   2. 1 having become accustomed [to surroundings, a situation.
    etc.] [Narrower terms: {oriented (vs. unoriented),
    orientated ]
 
   Syn: familiarized
     [WordNet 1.5]
 
   3. 1 (Music) so tuned as to allow modulation into other keys
    [Narrower terms: {tempered (vs. untempered)}]
 
   Syn: tuned
     [WordNet 1.5]
 
   4. adjusted to produce a clear image; -- of an optical system
    (e.g. eye or opera glasses) [Narrower terms: {focused (vs.
    unfocused), focussed ] WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adjust \Ad*just"\, v. t. [imp. & p. p. {Adjusted}; p. pr. & vb.
   n. {Adjusting}.] [OF. ajuster, ajoster (whence F. ajouter to
   add), LL. adjuxtare to fit; fr. L. ad + juxta near; confused
   later with L. ad and justus just, right, whence F. ajuster to
   adjust. See {Just}, v. t. and cf. {Adjute}.]
   1. To make exact; to fit; to make correspondent or
    conformable; to bring into proper relations; as, to adjust
    a garment to the body, or things to a standard.
    [1913 Webster]
 
   2. To put in order; to regulate, or reduce to system.
    [1913 Webster]
 
       Adjusting the orthography.      --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   3. To settle or bring to a satisfactory state, so that
    parties are agreed in the result; as, to adjust accounts;
    the differences are adjusted.
    [1913 Webster]
 
   4. To bring to a true relative position, as the parts of an
    instrument; to regulate for use; as, to adjust a telescope
    or microscope.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To adapt; suit; arrange; regulate; accommodate; set
     right; rectify; settle.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 adjusted
   adj 1: altered to accommodate to certain requirements or bring
       into a proper relation; "an adjusted insurance claim";
       "the car runs more smoothly with the timing adjusted"
       [ant: {unadjusted}]
   2: adjusted to demands of daily living; showing emotional
     stability [ant: {maladjusted}]
   3: having achieved a comfortable relation with your environment
     [syn: {adjusted}, {familiarized}, {familiarised}]
   4: (especially of garments) having the fit or style adjusted;
     "for my wedding I had my mother's wedding dress altered to
     fit me"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top