Search result for

teri

(74 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -teri-, *teri*
Possible hiragana form: てり
English-Thai: Longdo Dictionary
clothing material(n) พัสตราภรณ์, เครื่องนุ่งห่ม
deputy interior minister(n) รมช.มหาดไทย, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
watering can(n) ที่รดน้ำต้นไม้มีหูจับ, ภาชนะรดน้ำต้นไม้, บัวรดน้ำต้นไม้
interim[N] ช่วงระหว่างเวลา, See also: ช่วงเวลาระหว่างเหตุการณ์สองเหตุการณ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a posteriori(เอ'โพสเทอรีออ'ไร) จากผลถึงเหตุ, จากประสบการณ์, จากการสังเกต
ad interim(แอดอิน' เทอริม) ในระหว่างนั้น
ambidexterity(แอมบิเดคสฺเทอ' ริที) n. ความชำนาญในการใช้มือทั้งสองข้างได้ดีเท่ากัน, ความฉลาดอย่างผิดปกติ, ความคล่องแคล่ว, ความชำนาญมาก, ความหลอกลวง, Syn. duplicity, skill ###A. clumsiness, unskill
amphoteric(แอมฟะเทอ' ริค) adj. ซึ่งมีฤทธิ์เป็นกรดหรือด่าง (as an acid or as a base)
anterior(แอนที' เรีย) adj. ก่อน, ข้างหน้า, ล่วงหน้า, ตำแหน่งหน้า, Syn. fore)
arterial(อาร์ที'เรียล) adj. เกี่ยวกับเส้นโลหิตแดงใหญ่,เกี่ยวกับทางใหญ่หรือทางสำคัญ
arterio-(คำเสริมหน้า) มีความหมายว่า 'เส้นโลหิตแดงใหญ่ (artery)
arteriosclerosis(อาร์เทอรี่โอสคละโร'ซิส) n. ภาวะผนังเส้นโลหิตแดงหนาและมีความยึดหยุ่นน้อยลง -arteriosclerotic adj.
arteritis(อาร์เทอไร'ทิส) n. ภาวะเส้นโลหิตแดงอักเสบ (inflammation of an artery)
asteriated(แอสเทอ'รีเอทเทด) adj. มีลักษณะคล้ายดาว (showing asterism)

English-Thai: Nontri Dictionary
anterior(adj) ข้างหน้า,ก่อน,หน้า,ล่วงหน้า
arterial(adj) เกี่ยวกับเส้นเลือดใหญ่,(สาย)ใหญ่
asterisk(n) เครื่องหมายดอกจัน
bacteria(n) บัคเตรี,แบคทีเรีย,เชื้อโรค
bacterial(adj) เกี่ยวกับเชื้อแบคทีเรีย
bacteriologist(n) นักบัคเตรี
cafeteria(n) ร้านขายอาหาร,โรงอาหารบริการตนเอง
cauterize(vt) ทำให้ไหม้,จี้ด้วยเหล็กร้อน,กัดกร่อน
characteristic(adj) มีลักษณะพิเศษ,เช่นเคย,เป็นนิสัย,เป็นประจำ,มีลักษณะเฉพาะ
characteristic(n) ลักษณะพิเศษ,ลักษณะเฉพาะ,คุณสมบัติ,อุปนิสัย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They are a terillium-carbonic alloy, and I can fly.มันเป็นส่วนผสมของ เทริลเลียมกับคาร์บอน และ ฉันบินได้ Toy Story (1995)
So I think they're trying to push their teriyaki chicken, which is $1.79.ฉันเลยคิดว่าพวกเขาพยายาม เพิ่มราคาไก่เทริยากิ ซึ่งราคา 1.79 Punch-Drunk Love (2002)
I saw the teriyaki chicken for $1.79, then the soup was a real deal.ฉันเห็นไก่เทริยากิราคา 1.79 แล้วซุบก็ใช้ได้ Punch-Drunk Love (2002)
Chicken teriyaki.ไก่เทริยากิ Signs (2002)
Thank you, Teri.ขอบคุณ เทอรี่ Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
Teriyaki flavor.เอาเทริยากิมาหน่อยดิ Scan (2006)
Also today,we have a fresh-caught Alaska salmon, and that's served with a teriyaki glaze and sticky rice.และวันนี้เรามีปลาเชลมอนสดๆจากอะลาสกา เสิร์ฟพร้อมกับซอสเทอริยากิและข้าวสวย The Bad Fish Paradigm (2008)
I've been up with Teri a couple times anyway.ผมต้องดูแลเทอรี่ เป็นระยะ ๆ อยู่แล้ว Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
Teri and I will be at the airport to pick you up.ผมกับลูก จะไปรับคุณที่สนามบิน Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
How would Teri feel about that, huh, Jack?เทอรี่ จะรู้สึกอย่างไรหรือแจ๊ก Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
Any tering in the walls? Kind of like rats?มีเสียงแปลกๆดังมาจากในผนังเหมือนกับมีหนูวิ่งอยู่บ้างมั๊ย? The Monster at the End of This Book (2009)
Well I had an extra chicken teriyaki footlongเอ่อ ผมมีแซนวิสไส้กรอก ไก่เทอริยากิแบบพิเศษ Chuck Versus the First Kill (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีต[adj.] (adīt) EN: former ; past ; gone by   FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อดีตชาติ[n.] (adīttachāt) EN: past existence ; previous existence ; previous birth   FR: vie antérieure [f]
อดีตภพ[n.] (adīttaphop) EN: past existence ; past life; previous life   FR: vie antérieure [f]
อนุชน[n.] (anuchon) EN: next generation ; posterity ; descendant ; offspring   FR: génération future [f] ; jeune génération [f]
อาชญาบัตร[n.] (ātyābat) EN: license for prospecting for minerals, fising, slaughtering animals   
อาวุธเชื้อโรค[n. exp.] (āwut cheūarōk) EN: bacteriological weapon   FR: arme bactériologique [f]
แบคทีเรีย[n.] (baēkthīrīa) EN: bacterium ; bacteria [pl]   FR: bactérie [f]
แบตเตอรี่[n.] (baettoērī) EN: battery ; accumulator   FR: batterie (électrique) [f] ; pile [f]
บักเตรี[n.] (baktērī) EN: bacteria   FR: bactérie [f]
บรรจุหีบห่อ[v. exp.] (banju hīphø) EN: packaging ; containers ; packaging material   

CMU English Pronouncing Dictionary
TERI    T EH1 R IY0
TERIYAKI    T EH2 R AH0 Y AA1 K IY0

German-Thai: Longdo Dictionary
Cafeteria(n) |die, pl. Cafeterian/Cafeterias| ร้านขายกาแฟและอาหารว่างตามมหาวิทยาลัยและสถานศึกษา
Verteidigungsministerium(n) |das| กระทรวงกลาโหม
Verkehrsministerium(n) |das| กระทรวงคมนาคม
Finanzministerium(n) |das| กระทรวงการคลัง
Flugbegleiterin(n ) |die, pl. Flugbegleiterinnen| พนักงานต้อนรับหญิงบนเครื่องบิน เช่น Wie sieht das Berufsbild einer Flugbegleiterin aus? Wie hoch ist ihr Einkommen?, See also: S. Stewardess,

French-Thai: Longdo Dictionary
charcuterie(n ) |f| ผลิตภัณท์จากเนื้อหมู เช่น ไส้กรอก หมูแฮม, ร้านขายเนื้อสัตว์ เช่น Venez découvrir les charcuteries fines du Canard Goulu.

Japanese-English: EDICT Dictionary
3元材料[さんげんざいりょう, sangenzairyou] (n) ternary material (e.g. semiconductor) [Add to Longdo]
4元材料[よんげんざいりょう, yongenzairyou] (n) quaternary material (e.g. semiconductor) [Add to Longdo]
CT[シーティー, shi-tei-] (n) {comp} CT (computerized tomography) [Add to Longdo]
CTS[シーティーエス, shi-tei-esu] (n) (1) {comp} computerized typesetting system (computerised); CTS; (2) cold type system; CTS [Add to Longdo]
JMTR[ジェーエムティーアール, jie-emutei-a-ru] (n) Japan Material Test Reactor; JMTR [Add to Longdo]
MTR[エムティーアール, emutei-a-ru] (n) material testing reactor; MTR [Add to Longdo]
Q熱[キューねつ, kyu-netsu] (n) Q fever (extremely contagious bacterial disease with flu-like symptoms) [Add to Longdo]
UMA[ユーマ, yu-ma] (n) (abbr) (See 未確認生物) unidentified mysterious animal [Add to Longdo]
うろうろ[, urouro] (adv,n,vs) (on-mim) (See 彷徨く) loiteringly; aimless wandering; (P) [Add to Longdo]
うろちょろ[, urochoro] (n,vs) loitering; hanging around; wandering around [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
べた塗り内部様式[べたぬりないぶようしき, betanurinaibuyoushiki] solid interior style [Add to Longdo]
アスタリスク[あすたりすく, asutarisuku] asterisk (*) [Add to Longdo]
インテリジェンス[いんてりじえんす, interijiensu] intelligence [Add to Longdo]
インテリジェントハブ[いんてりじえんとはぶ, interijientohabu] intelligent hub [Add to Longdo]
インテリジェントマルチプレクサ[いんてりじえんとまるちぷれくさ, interijientomaruchipurekusa] intelligent mux, intelligent multiplexer [Add to Longdo]
インテリジェント装置[インテリジェントそうち, interijiento souchi] intelligent device [Add to Longdo]
インテリジェント端末[インテリジェントたんまつ, interijiento tanmatsu] intelligent (as opposed to dumb) terminal [Add to Longdo]
コンテンツフィルタリング[こんてんつふぃるたりんぐ, kontentsufirutaringu] content filtering [Add to Longdo]
コンピューター化[コンピューターか, konpyu-ta-ka] computerization [Add to Longdo]
コンピュータリゼーション[こんぴゅーたりぜーしょん, konpyu-tarize-shon] computerization [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top