Search result for

salinda

(6 entries)
(0.0107 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -salinda-, *salinda*
Longdo Dictionary ภาษาอารบิก (AR) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Salinda[สะ-ลิน-ดา] ละเอียดอ่อนบริสุทธิ์

Longdo Dictionary ภาษาละติน (LATIN) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Salinda [สะ-ลิน-ดา] เกลือบริสุทธิ์,สิ่งที่ล้ำค่า

Longdo Dictionary ภาษาดัชท์ (NL) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Salinda [สะ-ลิน-ดา] บริสุทธิ์

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
สลินดา[Salinda] サリンダ (Sarinda)

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Salinda [สะ-ลิน-ดา] สาวงามผู้สูงศักดิ์และกล้าหาญ,ความสวยงามน่ารักบริสุทธิ์ผู้เป็นของขวัญจากพระเจ้า

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Salinda [สะ-ลิน-ดา] โล่ห์ของคนชั้นสูงที่แข็งกล้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top