Search result for

people's

(61 entries)
(0.0185 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -people's-, *people's*, people'
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
people's democracyประชาธิปไตยของปวงชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
People's Republicสาธารณรัฐประชาชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
To arouse the people's anger.กระตุ้นความโกรธของประชาชน. The Great Dictator (1940)
He came home for his knife. It's not nice to leave knives in people's chests.เขาเดินเข้ามาในบ้านมีดของเขา มันไม่ดีที่จะออกจากมีดในหัวอกของผู้คน 12 Angry Men (1957)
- Some people's are.คุณแสงในกองทุนอีกครั้ง Help! (1965)
They can change the course of events and people's lives, but only to do harm.สามารถเปลี่ยนเหตุการณ์และ ชีวิตผู้คน, ในทางที่เป็นอันตรายเท่านั้น. Suspiria (1977)
People's lives are in peril!ชีวิตของผู้คนที่อยู่ในอันตราย! Mad Max (1979)
All supplies must be requisitioned from the people's bond.วัสดุสิ้นเปลืองทุกคนจะต้อง เด็ดขาดจาก Mad Max (1979)
- You are going to join... with us... the members of... the American Socialist White People's Party:กับพวกเรา เป็นสมาชิกของ พรรคอเมริกาสังคมชาวผิวขาว The Blues Brothers (1980)
These last days, people's minds have begun to turn to this bed and away from the atrocities.หลังๆ นี้ ผู้คนเริ่มนึกถึงเตียงนี้ และเลิกทำสิ่งที่เลวร้าย Gandhi (1982)
We fight for our people's freedom.เราต่อสู้เพื่ออิส- รภาพของประชาชนของเรา Idemo dalje (1982)
The people's tribunal was In session.ศาลของประชาชนกำลังอยู่ในช่วง Idemo dalje (1982)
He insulted the people's government.เขาดูหมิ่นรัฐบาลของผู้คน Idemo dalje (1982)
Hey, lady... it's against the rules to throw other people's heads.เฮ้ สาวน้อย มันผิดกติกานะ เอาหัวคนอื่นมาโยนแบบนี้น่ะ Labyrinth (1986)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
people'sA high household savings rate in Japan is attributed, among other things, to people's desire to save money to buy a home.
people'sA mere repetition of other people's researches cannot be called true scientific research.
people'sBarter, however, was a very unsatisfactory system because people's needs seldom matched exactly.
people'sBudget items that received priority are education, social security and other fields that are closely related to people's lives.
people'sBut we do know many things about his character, thanks to letters and notebooks he left behind and other people's stories about him.
people'sDon't get in people's way.
people'sDon't interfere in other people's affairs.
people'sDon't meddle in other people's affair.
people'sDon't stand in other people's way.
people'sHe has absolutely no respect for other people's feelings.
people'sHe is apt to forget people's name.
people'sHe is apt to forget people's names.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว[N] People's Democratic Republic of Laos, See also: Laos, Syn. ประเทศลาว, ลาว, Example: คนไทยกับคนที่อยู่ในอาณาจักรล้านช้างในอดีตหรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปัจจุบัน ล้วนเป็นกลุ่มคนที่มีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน, Thai definition: ชื่อประเทศที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดต่อกับไทย เขมร เวียดนาม พม่า และจีน
ประเทศจีน[N] People's Republic of China, See also: China, Syn. เมืองจีน, จีน, Example: ประเทศจีนมีการปกครองแบบสังคมนิยม
จีนแดง[N] Red China, See also: People's Republic of China, Syn. จีนคอมมิวนิสต์, Example: เขารวมกลุ่มกันเพื่อค้าขายกับจีนแดง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกาหลีเหนือ[n. prop.] (Kaolī-Neūa) EN: North Korea ; Democratic People's Republic of Korea   FR: Corée du Nord [f]
คณะราษฎร [org.] (Khana Rātsadøn) EN: Khana Ratsadon ; People's Party   FR: Khana Ratsadon
ความไวต่อความรู้สึก[n. exp.] (khwām wai tø khwām rūseuk) EN: sensitivity to other people's feelings   
กินทาง[v. exp.] (kin thāng) EN: transgress the white line ; stride over other people's driving lane   FR: mordre la ligne blanche ; déborder sur la bande de circulation inverse
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย[org.] (Phanthamit Prachāchon Pheūa Prachāthippatai) EN: People's Alliance for Democracy (PAD)   FR: Alliance du Peuple pour la Démocratie (PAD)
ปลุกให้คนสนใจเรื่องนั้น ๆ[xp] (pluk hai khon sonjai reūang nan-nan) EN: call people's attention to sth.   
ประเทศจีน[n. prop.] (Prathēt Jīn ) EN: People's Republic of China ; China   FR: Chine [f] ; République populaire de Chine [f]
ประเทศเกาหลีเหนือ[n. prop.] (Prathēt Kaolī-Neūa) EN: North Korea ; Democratic People's Republic of Korea (DPRK )   FR: Corée du Nord [f]
สภาผู้แทนราษฎร[n. prop.] (Saphā Phūthaēnrātsadøn) EN: House of Representatives ; Assembly of the People's Representatives ; House of Parliaments ; Lower House   FR: Assemblée nationale [f]
สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ[n. prop.] (Sāthāranarat Prachāchon Bangkalāthēt) EN: People's Republic of Bangladesh   

CMU English Pronouncing Dictionary
PEOPLE'S    P IY1 P AH0 L Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピープルズキャピタリズム[, pi-puruzukyapitarizumu] (n) people's capitalism; (P) [Add to Longdo]
関心を呼ぶ[かんしんをよぶ, kanshinwoyobu] (exp,v5b) to be the subject of attention; to call people's attention; to be the rage; to be of interest [Add to Longdo]
愚痴聞き地蔵[ぐちききじぞう, guchikikijizou] (n) Ksitigarbha (jizo) who listens to people's complaints (statue at the Keihou Temple at Nagoya) [Add to Longdo]
国民新[こくみんしん, kokuminshin] (n) (abbr) (See 国民新党) Kokumin Shinto; People's New Party (Japanese political party) [Add to Longdo]
国民新党[こくみんしんとう, kokuminshintou] (n) Kokumin Shinto; People's New Party (Japanese political party) [Add to Longdo]
国民生活[こくみんせいかつ, kokuminseikatsu] (n) the life of the people; the people's living [Add to Longdo]
国務院[こくむいん, kokumuin] (n) State Council (of the People's Republic of China) [Add to Longdo]
国利民福[こくりみんぷく, kokuriminpuku] (n) national interests and the people's welfare [Add to Longdo]
市民革命[しみんかくめい, shiminkakumei] (n) people's or popular revolution [Add to Longdo]
失墜[しっつい, shittsui] (n,vs) abasement; fall; forfeiture; sinking (in people's estimation); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中国人民武装警察部队[Zhōng guó Rén mín Wǔ zhuāng Jǐng chá Bù duì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ˇ ㄓㄨㄤ ㄐㄧㄥˇ ㄔㄚˊ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] People's Armed Police (PAP) [Add to Longdo]
中国人民解放军空军[Zhōng guó Rén mín Jiě fàng jūn Kōng jūn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄐㄩㄣ ㄎㄨㄥ ㄐㄩㄣ, / ] People's Liberation Army Air Force (PLAAF) [Add to Longdo]
中国人民银行[Zhōng guó rén mín yín háng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ˊ ㄏㄤˊ, / ] People's Bank of China [Add to Longdo]
人民公社[rén mín gōng shè, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄕㄜˋ, ] people's commune [Add to Longdo]
人民共和国[rén mín gòng hé guó, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] People's Republic [Add to Longdo]
人民广场[rén mín guǎng chǎng, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄤˇ ㄔㄤˇ, 广 / ] People's Square [Add to Longdo]
人民民主专政[rén mín mín zhǔ zhuān zhèng, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄓㄨㄢ ㄓㄥˋ, / ] people's democratic dictatorship [Add to Longdo]
人民法院[rén mín fǎ yuàn, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄈㄚˇ ㄩㄢˋ, ] people's court (of law); people's tribunal [Add to Longdo]
人民行动党[rén mín xíng dòng dǎng, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄒㄧㄥˊ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄤˇ, / ] People's Action Party (ruling party in Singapore) [Add to Longdo]
人民解放军[rén mín jiě fàng jūn, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄐㄩㄣ, / ] People's Liberation Army [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
盗み見る[ぬすみみる, nusumimiru] to intercept and read (other people's email, e.g.) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top