หรือคุณหมายถึง mimosaceä?
Search result for

mimosaceae

(4 entries)
(0.0161 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mimosaceae-, *mimosaceae*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mimosaceaeมิโมซาซี [TU Subject Heading]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mimosaceae \Mimosaceae\ prop. n.
   A natural family of spiny woody plants (usually shrubs or
   small trees) whose leaves mimic animals in sensitivity to
   touch; commonly included in the family {Leguminosae}.
 
   Syn: family {Mimosaceae}.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mimosoideae \Mimosoideae\ prop. n.
   An alternative name used in some classification systems for
   the family {Mimosaceae}.
 
   Syn: subfamily Mimosoideae.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Mimosaceae
   n 1: family of spiny woody plants (usually shrubs or small
      trees) whose leaves mimic animals in sensitivity to touch;
      commonly included in the family Leguminosae [syn:
      {Mimosaceae}, {family Mimosaceae}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

   


  

 
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
mimosas, Mimosa's, mimosa's, Mimosa, mimosa

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top