Search result for

industrie

(79 entries)
(0.0432 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -industrie-, *industrie*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Industriesอุตสาหกรรม [TU Subject Heading]
Industries, Primitiveเทคโนโลยีสมัยโบราณ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
[ Man ] The SS will manage... certain industries itself inside Plaszow-- a metalworks, brush factory, another for reprocessing Jewish clothing... from the ghettos for use by bombed-out families back home.เอสเอสจะตั้งโรงงานในค่ายพลาสโชว์ ผลิตโลหะ แปรง ซ่อมเสื้อผ้ายิว... ...ส่งให้แนวหลังที่โดนระเบิด Schindler's List (1993)
Isn't it true that contractors, like Hadden Industries are making contributions in exchange for technology rights?มันไม่ได้เป็นความจริงที่ว่าผู้รับ เหมาเช่นฮาร์ดเดนอุตสาหกรรม จะทำให้มีส่วนร่วมในการแลก เปลี่ยนสำหรับสิทธิเทคโนโลยี? Contact (1997)
Controlled by Americans built by Japanese subcontractors who also happen to be recently acquired wholly-owned subsidiaries of Hadden Industries.ควบคุมโดยชาวอเมริกัน สร้างโดยผู้รับเหมาญี่ปุ่น ที่ยังเกิดขึ้นเป็น Contact (1997)
And now with the prospect of a major investment in our economic future... by Mr. Elliot Blair of Blair Industries...และตอนนี้กับโอกาสของการที่สำคัญ การลงทุนในอนาคตทางเศรษฐกิจของเรา ... โดยนายเอลเลียตแบลร์ แบลร์ของอุตสาหกรรม ... Dante's Peak (1997)
We have evidence of a possible heist at concentrated industries warehouse tomorrow night.เรามีหลักฐานของการปล้นที่ น่าจะเกิดขึ้น... ที่โกดังของ"คอนเซ็นเตรต อินดัสทรี่" คืนวันพรุ่งนี้ Inspector Gadget 2 (2003)
Furthermore industry has known about this at least most industries have known about this and have attempted to trivialize these risks.ยิ่งกว่านั้น อุตสาหกรรมก็รู้เรื่องพวกนี้ดี อุตสาหกรรมส่วนใหญ่รู้อยู่แก่ใจ แต่ยังพยายามกลบเกลื่อนความเสี่ยงเหล่านี้ The Corporation (2003)
So for example if a public steel industry runs at a loss it's providing cheap steel to other industries maybe that's a good thing.เช่น ถ้าโรงงานเหล็กของรัฐดำเนินกิจการขาดทุน มันสามารถขายเหล็กราคาถูกแก่อุตสาหกรรมอื่น นั่นอาจเป็นสิ่งที่ดีก็ได้ The Corporation (2003)
We have huge industries public relations industry monstrous industry advertising and so on which are designed from infancy to try to mould people into this desired pattern.เรามีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ นั่นคืออุตสาหกรรมโฆษณา การโฆษณา ฯลฯ ซึ่งออกแบบมา The Corporation (2003)
They're in the test tubes and laboratories of the great industries.มันอยู่ในหลอดทดลองและห้องทดลอง ของอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่ The Corporation (2003)
We represent the workers in all magical industries - both evil and benign.เรามาในนาม ตัวแทน สวัสดิการ พนักงาน ในอุตสาหกรรม เวทมนต์ -ทั้ง ธรรมะ และ อธรรม Shrek 2 (2004)
I represent Weyland Industries.ผมเป็นตัวแทนจาก เวแลน อินดรัสทรี AVP: Alien vs. Predator (2004)
More bad news for Von Doom Industries today as Ned Cecil announced... that his group of investors would seek to gain control... of Victor Von Doom's numerous technology companies.More bad news for Von Doom Industries today as Ned Cecil announced... that his group of investors would seek to gain control... of วิคเตอร์ Von Doom's numerous technology companies. Fantastic Four (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
industrieAll the industries in the city are booming.
industrieAs economy develops, labor-intensive industries give way to capital-intensive industries.
industrieCapital-intensive industries are not necessarily knowledge-intensive industries.
industrieHe promised to bring new industries to the region, but politicians rarely keep their word.
industrieI'm amazed by the rate at which industries grow.
industrieIt terms of the number of employees, this is the largest of all industries.
industrieJapanese cameras, cars, and hi-fi equipment are used widely abroad, and few modern industries can manage without advanced electronic equipment developed in Japan.
industrieJapanese industries export various products to America.
industrieJapan is highly competitive in high technology industries.
industrieJapan's industries are also hollowing out.
industrieService industries include communication, transportation, distribution, finance and a host of other areas which do not involve production of goods.
industrieThe automobile industry is one of the main industries in Japan.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างเขียนแบบ[n. exp.] (chang khīenbaēp) EN: draughtsman ; draftsman   FR: dessinateur industriel [m] ; dessinateur technique [m]
กากอุตสาหกรรม[n. exp.] (kāk utsāhakam) EN: industrial waste   FR: déchet industriel [m]
การจารกรรมทางอุตสาหกรรม[n. exp.] (kān jārakam thāng utsāhakam) EN: industrial espionage   FR: espionnage industriel [m]
การปฏิวัติทางอุตสาหกรรม[n. exp.] (kān patiwat thāng utsāhakam) EN: Industrial Revolution   FR: révolution industrielle [f]
การปฏิวัติอุตสาหกรรม[n. exp.] (kān patiwat utsāhakam) EN: Industrial Revolution   FR: révolution industrielle [f]
การพัฒนาอุตสาหกรรม[n. exp.] (kān phatthanā utsāhakam) EN: industrial development ; industry development   FR: développement industriel [m]
ขยะอุตสาหกรรม[n. exp.] (khaya utsāhakam) EN: industrial waste   FR: déchet industriel [m]
เขตอุตสาหกรรม[n. exp.] (khēt utsāhakam) EN: industrial area   FR: zone industrielle [f]
กลุ่มบริษัท[n. exp.] (klum børisat) EN: group of companies ; conglomerate   FR: ensemble de sociétés [m] ; groupe industriel [m] ; conglomérat [m]
กระทรวงการอุตสาหกรรม[org.] (Krasūang Kān Utsāhakam) EN: Ministry of Industry   FR: ministère de l'Industrie [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
INDUSTRIE    IH1 N D AH0 S T R IY0
INDUSTRIER    IH1 N D AH0 S T R IY2 ER0
INDUSTRIES    IH1 N D AH0 S T R IY0 Z
INDUSTRIES'    IH1 N D AH0 S T R IY0 Z
INDUSTRIELLE    IH2 N D AH2 S T R IY0 EH1 L
INDUSTRIELLE    IH2 N D AH1 S T R IY0 AH0 L EH2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
industries    (n) (i1 n d @ s t r i z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Industrie(die) |die, pl. Industrien| อุตสาหกรรม
Industrien|(n) |pl.|, See also: die Industrie

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
industrielles Ausgangsmaterialindustrial feedstock [Add to Longdo]
Industrie {f}; Gewerbe {n} | Industrien {pl} | fleischverarbeitende Industrieindustry | industries | meat processing industry [Add to Longdo]
Industrie {f}; Industriezweig {m}manufacture [Add to Longdo]
Industrieanlage {f} | Industrieanlagen {pl}industrial plant | industrial plants [Add to Longdo]
Industriearbeiter {m}industrial worker [Add to Longdo]
Industriebetrieb {m}industrial firm [Add to Longdo]
Industriedunst {m}; Smog {m}smog [Add to Longdo]
Industriegebiet {n}industrial area [Add to Longdo]
Industriekaufmann {m}industrial manager [Add to Longdo]
Industrieklima {n}industrial atmosphere [Add to Longdo]
Industriekolloquium {n}industrial colloquium [Add to Longdo]
Industriekrise {f}industrial crisis [Add to Longdo]
Industrieland {n} | Industrieländer {pl}industrialized country; developed country; industrialized economy | industrialized countries [Add to Longdo]
Industrielandschaft {f}industrial landscape [Add to Longdo]
Industriemesse {f}industrial fair [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
industrie du cuir(n) อุตสาหกรรมเครื่องหนัง

Japanese-English: EDICT Dictionary
チクソモールド[, chikusomo-rudo] (n) thixomolding (plastic and semiconductor industries) [Add to Longdo]
加工業[かこうぎょう, kakougyou] (n) processing industries [Add to Longdo]
海産業[かいさんぎょう, kaisangyou] (n) marine industries; maritime industry [Add to Longdo]
基幹産業[きかんさんぎょう, kikansangyou] (n) key industries [Add to Longdo]
基本産業[きほんさんぎょう, kihonsangyou] (n) basic industries [Add to Longdo]
教育産業[きょういくさんぎょう, kyouikusangyou] (n) education-related industries [Add to Longdo]
興産[こうさん, kousan] (n) industry; industries [Add to Longdo]
現着[げんちゃく, genchaku] (n,vs) (abbr) (See 現地到着) arrival on location (esp. used in transport industries, police, etc.) [Add to Longdo]
主要工業[しゅようこうぎょう, shuyoukougyou] (n) key industries [Add to Longdo]
裾野産業[すそのさんぎょう, susonosangyou] (n) supporting industries; component and parts-supply industries [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
電子工業会[でんしこうぎょうかい, denshikougyoukai] Electronic Industries Association, EIA [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
工業[こうぎょう, kougyou] Industrie [Add to Longdo]
産業[さんぎょう, sangyou] Industrie [Add to Longdo]
興業[こうぎょう, kougyou] Industrieunternehmen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Industrie [industriː] (n) , s.(f )
   industry
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 industrie‐
   industrial
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 industrie [indɵstri]
   trade and industry
   industry
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 industrie [ɛ̃dystri]
   industry
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top