Search result for

hindu

(84 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hindu-, *hindu*
Possible hiragana form: ひんづ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Hindu[ADJ] เกี่ยวกับชาวฮินดู, See also: เกี่ยวกับวัฒนธรรมชองชาวฮินดู
Hindu[ADJ] เกี่ยวกับศาสนาฮินดู
Hindu[N] ผู้นับถือศาสนาฮินดู
Hinduism[N] ศาสนาฮินดู
Hindustan[N] ประเทศอินเดีย, See also: ประเทศอินเดียทางตอนเหนือซึ่งเป็นส่วนที่ประชาชนพูดภาษาฮินดู
Hindustani[N] กลุ่มภาษาอินเดียซึ่งรวมถึงภาษาฮินดูและภาษาอูรดู
Hindustani[ADJ] เกี่ยวกับฮินดูสถาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hindu(ฮิน'ดู) n.,adj. ชาวฮินดู, Syn. Hindoo
hinduism(ฮิน'ดูอิสซึม) n. ศาสนาฮินดู., Syn. Hindooism
hindustan(ฮินดูสถาน) n. อินเดียส่วนที่ชาวฮินดูอาศัยอยู่

English-Thai: Nontri Dictionary
Hindu(adj) เกี่ยวกับชาวฮินดู,เกี่ยวกับศาสนาฮินดู
Hindu(n) ชาวฮินดู,แขกฮินดู

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hindu cosmologyจักรวาลวิทยาฮินดู [TU Subject Heading]
Hindu lawกฎหมายฮินดู [TU Subject Heading]
Hinduismศาสนาฮินดู [TU Subject Heading]
Hindusชาวฮินดู [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And the vast majority of Indians, mostly Hindus, like yourself were brought here to work mines and harvest crops.และคนอินเดียส่วนใหญ่ ซึ่งส่วนมากเป็นชาวฮินดูเหมือนคุณ ถูกพามาที่นี่เพื่อ ทำงานเหมืองและเก็บเกี่ยว Gandhi (1982)
At least some of the Hindus brought their wives.อย่างน้อยคนฮินดูก็พาเมียมา Gandhi (1982)
But we ask you Hindu, Muslim and Sikh to help us light up the sky and the minds of the British authorities with our defiance of this injustice."แต่เราขอร้องท่าน ฮินดู มุสลิม และซิกข์ ช่วยให้เราได้พบกับแสงสว่าง Gandhi (1982)
Not always practiced but it's something we Hindus could learn a lot from.มันใช้ไม่ได้ทุกครั้ง แต่คนฮินดูอย่างเราเรียนรู้จากมันได้มาก Gandhi (1982)
Hindus, Muslims Sikhs, Jews even Christians.คนฮินดู มุสลิม ซิกข์ ยิว และแม้แต่คริสเตียน Gandhi (1982)
We are Hindu and Muslim children of God, each one of us.เราเป็นฮินดูและมุสลิม และต่างเป็นลูกของพระเจ้า Gandhi (1982)
You go and find a pretty Hindu woman and convert her to Christianity.ไปหาสาวฮินดูสวยๆ... มาเป็นคริสเตียนดีกว่า Gandhi (1982)
Now is when it is best to be Hindu.ตอนนี้ล่ะ เป็นฮินดูดีที่สุด Gandhi (1982)
Hindu, of course.ฮินดู Gandhi (1982)
There must be Hindu-Muslim unity always.ฮินดูกับมุสลิมต้องรวมกันตลอดไป Gandhi (1982)
But then some rioting broke out between Hindus and Muslims.แต่แล้ว ก็เกิดจลาจล ระหว่างฮินดูกับมุสลิม Gandhi (1982)
Always full of Hindus Muslims Sikhs, Jews, Persians.เต็มไปด้วยชาวฮินดู มุสลิม ซิกข์, ยิว, เปอร์เซีย Gandhi (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hinduCows are sacred to Hindus.
hinduThe concept of zero sprang from the Hindu culture.
hinduThe Hindus worship in temples.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฮินดู[N] Hindu, Syn. ชาวฮินดู, Example: พวกฮินดูชอบเสวยน้ำเมาชนิดหนึ่งในจำพวกเบียร์เรียกว่าน้ำโสม, Thai definition: ชาวอินเดียที่นับถือศาสนาฮินดู
ฮินดู[N] Hinduism, Syn. ศาสนาฮินดู, Example: ศาสนาพราหมณ์และฮินดูเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของอินเดียเข้ามาเผยแผ่แก่ประเทศเขมร
พระนารายณ์[N] Narayana, See also: Hindu god Vishnu, Example: การเกิดครั้งนี้เป็นการแสดงอวตารปางหนึ่งของพระนารายณ์, Count unit: องค์, Thai definition: ชื่อหนึ่งของพระวิษณุซึ่งเป็นพระเจ้าองค์หนึ่งของศาสนาพราหมณ์
ลัทธิฮินดู[N] Hinduism
ศิวลึงค์[N] Hindu phallic symbol of creative power, Example: กรมศิลปากรมิได้นำศิวลึงค์เข้ามาประดิษฐานไว้ในปรางค์องค์กลางของพนมรุ้ง, Count unit: แท่ง, องค์, Thai definition: รูปนิมิตแทนองค์พระศิวะหรือพระอิศวร ทำเป็นรูปอวัยวะเพศชาย ถือว่าเป็นวัตถุบูชาอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกไศวะ
ชาวฮินดู[N] Hindu, Syn. แขกฮินดู, Example: ชาวฮินดูอาศัยอยู่ในประเทศอินเดีย, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฮินดู[n. prop.] (Hindū) EN: Hindu   FR: Hindou [m]
ฮินดู[adj.] (Hindū) EN: Hindu   FR: hindou
กษัตริย์[n.] (kasat) EN: king ; monarch ; ruler ; the first Hindu caste   FR: roi [m] ; monarque [m] ; souverain [m]
ศาสนาฮินดู[n. exp.] (sātsanā Hindū) EN: Hinduism   FR: hindouisme [m]
ศิวลึงค์[X] (Siwaleung) EN: Shiva lingam ; Siva lingam ; lingum ; Hindu phallic symbol of creative power   
เทวาลัย[n.] (thēwālai) EN: temple ; place of worship ; Abode of Gods ; Hindu temple   
ไตรเพท[n.] (traiphēt) EN: the Three Vedas of the Hindu religion   
เวท[n.] (wēt) EN: Caturveda ; Four Vedas ; Veda of Hinduism   

CMU English Pronouncing Dictionary
HINDU    HH IH1 N D UW2
HINDUS    HH IH1 N D UW2 Z
HINDUISM    HH IH1 N JH UW0 IH2 Z AH0 M
HINDUSTAN    HH IH1 N D UW0 S T AE2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Hindu    (n) (h i2 n d uu1)
Hindus    (n) (h i2 n d uu1 z)
Hinduism    (n) (h i1 n d uu i z @ m)
Hindustani    (n) (h i2 n d u s t aa1 n ii)
Hindustanis    (n) (h i2 n d u s t aa1 n i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hinduismus {m} [relig.]Hinduism [Add to Longdo]
hindurch {adv} | das ganze Jahr hindurchthrough; throughout | throughout the whole year [Add to Longdo]
Hinduweih {m} [ornith.]Jerdon's Baza [Add to Longdo]
Hinduralle {f} [ornith.]Banded Crake [Add to Longdo]
Hindutrappe {f} [ornith.]Great Indian Bustard [Add to Longdo]
Hindublatthühnchen {n} [ornith.]Bronze-winged Jacana [Add to Longdo]
Hinduseeschwalbe {f} [ornith.]Indian River Tern [Add to Longdo]
Hindu-Halsbandeule {f} [ornith.]Indian Scops Owl [Add to Longdo]
Hindunachtschwalbe {f} [ornith.]Indian Nightjar [Add to Longdo]
Hindusegler {m} [ornith.]Indian White-rumped Spinetailed Swi [Add to Longdo]
Hinduracke {f} [ornith.]Indian Roller [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アバター;アヴァター[, abata-; avata-] (n) (1) avatar; incarnation of an immortal being (Hindu); (2) {comp} icon or representation of a user in a shared virtual reality [Add to Longdo]
アヒンサー[, ahinsa-] (n) ahimsa (principle of non-violence in Jainism, Buddhism, Hinduism, etc.) [Add to Longdo]
ウパニシャッド[, upanishaddo] (n) Upanishad (sacred Hindu treatises) (san [Add to Longdo]
ヒンズー(P);ヒンドゥー[, hinzu-(P); hindou-] (n) Hindu; (P) [Add to Longdo]
ヒンズー教;ヒンドゥー教[ヒンズーきょう(ヒンズー教);ヒンドゥーきょう(ヒンドゥー教), hinzu-kyou ( hinzu-kyou ); hindou-kyou ( hindou-kyou )] (n) Hinduism [Add to Longdo]
ヒンドゥスターニー語[ヒンドゥスターニーご, hindousuta-ni-go] (n) Hindustani (language) [Add to Longdo]
ヒンドスタン[, hindosutan] (n) Hindustan [Add to Longdo]
ブラフマン[, burafuman] (n) (See 婆羅門) Bhraman (in Hinduism, the ultimate reality of the universe) (san [Add to Longdo]
マラータ;マラーター[, mara-ta ; mara-ta-] (n) Maratha; Mahratta; member of the Hindu people of Maharashtra (esp. a member of the royal or military caste) [Add to Longdo]
ラクシュミ[, rakushumi] (n) (See 吉祥天) Lakshmi (consort of Vishnu in Hinduism) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
印度教[Yìn dù jiào, ˋ ㄉㄨˋ ㄐㄧㄠˋ, ] Hinduism; Indian religion [Add to Longdo]
印度教徒[Yìn dù jiào tú, ˋ ㄉㄨˋ ㄐㄧㄠˋ ㄊㄨˊ, ] Hindu; adherent of Hinduism [Add to Longdo]
印度斯坦[Yìn dù sī tǎn, ˋ ㄉㄨˋ ㄙ ㄊㄢˇ, ] Hindustan [Add to Longdo]
兴都库什山[Xīng dū kù shí shān, ㄒㄧㄥ ㄉㄨ ㄎㄨˋ ㄕˊ ㄕㄢ, / ] Hindu Kush mountain range in Afghanistan [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
通る[とうる, touru] hindurchgehen, passieren [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hindoo \Hin"doo\, Hindu \Hin"du\ (?; 277), n.; pl. {Hindoos}or
   {Hindus}. [Per. Hind[=u], fr. Hind, Hind[=u]st[=a]n, India.
   Cf. {Indian}.]
   A native inhabitant of Hindostan. As an ethnical term it is
   confined to the Dravidian and Aryan races; as a religious
   name it is restricted to followers of the Veda. Hindoo
   calendar

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hindu \Hin"du\, n.
   Same as {Hindoo}. This is now the more commonly used
   spelling.
   [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Hindu
   adj 1: of or relating to or supporting Hinduism; "the Hindu
       faith" [syn: {Hindu}, {Hindi}, {Hindoo}]
   n 1: a native or inhabitant of Hindustan or India [syn: {Hindu},
      {Hindoo}, {Hindustani}]
   2: a person who adheres to Hinduism [syn: {Hindu}, {Hindoo}]

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 hindu
   Indian
   Hindu
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top