Search result for

hippo

(72 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hippo-, *hippo*
Possible hiragana form: ひっぽ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hippo[N] ช้างน้ำ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ฮิปโปโปเตมัส, ฮิปโป, Syn. hippopotamus
hippodrome[N] สนามแข่งม้าศึกของกรีกโบราณ
hippodrome[N] สนามที่ใช้แข่งม้า
Hippocrates[N] ชื่อแพทย์ชาวกรีกที่เป็นบิดาแห่งแพทย์ศาสตร์
hippopotamus[N] ช้างน้ำ, See also: ฮิปโปโปเตมัส, ฮิปโป, Syn. hippo
Hippocratic oath[N] คำปฏิญาณของแพทย์ที่จบใหม่ที่จะรักษาจรรยาแพทย์ ซึ่งสืบเนื่องมาจากคำปฏิญาณของฮิปโปคราเตส

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hippo(ฮิพ'โพ n. hippopotamus -pl. hipppos
hippo-Pref. "ม้า"
hippocrates(ฮิพอค'ระทีซ) n. ชื่อแพทย์ชาวกรีกที่เป็นบิดาแห่งแพทยศาสตร์. -Hippocratic (al) adj.
hippocratic oathคำสาบานของแพทย์ที่เกี่ยวกับจรรยาแพทย์ทุกวันนี้ที่สืบเนื่องมาจากHippocrates
hippodrome(ฮิพ'พะโดรม) n. สนามแข่งม้าหรืออื่น ๆ
hippogriff(ฮิพ'พะกรีฟ) n. สัตว์ประหลาด (ในนิยาย) ที่คล้ายตัว griffin ที่มีร่างและ ส่วนหลังเป็นม้า., Syn. hippogryph
hippopotamus(ฮิพพะพอท'ทะมัส) n., ม้าน้ำ,ฮิปโป

English-Thai: Nontri Dictionary
hippodrome(n) สนามกีฬา,สนามแข่งม้า,โรงละครสัตว์,โรงมหรสพ
hippopotamus(n) ช้างน้ำ,ฮิปโปโปเตมัส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hippocratic sound; sound, shaking; sound, splashing; sound, succussionเสียงกระฉอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hippocrepiform-รูปเกือกม้า [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hippopotomonstrosesquipedaliophobia[ฮิปโปโปโตมอนสโตรเซสควิปพีดาลิโอโฟเบีย] (n ) โรคกลัวคำยาว ๆ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- A hippopotamus. He lives in the Nile.- ฮิปโป เขาอาศัยอยู่ในแม่น้ำไนล์ Idemo dalje (1982)
You were not hired for your brains, you hippopotamic landmass!นายไม่ได้ถูกจ้างมาให้ออกความคิด ไอ้ยักษ์ใหญ่! The Princess Bride (1987)
That, Ron, is a hippogriff.นี่มันอะไรกันฮะ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
You do not want to insult a hippogriff.และทำให้มันโกรธได้ง่ายมาก โดยถ้าเธอเพียงแค่ดูถูกมัน Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
... Icankeepthe hippogriff'shead . I'll donate it to the Gryffindors' room.As I say to them, they are going to start the head... Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
... ofDangerousCreatures that the hippogriff Buckbeak...The hippogriff called Buckbeack here and after called the condemned... Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
What's Hippo?ฮิปโปคืออะไร? The Constant Gardener (2005)
Next is Hippocrates' oath.ต่อไปเป็นคำสาบานของฮิบโปคราเตส Episode #1.1 (2006)
Hippocrates (460BC-? Those aspiring to the medical profession have to read it.สำหรับคนใฝ่ฝันที่จะเป็นเภสัชกรเก่งๆละก็ต้องอ่านนี่เลย Episode #1.1 (2006)
It's a hungry hippo missing a kneecap.เป็นฮิปโปที่หิวโหย และมีสนับเข่า A Change Is Gonna Come (2007)
- Is this a lion or a hippo?- นี่มันสิงโตหรือฮิปโป Dex, Lies, and Videotape (2007)
Tastes like a hippo.รสชาติยังกับฮิปโป Dex, Lies, and Videotape (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hippoIn the evening I went out on safari again, at night I fell asleep hearing the grunting of the hippos.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฮิปโปโปเตมัส[N] hippopotamus, Syn. ฮิปโป, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในวงศ์ Hippopotamidae ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในน้ำมากกว่าบนบก หนังหนาสีน้ำตาล จมูก หู และตาอยู่ตอนบนของหัว เพื่อสะดวกในการมอง และหายใจขณะอยู่ในน้ำ, Notes: (อังกฤษ)
ฮิปโป[N] hippopotamus, Syn. ฮิปโปโปเตมัส, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในวงศ์ Hippopotamidae ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในน้ำมากกว่าบนบก หนังหนาสีน้ำตาล จมูก หู และตาอยู่ตอนบนของหัว เพื่อสะดวกในการมอง และหายใจขณะอยู่ในน้ำ, Notes: (อังกฤษ)
ช้างน้ำ[N] hippopotamus, See also: hippo, Example: คนไทยคุ้นกับข่าวกุมารทอง เกล็ดพญานาค ช้างน้ำ, Count unit: ตัว, Thai definition: สัตว์ในนิยาย มีรูปร่างเหมือนช้าง มีงวงและงาคล้ายช้าง หางเป็นปลา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช้างน้ำ[n.] (chāngnām) EN: hippopotamus ; hippo   FR: hippopotame [m]
ฮิบโป[n.] (hippō) EN: hippo (inf.) ; hippopotamus   FR: hippopotame [m]
ฮิปโปแคมปัส = ฮิปโปแคมพัส[n.] (hippōkhaēmpas = hippōkhaēmphas) EN: hippocampus   FR: hippocampe [f]
ฮิบโปโปเตมัส[n.] (hippōpōtēmat) EN: hippopotamus   FR: hippopotame [m]
ม้าน้ำ[n.] (mānām) EN: seahorse   FR: hippocampe [m]
สนามม้า[n. exp.] (sanām mā) EN: racecourse ; race track ; turf   FR: hippodrome [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HIPPO    HH IH1 P OW0
HIPPOS    HH IH1 P OW0 Z
HIPPODROME    HH IH1 P AH0 D R OW2 M
HIPPOLYTUS    HH AH0 P AA1 L AH0 T AH0 S
HIPPOCRATES    HH IH1 P AH0 K R EY2 T S
HIPPOCRATES    HH AH0 P AO1 K R AH0 T IY0 Z
HIPPOCRATIC    HH IH2 P AH0 K R AE1 T IH0 K
HIPPOPOTAMUS    HH IH2 P AH0 P AA1 T AH0 M AH0 S
HIPPOPOTAMUSES    HH IH2 P AH0 P AA1 T AH0 M AH0 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hippo    (n) (h i1 p ou)
hippos    (n) (h i1 p ou z)
hippodrome    (n) (h i1 p @ d r ou m)
Hippocratic    (j) (h i2 p @ k r a1 t i k)
hippodromes    (n) (h i1 p @ d r ou m z)
hippopotami    (n) (h i2 p @ p o1 t @ m ai)
hippopotamus    (n) (h i2 p @ p o1 t @ m @ s)
hippopotamuses    (n) (h i2 p @ p o1 t @ m @ s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hippokratisch {adj}hippocratic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しっぽり[, shippori] (adv) (1) drenched; soaked; (2) (of love) tender [Add to Longdo]
ちっぽけ[, chippoke] (adj-na,n) very small; tiny [Add to Longdo]
シーバックソーン;サジー[, shi-bakkuso-n ; saji-] (n) sea buckthorn (Hippophae rhamnoides) [Add to Longdo]
トチノキ科[トチノキか, tochinoki ka] (n) (See 栃の木) Hippocastanaceae (plant family); horse-chestnut [Add to Longdo]
ヒポクラテスの誓い[ヒポクラテスのちかい, hipokuratesu nochikai] (n) Hippocratic oath [Add to Longdo]
ホイップアーウイル夜鷹;ホイッパーウィル夜鷹[ホイップアーウイルよたか(ホイップアーウイル夜鷹);ホイッパーウィルよたか(ホイッパーウィル夜鷹);ホイップアーウイルヨタカ;ホイッパーウィルヨタカ, hoippua-uiru yotaka ( hoippua-uiru yotaka ); hoippa-uiru yotaka ( hoippa-uiru yotak] (n) (uk) whip-poor-will (Caprimulgus vociferus); whippoorwill [Add to Longdo]
リベリア河馬[リベリアかば;リベリアカバ, riberia kaba ; riberiakaba] (n) (uk) (obsc) (See 小人河馬) pygmy hippopotamus (Choeropsis liberiensis) [Add to Longdo]
河馬[かば;かわうま;カバ, kaba ; kawauma ; kaba] (n) (uk) hippopotamus (Hippopotamus amphibius) [Add to Longdo]
海馬[かいば;うみうま, kaiba ; umiuma] (n) (1) (See 竜の落子) sea horse; (2) (かいば only) hippocampus; (3) (かいば only) (See かいぞう) walrus [Add to Longdo]
海馬回[かいばかい, kaibakai] (n) hippocampal gyrus [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
河马[hé mǎ, ㄏㄜˊ ㄇㄚˇ, / ] hippopotamus [Add to Longdo]
海马迴[hǎi mǎ huí, ㄏㄞˇ ㄇㄚˇ ㄏㄨㄟˊ, / ] hippocampus [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 hippo \hip"po\ n.
   Same as {hippopotamus}.
 
   Syn: hippopotamus, river horse, Hippopotamus amphibius.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Hippo
   n 1: an ancient Numidian town in northwestern Africa adjoining
      present-day Annaba in northeastern Algeria [syn: {Hippo},
      {Hippo Regius}]
   2: massive thick-skinned herbivorous animal living in or around
     rivers of tropical Africa [syn: {hippopotamus}, {hippo},
     {river horse}, {Hippopotamus amphibius}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top