Search result for

deo

(103 entries)
(0.0462 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deo-, *deo*
Possible hiragana form: でお
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deodorant[N] ยาดับกลิ่น, See also: ยาระงับกลิ่น, Syn. deodorizer, fumes, incense
deodorise[VT] ดับกลิ่น, See also: ขจัดกลิ่น, ระงับกลิ่น, Syn. freshen, fumigate
deodorize[VT] ดับกลิ่น, See also: ขจัดกลิ่น, ระงับกลิ่น, Syn. freshen, fumigate
deodorizer[N] ยาดับกลิ่น, See also: ยาระงับกลิ่น, Syn. deodorant
deodorization[N] วีธีดับกลิ่น, See also: การกำจัดกลิ่นเหม็น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deobstruentn. ยาระบาย adj. มีฤทธิ์เป็นยาระบาย
deodorant(ดีโอ'เดอเรินทฺ) n. ยาดับกลิ่น,ยาป้องกันกลิ่นเหงื่อ adj. ซึ่งป้องกันหรือทำลายกลิ่นเหงื่อ
deodorise(ดีโอ'ดะไรซ) vt. ดับกลิ่น, See also: deodorisation n. ดูdeodorize deodorization n. ดูdeodorize
deodorize(ดีโอ'ดะไรซ) vt. ดับกลิ่น, See also: deodorisation n. ดูdeodorize deodorization n. ดูdeodorize
deonsecrate(ดีคอน'ซีเครท) vt. ทำให้ไม่ศักดิ์สิทธิ์, See also: deconsecration n. การทำให้ไม่ศักดิ์สิทธิ์
deontology(ดีออนทอล'โลจี) n. จริยศาสตร์,หลักจรรยา
deoxycorticosteroneดูที่ adrenal gland
deoxyribonucleic acidดูDNA,เป็นโปรตีนเชิงซ้อนชนิดหนึ่งซึ่งเป็นตัวสำคัญที่เกี่ยวกับกรรมพันธุ์
achlamydeous(แอคละมิค' เดียส) adj., Bot. ซึ่งไร้ calyx และไร้ corolla
chlamydeousadj. เกี่ยวกับหรือมีส่วนหุ้มดอก

English-Thai: Nontri Dictionary
deodorize(vt) ดับกลิ่น,ขจัดกลิ่น
hideous(adj) น่าขยะแขยง,น่ารังเกียจ,น่าเกลียด,เขย่าขวัญ,น่าสยดสยอง
hideousness(n) ความขยะแขยง,ความรังเกียจ,ความน่าเกลียด,ความสยดสยอง
ideology(n) ลัทธิ,มโนคติวิทยา
rodeo(n) การต้อนปศุสัตว์,การแสดงขี่ม้าคล้องสัตว์,คอกสำหรับจับสัตว์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
deontological theoryทฤษฎีกรณียธรรม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
deontologyกรณียธรรม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
deoxidation sphere; bleach spotดวงฟอกจาง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
deoxyribonucleic acid (DNA)กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก (ดีเอ็นเอ) [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deodorant Productsผลิตภัณฑ์ขจัดกลิ่นตัว [การแพทย์]
Deodorantsครีมระงับกลิ่น,ยาระงับกลิ่นตัว,สารขจัดกลิ่น,ยากำจัดกลิ่นตัว,ยาดับกลิ่น,ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นตัว,ยาระงับกลิ่น [การแพทย์]
Deodorants, Roomผลิตภัณฑ์ปรับอากาศ [การแพทย์]
Deodorized Soapสบู่อาบน้ำที่ขจัดกลิ่นตัว [การแพทย์]
Deossificationการบางของกระดูก,การทำลายหรือลดปริมาณของกระดูก [การแพทย์]
Deoxy Sugarsน้ำตาลดีออกซี [การแพทย์]
Deoxy-Ribonucleotidesดีออกซีไรโบนิวคลีโอไทด์ [การแพทย์]
Deoxy-Ribonucleotidesดีออกซีไรโบนิวคลีโอไทด์ [การแพทย์]
Deoxyadenosyl Cobalaminดีออกซิอะดิโนซิลโคบาลามิน [การแพทย์]
Deoxycholic Acidกรดดีออกซี่โคลิค,กรดเดสออกซิโคลิก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So he saves a fortune on karaoke machines and deodorant.ดังนั้นเค้าก็จะรักษาโชคชะตา/\ ไม่มีเครื่องคาราโอเกะและยาดับกลิ่น Adverse Events (2008)
Swelt deor.Swelt deoThe Labyrinth of Gedref (2008)
Inside this mechanism, I have actually made a little tiny, tiny fan... and some disinfectant powder, OK, it works sort of like a deodorizer... so that anything it expunges smells like Lysol.ข้างในกลไกนี้ ฉันใส่พัดลมตัวเล็ก ๆ ลงไป แล้วก็ผงยาฆ่าเชื้อ มันก็จะทำงานเหมือนยาดับกลิ่น ซึ่งถ้ามีกลิ่นอะไร มันก็จะถูกทำกลิ่นให้เหมือนกับไลซอล Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I'm touching his arm, I'm looking deep into his eyes... and I'm wearing deodorant.ฉันจะสัมผัสที่แขน แล้วตาจ้องจา อย่าลืมใช้ยาระงับกลิ่นด้วยล่ะ แคร์รี่ เมย์? The House Bunny (2008)
did you remember to get my, um... my special deodorant?แล้วเธอซื้อ เอ่อ โรลออนพิเศษให้ฉันรึเปล่า Bargaining (2009)
Well, you did buy me that deodorant. Ooh!แต่หยวนหน่า ยังไงคุณก็อุตส่าห์ซื้อดีโอโดแรนท์มาให้ Bargaining (2009)
I never forget the car deodorant. Except once.ฉันไม่เคยลืมน้ำยาดับกลิ่นรถ ยกเว้นหนเดียว Dogtooth (2009)
- You have any deodorant? - Deodorant?นายได้ใช้ยาระงับกลิ่นตัวไหม\ยาระงับกลิ่นตัวเหรอ Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
Deodorize!สระผม! Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
Deodorant!ดีโอโดแรน! Lost (2010)
Yeah. This morning he used a stick of butter as deodorant.ใช่่ เช้านี้เขาใช้เนยก้อนแทนยาปราบเต่า. The Einstein Approximation (2010)
Deon Carver, bail bondsman.ดีออน คาร์เวอร์ ผู้ค้ำประกัน Under the Gun (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดีเอ็นเอ[N] DNA, See also: deoxyribonucleic acid, Syn. กรดดีออกซีไรโบนิวคลิอิก
ดับกลิ่น[V] deodorize, Example: ลูกเหม็นจะช่วยดับกลิ่นและทำให้ตู้เสื้อผ้าหอมพร้อมทั้งลดความอับชื้นได้, Thai definition: ทำให้กลิ่นเหม็นหมดไป
ยาดับกลิ่น[N] deodorant, Example: ยาดับกลิ่นและน้ำหอมต่างๆ เป็นสารเสริมที่เพิ่มเข้าไปในสบู่, Thai definition: ยาที่ใช้บรรเทาให้กลิ่นจางลงหรือหมดไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอคคอร์เดียน[n.] (aēkkhødīen) EN: accordion   FR: accordéon [m]
อักขระ[n.] (akkhara) EN: character ; letter ; alphabet ; ideograph ; hieroglyph ; script   FR: lettre [f] ; caractère [m] ; idéogramme [m]
อัปลักษณ์[adj.] (appalak) EN: ugly ; hideous ; ill-favored ; unsightly   FR: affreux ; hideux
ดับกลิ่น[v.] (dapklin) EN: deodorize   FR: désodoriser
ดีเอ็นเอ[n.] (Dī.En.Ē.) EN: DNA ; deoxyribonucleic acid   FR: ADN [m]
ดีวีดี[n.] (Dī.Wī.Dī.) EN: digital video disc ; DVD   FR: DVD [m]
หีบเพลง[n.] (hīpphlēng) EN: harmonica ; accordion ; mouth-organ ; concertina   FR: harmonica [m] ; accordéon [m]
หีบเพลงชัก[n.] (hīpphlēngchak) FR: accordéon [m]
จรรยาแพทย์[n. exp.] (janyā phaēt) EN: medical ethics ; medical etiquette   FR: éthique médicale [f] ; déontologie médicale [f]
การประชุมทางไกลด้วยภาพและเสียง[n. exp.] (kān prachum thāng klai dūay phāp lae sīeng) EN: video conference   FR: vidéoconférence [f] ; visioconférence [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DEO    D IY1 OW0
DEON    D IY1 AA0 N
DEODORANT    D IY0 OW1 D ER0 AH0 N T
DEODORANTS    D IY0 OW1 D ER0 AH0 N T S
DEOLIVEIRA    D IY2 AA2 L IH0 V EY1 R AH0
DEOXYRIBONUCLEIC    D IY0 AA2 K S IY0 R AY2 B OW0 N UW0 K L EY1 IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deodar    (n) (d i@1 d aa r)
deodars    (n) (d i@1 d aa z)
deodorant    (n) (d ii1 ou1 d @ r @ n t)
deodorize    (v) (d ii1 ou1 d @ r ai z)
deodorants    (n) (d ii1 ou1 d @ r @ n t s)
deodorized    (v) (d ii1 ou1 d @ r ai z d)
deodorizes    (v) (d ii1 ou1 d @ r ai z i z)
deodorizing    (v) (d ii1 ou1 d @ r ai z i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Deo {n}; Deodorant {n}deo; deodorant [Add to Longdo]
Deo {n}antiperspirant [Add to Longdo]
Deontologie {f}; Lehre der ethischen Pflichten; Pflichtethik {f}deontology [Add to Longdo]
Deoroller {m}deo roll-on [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
AV[アダルトビデオ, adarutobideo] (n) porn video (from adult video) [Add to Longdo]
DDI;ddI[ディーディーアイ, dei-dei-ai] (n) (See ジデオキシイノシン) dideoxyinosine; didanosine; DDI; ddI [Add to Longdo]
DNA[ディーエヌエー, dei-enue-] (n) (See デオキシリボ核酸) deoxyribonucleic acid; DNA [Add to Longdo]
DVDビデオ[ディーブイディービデオ, dei-buidei-bideo] (n) Digital Versatile Disc video; DVD video [Add to Longdo]
Hビデオ[エッチビデオ, ecchibideo] (n) pornographic video; salacious video [Add to Longdo]
OV[オーブイ, o-bui] (n) (abbr) (See オリジナルビデオ) film released direct-to-video [Add to Longdo]
OVA[オーブイエー, o-buie-] (n) (abbr) (See オリジナルビデオアニメーション) animated film released direct-to-video [Add to Longdo]
PV[ピーブイ, pi-bui] (n) (1) (See プロモーションビデオ) promotional video; music video; (2) (See ページビュー) page view [Add to Longdo]
VTR[ブイティーアール;ブイティアール(ik), buitei-a-ru ; buiteia-ru (ik)] (n) (See ビデオテープレコーダー) videotape recorder; VTR [Add to Longdo]
Vシネマ[ブイシネマ, buishinema] (n) film released direct-to-video (trademark of Toei Company) (wasei [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
去氧核糖核酸[qù yǎng hé táng hé suān, ㄑㄩˋ ㄧㄤˇ ㄏㄜˊ ㄊㄤˊ ㄏㄜˊ ㄙㄨㄢ, ] deoxyribonucleic acid; DNA [Add to Longdo]
脱氧[tuō yǎng, ㄊㄨㄛ ㄧㄤˇ, / ] deoxidation [Add to Longdo]
脱氧核糖[tuō yǎng hé táng, ㄊㄨㄛ ㄧㄤˇ ㄏㄜˊ ㄊㄤˊ, / ] deoxyribose [Add to Longdo]
脱氧核苷酸[tuō yǎng hé gān suān, ㄊㄨㄛ ㄧㄤˇ ㄏㄜˊ ㄍㄢ ㄙㄨㄢ, / ] deoxyribonucleoside monophosphate; dNMP [Add to Longdo]
脱氧脱糖核酸[tuō yǎng tuō táng hé suān, ㄊㄨㄛ ㄧㄤˇ ㄊㄨㄛ ㄊㄤˊ ㄏㄜˊ ㄙㄨㄢ, / ] deoxyribonucleic acid (DNA) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
セカンダリビデオディスプレイコントローラ[せかんだりびでおでいすぷれいこんとろーら, sekandaribideodeisupureikontoro-ra] secondary video display controller [Add to Longdo]
ディジタルビデオディスク[でいじたるびでおでいすく, deijitarubideodeisuku] digital video disk, DVD [Add to Longdo]
デジタルビデオディスク[でじたるびでおでいすく, dejitarubideodeisuku] Digital Video Disk [Add to Longdo]
バイオレンスゲーム[ばいおれんすげーむ, baiorensuge-mu] violent (computer, video) game [Add to Longdo]
ビデオオンデマンド[びでおおんでまんど, bideoondemando] video on demand (VOD) [Add to Longdo]
ビデオカメラ[びでおかめら, bideokamera] video camera [Add to Longdo]
ビデオゲーム[びでおげーむ, bideoge-mu] video game [Add to Longdo]
ビデオサーバ[びでおさーば, bideosa-ba] video server [Add to Longdo]
ビデオストリーミング[びでおすとりーみんぐ, bideosutori-mingu] video streaming [Add to Longdo]
ビデオライブラリ[びでおらいぶらり, bideoraiburari] video library [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Deo [deːoː] (n) , s.(n )
     antiperspirant
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top