Search result for

currency appreciation

(3 entries)
(0.0184 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -currency appreciation-, *currency appreciation*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา currency appreciation มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *currency appreciation*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Currency Appreciation การเพิ่มค่าของเงิน
การเพิ่มค่าขึ้นของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตรา สกุลอื่นๆ คำว่า การเพิ่มค่าของเงินหรือในภาษาอังกฤษใช้คำว่า "appreciation" จะใช้กับการแลกเปลียนเงินตราในระบบลอยตัว หรือการแลกเปลี่ยนเงินตราในตลาดเงินเสรี ส่วนการเพิ่มค่า ของเงินในระบบการแลกเปลี่ยนคงที่ ที่มีการประกาศขึ้นค่าของเงินอย่างเป็นทางการในภาษาอังกฤษใช้คำว่า "Revaluation" [สิ่งแวดล้อม]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geldaufwertung {f}currency appreciation [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Currency ( K ER1 AH0 N S IY0) Appreciation ( AH0 P R IY2 SH IY0 EY1 SH AH0 N)

 


  

 
Currency
 • การแพร่หลาย: การใช้กันทั่วไป [Lex2]
 • การหมุนเวียน[Lex2]
 • เงินตรา[Lex2]
 • ช่วงเวลาที่แพร่หลาย[Lex2]
 • (เคอ\'เรินซี) n. เงินตรา,เงิน,การแพร่หลาย,ช่วงระยะเวลาที่แพร่หลาย,กระแสน้ำ,กระแสลม [Hope]
 • (n) กระแสเงินตรา [Nontri]
 • /K ER1 AH0 N S IY0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
Appreciation
 • การประเมินค่า[Lex2]
 • การมีค่าเพิ่มขึ้น[Lex2]
 • ความสำนึกบุญคุณ: ความขอบคุณ, ความกตัญญู [Lex2]
 • (อะพรี\'ชีเอ\'เชิน) n. ความรู้คุณค่า,ความกตัญญู, การประเมินค่า,การตระหนัก, การหยั่งรู้,การเพิ่มขึ้นของราคา,การวิจารณ์,บทวิจารณ์ ###S. esteem, acknowledgment, advance ###A. disregard, depreciation) [Hope]
 • (n) การเห็นคุณค่า,การยกย่อง,การชมเชย,การสำนึกบุญคุณ [Nontri]
 • /AH0 P R IY2 SH IY0 EY1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 


Similar FRENCH words suggested by aspell:
curent, curry, carença, courent, currys, curare, curant, curares, carençai, carenças, courrouça appréciation, appréciations, d'appréciation, l'appréciation, d'appréciations

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top