Search result for

armour

(56 entries)
(0.0139 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -armour-, *armour*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
armour[N] เปลือก, See also: สิ่งห่อหุ้ม, หนัง
armour[N] สิ่งป้องกัน
armour[N] เสื้อเกราะ, See also: เกราะป้องกัน, Syn. protection, covering
armour[VI] ใส่เสื้อเกราะ
armour[VT] ใส่เสื้อเกราะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
armour(อาร์'เมอะ) n. อาวุธ,ชุดอาวุธ,กองทัพติดอาวุธ,อวัยวะป้องกันภัยของสัตว์ (เช่น กระดองเต่า) ,เกราะ. -vt. ติดอาวุธ
armoured(อาร์'เมอดฺ) adj. หุ้มเกราะ,ติดอาวุธ
armoured carรถหุ้มเกราะ
armoured forcesหน่วยรถถังที่มีทหารราบและปืนใหญ่ (armoured troops)
armourern. ผู้สร้างและซ่อมแซมอาวุธ, ทหารฝ่ายสรรพาวุธ, ผู้ผลิตอาวุธ
armoury(อาร์'มะรี) n. ที่เก็บอาวุธ, คลังแสง,โรงงานคลังแสง. = heraldry, Syn. arsenal)
half armourเสื้อเกราะที่ไม่ได้ปกคลุมส่วนขา

English-Thai: Nontri Dictionary
armour(n) เกราะ,ยานเกราะ,ตราประจำตระกูล,อาวุธ
armourer(n) ผู้สร้างอาวุธ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
armoury; armoryคลังอาวุธ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
armoured carsรถหุ้มเกราะกันกระสุน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I know pretty much all about armour, which is actually kind of sad.ฉันค่อนข้างที่จะรู้ดีเลยเรื่องเกี่ยวกับชุดเกราะ เป็นเรื่องน่าเศร้าเนอะ Valiant (2008)
um...gathering my master's armour.ผมมาเอาเสื้อเกราะให้นายของผม Valiant (2008)
I used to help my father with his armour.ฉันเคยช่วยพ่อของฉันใส่ชุดเกราะ Valiant (2008)
My chambers are a complete mess, my clothes need washing, my armour needs repairing, my boots need cleaning, my dogs need exercising, my fireplace needs sweeping, my bed needs changing and someone needs to muck out my stables.ห้องของข้าเละไปหมดแล้ว เสื้อผ้าก็ต้องซัก ชุดเกราะก็ยังไม่ได้ซ่อม รองเท้าก็ไม่ได้ขัด สุนัขก็ไม่มีคนพาไปเดินเล่น เตาผิงก็ยังไม่ได้เก็บกวาด Valiant (2008)
Look around and all you see are small men not big enough to fill their armour.มองไปทางไหนก็มีแต่ ชายหนุ่มตัวเล็กๆ ที่ไม่โตพอที่จะใส่ชุดเกราะ The Mark of Nimueh (2008)
There's no time. I need weapons, armour.ไม่มีเวลาแล้ว ผมต้องการอาวุธ กับชุดเกราะ Lancelot (2008)
I've packed some armour for you.ข้าเตรียมเสื้อเกราะไว้ให้เจ้า The Moment of Truth (2008)
What do you mean? You're going to need all the help you can get. I can mend armour and sharpen swords.หมายความว่าไง เจ้าต้องการพวกเรา ข้าก็ซ่อมและลับดาบเป็นด้วยนะ The Moment of Truth (2008)
I don't have your armour.ข้าไม่มีอาวุธของท่าน Excalibur (2008)
What did you do now? Rob an armoury?ลูกทำอะไรเนี่ย ปล้นคลังแสงมาหรือ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
You know, knights in shining armour, exploring strange lands and stuff, and silly princesses always getting in the way.ก็แบบ พวกอัศวินในชุดเกราะ ออกเดินทางไปยังดินแดนแปลกๆ แล้วไหนจะพวกเจ้าหญิงงี่เง่าพวกนั้น ก็ชอบเข้ามาขวางซะเรื่อยเลย The Boy in the Striped Pajamas (2008)
He was playing knight in shining armour with a peanut allergy.เขากำลังเล่นบทอัศวินใส่เกาะส่องแสง กับ อาการแพ้ถี่ว Some Kinda Love (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยานเกราะ[N] armour, See also: armoured car, Example: ขบวนยานเกราะถูกเครื่องบินข้าศึกโจมตี, Thai definition: รถทหารติดอาวุธ
เกราะ[N] armour, See also: cuirass, defensive covering, corselet, Example: ในโลกของ King of Kings มีอาวุธโจมตีต่างๆ 14 ชนิดเช่นมีด ดาบ ค้อน อาวุธป้องกัน 8 ชนิด เช่น เกราะ ผ้าคุม สร้อยคอ และถุงมือ, Count unit: ตัว, ชุด, สำรับ, Thai definition: เครื่องสวมใส่หรือเครื่องหุ้มสำหรับป้องกันอาวุธหรืออันตราย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกราะ[n.] (krǿ) EN: armour ; cuirass ; defensive covering ; corselet   FR: armure [f] ; cuirasse [f]
รถเกราะ[n. exp.] (rot krǿ) EN: armoured car = armored car (Am.)   FR: véhicule blindé [m] ; voiture blindée [f]
เสื้อเกราะ[n. exp.] (seūa krǿ) EN: body armour ; bulletproof vest ; armour   FR: armure [f]
ยานเกราะ[n. exp.] (yān krǿ) EN: armoured car ; armoured vehicle   FR: voiture blindée [f] ; véhicule blindé [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ARMOUR    AA1 R M ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
armour    (n) (aa1 m @ r)
armoury    (n) (aa1 m @ r ii)
armoured    (j) (aa1 m @ d)
armourer    (n) (aa1 m @ r @ r)
armourers    (n) (aa1 m @ r @ z)
armouries    (n) (aa1 m @ r i z)
armour-plate    (n) - (aa1 m @ - p l ei t)
armour-plates    (n) - (aa1 m @ - p l ei t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kernmunition {f}; panzerbrechende Munition {f} [mil.]armour piercing ammunition [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーマー[, a-ma-] (n) armor; armour [Add to Longdo]
ボディーアーマー[, bodei-a-ma-] (n) body armor; body armour [Add to Longdo]
一縮[いっしゅく, isshuku] (n,vs) (1) one suit of armour (armor); (2) wearing armour; (3) armoured warrior [Add to Longdo]
外装[がいそう, gaisou] (n) exterior; packaging; cladding; armor (armour); arm [Add to Longdo]
鎧;甲[よろい, yoroi] (n) armor; armour [Add to Longdo]
鎧一具[よろいいちぐ, yoroiichigu] (n) suit of armor; suit of armour [Add to Longdo]
鎧櫃[よろいびつ, yoroibitsu] (n) storage chest for a suit of armour and a helmet [Add to Longdo]
兜(P);冑;甲;胄(iK)[かぶと, kabuto] (n) helmet (of armor, armour); headpiece; (P) [Add to Longdo]
兜魚;冑魚[かぶとうお;カブトウオ, kabutouo ; kabutouo] (n) (1) (uk) large-headed midnight fish (Poromitra crassiceps); (2) (See 甲冑魚) armored fish; armoured fish [Add to Longdo]
機甲[きこう, kikou] (n,adj-no) armour (e.g. tank); armor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Armor \Ar"mor\, n. [OE. armure, fr. F. armure, OF. armeure, fr.
   L. armatura. See {Armature}.] [Spelt also {armour}.]
   1. Defensive arms for the body; any clothing or covering worn
    to protect one's person in battle.
    [1913 Webster]
 
   Note: In English statues, armor is used for the whole
      apparatus of war, including offensive as well as
      defensive arms. The statues of armor directed what arms
      every man should provide.
      [1913 Webster]
 
   2. Steel or iron covering, whether of ships or forts,
    protecting them from the fire of artillery.
    [1913 Webster]
 
   {Coat armor}, the escutcheon of a person or family, with its
    several charges and other furniture, as mantling, crest,
    supporters, motto, etc.
 
   {Submarine}, a water-tight dress or covering for a diver. See
    under {Submarine}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 armour
   n 1: a military unit consisting of armored fighting vehicles
      [syn: {armor}, {armour}]
   2: protective covering made of metal and used in combat [syn:
     {armor}, {armour}]
   3: tough more-or-less rigid protective covering of an animal or
     plant [syn: {armor}, {armour}]
   v 1: equip with armor [syn: {armor}, {armour}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top