Search result for

abi

(172 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abi-, *abi*
Possible hiragana form: あび
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
abidance (n ) การคงอยู่, การยอมปฏิบัติตาม
abiding (adj ) ทนทาน

English-Thai: Longdo Dictionary
impregnability(n) ความสามารถที่จะไม่ถูกตีให้แตกได้, ความเข้มแข็งต่อการถูกกระทบหรือทำร้ายได้ทั้งทางจิตใจและร่างกาย
law-abidingness(n) ความเคารพกฎหมาย, law-abiding (adj.)
capability(n) ความสามารถ, ขีดความสามารถ, ประสิทธิภาพ, สมรรถนะ, ปริมาณบรรจุ, S. capableness, capacity
traceability(n) การสืบมาตรฐาน, ความสามารถในการสืบสาว
government accountability office(org ) สำนักงานบัญชีกลาง
uninhabitable(adj ) ซึ่งไม่สามารถอาศัยอยู่ได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abide[VT] ทน, See also: ยอมทน, อดทน, ทนต่อ, Syn. endure, stand, tolerate
abide[VI] รอคอย
abide[VI] อยู่, See also: อาศัย, พักอาศัย, อาศัยอยู่, Syn. bide, stay, live
abiding[ADJ] ตลอดไป
ability[N] ความสามารถ, See also: ความมีฝีมือ, ความมีทักษะ, สมรรถภาพ, Syn. capability, expertness, Ant. inability, unfitness
ability[N] พรสวรรค์, See also: ที่คงอยู่ตลอดไป, Syn. talent, Ant. inability
abide at[PHRV] พัก, See also: อาศัย, อยู่, Syn. abide in
abide by[PHRV] ยอมปฎิบัติตาม, See also: ปฎิบัติตาม, ยอมทำตาม, ยอมเชื่อฟัง, Syn. comply with, conform to
abide in[PHRV] พัก (คำเก่า), See also: อาศัย, อยู่, Syn. abide at
abide with[PHRV] อยู่กับ (คำเก่า)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abide(อะไบดฺ') vi. รักษาหรือ ปฏิบัติตาม,อาศัยอยู่,ทน, ยืดถือ, รอคอย. -abidance n., Syn. stay, bear, live ###A. evade
abiding(อะไบ' ดิง) adj. ยึดถือ, ทน -abidingness n., Syn. enduring
ability(อะบิล' ลิที) n. ความสามารถ -able adj., Syn. talent,competence,aptitude)
abiogenesis(เอ' บิโอเจน' นิซิส) n. การกำเนิดของสิ่งมีชีวิตจากสิ่งไม่มีชีวิต, การเกิดขึ้นเอง. -abiogenetic adj. (spontaneous generation)
abiosis(เอ' ไบโอ' ซิส) n. การไร้ชีวิต, ภาวะที่ไม่มีชีวิตหรือสิ่งมีชีวิต. -abiotic adj.
abirritant(แอบเบอ' ริทันทฺ) n. สิ่งที่บรรเทาอาการระคายเคือง (soothing, relieving)
abirritate(แอบเบอ' ริเทท) vt. บรรเทาอาการระคายเคือง
ambisyllabic(แอมบิซิล' ละบิค) adj. เกี่ยวกับพยางค์ซึ่งสัมพันธ์กับตัวสระทั้งหน้าและหลัง
anabiosis(แอนนะไบโอ' ซิส) n. การฟื้นคืนชีพ -anabiotic adj. (a coming back to life)
antirabic(แอนทีเร' บิค) adj., n. ป้องกันหรือรักษาโรคกลัวน้ำ, ยาป้องกันหรือรักษาโรคกลัวน้ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
abide(vi) อาศัยอยู่
abide(vt) ทนทาน,ยึดถือ,รอคอย
abiding(adj) ถาวร,สืบไป,ตลอดกาล,มั่นคง
ability(n) ศักยภาพ,ความสามารถ,สมรรถภาพ
adaptability(n) ความสามารถในการปรับตัว,ความสามารถในการดัดแปลง
affability(n) ความอ่อนโยน,ความสุภาพ,ความน่ารัก
Arabic(adj) เกี่ยวกับชาวอาหรับ
Arabic(n) ภาษาอาหรับ,ตัวอาราบิค
availability(n) การหาได้ง่าย,การหามาได้
bilabial(adj) เกิดจากริมฝีปากทั้งสอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abiding convictionคำวินิจฉัยชี้ขาดว่ากระทำความผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ability to pay theoryทฤษฎีการเก็บภาษีตามความสามารถ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
abiogenesisกำเนิดชีวิตจากสิ่งไร้ชีวิต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
abioticอชีวนะ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
abiotrophyภาวะขาดชีวิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abirritant๑. สารบรรเทาระคาย๒. -บรรเทาระคาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abirritation๑. การหย่อนความตึงตัว๒. การหย่อนความตื่นกระตุ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abilities, Innateความสามารถพื้นฐาน [การแพทย์]
Abilityความสามารถ [TU Subject Heading]
Abilityความสามารถ [การแพทย์]
Ability grouping in educationการจัดกลุ่มตามความสามารถทางการศึกษา [TU Subject Heading]
Ability in childrenความสามารถในเด็ก [TU Subject Heading]
Ability Levels, Classระดับความสามารถของกลุ่มผู้เรียน [การแพทย์]
Ability testingการทดสอบความสามารถ [TU Subject Heading]
Ability to Initiateความคิดริเริ่มในการเล่น [การแพทย์]
Ability, Influence of age onอิทธิพลของอายุที่มีต่อความสามารถ [TU Subject Heading]
Ability, Numericalความสามารถทางคณิตศาสตร์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
abider (n ) ผู้อาศัย
See also: S. dweller, inhabitant, resident,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Will actually appreciate my abilityจะชื่นชมความสามารถของฉัน New Haven Can Wait (2008)
Just like the seasons, people have the ability to change.เหมือนฤดูกาล คนเรามีความสามารถที่จะเปลี่ยนได้ Chuck in Real Life (2008)
You can stay here, and you can use your ability to give back to your country and walk in 12 months, or you can go to court, get convicted, and rot in a federal prison for 20 years.คุณสามารถอยู่ที่นี่ และใช้ความสามารถของคุณ \ เพื่อกลับสู่บ้านคุณใน 12 เดือน หรือไม่ก็ไปศาล ยอมรับการตัดสินความผิด และเน่าตายในคุก 20 ปี Odyssey (2008)
I did... without my abilities.ผมจะทำอะไรได้ โดยปราศจากความสามารถพิเศษ Odyssey (2008)
Hiding the ability to stretch or shrink themselves?ปกปิดความสามารถ\ แล้วก็ฉีดยาให้ตัวเอง Adverse Events (2008)
Your recent defeats at their hands have shaken my faith in your ability to lead the droid army.ความพ่ายแพ้ของเจ้า ต่อน้ำมือพวกมัน ได้สั่นคลอนศรัทธาของข้า ถึงความสามารถของเจ้า ที่จะนำกองทัพดรอยด์ Lair of Grievous (2008)
Turns out this brand of unique ability runs in the family.ปรากฏว่านี่คือ สิ่งที่อยู่ในสายเลือดในครอบครัว Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
And the ability to speak his mind like a poet.และความสามารถในการบรรยายความในใจดังบทกวี Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Unique ways to film everyone's extraordinary abilities.เป็นความสามารถพิเศษ ของแต่ละคนในทางที่ต่างกันไป Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Many of us have extraordinary abilities.เราต่างคนก็ต่างมีความสามารถพิเศษ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
For motivated people with abilities that fit our needs.สำหรับคนที่กระตือรือร้น ที่มีความสามารถพิเศษที่เราต้องการ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
And when I'm around someone with an ability, I can do what they can do.และเมื่อชั้นอยู่ใกล้ใครที่มีความสามารถ ชั้นก็สามารถทำในสิ่งที่พวกนั้นทำได้ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abiIt is not her ability, but her character that is at issue.
abiYou did wrong in trusting too much in your ability.
abiI cannot abide him.
abiShe has unusual ability in music.
abiHe owned his success to both ability and industry.
abiHe doesn't have the ability to do the work properly.
abiI can't abide his rudeness.
abiHe acquired the ability to speak English.
abiHe was not at all surprised at her ability.
abiThis job is beyond my ability.
abiHe is confident of his ability.
abiThis ability to communicate helps us a lot.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศักดิ์[N] ability, See also: skill, capability, potential, Syn. ความสามารถ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ศักยภาพ[N] potential, See also: ability, capability, capacity, aptitude, power, potentiality, possibility, Example: ขบวนการขจก. ลดน้อยลงมากจึงไม่มีศักยภาพที่จะสั่นคลอนอำนาจรัฐได้แล้ว, Thai definition: อำนาจหรือคุณสมบัติที่มีแฝงอยู่ในสิ่งต่างๆ อาจทำให้พัฒนาหรือให้ปรากฏเป็นสิ่งที่ประจักษ์ได้
ขีดความสามารถ[N] capability, See also: ability, capacity, Syn. ความสามารถ, สมรรถภาพ, สมรรถนะ, Example: ทางการแพทย์ยอมรับแล้วว่าผู้หญิงมีขีดความสามารถในการอดทนต่อความเจ็บปวดมากกว่าผู้ชาย, Thai definition: เกณฑ์กำหนดของความสามารถที่จะทำได้ถึง
เขี้ยวเล็บ[N] abilities, See also: power, Syn. กำลัง, อำนาจ, ความเก่ง, Example: เขาซ่อนเขี้ยวเล็บไว้ภายใน ยากที่จะเดาได้, Thai definition: ความสามารถหรือความเก่งกาจ
ความสามารถ[N] capability, See also: ability, talent, competence, Example: หัวหน้าใหญ่มีความสามารถทุกอย่างเก่งกาจกว่าหัวหน้าทุกคน
ฝีมือ[N] skill, See also: ability, craftsmanship, proficiency, Syn. ความสามารถ, ฝีไม้ลายมือ, Example: ฟังนักร้องหนุ่ม ฟอร์ด สบชัย ไกรยูรเสน ครวญเพลงกันมานานพอสมควรแล้ว ได้เวลาที่จะขอชิมฝีมือทำอาหารของเขาบ้าง, Thai definition: ความสามารถในการทำด้วยมือ
ฝีไม้ลายมือ[N] skill, See also: ability, proficiency, Syn. ความสามารถ, ฝีมือ, Example: เรารู้ชัดมาโดยตลอดว่าฝีไม้ลายมือของอาจารย์ไม่ใช่ประเภทมือสมัครเล่น, Thai definition: ความสามารถอันเกิดจากการฝึกฝน
ฟอร์ม[N] ability, Example: หากเขาสามารถโชว์ฟอร์มแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ เขาก็จะได้นั่งเก้าอี้ประธานาธิบดีอีกครั้ง, Thai definition: ความสามารถ, ความเก่งกล้าสามารถ, Notes: (อังกฤษ)
ศักดิ[N] ability, See also: capability, Syn. ความสามารถ, ศักดิ์
น้ำพักน้ำแรง[N] labor, See also: ability, effort, Syn. หยาดเหงื่อแรงงาน, Example: เขาสามารถมั่งมีขึ้นมาได้ก็ด้วยน้ำพักน้ำแรงของเขาเอง, Thai definition: แรงกำลังที่เกิดจากความมานะพยายามของตนเอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบิดจัน[n. prop.] (Ābitjan) EN: Abidjan   FR: Abidjan
อาจิณ[adv.] (ājin) EN: regularly ; always ; often ; frequently ; habitually   FR: habituellement
อัมพาต[n.] (ammaphāt) EN: paralysis ; disability ; palsy   FR: paralysie [f] ; apoplexie [f]
อาระเบีย[n. prop.] (Ārabīa) EN: Arabia   FR: Arabie [f]
อาหรับ[adj.] (Ārap) EN: Arabian   FR: arabe
อาศัย [n.] (āsai) EN: dwelling ; residence ; quarters ; habitat ; natural environment   FR: résidence [f] ; lieu d'habitation [m] ; habitat [m]
อาศัย [v.] (āsai) EN: dwell ; inhabit ; live ; lodge ; reside ; settle ; rest ; abide ; stay   FR: habiter ; vivre ; résider ; loger ; gîter
อาวาส[n.] (āwāt) EN: dwelling place ; residence ; home ; habitation   FR: habitation [f]
บ้าน[n.] (bān) EN: house ; home ; habitation ; dwelling place   FR: maison [f] ; logis [m] ; logement [m] ; demeure [f] ; habitation [f] ; résidence [f] ; domicile [m]
บ้านช่อง[n.] (bānchǿng) EN: house ; home ; habitation ; residence ; housing   FR: maison [f] ; logis [m] ; demeure [f] ; habitation [f] ; résidence [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ABID    EY1 B AH0 D
ABIO    AA1 B IY0 OW0
ABIE    AE1 B IY0
ABILA    AA0 B IY1 L AH0
ABITZ    AE1 B IH2 T S
ABIDE    AH0 B AY1 D
ABIDES    AH0 B AY1 D Z
ABIOLA    AA2 B IY0 OW1 L AH0
ABIDED    AH0 B AY1 D AH0 D
ABIGAIL    AE1 B AH0 G EY2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abide    (v) (@1 b ai1 d)
abided    (v) (@1 b ai1 d i d)
abides    (v) (@1 b ai1 d z)
abiding    (v) (@1 b ai1 d i ng)
ability    (n) (@1 b i1 l i t ii)
Abingdon    (n) (a1 b i ng d @ n)
abilities    (n) (@1 b i1 l i t i z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
アビリティー[あびりていー, abiritei] (vt) ความสามารถ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
浴びる[あびる, abiru] Thai: อาบน้ำ English: to bathe
浴びる[あびる, abiru] Thai: อาบแดด English: to bask in the sun

German-Thai: Longdo Dictionary
Kabinett(n) |das, pl. Kabinette| คณะรัฐมนตรี (ย่อว่า ครม.) เช่น Ohne Blutvergießen besetzten die Militärs die Schaltstellen der Macht, riefen das Kriegsrecht aus und erklärten das Kabinett und den Senat für aufgelöst.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abiogenese {f}abiogenesis [Add to Longdo]
Abirrung {f}aberrance [Add to Longdo]
Abisolieren {f}skinning [Add to Longdo]
Abisoliergerät {n}insulation stripper [Add to Longdo]
Abisolierlänge {f}wire stripping [Add to Longdo]
Abisoliermesser {n}stripping knife [Add to Longdo]
Abisolierwerkzeug {n}stripping tool [Add to Longdo]
Abisolierzange {f}cable stripper; stripping tongs [Add to Longdo]
Abitur {n}; Abi {n} [ugs.]; Matura {f} [Ös.]; Abiturprüfung {f}; Reifeprüfung {f} | englisches Abiturschool leaving examination | A levels [Add to Longdo]
Abiturzeugnis {n}"Abitur" certificate; GCE A-levels [Br.]; graduation diploma [Am.] [Add to Longdo]
abiogenetisch {adj}abiogenetic [Add to Longdo]
abiotisch {adj}abiotic [Add to Longdo]
abirren | abirrend | abgeirrtto stray | straying | strayed [Add to Longdo]
Abidjan (Stadt in Côte d'Ivoire; Elfenbeinküste)Abidjan (city in Côte d'Ivoire) [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
abîmer(vt) ทำให้เสียหาย ex; La chaleur abîme la couleur de ma chemise., See also: S. endommager, détériorer,
habiter(vi) |j'habite, tu habites, il habite, nous habitons, vous habitez, ils habitent| อยู่, อาศัย เช่น Il habite à Paris. เขาอาศัยอยู่ที่ปารีส, See also: S. rester,

Japanese-English: EDICT Dictionary
鼯鼠;鼺鼠[むささび;もみ(鼯鼠);ムササビ, musasabi ; momi ( chi nezumi ); musasabi] (n) (uk) giant flying squirrel (Petaurista leucogenys) [Add to Longdo]
MNP[エムエヌピー, emuenupi-] (n) mobile number portability; MNP [Add to Longdo]
RAS[ラス, rasu] (n) (1) remote access service; RAS; (2) reliability, availability, serviceability; RAS [Add to Longdo]
UA能力の登録[ユーエーのうりょくのとうろく, yu-e-nouryokunotouroku] (n) {comp} UA capabilities registration [Add to Longdo]
あてなき旅[あてなきたび, atenakitabi] (n) (See 宛・1,旅) journey without a destination [Add to Longdo]
あら挽き;粗碾き;粗挽き;粗びき;荒びき[あらびき, arabiki] (adj-no) coarsely ground (e.g. coffee, grain); minced (e.g. meat) [Add to Longdo]
おっかなびっくり[, okkanabikkuri] (adv) (See おっかない・1) fearfully; nervously; timidly; gingerly [Add to Longdo]
お詫び[おわび, owabi] (n,vs) apology [Add to Longdo]
がちゃ目[がちゃめ, gachame] (n) (sl) strabismus; squint [Add to Longdo]
がらがら[, garagara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) clattering; rattling; gargling; (adj-na,adj-no) (2) empty; bare; uninhabited; vacant; unoccupied; (3) raspy (voice); gravelly; (n) (4) rattle (e.g. baby's toy) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亚比利尼[Yà bǐ lì ní, ㄧㄚˋ ㄅㄧˇ ㄌㄧˋ ㄋㄧˊ, / ] Abilene [Add to Longdo]
亚比玉[Yà bǐ yù, ㄧㄚˋ ㄅㄧˇ ㄩˋ, / ] Abiud (son of Zerubbabel) [Add to Longdo]
判断力[pàn duàn lì, ㄆㄢˋ ㄉㄨㄢˋ ㄌㄧˋ, / ] ability to judge; judgment [Add to Longdo]
安分守己[ān fèn shǒu jǐ, ㄢ ㄈㄣˋ ㄕㄡˇ ㄐㄧˇ, ] abide by the law and behave oneself; know one's place [Add to Longdo]
干才[gàn cái, ㄍㄢˋ ㄘㄞˊ, / ] ability; capable [Add to Longdo]
干材[gàn cái, ㄍㄢˋ ㄘㄞˊ, / ] ability; capable [Add to Longdo]
[cái, ㄘㄞˊ, ] ability; talent; endowment; gift; an expert; only (then); only if; just [Add to Longdo]
才干[cái gàn, ㄘㄞˊ ㄍㄢˋ, ] ability; competence [Add to Longdo]
才智[cái zhì, ㄘㄞˊ ㄓˋ, ] ability and wisdom [Add to Longdo]
才略[cái, ㄘㄞˊlu:e4, ] ability and sagacity [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
UA能力の登録[UAのうりょくのとうろく, UA nouryokunotouroku] UA capabilities registration [Add to Longdo]
けた区切り機能[けたくぎりきのう, ketakugirikinou] punctuation capability [Add to Longdo]
アドレス指定能力[アドレスしていのうりょく, adoresu shiteinouryoku] addressability [Add to Longdo]
インターオペラビリティ[いんたーおぺらびりてい, inta-operabiritei] interoperability [Add to Longdo]
キャビネット[きゃびねっと, kyabinetto] cabinet, housing [Add to Longdo]
ギガビット[ぎがびっと, gigabitto] gigabit [Add to Longdo]
コンピュータビジョン[こんぴゅーたびじょん, konpyu-tabijon] computer-vision [Add to Longdo]
サービス信頼性[サービスしんらいせい, sa-bisu shinraisei] service reliability [Add to Longdo]
サービス提供地域[さあびすていきょうちいき, saabisuteikyouchiiki] service area [Add to Longdo]
スケーラビリティ[すけーらびりてい, suke-rabiritei] scalability [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
浴びせる[あびせる, abiseru] giessen_ueber, ueberschuetten [Add to Longdo]
浴びる[あびる, abiru] -baden [Add to Longdo]
阿鼻叫喚[あびきょうかん, abikyoukan] 2 buddhistische_Hoellen, vollkommenes_Durcheinander [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ABI
     Aktionsbuendnis fuer Barrierefreie Informaionstechnik Org.,
 Germany
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ABI
     Application Binary Interface (POE)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top