Search result for

-teacher-

(50 entries)
(0.0217 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: teacher, *teacher*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
teacher[N] ผู้สอน, See also: ครู, คุณครู, อาจารย์, Syn. instructor, tutor
teacher[N] สิ่งที่ทำให้ได้เรียนรู้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
teacher(ที'เชอะ) n. ผู้สอน,ครู,อาจารย์., See also: teachership n.

English-Thai: Nontri Dictionary
teacher(n) ครู,อาจารย์,ผู้สั่งสอน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Teacherอาจารย์ GTO (1999)
Teacher!คุณครู! Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
You were my father's favorite teacher.คุณเป็นคุณครูคนโปรดของคุณพ่อหนูเลยล่ะค่ะ New Haven Can Wait (2008)
My mom has never met a single one of my teachers.แม่ฉันไม่เคยไปพบครูของฉันแม้แต่ครั้งเดียว There Might be Blood (2008)
You're a post-Corneal transplant math teacher.คุณเป็นครูคณิตศาสตร์หลังจากปลูกถ่ายแก้วตา Not Cancer (2008)
I deduced that you were a blind math teacher.ผมคิดว่าคุณน่าจะเป็นครูคณิตศาสตร์ตาบอดมาก่อน Not Cancer (2008)
She's sleeping with the math teacher to get a diploma.เธอมีอะไรกับครูคณิตศาสตร์ เพื่อประกาศนียบัตร Joy (2008)
All teachers are brought down by their best pupilsอาจารย์ชื่นชมภาพวาดของศิษย์ ที่มีฝีมือที่ดีที่สุดเท่านั้น Portrait of a Beauty (2008)
Teacher!ท่านอาจารย์ Portrait of a Beauty (2008)
It's natural for a pupil to follow the style of his teacher but a flower... cannot come in full bloom without revealing its insideเป็นเรื่องปกติที่ศิษย์จะยึด เอกลักษณ์ของอาจารย์เป็นแนว แต่ดอกไม้งามนั้น... มิอาจจะเบ่งบานได้ หากไม่เริ่มผลิดอกเสียก่อน Portrait of a Beauty (2008)
Teacher,ท่านอาจารย์ Portrait of a Beauty (2008)
Teacher has always disapproved of my paintingsอาจารย์มักไม่พอใจ สิ่งที่หม่อมฉันวาดอยู่เสมอ Portrait of a Beauty (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
teacherAccording to our teacher, she entered the hospital.
teacherAfter I had handed in my report to the teacher, I had to start writing another.
teacherAfter I talked with my teacher, I decide to work hard.
teacherA good teacher must be patient with his pupils.
teacherA great scholar is not necessarily a good teacher.
teacherAll students looked up to their homeroom teacher.
teacherAll teachers were young and loved teaching.
teacherAll the class waited for the new teacher.
teacherAll the students look up to their homeroom teacher.
teacherAll the students respect their home room teacher.
teacherAll things considered, he is a good teacher.
teacherAlmost everyone in the class voted in favor of having a thank-you party for the teachers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แม่พิมพ์[N] teacher, See also: instructor, Count unit: คน
อาจารย์ผู้สอน[N] teacher, See also: instructor, lecturer, Example: อาจารย์ผู้สอนอธิบายเค้าโครงรายวิชาก่อนเริ่มการเรียนการสอน, Count unit: คน, Thai definition: อาจารย์ที่ทำหน้าที่สอนในวิชาหนึ่งๆ
แม่พิมพ์[N] teacher, See also: instructor, tutor, master/mistress, mentor, schoolteacher, educator, Syn. แม่พิมพ์ของชาติ, Example: เด็กๆ จะดูตัวอย่างจากแม่พิมพ์ของเขา เพราะอยู่ใกล้ชิดกับเขารองจากพ่อแม่, Count unit: คน, Thai definition: คนที่เป็นต้นแบบหรือเป็นแบบอย่าง เช่น คุณครู เป็นต้น
อาจารย์[N] teacher, See also: instructor, professor, Syn. คุณครู, Ant. นักเรียน, ลูกศิษย์, Example: คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งอาจารย์ระดับ 4, Thai definition: ผู้สั่งสอนวิชาความรู้
คุณครู[N] teacher, See also: instructor, professor, Syn. อาจารย์, Ant. นักเรียน, Example: ข้าพเจ้าขอขอบคุณคุณครูใหญ่ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในงานวันนี้, Count unit: คน
ผู้สอน[N] teacher, See also: lecturer, instructor, coach, trainer, tutor, Syn. ครู, อาจารย์, Ant. ผู้เรียน, นักเรียน, Example: ในการสอน ผู้สอนจะต้องมีหลักในการจูงใจให้เด็กสนใจเรียน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้บอกวิชาความรู้ให้, ผู้แสดงให้เข้าใจโดยวิธีบอกหรือทำให้เห็นเป็นตัวอย่างเพื่อให้รู้ดีชั่ว
พ่อพิมพ์[N] teacher, Syn. อาจารย์, ครูบาอาจารย์, ครู, Ant. แม่พิมพ์, Example: เขาเริ่มงานครั้งแรกเป็นพ่อพิมพ์ของชาติ โดยเป็นครูประชาบาลในจังหวัดสุรินทร์, Count unit: คน, Thai definition: ครูหรือผู้ประศาสน์วิชาเพศชาย
ศาสก[N] teacher, See also: instructor, tutor, Syn. ผู้สอน, ผู้ชี้แจง, ผู้ชี้แนะ, ผู้สั่งสอน, Count unit: คน, Notes: (สันสกฤต)
ซินแส[N] teacher, See also: instructor, profession, Syn. จีนแส, ครู, ซินแซ, Example: ซินแสชาวจีนที่คุณแม่นับถือ เป็นผู้ตั้งชื่อให้จริงให้ฉัน, Count unit: คน, Notes: (จีน)
ครู[N] teacher, See also: instructor, school teacher, Syn. คุณครู, อาจารย์, ครูบาอาจารย์, Ant. นักเรียน, Example: เมื่อเด็กโตขึ้นจะมีครูเป็นเครื่องถ่ายทอดค่านิยมของสังคมให้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้สั่งสอนศิษย์, ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พ่อพิมพ์[n.] (phøphim) EN: teacher   FR: enseignant [m]
ผู้สั่งสอน[n.] (phūsangsøn) EN: teacher   

CMU English Pronouncing Dictionary
TEACHER    T IY1 CH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
teacher    (n) (t ii1 ch @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lehrer {m}; Lehrerin {f} | Lehrer {pl}teacher | teachers [Add to Longdo]
Philologe {m}teacher (scholar) of language and literature; philologist [Am.] [Add to Longdo]
Romanist {m}; Romanistin {f}teacher (researcher) of Romance languages and Literature [Add to Longdo]
Sprachlehrer {m} | Sprachlehrer {pl}teacher of languages | teachers of languages [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
教师[jiào shī, ㄐㄧㄠˋ ㄕ, / ] teacher [Add to Longdo]
老师[lǎo shī, ㄌㄠˇ ㄕ, / ] teacher [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Teacher \Teach"er\, n.
   1. One who teaches or instructs; one whose business or
    occupation is to instruct others; an instructor; a tutor.
    [1913 Webster]
 
   2. One who instructs others in religion; a preacher; a
    minister of the gospel; sometimes, one who preaches
    without regular ordination.
    [1913 Webster]
 
       The teachers in all the churches assembled. --Sir W.
                          Raleigh.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 teacher
   n 1: a person whose occupation is teaching [syn: {teacher},
      {instructor}]
   2: a personified abstraction that teaches; "books were his
     teachers"; "experience is a demanding teacher"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top