Search result for

-des-

(51 entries)
(0.0137 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: des, *des*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
des1. abbr. disequilibrium syndrome 2. (ดีอีเอส) ย่อมาจากคำ data encryption standards (แปลว่า มาตรฐานการเข้ารหัสลับข้อมูล) หมายถึงข้อกำหนดมาตรฐานในการเข้าถึงข้อมูลที่รัฐบาลเป็นผู้กำหนดขึ้น โดยวิธีใช้รหัสผ่าน (pass word) ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There must be something your little heart desires.ต้องมีบางสิ่งบางอย่าง ความปรารถนาของหัวใจน้อย ของคุณ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
His Excellency is about to descend the stairs.ท่านผู้นำ มีปัญหากับการลงบรรได The Great Dictator (1940)
It's your destiny. We'll kill off the Jews, wipe out the brunettes, then will come forth a pure Aryan race.มันเป็นทีของท่าน เราจะสังหาร พวกยิวอย่างลับๆ The Great Dictator (1940)
The latest design, the last word in modern warfare.การออกแบบ ล่าสุดของรุ่น อาวุธที่ทันสมัย The Great Dictator (1940)
It is the duty of all true Aryans to hate and despise them.มันเป็นหน้าที่ของชาวอารยัน ที่จะต้องล่ากวาง The Great Dictator (1940)
Even now my voice is reaching millions, millions of despairing men, women and children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people.แม้ขณะนี้ เสียงของผมคนเพียงล้านที่ได้ยิน ล้าน ผู้ชาที่สิ้นหวัง ผู้หญิง และ เด็ก ที่ตกเป็นเหยื่อของการปกครอง ที่ทำให้ผู้คนเจ็บปวด The Great Dictator (1940)
To those who can hear me I say, do not despair.ผู้ที่ได้ยินผมพูด อย่าสิ้นหวัง The Great Dictator (1940)
Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, regiment your lives, tell you what to think and feel, who drill you, treat you like cattle and use you as cannon fodder.ทหาร พวกคุณไม่ใช่สัตว์ป่า ที่จะดูถูกประชาชนทำกับเขาเช่นทาส คุณคือทหาร หวังว่าพวกคุณคงคิดและสำนึก The Great Dictator (1940)
Anything your heart desiresอะไรที่หัวใจของคุณปรารถนา Pinocchio (1940)
You deserve to have your wish come true.คุณสมควรที่จะมีความ ปรารถนาของคุณเป็นจริง Pinocchio (1940)
It's open for destruction, and it's all yours, boys!ทำลายและทั้งหมดเป็นของคุณ, ชาย! Pinocchio (1940)
He deserved to be a real boy.เขาสมควรที่จะเป็นเด็กจริง Pinocchio (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
desEveryone has his intellectual desire.
desHe cleared out his desk.
desThe town was destroyed by the flood after the storm.
desI like flowers of every description.
desThey described the girl as being small.
desThe track descends.
desThe beauty of the lake was beyond description.
desI have no sexual desire.
desI am descended from a graceful family.
desOur country desires only peace.
desUniversity education is designed to expand your knowledge.
desWhoa, if we keep chatting, despite actually arriving early, we'll end up late!

CMU English Pronouncing Dictionary
DES    D EH1
DES    D IH2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
DES    (n) (d ii2 ii2 e1 s)
Des    (n) (d e1 z)

German-Thai: Longdo Dictionary
des(Artikel) คำนำหน้านามเพศชายและเพศกลางที่เฉพาะเจาะจง ในรูป Genetiv หรือที่แสดงความเป็นเจ้าของ เช่น die Firma des Mannes บริษัทของผู้ชายคนนี้

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dessinblech {n}fancy sheet metal [Add to Longdo]
Deserteur {m} | Deserteure {pl}deserter | deserters [Add to Longdo]
Designer {m} | Designer {pl}designer | designers [Add to Longdo]
Designprüfung {f}design review [Add to Longdo]
Desinfektion {f}disinfection [Add to Longdo]
Desinfektion {f} | Desinfektionen {pl}fumigation | fumigations [Add to Longdo]
Desinfektionsmethode {f}sanitization method [Add to Longdo]
Desinfektionsmittel {n}disinfectant [Add to Longdo]
Deskriptor {m}descriptor [Add to Longdo]
Desktop-Computer {m}, Tischrechner {m} [comp.]desktop computer [Add to Longdo]
Desodorierung {f}deodorization [Add to Longdo]
Desorientierung {f}; Verwirrung {f}disorientation [Add to Longdo]
Desorption {f}; Austreiben {n}desorption [Add to Longdo]
Despot {m} | Despoten {pl}despot | despots [Add to Longdo]
Despotismus {m}despotism [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
desคำนำหน้านามพหูพจน์ที่ไม่เฉพาะเจาะจง (ทั้งนามเพศชายและหญิงเหมือนกัน) เช่น des bonbons ลูกอม, des personnes ผู้คน

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ディーイーエス[でいーいーえす, dei-i-esu] DES [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 DES
   n 1: a potent estrogen used in medicine and in feed for
      livestock and poultry [syn: {diethylstilbestrol},
      {diethylstilboestrol}, {stilbestrol}, {stilboestrol},
      {DES}]
   2: synthetic nonsteroid with the properties of estrogen;
     formerly used to treat menstrual problems but was found to be
     associated with vaginal cancers in the daughters of women so
     treated during pregnancy [syn: {diethylstilbesterol}, {DES},
     {stilbesterol}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DES
     Data Encryption Standard (cryptography, NIST, IBM)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DES
     Destination End System
     

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 des [de]
   of the
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top