Search result for

-appreciation-

(46 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: appreciation, *appreciation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appreciation[N] การประเมินค่า, Syn. evaluation
appreciation[N] การมีค่าเพิ่มขึ้น
appreciation[N] ความสำนึกบุญคุณ, See also: ความขอบคุณ, ความกตัญญู, Syn. thankfulness, recognition, gratefulness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appreciation(อะพรี'ชีเอ'เชิน) n. ความรู้คุณค่า,ความกตัญญู, การประเมินค่า,การตระหนัก, การหยั่งรู้,การเพิ่มขึ้นของราคา,การวิจารณ์,บทวิจารณ์, Syn. esteem, acknowledgment, advance ###A. disregard, depreciation)

English-Thai: Nontri Dictionary
appreciation(n) การเห็นคุณค่า,การยกย่อง,การชมเชย,การสำนึกบุญคุณ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Appreciationความนิยม [TU Subject Heading]
Appreciationชื่นชมยินดีในผลงาน [การแพทย์]
Appreciationการแปล [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
appreciationค่าเพิ่ม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A small token of appreciation will be presented.สัญญาณเล็กๆจะแสดงออกมา Heartbreak Library (2008)
You call this a token of appreciation?คุณเรียกว่าความชื่นชมเหรอ Heartbreak Library (2008)
You're right. In fact, we humbly present you with this token of appreciation.เจ้าพูดถูก ความจริงข้ามีของมาฝากด้วย ของที่ระลึกจากข้า Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
It should really end more like this. Well, I must give you some token of my appreciation.ฉันต้องขอมอบบางสิ่งไว้เป็นสินน้ำใจแก่คุณ Bedtime Stories (2008)
Well, I must show my appreciation in some form.ยินดีรับใช้ ครับ ฉันต้องแสดงการขอบคุณไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง Bedtime Stories (2008)
There must be some way for me to show my appreciation.คือฉันจะ.. แสดงความขอบคุณเธอสักหน่อย.. Bedtime Stories (2008)
- And she has new appreciation for her life. - It worksมันจะช่วยให้เขาเข้าใจชีวิตมากขึ้น เยี่ยมเลย Saw VI (2009)
This demonstrates his appreciation of the blessings of his own lifeการแสดงนี้จะแสดงว่าเค้าไม่ได้ชื่นชมในชีวิตเค้าเลย Saw VI (2009)
I want to extend my warmest appreciation to the United States.เรายินดีช่วยทุกทางที่เราทำได้ V (2009)
They're, you know, showing their appreciation.พวกเขาแสดงความยินดีกับฉัน The Bond in the Boot (2009)
I want to extend my warmest appreciation to the united states.ฉันต้องการขยายความประทับใจ อย่างแนบแน่นที่สุด กับทางสหรัฐ There Is No Normal Anymore (2009)
No matter what, in appreciation for your hard work, you will be sent back to the world.ต่อไปฉันช่วยให้นายสามารถกลับไปเป็นมนุษย์ Postman to Heaven (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
appreciationA smile may convey understanding, joy, or an appreciation of humor.
appreciationHere is a present for you in token of our appreciation.
appreciationHe sent me a letter of appreciation.
appreciationI don't know if you'd call it a hobby, but to stretch it a little, you could say music appreciation is my hobby.
appreciationI have some appreciation of your problems.
appreciationI wanted to show them my appreciation.
appreciationI want to express my appreciation for your help.
appreciationI wish to express my deep appreciation for your kindness.
appreciationMay I present this to you in token of my appreciation?
appreciationThen the guest of honor opens them and expresses his or her appreciation.
appreciationThe yen's appreciation accelerated the decline of that company.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำนิยม[N] appreciation, See also: eulogy, praise, good opinion, favourable comment, admiring words, Syn. คำชมเชย, คำสรรเสริญ, Example: เขาโทรศัพท์มาให้ผมเขียนคำนิยมให้กับหนังของเขา
คำชมเชย[N] appreciation, See also: eulogy, praise, good opinion, favourable comment, admiring words, Syn. คำชม, คำยกย่อง, คำเยินยอ, Example: รองประธานรัฐสภาได้รับคำชมเชยจากสื่อมวลชนถึงการวางตัวเป็นกลางในการอภิปราย
ความชื่นชม[N] appreciation, See also: admiration, satisfaction, Syn. ความชื่นชอบ, ความชื่นชมยินดี, Ant. ความรังเกียจ, Thai definition: ความปีติยินดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชื่นชม[n.] (cheūnchom) EN: appreciation   FR: appréciation [f]
ความสำนึกบุญคุณ[n. exp.] (khwām samneuk bunkhun) EN: appreciation   

CMU English Pronouncing Dictionary
APPRECIATION    AH0 P R IY2 SH IY0 EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
appreciation    (n) (@1 p r ii2 sh i ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bewertungsüberschuss {m}appreciation surplus [Add to Longdo]
Problembewusstsein {n}appreciation of the problem [Add to Longdo]
Problembewusstsein {n}appreciation of the difficulties [Add to Longdo]
Zuschreibung {f}appreciation in value [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赏识[shǎng shí, ㄕㄤˇ ㄕˊ, / ] appreciation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Appreciation \Ap*pre`ci*a"tion\, n. [Cf. F. appr['e]ciation.]
   1. A just valuation or estimate of merit, worth, weight,
    etc.; recognition of excellence.
    [1913 Webster]
 
   2. Accurate perception; true estimation; as, an appreciation
    of the difficulties before us; an appreciation of colors.
    [1913 Webster]
 
       His foreboding showed his appreciation of Henry's
       character.              --J. R. Green.
    [1913 Webster]
 
   3. A rise in value; -- opposed to {depreciation}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 appreciation
   n 1: understanding of the nature or meaning or quality or
      magnitude of something; "he has a good grasp of accounting
      practices" [syn: {appreciation}, {grasp}, {hold}]
   2: delicate discrimination (especially of aesthetic values);
     "arrogance and lack of taste contributed to his rapid
     success"; "to ask at that particular time was the ultimate in
     bad taste" [syn: {taste}, {appreciation}, {discernment},
     {perceptiveness}]
   3: an expression of gratitude; "he expressed his appreciation in
     a short note"
   4: a favorable judgment; "a small token in admiration of your
     works" [syn: {admiration}, {appreciation}]
   5: an increase in price or value; "an appreciation of 30% in the
     value of real estate" [ant: {depreciation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top