Search result for

-แปลง-

(24 entries)
(0.3954 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: แปลง, *แปลง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แปลง[N] plot, See also: bed, garden, nursery, Syn. แปลงผัก, แปลงผลไม้, Example: เขากำลังทดลองปลูกพืชผักสวนครัวในแปลงต่างๆ หลังบ้าน, Thai definition: ที่โล่งแห่งหนึ่ง, ที่เป็นแอ่งมีโคลนเลน
แปลง[CLAS] plot, Example: เขามีทรัพย์สินเป็นเพียงที่ดินที่นครราชสีมา, นครนายก, ชลบุรีอีก 10 กว่าแปลง, Thai definition: ลักษณนามใช้เรียกพื้นที่ที่กำหนดไว้แห่งหนึ่งๆ เช่น นาแปลงหนึ่ง
แปลง[V] convert, See also: transform, change, Syn. เปลี่ยน, Example: ช่างไฟแปลงกระแสไฟตรงเป็นกระแสไฟสลับ, Thai definition: เปลี่ยนสิ่งเดิมให้ผิดแปลกออกไป
แปลง[V] forge, See also: fabricate, counterfeit, falsify, Syn. ปลอมแปลง, ปลอม, Example: สรรพากรสืบรู้มาว่าร้านค้าแห่งนี้แปลงบัญชีเพื่อจ่ายภาษีน้อยๆ, Thai definition: ทำเทียม, ทำเลียนแบบให้ดูเหมือนของจริง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
panelแปลง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
transformแปลง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
transformแปลง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The Jewish soldier suffered a loss of memory and remained in hospital for years, ignorant of the change in Tomainia.สมองเสื่อม และ อยู่ในโรงพยาบาลเกือบปี ผู้ไร้การศึกษาได้เปลี่ยนแปลง โทไมเนีย The Great Dictator (1940)
Then we'll change our policy.เราจะเปลี่ยนแปลงนโยบายยิวใหม่ The Great Dictator (1940)
You should fix up the women.นายควรจะแปลงโฉมพวกสาวๆนะ The Great Dictator (1940)
But as I advanced, I was aware that a change had come upon it.แต่เมื่อก้าวเข้าไปดู ก็รู้ว่ามันได้เปลี่ยนแปลงไป Rebecca (1940)
Well, you're not a very easy subject to sketch. Your... Your expression keeps changing all the time.แหม ก็คุณไม่เหมาะเป็นแบบให้วาดนี่คะ สีหน้าท่าทางคุณเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา Rebecca (1940)
Nothing has been altered since that last night.ไม่มีสิ่งใดถูกเปลี่ยนแปลงเลย นับตั้งแต่คืนสุดท้ายนั่น Rebecca (1940)
He lived for a year and a half in an orphanage when his father was serving a jail term for forgery.เขาอาศัยอยู่เป็นเวลาหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมาในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า เมื่อพ่อของเขาได้รับการให้บริการจำคุกสำหรับการปลอมแปลงเอกสาร 12 Angry Men (1957)
Right. You're not gonna change anybody's mind.ขวา คุณไม่ได้ใจของใครจะเปลี่ยนแปลง 12 Angry Men (1957)
The fish never changed his course nor his direction all that night... ... as far as the old man could tell from watching the stars.ปลาไม่เคยเปลี่ยนแปลง หลักสูตรมิได้ของเขา ทุกทิศทางในคืนนั้นเท่าที่เก่า ชายชราคนหนึ่งสามารถบอกได้ จากการดูดาว The Old Man and the Sea (1958)
There was much betting, and the odds changed back and forth all night... ... and they changed the referees every four hours... ... so that the referee could get some sleep.มีการพนันมากถูกและราคา การเปลี่ยนแปลงไปมาตลอดทั้ง คืน และพวกเขามีการเปลี่ยนแปลง ผู้ตัดสิน The Old Man and the Sea (1958)
# And now my life has changed in oh so many waysและตอนนี้ชีวิตของฉันมีการ เปลี่ยนแปลง โอ้ในหลาย ๆทาง Help! (1965)
# You have changed your mindคุณมีการเปลี่ยนแปลงความคิดของ คุณ Help! (1965)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แปลง[n.] (plaēng) EN: plot ; bed ; garden ; nursery   FR: lopin [m]
แปลง[v.] (plaēng) EN: transform ; change ; alter ; convert ; modify ; adapt   FR: transformer ; changer ; modifier

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alter[VT] เย็บซ่อมเสื้อผ้าให้พอดี, See also: แปลง
transcribe[VT] แปลง, See also: ดัดแปลง, ทำให้เหมาะ
turn[VI] เปลี่ยน, See also: แปลง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top