Search result for

*rien*

(698 entries)
(7.2456 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: rien, -rien-
Possible hiragana form: *りえん*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
disorientation (n ) ความงุนงงสับสน (ศัพท์บัญญัติ ราชบัญฑิตยสถาน)

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Friend with benefit (n slang ) Lisa

English-Thai: Longdo Dictionary
disorientated(adj) สับสนและไม่เข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นรอบตัวเอง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
friend[N] มิตร, See also: เพื่อน, สหาย, เกลอ, มิตรสหาย, พวกพ้อง, Syn. companion, comrade, Ant. anemy, foe
Orient[N] ประเทศแถบตะวันออก
Orient[N] ประเทศทางตะวันออกของทวีปเอเซีย
orient[VT] กำหนดตำแหน่ง
orient[VT] มุ่งไปยัง, Syn. direct, aim
orient[VT] ทำให้คุ้นเคย, Syn. familiarize, acclimatize
aperient[ADJ] ที่ถ่ายเป็นอุจจาระ, See also: ที่อุจจาระออกมา, ที่ถ่ายออกมา, ที่ระบายออกมา
aperient[N] ยาระบายหรืออาหารที่เป็นยาระบาย, Syn. physic, laxative
befriend[VT] ผูกมิตร, See also: เป็นมิตร, ตีสนิท, ทำตัวเป็นเพื่อนกับ, ตีสนิท, เข้ากับ
friendly[ADJ] เป็นมิตร, See also: เป็นกันเอง, เหมือนเป็นเพื่อน, Syn. amiable, cordial, kindly, Ant. hostile, inimical, unfriendly
friendly[ADV] อย่างเป็นมิตร, See also: อย่างเป็นกันเอง, อย่างเพื่อน
nutrient[N] ธาตุอาหาร, See also: สารอาหาร, อาหาร, Syn. allimentary
nutrient[ADJ] ที่บำรุงกำลัง
oriental[ADJ] ของประเทศทางตะวันออกในทวีปเอเซีย (โดยเฉพาะจีนและญี่ปุ่น), See also: ซึ่งเกี่ยวกับประเทศทางตะวันออกของทวีปเอเซีย
boyfriend[N] เพื่อนชาย, See also: แฟน, คู่รัก, Syn. sweetheart, Ant. girlfriend
disorient[VT] ทำให้สับสน, See also: ทำให้หลงทาง, ทำให้ผิดทิศทาง, Syn. displace, disturb
orientate[VT] หันหน้าไปทางทิศตะวันออก
prurience[N] ีความต้องการสูง, Syn. desire, lewdness
triennial[ADJ] ซึ่งมีขึ้นทุกสามปี
experience[N] ประสบการณ์, See also: ความชำนาญ, ความเชี่ยวชาญ, ความรู้จากประสบการณ์
experience[VT] มีประสบการณ์, See also: ได้รับประสบการณ์, ประสบกับ, พบกับ, Syn. endure, feel, undergo
friendless[ADJ] ซึ่งไร้เพื่อน, See also: ซึ่งไม่มีเพื่อน, ซึ่งหัวเดียวกระเทียมลีบ, ซึ่งไม่มีพวกพ้อง, Syn. companionless, forlorn, lonely
friendship[N] มิตรภาพ, See also: ความเป็นมิตร, ความเป็นเพื่อน, ความสัมพันธ์อย่างเพื่อน, Syn. camaraderie, companionship, fellowship, Ant. enmity, hostility
girlfriend[N] หญิงคนรัก, See also: แฟนสาว, สาวคนรัก, Syn. darling, sweetheart
parturient[ADJ] ซึ่งให้กำเนิด, Syn. in labor, expectant, pregnant
unfriendly[ADJ] ซึ่งไม่เป็นมิตร, See also: มุ่งร้าย, Syn. hostile, Ant. friendly
unfriendly[ADV] อย่างไม่เป็นมิตร, See also: อย่างมุ่งร้าย, Syn. hostile, Ant. friendly
experienced[ADJ] ซึ่งได้รับการฝึกฝน, See also: ซึ่งมีประสบการณ์, ชำนาญ, ช่ำชอง, เชี่ยวชาญ, ชำนิชำนาญ, โชกโชน, ซึ่งจัดเจน, Syn. skillful
orientalist[N] คนเรียนภาษา ศิลปะและอื่นๆ ของประเทศตะวันออก
orientation[N] การกำหนดเป้าหมาย, See also: ทิศทาง, การกำหนดตำแหน่ง, Syn. position, direction
orientation[N] ความเชื่อ, See also: ความโน้มเอียง, แนวโน้ม
triennially[ADV] อย่างมีขึ้นทุกสามปี
friendliness[N] ความเป็นมิตร, See also: ความมีไมตรี, ความเป็นกันเอง, ความเป็นเพื่อน, Syn. amiability, cordiality, kindliness, Ant. hostility, inimicality, unfriendliness
inexperience[N] ความอ่อนหัด, See also: ความไม่มีประสบการณ์, Syn. unfamiliarity, ignorance, Ant. experience
orienteering[N] กีฬาประเภทเดินเท้าที่ใช้แผนที่และเข็มทิศ
inexperienced[ADJ] ซึ่งไร้ประสบการณ์, See also: ซึ่งไม่มีทักษะ, ซึ่งไม่เชี่ยวชาญ, Syn. ignorant, unskilled, inexpert
user-friendly[ADJ] ใช้ง่าย, See also: เข้าใจง่าย
make a friend of[IDM] เป็นมิตร, See also: ผูกมิตร, เป็นเพื่อนกับ, Syn. make with
make friends with[IDM] ผูกมิตรกับ, See also: เป็นเพื่อนกับ, Syn. make of
orientate oneself[PHRV] คุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อม
fair-weather friend[IDM] เพื่อนกิน, See also: เพื่อนเที่ยว
fair-weather friend[N] เพื่อนกิน
strike up a friendship[IDM] เป็นมิตรกับ, See also: กลายเป็นเพื่อนกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aperient(อะเพอ'เรียนท) adj.,n. ถ่าย, ระบาย, ยาระบายหรืออาหารที่เป็นยาระบาย (laxative)
befriend(บิเฟรนดฺ') {befriended,befriending,befriends} vt. คบเป็นเพื่อนกัน,ให้ความใกล้ชิดกับ -Conf. make friend with
boyfriendn. เพื่อนชาย
experience(อิคซฺเพีย'เรียนซฺ) n. ประสบการณ์,ความชัดเจน,vt. ประสบ,พบ,รู้สึก., Syn. exposure
experienced(อิคเพีย'เรียนซฺทฺ) adj. มีประสบการณ์,ชัดเจน,ฉลาด,เชี่ยวชาญ,ชำนาญ
friend(เฟรนดฺ) n. เพื่อน,สหาย,มิตร,พวกพ้อง,ผู้สนับสนุน,ผู้ช่วยเหลือ,คนคุ้นเคย,สมาชิกของกลุ่มหรือสมาคมเดียวกัน. -Phr. (make friends with คบเป็นเพื่อนกับ) . vt. ทำให้เป็นเพื่อน, See also: friendless adj. friendlessness n. -S...
friend at courtn. ผู้สนับสนุน
friendly(เฟรนดฺ'ลี) adj.,adv. เป็นมิตร,กรุณา,ให้ความช่วยเหลือ,ให้ความสนับสนุน,เหมาะ -friendlily adv., See also: friendliness n., Syn. helpful,kind
friendship(เฟรนดฺ'ชิพ) n. มิตรภาพ
girl friendเพื่อนผู้หญิง,คนรัก (ของชาย)
human oriented languageภาษาแนวมนุษย์หมายถึงภาษาที่ใกล้เคียงภาษามนุษย์ เขียนได้ง่าย เข้าใจง่าย และกระทัดรัด สะดวกในการใช้งาน ภาษานี้มีลักษณะเหมือนภาษาหนังสือ ใช้เขียนสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน แต่คอมพิวเตอร์จะต้องนำไปแปลให้เป็นภาษาเครื่อง (machine language) ก่อนจึงจะเข้าใจ และนำไปปฏิบัติได้ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ1. ภาษาระดับสูง (high level language) 2. ภาษาระดับต่ำ (low level language) การใช้ภาษามนุษย์เขียนชุดคำสั่งนี้มีข้อดีคือ ทำได้ง่าย มีความผิดพลาดน้อย แก้ไขตอนหนึ่งตอนใดได้ง่าย เขียนได้สั้น เพราะบางทีคำสั่งเพียงคำสั่งเดียวก็มีผลเท่ากับหลายคำสั่งในภาษาเครื่อง แต่ภาษาเครื่องก็มีส่วนดีตรงที่สามารถใช้เวลาของเครื่องน้อยกว่าเพราะไม่เสียเวลาในการแปลดู computer language ประกอบดู machine language เปรียบเทียบ
inexperience(อินอิคซฺเพีย'เรียนซฺ) n. การไม่มีประสบการณ์,ความอ่อนหัด,การขาดความชำนาญ, Syn. immaturity
inexperienced(อินอิคซฺเพีย'เรียนซฺทฺ) adj. ไม่มีประสบการณ์,อ่อนหัด,ขาดความชำนาญ
landscape orientationพิมพ์แนวนอนหมายถึง การพิมพ์ในแนวนอน โดยมีความกว้างของหน้ายาวกว่าความสูง (การพิมพ์แนวตั้งคือด้านกว้างสั้นกว่าด้านยาวเรียกว่า portrait orientation) บางทีใช้เป็นคำสั่งให้เลือก เมื่อต้องการสั่งพิมพ์ (Print) หรือจัดหน้าดู portrait orientation เปรียบเทียบ
nutrient(นู'เทรียนทฺ) adj. บำรุงเลี้ยง,เป็นอาหาร
object-oriented programmiการทำโปรแกรมเชิงวัตถุหมายถึง วิธีการเขียนโปรแกรมของนักเขียนโปรแกรมรุ่นใหม่ ที่จัดแบ่งการเขียนคำสั่งกันออกเป็นชุด ๆ แต่ละชุดเรียกว่า "วัตถุ" (object) แล้วจึงนำเอาชุดคำสั่งแต่ละชุดนั้นมารวมกันเป็นโปรแกรมชุดใหญ่อีกทีหนึ่ง ในบางครั้งยังอาจนำ "วัตถุ" ของโปรแกรม หนึ่งไปรวมกับ "วัตถุ" ของอีกโปรแกรมหนึ่ง แล้วเรียกออกมาใช้ได้เลย ทั้งนี้ทำให้ผู้เขียนโปรแกรมใหม่ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด วิธีการดังกล่าวนี้ช่วยประหยัดเวลาได้มาก พูดให้ง่ายก็คือ ทุกโปรแกรมไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ อนึ่ง คำว่า "วัตถุ" นั้น หมายรวมไปถึงภาพหรือกราฟิกด้วย ภาพหนึ่งภาพ เช่น การสร้างวงกลมนั้น เกิดจากการเขียนโปรแกรมโดยใช้สูตรคำนวณเส้นโค้ง ซึ่งจะประกอบด้วยคำสั่งหลายร้อยคำสั่ง แล้วเก็บไว้เป็น "วัตถุ" หนึ่ง ฉะนั้น เมื่อใดที่เราสั่งวาดวงกลม ก็เท่ากับไปเรียก "วัตถุ" นี้มาใช้ หลังจากนั้น หากเราจะต่อเติมเป็นภาพอื่นต่อไป คอมพิวเตอร์ก็จะไปดึงอีก "วัตถุ" หนึ่งมาทำต่อให้
orient(โอ'เรียนทฺ,ออ'เรียนท) n. -Phr. (the Orient ประเทศในแถบบูรพาทิศ,บูรพาทิศ) adj. ทิศตะวันออก -v. ปรับ,ปรับตัว,ทำให้เข้าใจ,กำหนดตำแหน่งของ,หันไปทางทิศตะวันออก, Syn. adapt,adjust
oriental(โอริเอน'เทิล,ออ'-) adj. เกี่ยวกับประเทศในบูรพาทิศ, (ไข่มุก) แวววาว,ชั้นดีมาก n. ชาวตะวันออก, (โดยเฉพาะคนจีน และญี่ปุ่น) .
orientation(โอริเอนเท'เชิน) n. การปรับตัว,ทำให้เข้าใจ,การกำหนดทิศทางหรือตำแหน่ง, See also: orientative adj., Syn. bearings,stance
parturient(พาร์ทู'เรียนทฺ) adj. ให้กำเนิด, See also: paturiency n.
portrait orientationพิมพ์แนวตั้งหมายถึง ทิศทางของการวางกระดาษพิมพ์ หรือทิศทางที่จะให้ภาพพิมพ์ออกมาจากเครื่องพิมพ์ในแนวตั้ง หมายความว่า ความกว้างน้อยกว่าความยาว ตรงข้ามกับ "แนวนอน"ดู landscape orientation เปรียบเทียบ
prurience(พรู'เรียนซฺ) n. ตัณหามาก,โลกีย์มาก,ความมักมากในกาม., See also: prurient adj., Syn. pruriency
unfriended(อันเฟรน'ดิด) adj. ไม่มีเพื่อน
unfriendly(อันเฟรนดฺ'ลี) adj.,adv. ไม่เป็นมิตร,มุ่งร้าย,มีอคติ,ไม่เป็นผลดี,ไม่ราบรื่น, See also: unfriendliness n., Syn. unsociable,cold,chilly
user friendlyใช้สะดวกหมายถึง ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ใช้ง่าย (แปลตามตัว ว่าเป็นมิตรกับผู้ใช้) แม้คนที่ไม่ค่อยจะรู้เรื่องคอมพิวเตอร์มากนัก ก็ยังสามารถใช้ได้ หรือถ้าต้องฝึกเรียนก็สามารถเรียนได้ โดยไม่ต้องใช้เวลามาก ระบบวินโดว์ซึ่งเป็นระบบกูอี (GUI หรือ graphical user interface) ถือว่าเป็นระบบที่ทำให้ง่ายสำหรับผู้ใช้ง่ายสำหรับผู้ใช้ระบบหนึ่ง เพราะใช้ภาพช่วย ในการสื่อความหมายแทนการจำคำสั่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
befriend(vt) เป็นเพื่อน,ตีสนิท,ทำความรู้จัก
boyfriend(n) เพื่อนชาย,แฟน
experience(n) ความเคยชิน,ประสบการณ์,ความเจนจัด
experience(vt) รู้สึก,ประสบ,พบเห็น,เคยชิน
experienced(adj) ชำนาญ,มีประสบการณ์,จัดเจน,เชี่ยวชาญ
friend(n) เพื่อน,เกลอ,สหาย,มิตร,พรรคพวก,ผู้ช่วยเหลือ
friendless(adj) ไม่มีเพื่อน,ไม่มีพวกพ้อง,ไม่มีพรรคพวก
friendliness(n) มิตรภาพ,ไมตรีจิต,มิตรไมตรี,มิตรจิตมิตรใจ
friendly(adj) ฉันเพื่อน,ฉันมิตร,เป็นมิตร
friendship(n) มิตรภาพ,มิตรไมตรีจิต,ความสัมพันธ์ฉันเพื่อน
inexperience(n) การขาดประสบการณ์,ความอ่อนหัด
inexperienced(adj) ไม่จัดเจน,อ่อนหัด,ขาดประสบการณ์,ขาดความชำนาญ
nutrient(adj) ซึ่งบำรุงร่างกาย,เป็นอาหาร,เกี่ยวกับโภชนาหาร
Orient(n) ทิศตะวันออก,ทิศบูรพา,ไข่มุกชั้นดี
orient(adj) เกี่ยวกับตะวันออก,ซึ่งกำลังขึ้น,แวววาว
Oriental(n) ชาวตะวันออก
oriental(adj) มาจากตะวันออก,แวววาว,ชั้นดี
Orientalist(n) ผู้เชี่ยวชาญด้านตะวันออก
orientate(vt) หันไปทางตะวันออก,หันเห,หาที่ตั้ง,ปรับ
orientation(n) การปรับตัว,การทำให้สอดคล้อง
triennial(adj) ทุกๆสามปี,มีอายุสามปี,รอบสามปี
triennial(n) การฉลองครบรอบสามปี
unfriendly(adj) ไม่เป็นมิตร,มุ่งร้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
parturient๑. -การคลอด, -กำลังคลอด๒. ผู้คลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
policy, orientation ofการปรับแนวนโยบาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
procedure oriented languageภาษาเชิงกระบวนงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
periencephalitisผิวสมองอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
political orientation๑. การปรับแนวคิดทางการเมือง๒. แนวคิดทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pattern of orientationแบบอย่างการปรับทิศทาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pattern, action-orientationแบบอย่างการปรับทิศทางการกระทำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
line-oriented text editorบรรณาธิกรณ์ข้อความรายบรรทัด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
laxative; aperientยาระบายอย่างอ่อน [มีความหมายเหมือนกับ aperitive ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
social orientation๑. การปรับแนวคิดทางสังคม๒. แนวคิดทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
orientabilityภาวะกำหนดทิศทางได้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
orientableกำหนดทิศทางได้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
orientalismคตินิยมแบบตะวันออก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
orientation๑. การรับรู้ (กาลเทศะและบุคคล)๒. การแนะแนว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
orientation๑. การปรับทิศทาง, การปรับแนวคิด๒. การปฐมนิเทศ, การแนะแนวทาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
orientationการกำหนดทิศทาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
orientation of collectorการจัดทิศทางตัวเก็บรังสี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
orientation of policyการปรับแนวนโยบาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
orientation, pattern ofแบบอย่างการปรับทิศทาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
orientation, political๑. การปรับแนวคิดทางการเมือง๒. แนวคิดทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
orientation, social๑. การปรับแนวคิดทางสังคม๒. แนวคิดทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
object oriented languageภาษาเชิงวัตถุ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
aperient; laxativeยาระบายอย่างอ่อน [มีความหมายเหมือนกับ aperitive ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
action-orientation patternแบบอย่างการปรับทิศทางการกระทำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
American Experience Table of Mortalityตารางมรณวิสัยของสหรัฐอเมริกา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
building orientationทิศอาคาร [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
macroelement; macronutrientสารอาหารหลัก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
microelement; micronutrient; trace elementสารอาหารรอง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
macronutrient; macroelementสารอาหารหลัก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
micronutrient; microelement; trace elementสารอาหารรอง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
machine oriented languageภาษาเชิงเครื่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
commorientesบุคคลที่ตายพร้อมกัน (ในเหตุภยันตรายร่วมกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
connection-orientedกำหนดการเชื่อมต่อ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
connection-oriented networkเครือข่ายกำหนดการเชื่อมต่อ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
COBOL (Common Business Oriented Language)(ภาษา)โคบอล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
disorientationความงุนงงสับสน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
friendly societyสมาคมสงเคราะห์สมาชิก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
friendly suitคดีความฉันมิตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
experience ratingการกำหนดอัตราตามประสบการณ์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
experience refundเงินคืนตามประสบการณ์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
trace element; microelement; micronutrientสารอาหารรอง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
human-oriented design๑. การออกแบบแนวมนุษย์๒. การออกแบบเพื่อมนุษย์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
human oriented languageภาษาแนวมนุษย์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
non-orientableกำหนดทิศทางไม่ได้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
next friendผู้ดูแลผลประโยชน์แทน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nutrientสารอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nutrientสารอาหาร [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
user friendlyใช้สะดวก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
user friendlyใช้สะดวก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Experiencing Collaborativeกิจกรรมความร่วมมือ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Experiencing Collaborativeกิจกรรมความร่วมมือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library orientationการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด

การปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด (Library orientation) เป็นกิจกรรมและบริการเชิงรุกในการส่งเสริมความรู้ ความสามารถ ในการใช้บริการพื้นฐานต่าง ๆ ของห้องสมุด เช่น การสืบค้น การยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด และเป็นการสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบและมารยาทของการเข้าใช้ห้องสมุดได้อย่างถูกต้อง ก่อให้เกิดความคุ้นเคยด้านสถานที่ การบริการ และแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งอำนวยประโยชน์ในด้านการเรียน การสอน และการค้นคว้าวิจัย

กลุ่มเป้าหมายในการจัดปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ได้แก่ นิสิต นักศึกษาใหม่ ของสถาบันการศึกษา หรือ พนักงานใหม่ ในกรณีหน่วยงานนั้นมีห้องสมุดในการให้บริการแก่ผู้ใช้

การปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ประกอบด้วยเนื้อหาและขอบเขต ดังนี้

1. ข้อมูลทั่วไปของห้องสมุด กฎ กติกา มารยาท วันเวลาเปิด - ปิด บริการ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ รวมทั้งข่าวและกิจกรรมที่น่าสนใจ

2. นำชมห้องสมุด เพื่อสร้างความคุ้นเคยด้านสถานที่ และพาเยี่ยมชมพื้นที่ให้บริการ

3. แนะนำบริการของห้องสมุด เช่น บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า บริการยืม-คืน บริการสืบค้นสารสนเทศ บริการวิทยานิพนธ์ บริการวารสาร บริการอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

4. ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

5. การสืบค้นสารสนเทศ เรียนรู้เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูล ที่ห้องสมุดบอกรับ

6. บริการเอกสารฉบับเต็ม แนะนำวิธีการค้นหาเอกสาร หากไม่สามารถค้นหาเอกสารที่ต้องการได้ในเมืองไทย

7. บรรณานุกรมและอ้างอิง แนะนำวิธีการเขียนรายการบรรณานุกรมและอ้างอิง ที่ถูกต้องของสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการประกอบการทำรายงาน งานวิจัย และวิทยานิพนธ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Export-oriented industryอุตสาหกรรมมุ่งการส่งออก [เศรษฐศาสตร์]
Object-oriented programming (Computer science))การโปรแกรมเชิงวัตถุ [คอมพิวเตอร์]
Object-oriented technologies เทคโนโลยีเชิงวัตถุ [คอมพิวเตอร์]
User friendlyง่ายต่อการใช้งาน [การจัดการความรู้]
Object-oriented databaseฐานข้อมูลเชิงวัตถุ [คอมพิวเตอร์]
user-friendlyใช้ง่าย
โปรแกรม หรือระบบที่ออกแบบให้เรียนรู้ได้ง่าย และใช้งานได้ง่าย เรียกว่าเป็นโปรแกรม หรือระบบที่ใช้ง่าย [คอมพิวเตอร์]
Architecture, Orientalสถาปัตยกรรมตะวันออก [TU Subject Heading]
Civilization, Orientalอารยธรรมตะวันออก [TU Subject Heading]
College student orientationการปฐมนิเทศนักศึกษา [TU Subject Heading]
Employee orientationการปฐมนิเทศพนักงาน [TU Subject Heading]
Ethics, Orientalจริยธรรมตะวันออก [TU Subject Heading]
Experienceประสบการณ์ [TU Subject Heading]
Experiential learningการเรียนจากประสบการณ์ [TU Subject Heading]
Friendly visitingการเยี่ยมบ้าน [TU Subject Heading]
Friends and associatesเพื่อนและผู้ร่วมงาน [TU Subject Heading]
Friendshipความเป็นมิตร [TU Subject Heading]
Friendship in artมิตรภาพในศิลปะ [TU Subject Heading]
Hand-to-hand-fighting, Orientalการต่อสู้ตัวต่อตัวแบบตะวันออก [TU Subject Heading]
Lakhon deuk dum ban (Opera oriented dance drama)ละครดึกดำบรรพ์ [TU Subject Heading]
Library orientationวิธีใช้ห้องสมุด [TU Subject Heading]
Library orientation for childrenวิธีใช้ห้องสมุดสำหรับเด็ก [TU Subject Heading]
Library orientation for college studentsวิธีใช้ห้องสมุดสำหรับนักศึกษาอุดมศึกษา [TU Subject Heading]
Medical records, Problem-orientedเวชระเบียนแบบวิธีการแก้ปัญหา [TU Subject Heading]
Medicine, Oriental traditionalการแพทย์แผนโบราณตะวันออก [TU Subject Heading]
Nutrient pollution of waterมลพิษของสารอาหารในน้ำ [TU Subject Heading]
Object-oriented methods (Computer science)วิธีการเชิงวัตถุ (คอมพิวเตอร์ศาสตร์) [TU Subject Heading]
Object-oriented programming (Computer science)อ็อบเจ็คท์-โอเรียนเท็ด โปรแกรมมิ่ง [TU Subject Heading]
Oriental fruit flyแมลงวันทอง [TU Subject Heading]
Orientation and mobilityการนิเทศการเคลื่อนไหว [TU Subject Heading]
Orienteeringกีฬาโอเรนเทียริ่ง [TU Subject Heading]
Plant nutrientsสารอาหารพืช [TU Subject Heading]
Sex oriented businessesธุรกิจทางเพศ [TU Subject Heading]
Sex-oriented periodicalsวารสารทางเพศ [TU Subject Heading]
Sexual orientationความหลากหลายทางเพศ [TU Subject Heading]
Teacher orientationการปฐมนิเทศครู [TU Subject Heading]
Thai-Myanmar Friendship Bridgeสะพานมิตรภาพไทย-พม่า [TU Subject Heading]
Nutrient ธาตุอาหาร
ธาตุที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ต่างๆ โดยใช้ในปริมาณมากน้อย อาจเรียกอีกอย่างว่า Biostimulant [สิ่งแวดล้อม]
Available Nutrient ธาตุอาหารใช้ประโยชน์ได้
ธาตุอาหารในดินที่พืชสามารถดูดซึม และใช้ในการเจริญเติบโตได้ [สิ่งแวดล้อม]
Friends of Young Ambassador of Virtueเพื่อนยุวทูตความดี " หมายถึง สถานทูตและสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ สถานทูตต่าง ประเทศในประเทศไทย องค์กรหรือภาคเอกชนทั้งของไทยและของต่างประเทศ ที่ตอบรับเป็นผู้สนับสนุนและสนใจที่จะทำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนในโครงการยุว ทูตความดี " [การทูต]
Unfriendly Actการกระทำที่ไม่เป็นมิตร กล่าวคือ เมื่อรัฐหนึ่งประกาศว่า จะถือว่าการปฏิบัติบางอย่างของอีกประเทศหนึ่งเป็นการกระทำที่ไม่เป็นมิตร นั่นหมายความว่า เป็นการเตือนว่าการกระทำเช่นนั้นอาจนำไปสู่สงครามได้ [การทูต]
Orientationแนวทิศทางการวางตัว การหันทิศทางอาคาร [พลังงาน]
Absorption of Various Nutrientsการดูดซึมสารอาหาร [การแพทย์]
Achievement-Orientedบรรลุผลสัมฤทธิ์ [การแพทย์]
Anutrientsไม่ใช่สารอาหาร [การแพทย์]
Arteries, Nutrientหลอดเลือดที่เลี้ยงเส้นประสาท [การแพทย์]
Cognitive Orientationความรู้ความเข้าใจ [การแพทย์]
Community Orientedความรู้เกี่ยวกับชุมชน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
a friend in need is a friend indeedเพื่อนกินหาง่าย เพื่อนตายหายาก
audio experienceโสตสัมผัส
audio visual experienceโสตสัมผัส
Desorientierung {f}; Verwirrung {f} (n) การไม่มีสภาพในการจำเวลาและสถานที่, การจำเวลาและสถานที่ไม่ได้ (เกิดจากความผิดปกติจากโรคทางกายหรือทางประสาท)
Experience compared individual subjectรายวิชาที่เทียบประสบการณ์
identification, friend or foe (n ) ระบบพิสูจน์ฝ่ายว่าเป็นมิตรหรือศัตรู
Nutrient intake [bhhhh] (n vi adj ) Nutrient intake
penfriend['penfrend] (n ) เพื่อนทางจดหมาย แต่ไม่เคยพบหน้ากัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What's my friend done?เพื่อนฉันทำอะไรผิด The Great Dictator (1940)
- Who is it? - Friend.- แกเป็นใคร The Great Dictator (1940)
If you or your friends ever need help...หากคุณหรือเพื่อนคุณ ต้องการให้ช่วย... The Great Dictator (1940)
One of my friends.เพื่อนผมคนนึง The Great Dictator (1940)
This will cement the friendship between our Phooey and the Dictator of Bacteria.มิตรภาพแน่นหนาดั่งปูนซีเมนต์ ระหว่าง ผู้นำสวะๆ กับ แบคทีเรีย ผู้มาเยือน The Great Dictator (1940)
Here's your friend.พวกแกอยู่ไหน The Great Dictator (1940)
Commander Schultz, I apologize for my friend.ผบ.ชูลท์ซ ให้อภัยกับความเขลาของเพื่อนผมด้วย The Great Dictator (1940)
- My friend!- ไงสหาย The Great Dictator (1940)
This is a pleasure, my friend Hynkel.นี่แหละความสุข สหาย เฮนเคิล The Great Dictator (1940)
Schultz was a friend of that barber.ชูลท์ซ เป็นเพื่อนกับ ช่างตัดผมยิว The Great Dictator (1940)
And my friend the Garbitsch!และเพื่อนฉัน การ์บริทซ The Great Dictator (1940)
Well, Hynky, my dictator friend, you.เยี่ยม เฮนเคิล เพื่อนปีศาจของผม คือคุณ The Great Dictator (1940)
"A certain Jewish barber, reported to be a friend of Schultz, is wanted for questioning."ช่างตัดผม น่าสงสัย จากรายงานพบว่าเขาเป็นเพื่อนกัน บุคคลเหล่านี้เป็นที่ต้องการตัว. The Great Dictator (1940)
- What's happened to your friend?- เเล้วเพื่อนคุณไปไหนซะล่ะ Rebecca (1940)
It's so nice to run into you here, just when I was beginning to despair of finding any old friends here in Monte.ดีใจจังที่เผอิญมาเจอคุณที่นี่ กำลังบ่นอยู่ชียวว่า ไม่ได้เจอคนรู้จักเลยที่มอนติ คาร์โล Rebecca (1940)
And he still thinks we're his friends.และเขายังคงคิดว่าเราเป็นเพื่อน ของเขา Pinocchio (1940)
It's me, your old friend Jiminy, remember?ก็ ฉัน, เพื่อนเก่าของคุณ จิมืนี จำได้ไหม? Pinocchio (1940)
He's my best friend.เขาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน. Pinocchio (1940)
Why, I'll- - Your best friend?ทำไมฉันจะเพื่อนที่ดีที่สุดของ คุณ? Pinocchio (1940)
Tell me, is Mrs. Van Hopper a friend of yours or just a relation?เเล้วคุณเป็นเพื่อนหรือว่าญาติ ของคุณนายแวน ฮอปเปอร์ล่ะครับ Rebecca (1940)
You haven't the experience, you haven't the faintest idea what it means to be a great lady.เธอไม่รู้เลยสักนิดเรื่องการเป็นสุภาพสตรี Rebecca (1940)
I looked at the word "companion" in the dictionary once. It said, "a friend of the bosom. "ฉันเคยหาคำว่า"เพื่อน"ในพจนานุกรม มันแปลว่า"คนที่แนบสนิทชิดใกล้" Rebecca (1940)
I suppose that's why you married me, because you knew I was dull and gauche and inexperienced, and there'd never be any gossip about me.นี่คงเป็นเหตุผลที่คุณเเต่งงานกับฉัน เพราะว่าคุณรู้ว่าฉันมันจืดชืด ซุ่มซ่ามไร้ประสบการณ์.. เเละคงไม่มีอะไรให้นินทาเกี่ยวกับฉันได้ Rebecca (1940)
Mrs. Danvers, I do hope we'll be friends.คุณนายแดนเวอร์สคะ ฉันหวังว่าเราจะเป็นเพื่อนกันได้ Rebecca (1940)
Then she started to bring her friends down here.เเล้วก็เริ่มจะพาเพื่อนๆ หล่อนลงมาที่นี่ Rebecca (1940)
I'll be your friend, your companion. I'll be happy with that.ฉันจะเป็นเพื่อน เป็นมิตรคู่ใจของคุณ แค่นี้ฉันก็มีความสุขแล้ว Rebecca (1940)
They look after friends who are worse off.พวกเขาดูแลเพื่อนร่วมชะตากรรม ที่มีสภาพย่ำแย่ Night and Fog (1956)
I don't know if you've ever experienced the feeling of driving an expensive motorcar which isn't your own?ไม่รู้ว่านายเคยประสบกับการที่ต้อง ขับรถหรูที่ไม่ใช่ของตัวเองรึเปล่า Rebecca (1940)
Goodbye, Crawley. Maxim's got a great friend.ลาก่อนครอว์ลี่ย์ แม็กซิมมีเพื่อนที่ดีเยี่ยม Rebecca (1940)
Oh, I know Colonel Julyan. We're old friends, aren't we?ผมรู้จักท่านผู้พันจูเลี่ยน เราเป็นเพื่อนเก่ากันไม่ใช่หรือครับ Rebecca (1940)
Since you're old friends, I assume you also know he's head of the police here.ในเมื่อเป็นเพื่อนเก่ากัน ผมว่าคุณคงรู้แล้ว ว่าท่านเป็นสารวัตรตำรวจของที่นี่ Rebecca (1940)
They would call on their friends, swap news and gossip, organise resistance groups.มีการรวมกลุ่มเพื่อน แลกเปลี่ยนข่าวสารและข่าวลือ รวมตัวกันตั้งกลุ่มต่อต้าน Night and Fog (1956)
My friend, for your three dollars a day, you have to listen to everything.เพื่อนของฉันสามเหรียญของคุณวันคุณต้องฟังทุกอย่าง 12 Angry Men (1957)
In the boy's place, do you think you could remember details after an upsetting experience such as being slapped by your father?ในสถานที่ของเด็กที่คุณคิดว่าคุณสามารถจำรายละเอียด หลังจากประสบการณ์ที่กวนใจเช่นถูกตบโดยคุณพ่อของคุณ? 12 Angry Men (1957)
Friendly little argument.อาร์กิวเมนต์น้อยที่เป็นมิตร 12 Angry Men (1957)
He met some friends of his in front of a tavern about 8.45. Am I right so far?เขาได้พบกับเพื่อนบางคนของเขาในด้านหน้าของโรงเตี๊ยมเกี่ยวกับ 8.45 ฉันขวาจนถึง? 12 Angry Men (1957)
He talked with his friends for an hour, leaving them at 9.45.เขาพูดคุยกับเพื่อนของเขาเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงออกจากพวกเขาที่ 9.45 12 Angry Men (1957)
Not with the experience he got all his life handling these things.Not with the experience he got all his life handling these things. 12 Angry Men (1957)
And of their mating too, and of their friendliness with each other, and their play.และการผสมพันธุ์ของมันมาก ด้วย และเป็นมิตรของมันกับแต่ละ อื่น ๆ และการเล่นของมัน The Old Man and the Sea (1958)
Know what I mean, my friend?รู้ว่าสิ่งที่ผมหมายถึงเพื่อนของฉันได้อย่างไร 12 Angry Men (1957)
- They're all gone, my friend.- พวกเขากำลังหายไปทั้งหมดเพื่อนของฉัน 12 Angry Men (1957)
I wish I could hoist my sail and take you in with the small breeze that's rising but I'm with a friend.ฉันอยากจะยกเรือใบของฉัน และพาคุณใน กับสายลมขนาดเล็กที่เพิ่มขึ้น แต่ฉันกับเพื่อน The Old Man and the Sea (1958)
"The wind is our friend anyway, " he thought.ลมเป็นเพื่อนของเราอยู่แล้วที่ เขาคิดว่า The Old Man and the Sea (1958)
"And the great sea with our friends and our enemies and bed.และทะเลที่ดีกับเพื่อนของเรา และศัตรูและเตียงของเรา The Old Man and the Sea (1958)
Bed is my friend, just bed.เตียงเป็นเพื่อนเพียงเตียงของฉัน The Old Man and the Sea (1958)
He was very fond of flying fish, as they were his principal friends in the ocean.เขาเป็นคนรักที่ดีของปลาบิน ขณะที่มัน เป็นเพื่อนเขาหลักในมหาสมุทร The Old Man and the Sea (1958)
He did not know the name of Rigel, but he saw it... ... and knew soon they would be out, and he would have all his distant friends.เขาไม่ทราบชื่อของ รีเกล ที่ แต่เขาเห็นมันและรู้ว่าเร็ว ๆ นี้ พวกเขาจะออกไปและเขาจะมี The Old Man and the Sea (1958)
"The fish is my friend too, " he thought.ปลาคือเพื่อนของฉันด้วยเขาคิด ว่า The Old Man and the Sea (1958)
Very slowly old friend.ช้าๆ ไอ้เพื่อนยาก The Good, the Bad and the Ugly (1966)
- Our friendship prevails.- เพื่อนของเราที่พัด The Ugly American (1963)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rienA bear is a friendly beast in comparison with a tiger.
rienA book can be compared to a friend.
rienAbruptly an old friend was met.
rienAccomplishments are a friend in need.
rienAccording to my experience, it takes one year to master French grammar.
rienA child-oriented book.
rienAdmitting his lack of experience, I still think that he ought to do better.
rienA dog is a faithful animal, so it is said to be a friend of man.
rienA dog is a man's best friend.
rienAdolfo likes his new school, but really remembers his friends at his old school.
rienA fair weather friend.
rienA foolish misunderstanding severed their long friendship.
rienA friend comes to play at our house tomorrow.
rienA friend in need is a friend indeed.
rienA friend I went with on our first trip abroad had his wallet pickpocketed. I don't think it left a very good impression.
rienA friend of mine asked me to send her a postcard.
rienA friend of mine called me up last night.
rienA friend of mine called on me at my office.
rienA friend of mine came to see me.
rienA friend of mine came to see me during the day.
rienA friend of mine is coming this evening.
rienA friend of mine is studying abroad.
rienA friend of mine showed me all the dolls he had bought abroad.
rienA friend of mine went to America this summer.
rienA friend of your father.
rienA friend of your father's is not always a friend of your father.
rienA friend's coming over tomorrow.
rienA friend to all is a friend to none. [Proverb]
rienA friend to everybody is a friend to leisure.
rienA friend to everybody is a friend to nobody. [Proverb]
rienA friend told me that story.
rienAfter seeing how bravely he acted, his friends thought better of him.
rienA good book is the best of friends, the same today and forever.
rienA hedge between keeps friendship green.
rienA horse is a friendly animal.
rienA host of friends came to see me off.
rienAi and Mariko are close friends; they go everywhere together.
rienAi finds it difficult to make friends with Ken.
rienA jealous person gets a feeling of contentment by behaving like a dog in the manger even with his friends.
rienAkiko has some friends in France.
rienAll his friends backed his plan.
rienAll his friends believed him happy.
rienAll my friends and family are dead.
rienAll my friends are invited here.
rienAll my friends came to my birthday party.
rienAll my friends encouraged me to try my best.
rienAll of my friends like computer games.
rienAll of my friends like soccer.
rienAllow me to introduce to you my friend Yamada.
rienAll people can become friends, even if their languages and customs are different.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีเส้นมีสาย[V] have a circle of friends, See also: have a group of helpers, have insiders, Syn. มีเส้นสาย, Ant. ไร้เส้นสาย, Example: คนพวกนี้ร่ำรวยมาจากอาชีพนอกกฎหมายคน มีเส้นมีสายผูกพันอยู่กับตำรวจ, Thai definition: มีพวกพ้องหรือผู้ช่วยเหลือที่อยู่วงใน
กากี่นั้ง[N] one of us, See also: intimate friends, Syn. คนกันเอง, พวกเดียวกัน, Example: พวกเรามันเป็นกากี่นั้ง อยากทานอะไรก็หยิบเอาเลยนะไม่ต้องเกรงใจ, Count unit: คน, Notes: (จีน)
คู่ซี้[N] boon companion, See also: inseparable friend, intimate friend, buddy, trusted companion, Syn. เพื่อนสนิท, Example: คู่ซี้คู่นี้เป็นคู่ที่ไปเคยแยกห่างกันเลย, Count unit: คู่, Notes: (ปาก)
ชั่วโมงบิน[N] experience, Syn. ประสบการณ์, Example: หากพูดถึงเรื่องการซ่อมเครื่องยนต์แล้ว เขามีชั่วโมงบินมากกว่าทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นี้, Thai definition: ประสบการณ์ความชำนาญในอาชีพ, Notes: (ปาก)
ตัวเก๋า[ADJ] veteran, See also: experienced, seasoned, Syn. รุ่นเก๋า, Example: นักการเมืองตัวเก๋ายังคงมีฝีปากที่ยากจะหาใครเทียบ, Thai definition: ที่เก่งมีความชำนาญเพราะอยู่นาน
ตีซี้[V] pretend to be acquainted, See also: befriend, feign friendship, Example: นักธุรกิจตีซี้กับนักการเมืองเพื่อหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจ, Thai definition: ทำเป็นเข้ามาสนิทสนม, Notes: (สแลง)
ตีตนออกห่าง[V] break with friends, Syn. ตีตัวออกห่าง, ตีจาก, เอาใจออกห่าง, Example: เด็กนักเรียนควรตีตนออกห่างจากเพื่อนที่ชักชวนไปเสพยาเสพติด, Thai definition: ปลีกตัวออกไปโดยไม่อยากคบหาด้วย
เพื่อนซี้[N] close friend, See also: bosom friend, intimate friend, Syn. เพื่อนสนิท, Example: พวกเขาเป็นเพื่อนซี้กันมาตั้งแต่ชั้นประถม, Notes: (สแลง)
สารอาหาร[N] nutrient, Example: ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไม่มีสารอาหารที่ครบถ้วนเหมือนอาหารจากธรรมชาติ, Count unit: ชนิด, Thai definition: สารที่เป็นส่วนประกอบสำคัญในอาหาร
ไมตรี[N] friendship, See also: friendliness, goodwill, Syn. ความเป็นเพื่อน, ความเป็นมิตร, Ant. อริ, ความเป็นศัตรู
สารอาหาร[N] nutrient, See also: nutrient ingredient
ละครดึกดำบรรพ์[N] opera oriented dance drama, Example: เดี๋ยวนี้กรมศิลปากรไม่ได้จัดแสดงละครดึกดำบรรพ์, Count unit: เรื่อง, ตอน, Thai definition: ละครรำประเภทหนึ่งโดยนำแบบโอเปรากับละครรำมาผสมกัน
วะ[END] word used at the end of a statement among friends but not politely, Example: อย่านอนมันเลยวะ เดี๋ยวก็ได้เวลาทำงานแล้ว, Thai definition: คำอุทานไม่สุภาพต่อท้ายประโยค
ไก่อ่อน[N] greenhorn, See also: tenderfoot, inexperienced person, Syn. คนอ่อนหัด, Ant. ผู้ชำนาญ, Example: เรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับพี่ แต่ไม่ธรรมดาสำหรับไก่อ่อนผู้ไร้ประสบการณ์เช่นเธอ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ยังไม่ชำนาญ, Notes: (สำนวน)
เข้าขากัน[V] get along well with, See also: be good friends, cooperate (coordinate) with each other, Example: นายตำรวจนครบาลคนหนึ่งจบจ.ป.ร.5 แต่ไม่ค่อยเข้าขากันกับกลุ่มเท่าไรนัก, Thai definition: เป็นพวกกัน, ถูกนิสัยใจคอกัน
เข้าคอกัน[V] be congenial friends, See also: become friendly, be well compatible with, Syn. ถูกคอกัน, Ant. แตกคอกัน, Example: เขาเข้าคอกันได้สนิท, Thai definition: เข้ากันได้, ลงรอยกัน
ถูกโรค[V] get along well with, See also: be on friendly terms, have the same tastes, Syn. ถูกอัธยาศัย, ถูกคอ, ต้องกัน, Example: เขาไม่ถูกโรคกัน
เพื่อนร่วมโรงเรียน[N] schoolmate, See also: schoolfriend, Syn. เพื่อนร่วมสถาบัน, Example: ข้าพเจ้าสืบเสาะดูได้ความว่า เพื่อนร่วมโรงเรียนประมาณ 7-8 คน ประจำอยู่กองพันนี้, Count unit: คน
มรกต[N] emerald, See also: oriental sapphire, Example: อาเจือใส่แหวนวงน้อยเป็นแหวนแถว มีมรกตเม็ดเล็กสลับทับทิมและบุษราคัมเล็กจิ๋ว, Count unit: ก้อน, เม็ด, Thai definition: แก้วหินสีเขียวใบไม้ในจำพวกนพรัตน์
มิตร[N] friend, See also: ally, companion, associate, buddy, fellow, Syn. เกลอ, สหาย, มิตรสหาย, เพื่อน, เพื่อนเกลอ, Ant. ศัตรู, Example: บางคนเราจะมีความรู้สึกที่ดีต่อเขา และมีแนวโน้มที่จะผูกมิตรกัน, Count unit: คน, Thai definition: เพื่อนรักใคร่คุ้นเคย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มิตรจิตมิตรใจ[N] friendly feelings, See also: cordiality, friendliness, sympathy, Syn. น้ำใจ, Thai definition: ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน, Notes: (สำนวน)
มิตรภาพ[N] friendship, See also: friendliness, cordiality, companionship, Example: การที่มีความคิดเห็นคล้ายคลึงกันจะเป็นพื้นฐานแห่งมิตรภาพ, Thai definition: ความเป็นเพื่อน, Notes: (สันสกฤต)
ไมตรี[N] friendship, See also: amicability, goodwill, good terms, friendly relation, friendliness, Syn. ความเป็นเพื่อน, ความเป็นมิตร, ไมตรีจิต, Example: คนในชนบทจะมีน้ำใจไมตรีหรือมีความเอื้ออารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แม้แต่กับคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักกัน
สมัครพรรคพวก[N] followers, See also: adherents, gang, partisans, clans, clique, friends, Syn. พรรคพวก, Example: หากใครเป็นคนสำคัญในท้องถิ่นที่มีบริวารและสมัครพรรคพวกมาก ก็มักมีผู้คนเข้าไปขอความช่วยเหลือ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เต็มใจเข้าพวกด้วย
สัมพันธไมตรี[N] friendship, See also: friendly relations, Syn. ความสัมพันธ์, มิตรภาพ, มิตรสัมพันธ์, Example: นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเปิดสร้างสัมพันธไมตรีกับจีน, Thai definition: ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันฉันมิตร
อบอุ่น[ADJ] warm, See also: genial, friendly, good-natured, Example: ผมคือสามัญชนคนธรรมดาที่มีความสุขแจ่มใส อยู่ท่ามกลางครอบครัวอันอบอุ่น
เล่นพรรคเล่นพวก[V] play favoritism, See also: favour one's friends, Syn. เล่นพวก, เล่นพวกเล่นพ้อง, Example: นักการเมืองคนนี้เล่นพรรคเล่นพวกทำให้เขามีพวกพ้องมากมาย, Thai definition: ถือเอาพรรคพวกของตนเป็นใหญ่และสำคัญ
เล่นพวกเล่นพ้อง[V] play favoritism, See also: favour one's friends, Syn. เล่นพวก, เล่นพรรคเล่นพวก, Example: ีเขามักจะเล่นพวกเล่นพ้องเสมอ ใครๆ ก็รู้, Thai definition: ถือเอาพวกพ้องของตนเป็นใหญ่และสำคัญ
ว้าเหว่[V] feel lonely, See also: feel lonesome, be forlorn, be friendless, Syn. เปล่าเปลี่ยว, Example: เมื่อมาอยู่กับพ่อ น้อยยิ่งเหงาและว้าเหว่มากกว่าเดิมเสียอีก, Thai definition: รู้สึกเปลี่ยวใจ
สร้างความสัมพันธ์[V] build up friendship, See also: make friends with, Syn. ผูกมิตร, Ant. สร้างความแตกแยก, Example: เราควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับหมู่คณะ
สหาย[N] friend, See also: comrade, companion, associate, ally, pal, follower, Syn. เพื่อน, Ant. ศัตรู, ข้าศึก, Example: ผู้เขียนเก่งในการให้ภาพความทุลักทุเลของสามสหาย, Count unit: คน, Thai definition: เพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เหงาใจ[V] feel lonely, See also: be lonesome, be friendless, be forlorn, be abandoned, Syn. เหงาหงอย, Example: พ่อรู้สึกเหงาใจมากเวลาแม่ไม่อยู่
โภชนาหาร[N] nutrient, Example: คนเราควรจะได้รับธาตุเหล็กและโภชนาหาร หรือธาตุอาหารสำคัญๆ ตั้งแต่เด็กๆ, Thai definition: สารองค์ประกอบสำคัญของอาหารที่ทำให้อาหารมีคุณค่าในการบำรุงเลี้ยงร่างกาย ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน แร่ธาตุ วิตามิน และน้ำ
เอาใจออกห่าง[V] estrange, See also: feel unfriendly, feel uncomfortable, Syn. ตีตัวออกห่าง, Example: เขาเอาใจออกหากจากพรรคเมื่อรู้ว่าพรรคพัวพันเรื่องค้ายาเสพย์ติด, Thai definition: ตีตัวจาก
ถูกคอกัน[V] get along well, See also: be congenial friends, have the same tastes, Example: พี่น้องคู่นี้ไม่ค่อยถูกคอกันสักเท่าไหร่ เอาแต่ทะเลาะกันอยู่เรื่อย, Thai definition: ชอบพอกัน, มีรสนิยมเข้ากันได้ดี
มิตรสหาย[N] friends, See also: company, Syn. มิตร, สหาย, เพื่อน, เพื่อนพ้อง, เพื่อนฝูง, Example: บางครั้งนักการเมืองก็พร้อมจะสละมิตรสหายได้เพื่อแลกกับอำนาจและผลประโยชน์, Count unit: คน, Thai definition: เพื่อนผู้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ที่ชอบพอรักใครหรือรู้ใจกัน
ผูกไมตรี[V] befriend, See also: make friends, form / make an alliance, Syn. ผูกสัมพันธ์, Example: เธอเห็นเขาเริ่มจะรวยก็รีบผูกไมตรีอย่างออกนอกหน้าทีเดียว, Thai definition: ติดต่อหรือสร้างความสัมพันธ์ต่อกันหรือเป็นเพื่อนกัน เป็นต้น
เพื่อนฝูง[N] friends, See also: company, Syn. เพื่อนพ้อง, มิตรสหาย, เพื่อนเกลอ, Example: เขาชอบไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงมากกว่าไปกับแฟน, Count unit: คน, Thai definition: กลุ่มผู้ร่วมธุระที่ชอบพอรักใครหรือรู้ใจกัน
เพื่อน[N] friend, See also: companion, comrade, playmate, pal, mate, buddy, chum, Syn. สหาย, เพื่อนฝูง, เกลอ, มิตรสหาย, เพื่อนพ้อง, Example: เขาเป็นเพื่อนที่คบกันมาเกือบ 20 ปี รู้ไส้รู้พุงกันหมดแล้ว, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ร่วมธุระที่ชอบพอรักใครหรือรู้ใจกัน
เกลอ[N] comrade, See also: friend, companion, crony, pal, chum, buddy, Syn. เพื่อน, มิตร, สหาย, Ant. ศัตรู, Example: เขาได้มีโอกาสต้อนรับเพื่อนต่างถิ่น ที่เคยดื่มน้ำสาบานเป็นเกลอกันมาตั้งแต่วัยฉกรรจ์, Count unit: คน, Thai definition: เพื่อนสนิท
คนใกล้ชิด[N] intimate, See also: intimate friend, Syn. คนสนิท, Example: เธอบอกว่าผู้ชายคนนั้นเป็นคนใกล้ชิดของท่านประธานบริษัท, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่อยู่ใกล้หรือสนิทสนมไปไหนมาไหนด้วย
เข้าคอ[V] get along, See also: deal with, become friendly, Syn. ถูกคอ, เข้ากัน, Example: ผู้จัดการกับลูกน้องคู่นี้เข้าคอกันได้สนิทเหมือนเพื่อนที่คบกันมานาน, Thai definition: ประพฤติให้ถูกใจกันได้, ลงรอยกันได้เพราะมีนิสัยไปกันได้
เข้าฝัก[V] master, See also: be expert, be skillful, become experienced, Syn. ชำนาญมาก, Example: ความรู้ทางคณิตศาสตร์ของเขาเข้าฝักจริงๆ, Thai definition: มีความชำนาญจนอยู่ตัวแล้ว
ความสันทัด[N] experience, See also: skill, proficiency, Syn. ความถนัด, ความชำนาญ, ความจัดเจน, Example: พวกนายทหารไม่มีความสันทัดในเรื่องการหาปลา การจับปลามากินจึงเป็นเรื่องยากลำบาก
เพื่อนรัก[N] valued friend, See also: bosom friend, close friend, Example: เขาเป็นเพื่อนรักของผม ตั้งแต่สมัยเรียนด้วยกันที่กรุงเทพ, Count unit: คน
มิตรแท้[N] true friend, See also: good friend, Syn. เพื่อนแท้, เพื่อนยาก, Example: มิตรแท้ย่อมเป็นที่พึ่งพาอาศัยได้ในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อ, Count unit: คน
เพื่อนสนิท[N] intimate companion, See also: trusted companion, bosom friend, Syn. คู่หู, เพื่อนเกลอ, เพื่อนซี้, Example: ในบรรดาเพื่อนสนิทแทบจะไม่มีใครเชื่อเลยว่าบุคลิกอย่างเขาจะเล่นการเมืองได้, Count unit: คน, Thai definition: เพื่อนที่ถูกคอถูกใจกัน
แฟน[N] sweetheart, See also: lover, one's beloved, darling, dear, sweetie, boyfriend, girlfriend, Syn. คนรัก, คู่ควง, คู่รัก, เพื่อนชาย, เพื่อนหญิง, Example: ปัจจุบันผู้หญิงไทยเลือกทำงานมากกว่าจะเลือกมีแฟน, Count unit: คน, Thai definition: หญิงชายที่รักกันในเชิงชู้สาว
เพื่อนแท้[N] true friend, See also: good friend, Syn. มิตรแท้, เพื่อนยาก, Ant. เพื่อนกิน, Example: เพื่อนแท้นั้นหายาก เราควรรักษาไว้ให้ดี, Count unit: คน
คู่ควง[N] sweetheart, See also: lover, one's beloved, darling, dear, sweetie, boyfriend, girlfriend, Syn. คนรัก, คู่รัก, แฟน, Example: ถ้าหญิงใดเปลี่ยนคู่ควงเป็นประจำหรือชอบไปเที่ยวกับชายมากหน้าหลายตาจะถูกติฉินนินทา, Count unit: คน, Thai definition: หญิงชายที่รักกันในเชิงชู้สาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารมังสวิรัติ[n. exp.] (āhān mangsawirat) EN: vegetarian food   FR: cuisine végétarienne [f] ; nourriture végétarienne [f] ; alimentation végétarienne [f]
อาณาเขตน่านฟ้า[n. exp.] (ānākhēt nānfā) EN: territorial air ; territorial sky   FR: espace aérien [m]
อนุกูล[v.] (anukūn) EN: help ; support ; aid ; back up ; assist ; succor ; relieve ; befriend   FR: aider ; supporter ; soutenir ; assister ; favoriser
อะไร[X] (arai) EN: whatever ; anything ; something   FR: quelque chose ; rien
อารยะ[adj.] (āraya) EN: Aryan   FR: arien
บอกบุญไม่รับ[adj.] (bøkbun mai rap) EN: unfriendly ; morose ; sullen ; bad-tempered ; woeful   
บริษัทการบิน[n. exp.] (børisat kān bin) FR: compagnie aérienne [f]
บูรพา[n.] (būraphā) EN: east ; orient   FR: est [m] ; orient [m]
บูรพา[adj.] (būraphā) EN: oriental   FR: oriental
ชำนาญ[v. exp.] (chamnān) EN: be experienced ; have experience in ; be skilled ; be good at ; be expert in   FR: être expérimenté ; avoir de l'expérience ; être spécialisé ; être expert ; être compétent ; être bon en
ชำนาญ[adj.] (chamnān) EN: skilled ; skillful ; experienced ; dexterous ; adroit ; deft ; proficient   FR: expérimenté ; éprouvé ; compétent ; adroit
ชาญ[adj.] (chān) EN: skilled ; skillful ; experienced ; expert ; master ; proficient   FR: expérimenté
ช่างเถอะ[X] (chang thoe) EN: forget it ; that's all right ; don't worry ; it's nothing ; never mind   FR: ça m'est égal ; ce n'est rien
ฉันมิตร[adv.] (chan mit) EN: as friends ; like friends   
ชาวโลก[n.] (chāo lōk) EN: citizen of the world ; people of the earth   FR: citoyen du monde [m] ; citoyenne du monde [f] ; terrien [m] ; terrienne [f]
ชาวสิงคโปร์[n. prop.] (Chāo Singkhapō) EN: Singaporean   FR: Singapourien [m]
เชี่ยวชาญ[v.] (chīochān) EN: be skilled ; be proficient ; be expert at/in ; be experienced   FR: exceller ; être un expert
เชี่ยวชาญ[adj.] (chīochān) EN: skilled ; skillful ; dexterous ; proficient ; expert ; experienced   FR: expérimenté ; spécialisé
เฉย[v.] (choēi) EN: be still ; be indifferent ; be silent ; keep one's peace ; be apathetic ; be unconcerned ; keep one's peace ; be indifferent ; sit by   FR: demeurer impassible ; rester sans rien faire
ชอบพอกัน[v. exp.] (chøpphø kan) EN: be fond of one another ; be friends ; know each other   FR: s'apprécier mutuellement
ชั่วโมงบิน[n. exp.] (chūamōngbin) EN: experience   FR: expérience [f]
ได้คู่[v. exp.] (dāi khū) EN: get married ; have a boyfriend/girlfriend ; become husband and wife   
ได้ประสบการณ์[v. exp.] (dāi prasopkān) EN: get experiences   FR: acquérir de l'expérience
ดีกว่าไม่มีอะไร[xp] (dī kwā mai mī arai) EN: it's better than nothing   FR: c'est mieux que rien
ดีนาร์แอลจีเรีย[n. exp.] (dīnā Aēljirīa ) EN: Algerian dinar   FR: dinar algérien [m]
ดุ[adj.] (du) EN: fierce ; ferocious ; cruel ; violent ; savage ; wild ; unfriendly ; malicious   FR: féroce ; cruel ; sauvage ; méchant ; agressif
แฟน[n.] (faēn) EN: boyfriend ; girlfriend ; sweetheart ; lover ; one's beloved ; darling ; dear ; sweetie ; suitor ; beau   FR: petit ami [m] ; petite amie [f] ; flirt [m] ; amoureux [m] ; amoureuse [f] ; soupirant [m] ; prétendant [m]
แฟนคนแรก[n. exp.] (faēn khon raēk) EN: first boyfriend ; first girlfriend   FR: premier amour [m]
แห่งอากาศ[adj.] (haeng akāt) FR:rien
แห่งรังไข่[adj.] (haeng rangkhai) FR: ovarien ; ovarique (vx)
หัน[v.] (han) EN: turn around ; face about ; move around ; reverse ; revolt ; rotate ; redirect ; direct ; change   FR: tourner ; orienter ; diriger
หันไปทาง[v. exp.] (han pai thāng) FR: orienter ; diriger
เห็บ[n.] (hep) EN: tick   FR: tique [f] ; acare [m] ; acarien [m]
หัวเดียว[adj.] (hūadīo) EN: friendless ; lonely and helpless ; alone ; lonely   
หัวเดียวกระเทียมลีบ[n. exp.] (hūadīo krathīem līp) EN: alone ; friendless   
แจ[n.] (jaē) EN: vegetarian food ; vegetarian diet   FR: nourriture végétarienne [m] ; aliment végétarien [m] ; régime végétarien [m]
จะเป็นไรไหมถ้า...[xp] (ja penrai mai thā ...) FR: ça ne vous ennuie pas si ... ; ça ne vous fait rien si ...
เจริญทางพระราชไมตรี[v. exp.] (jaroēn thāng phrarātchamaitrī) EN: cultivate friendly relations   
จัดเจน[v.] (jatjēn) EN: be skilful ; be experienced   
เจน[v.] (jēn) EN: be well-versed ; be conversant ; be experienced ; be familiar ; be skilled at ; be practiced of ; be experienced through ; be skillful   FR: être habitué ; être familiarisé avec ; avoir l'expérience de ; s'y connaître ; être rompu à
เจน[adj.] (jēn) EN: well-versed ; experienced ; skilled at   FR: habitué ; accoutumé ; rompu ; expérimenté
เจนจัด[v.] (jēnjat) EN: be skillful ; be experienced through ; be practiced of   FR: être expérimenté ; être spécialisé
เจนจัด[adj.] (jēnjat) EN: skillfull ; experienced   FR: expérimenté ; spécialisé
แก้ไขอะไรไม่ได้[xp] (kaēkhai arai mai dāi) FR: il n'y a rien à faire
ไก่อ่อน[n. exp.] (kai øn) EN: greenhorn ; tenderfoot ; inexperienced person   FR: débutant [m]
กากี่นั้ง[n.] (kākīnang) EN: one of us ; intimate friends   
กาฬโรค[n. exp.] (kālarōk) EN: plague ; black death ; bubonic plague ; oriental plague   FR: peste noire [f] ; peste bubonique [f]
กามโรค[n.] (kāmmarōk) EN: venereal disease   FR: maladie vénérienne [f] ; syphilis [f]
การบิน[adj.] (kānbin) EN: aeronautical   FR:rien ; aéronautique
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ[n. exp.] (kān feuk prasopkān wichāchīp) EN: field expérience   FR: expérience de terrain [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PRIEN    P R IY1 N
BRIEN    B R AY1 AH0 N
OBRIEN    OW0 B R AY1 AH0 N
ORIENT    AO1 R IY0 EH2 N T
FRIEND    F R EH1 N D
MARIEN    M EH1 R IY0 N
DARIEN    D EH1 R IY0 AH0 N
KERIEN    K EH1 R IY0 AH0 N
AERIEN    EH1 R IY0 AH0 N
FRIENDS    F R EH1 N D Z
KRIENKE    K R IY1 NG K
AERIENS    EH1 R IY0 AH0 N Z
MCBRIEN    M AH0 K B R AY1 AH0 N
TERRIEN    T EH1 R IY0 AH0 N
O'BRIEN    OW0 B R AY1 AH0 N
BRIENZA    B R IY1 N Z AH0
BERRIEN    B EH1 R IY0 AH0 N
FRIENDS    F R EH1 N Z
THERIEN    TH IH1 R IY0 N
PRURIENT    P R UH1 R IY0 AH0 N T
FRIENDLY    F R EH1 N L IY0
FRIEND'S    F R EH1 N D Z
THERRIEN    TH EH1 R IY0 N
REORIENT    R IY0 AO1 R IY0 EH0 N T
FRIENDS'    F R EH1 N D Z
FRIENDS'    F R EH1 N Z
FRIENDLY    F R EH1 N D L IY0
NUTRIENT    N UW1 T R IY0 AH0 N T
FRIEND'S    F R EH1 N Z
ADRIENNE    AA0 D R IY0 EH1 N
RIENDEAU    R AH0 N D OW1
RIENSTRA    R IY1 N S T R AH0
BEFRIEND    B AH0 F R EH1 N D
ORIENTAL    AO2 R IY0 EH1 N AH0 L
DARIENZO    D AA0 R IY1 N Z OW0
DERIENZO    D IH0 R IY1 N Z OW0
DIRIENZO    D IH0 R IY1 N Z OW0
ORIENTED    AO1 R IY0 EH2 N T AH0 D
ORIENTAL    AO2 R IY0 EH1 N T AH0 L
HYBRIENKO    HH AY1 B R IY0 EH2 N K OW0
TRIENNIAL    T R AY0 EH1 N IY0 AH0 L
O'BRIEN'S    OW0 B R AY1 AH0 N Z
DISORIENT    D IH2 S AO1 R IY0 EH2 N T
ORIENTALS    AO2 R IY0 EH1 N T AH0 L Z
ORIENTALS    AO2 R IY0 EH1 N AH0 L Z
BEFRIENDS    B AH0 F R EH1 N D Z
BOYFRIEND    B OY1 F R EH2 N D
NUTRIENTS    N UW1 T R IY0 AH0 N T S
BARRIENTOS    B AA0 R IY1 N T OW0 Z
BOYFRIENDS    B OY1 F R EH2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
OBrien    (n) (ou b r ai1 @ n)
friend    (n) (f r e1 n d)
orient    (v) (oo1 r i@ n t)
friends    (n) (f r e1 n d z)
orients    (v) (oo1 r i@ n t s)
Nigerien    (n) (n ii1 zh e@1 r i@ n)
aperient    (n) (@1 p i@1 r i@ n t)
befriend    (v) (b i1 f r e1 n d)
friendly    (j) (f r e1 n d l ii)
nutrient    (n) (n y uu1 t r i@ n t)
oriental    (n) (oo2 r i e1 n t l)
oriented    (v) (oo1 r i@ n t i d)
prurient    (j) (p r u@1 r i@ n t)
reorient    (v) (r ii1 oo1 r i@ n t)
Nigeriens    (n) (n ii1 zh e@1 r i@ n z)
aperients    (n) (@1 p i@1 r i@ n t s)
befriends    (v) (b i1 f r e1 n d z)
boyfriend    (n) (b oi1 f r e n d)
disorient    (v) (d i1 s oo1 r i@ n t)
nutrients    (n) (n y uu1 t r i@ n t s)
orientals    (n) (oo2 r i e1 n t l z)
orientate    (v) (oo1 r i@ n t ei t)
orienting    (v) (oo1 r i@ n t i ng)
prurience    (n) (p r u@1 r i@ n s)
pruriency    (n) (p r u@1 r i@ n s ii)
reorients    (v) (r ii1 oo1 r i@ n t s)
triennial    (n) (t r ai1 e1 n i@ l)
befriended    (v) (b i1 f r e1 n d i d)
boyfriends    (n) (b oi1 f r e n d z)
disorients    (v) (d i1 s oo1 r i@ n t s)
experience    (v) (i1 k s p i@1 r i@ n s)
friendless    (j) (f r e1 n d l @ s)
friendlier    (j) (f r e1 n d l i@ r)
friendship    (n) (f r e1 n d sh i p)
girlfriend    (n) (g @@1 l f r e n d)
orientated    (v) (oo1 r i@ n t ei t i d)
orientates    (v) (oo1 r i@ n t ei t s)
pen-friend    (n) - (p e1 n - f r e n d)
pruriently    (a) (p r u@1 r i@ n t l ii)
reoriented    (v) (r ii1 oo1 r i@ n t i d)
triennials    (n) (t r ai1 e1 n i@ l z)
unfriendly    (j) (uh2 n f r e1 n d l ii)
befriending    (v) (b i1 f r e1 n d i ng)
disoriented    (v) (d i1 s oo1 r i@ n t i d)
experienced    (v) (i1 k s p i@1 r i@ n s t)
experiences    (v) (i1 k s p i@1 r i@ n s i z)
friendliest    (j) (f r e1 n d l i i s t)
friendships    (n) (f r e1 n d sh i p s)
girlfriends    (n) (g @@1 l f r e n d z)
orientalist    (n) (oo2 r i e1 n t @ l i s t)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
経る[へる, heru] Thai: มีประสบการณ์ English: to experience
友達[ともだち, tomodachi] Thai:English: friend
内祝[うちいわい, uchiiwai] Thai: การให้ของขวัญหรือเงินแก่เครือญาติหรือเพื่อนสนิทเพื่อแสดงความยินดี English: gifts for close relatives or friends
親しむ[したしむ, shitashimu] Thai: สนิทสนม English: to befriend

German-Thai: Longdo Dictionary
Industrien|(n) |pl.|, See also: die Industrie

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ablauforganisation {f}process organization; process organisation; process-oriented organization [Add to Longdo]
Abnahmekriterium {n} | Abnahmekriterien {pl}acceptance criterion; approval criterion | acceptance criteria; approval criteria [Add to Longdo]
(etwa) Abiturienthigh-school graduate [Add to Longdo]
Adriane {f}adrienne [Add to Longdo]
Ausrichtung {f}orientation [Add to Longdo]
Aquarium {n} | Aquarien {pl}aquarium; fish tank | aquaria [Add to Longdo]
Arterie {f}; Hauptader {f}; Schlagader {f} [anat.] | Arterien {pl} | eine Hauptader betreffendartery | arteries | arterial [Add to Longdo]
Auslandserfahrung {f}experience abroad; international experience [Add to Longdo]
Auslandserfahrung {f}foreign experience [Add to Longdo]
Auslegungskriterien {pl}design criteria [Add to Longdo]
Außenministerium {n}; Auswärtiges Amt | Außenministerien {pl}foreign office | foreign offices [Add to Longdo]
Auswahlkriterium {n} | Auswahlkriterien {pl}selection criterion | selection criteria [Add to Longdo]
Bakterie {f}; Bakterium {n}; Spaltpilz {m} | Bakterien {pl}bacterium | bacteria; bacteriums [Add to Longdo]
Bakterienkunde {f}bacteriology [Add to Longdo]
Baratterie {f}; Betrügerei {f} | Baratterien {pl}; Betrügereien {pl}barratry | barratries [Add to Longdo]
Batterie {f} | Batterien {pl} | wiederaufladbare Batteriebattery | batteries | rechargeable battery [Add to Longdo]
Baustoff {m}nutrient [Add to Longdo]
Ferien auf dem Bauernhofagrotourism [Add to Longdo]
Bekannten {pl}; Bekanntschaften {pl}; Umgang {m}acquaintances; friends [Add to Longdo]
Bekehrungserlebnis {n}experience of conversion [Add to Longdo]
Benutzerfreundlichkeit {f}; Nutzerfreundlichkeit {f}; Anwenderfreundlichkeit {f}user-friendliness [Add to Longdo]
Berufserfahrung {f}; Arbeitserfahrung {f}work experience [Add to Longdo]
Berufserfahrung {f}professional experience [Add to Longdo]
Berufspraktikum {n} (für Schüler)work experience [Add to Longdo]
Betriebsferien {pl}; Betriebsurlaub {m}vacation close-down; company holidays [Add to Longdo]
Beurteilungskriterien {pl}appraisal factors [Add to Longdo]
Brieffreund {m}; Brieffreundin {f}; Briefpartner {m}; Briefpartnerin {f}penfriend; pen friend; pen pal [Add to Longdo]
Brieffreundschaft {f} | eine Brieffreundschaft mit jdm. habencorrespondence with a pen friend | to be pen friends with sb. [Add to Longdo]
Busenfreund {m}bosom friend [Add to Longdo]
Delirium {n}; Säuferwahnsinn {m} | Delirien {pl}delirium | deliriums [Add to Longdo]
Desorientierung {f}; Verwirrung {f}disorientation [Add to Longdo]
Empore {f}; Gallerie {f} [arch.] | Emporen {pl}; Galerien {pl}gallery | galleries [Add to Longdo]
Erfahrung {f}; Sachkenntnis {f} | Erfahrungen {pl} | praktische Erfahrung {f}; Übung {f} | praktische Erfahrung {f}; Betriebserfahrung {f} | eine Erfahrung machen | Erfahrung sammeln; Erfahrung hinzugewinnen | viele Jahre Erfahrung mit | eine etwa zwanzigjährige Erfahrung | langjährige Erfahrungen in | aus eigener Erfahrung | aus (eigener) Erfahrung wissen | nach unserer Erfahrung | besondere Erfahrung; besondere Berufserfahrung | aus Erfahrung | nach meinen Erfahrungen; nach meiner Erfahrungexperience | experiences | practical knowledge | operational experience | to have an experience | to gain experience | many years of experience with | some twenty years of experience | a long experience in | from my own personal experience | to know from (one's own) experience | as far as our experience goes | special experience | by experience | in my experience [Add to Longdo]
Erfahrung {f}; Erlebnis {n}experience [Add to Longdo]
Erfahrungsaustausch {m}exchange of experience [Add to Longdo]
Erfahrungswert {m} | Erfahrungswerte {pl}experience value; practical value | experience [Add to Longdo]
Erfahrungswerte für Rückerstattungenexperience refund [Add to Longdo]
Erfolgskriterien {pl}success metrics [Add to Longdo]
Erlebnisfeld {n}field of experience [Add to Longdo]
Erlebnisphase {f}experience phase [Add to Longdo]
Erweckungserlebnis {n}; Erleuchtungserlebnis {n}experience of enlightenment [Add to Longdo]
Evidenzerlebnis {n}evidential experience [Add to Longdo]
Fahrpraxis {f}driving experience [Add to Longdo]
Farbwahrnehmung {f}experience of colour; experience of color [Add to Longdo]
Ferien {pl}; Urlaub {m} | Ferien {pl} | im Urlaub sein; in Urlaub sein | in Urlaub fahren; Ferien machenholiday [Br.] | holidays | to be on holiday | to go on holiday [Add to Longdo]
Ferien {pl}; Urlaub {m} | im Urlaub; in Urlaubvacation [Am.] | on vacation [Am.] [Add to Longdo]
Feriendorf {n}holiday village [Add to Longdo]
Ferienhaus {n}holiday home [Add to Longdo]
Ferienhaus {n}vacation home [Am.] [Add to Longdo]
Ferienkolonie {f} | Ferienkolonien {pl}holiday colony | holiday colonies [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
De rien!(phrase) ไม่เป็นไร, เป็นเรื่องเล็กน้อย (ใช้ในกรณีที่มีคนขอบคุณ), See also: S. Je t'en prie!, Il n'y pas de quoi!, Je vous en prie.

Japanese-English: EDICT Dictionary
あり得ない(P);有り得ない(P);有得ない[ありえない, arienai] (adj-i) (uk) (See 有り得る・ありうる) impossible; unlikely; improbable; (P) [Add to Longdo]
あり得ないほど;あり得ない程;有り得ない程[ありえないほど, arienaihodo] (n) (uk) unbelievable (extent) [Add to Longdo]
いい薬になる;良い薬になる[いいくすりになる, iikusurininaru] (exp,v5r) to learn a lesson (usu. from an unpleasant experience); to be good for someone [Add to Longdo]
きちきち;キチキチ[, kichikichi ; kichikichi] (adj-na,adv-to,n) (1) (on-mim) jam-packed (physically or of schedule, etc.); (2) (used to denote a) grinding noise; (3) precisely; correctly (e.g. when working, etc.); (n) (4) (See 精霊飛蝗) acrida cinerea; oriental longheaded locust [Add to Longdo]
きちきち蝗虫[きちきちばった;キチキチバッタ, kichikichibatta ; kichikichibatta] (n) (1) (uk) (col) (See 精霊飛蝗) male Oriental longheaded locust (Acrida cinerea); (2) (obs) (See 精霊飛蝗擬) Gonista bicolor (species of grasshopper resembling the Oriental longheaded locust) [Add to Longdo]
こみ上げる;込み上げる;込上げる(io)[こみあげる, komiageru] (v1,vi) (1) to fill (one's heart); to experience a welling up of feelings or sensations; (2) to feel nauseated [Add to Longdo]
ごっつん盗[ごっつんとう, gottsuntou] (n) (sl) stealing a car by rear-ending it lightly and having a friend jump in and drive off after the driver gets out [Add to Longdo]
さくい[, sakui] (adj-i) (1) friendly; sociable; (2) brittle; fragile; light [Add to Longdo]
し慣れる;仕馴れる[しなれる, shinareru] (v1) to be used to doing; to be experienced in [Add to Longdo]
ちゃんこ長[ちゃんこちょう, chankochou] (n) most experienced chanko cook in the sumo stable [Add to Longdo]
つれない[, tsurenai] (adj-i) cold; indifferent; unfriendly; unsympathetic; unkind [Add to Longdo]
とする[, tosuru] (exp,vs-i) (1) (after the volitional form of verb) to try to ...; to be about to do ...; (2) (after the dictionary form of verb) to decide to ...; (3) to take as; to treat as; (4) to use for; (5) to suppose that (such) is the case; to assume; (6) to decide that; to think that; (7) to make into; to change into; (8) to feel (e.g. after sound symbolism or psychological experience word); to look; to feel like; (9) (with を目的) to intend; to have the intention [Add to Longdo]
ひどい目にあう;酷い目に遭う;酷い目に遇う[ひどいめにあう, hidoimeniau] (exp,v5u) to have a bad time; to go through a bitter experience; to get into trouble; to get hurt; to suffer [Add to Longdo]
ふらつき[, furatsuki] (n,adj-no,adv) lightheadedness; disorientation; wobbliness; staggering [Add to Longdo]
ふらつき感[ふらつきかん, furatsukikan] (n) lightheadedness; disorientation; wobbliness [Add to Longdo]
まずあり得ない[まずありえない, mazuarienai] (exp) very improbable; vanishingly unlikely; only with a miracle [Add to Longdo]
まぶ達;マブ達[まぶだち(まぶ達);マブだち(マブ達);マブダチ, mabudachi ( mabu tachi ); mabu dachi ( mabu tachi ); mabudachi] (n) (col) true friend; close friend [Add to Longdo]
みんみん蝉;蛁蟟(oK)[みんみんぜみ;ミンミンゼミ, minminzemi ; minminzemi] (n) (uk) Oncotympana maculaticollis (large black and green species of Oriental cicada) [Add to Longdo]
アイアイ[, aiai] (n) aye-aye (primate, Daubentonia madagascariensis) [Add to Longdo]
アスペクト指向[アスペクトしこう, asupekuto shikou] (n) aspect-oriented design [Add to Longdo]
アミ[, ami] (n) (1) friend (fre [Add to Longdo]
アミカス・キュリエ;アミカス・キューリー;アミカス・キュリィ[, amikasu . kyurie ; amikasu . kyu-ri-; amikasu . kyurii] (n) amicus curiae; friend of the court [Add to Longdo]
ウォーレス線[ウォーレスせん, uo-resu sen] (n) Wallace's line (hypothetical line separating the Oriental and Australian zoogeographical regions) [Add to Longdo]
エージェント指向[エージェントしこう, e-jiento shikou] (n) {comp} agent oriented [Add to Longdo]
エクスペリエンス[, ekusuperiensu] (n) experience; (P) [Add to Longdo]
エコファーマー[, ekofa-ma-] (n) environmentally friendly farmer (as recognized by law) (wasei [Add to Longdo]
オブジェクトオリエンテッド[, obujiekutoorienteddo] (n) {comp} object-oriented [Add to Longdo]
オブジェクト指向[オブジェクトしこう, obujiekuto shikou] (n,adj-no) {comp} object-oriented [Add to Longdo]
オブジェクト指向インタフェース[オブジェクトしこうインタフェース, obujiekuto shikou intafe-su] (n) {comp} object-oriented interface [Add to Longdo]
オブジェクト指向グラフィックス[オブジェクトしこうグラフィックス, obujiekuto shikou gurafikkusu] (n) {comp} object-oriented graphics [Add to Longdo]
オブジェクト指向データベース[オブジェクトしこうデータベース, obujiekuto shikou de-tabe-su] (n) {comp} object-oriented database; OODB [Add to Longdo]
オブジェクト指向プログラミング[オブジェクトしこうプログラミング, obujiekuto shikou puroguramingu] (n) {comp} object-oriented programming [Add to Longdo]
オブジェクト指向型データベース[オブジェクトしこうがたデータベース, obujiekuto shikougata de-tabe-su] (n) {comp} object oriented database [Add to Longdo]
オブジェクト指向言語[オブジェクトしこうげんご, obujiekuto shikougengo] (n) {comp} object-oriented language [Add to Longdo]
オリエンタリスト[, orientarisuto] (n) orientalist [Add to Longdo]
オリエンタリズム[, orientarizumu] (n) orientalism; (P) [Add to Longdo]
オリエンタル[, orientaru] (adj-na) (See オクシデンタル) oriental; (P) [Add to Longdo]
オリエンタルショートヘア;オリエンタル・ショートヘア[, orientarusho-tohea ; orientaru . sho-tohea] (n) oriental shorthair [Add to Longdo]
オリエンタルバタフライフィッシュ;オリエンタル・バタフライ・フィッシュ[, orientarubatafuraifisshu ; orientaru . batafurai . fisshu] (n) Oriental butterflyfish (Chaetodon auripes, species found mostly from Japan to Taiwan) [Add to Longdo]
オリエンタルロングヘア;オリエンタル・ロングヘア[, orientaruronguhea ; orientaru . ronguhea] (n) oriental longhair [Add to Longdo]
オリエンテーション[, oriente-shon] (n) orientation; (P) [Add to Longdo]
オリエンテーション教育[オリエンテーションきょういく, oriente-shon kyouiku] (n) orientation [Add to Longdo]
オリエンテーリング[, oriente-ringu] (n) orienteering; (P) [Add to Longdo]
オリエンテッド[, orienteddo] (adj-na) oriented [Add to Longdo]
オリエント[, oriento] (n) (See オクシデント) Orient; (P) [Add to Longdo]
オリエント急行[オリエントきゅうこう, oriento kyuukou] (n) Orient express [Add to Longdo]
オリエント美術[オリエントびじゅつ, oriento bijutsu] (n) Oriental art [Add to Longdo]
オリフラ[, orifura] (n) (abbr) orientation flat (semiconductors) [Add to Longdo]
カレカノ[, karekano] (n) (abbr) (from 彼氏彼女) boyfriend and girlfriend matters [Add to Longdo]
カンパニー(P);コンパニー[, kanpani-(P); konpani-] (n) (1) company (i.e. business); (2) company (i.e. group of friends); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一回生,二回熟[yī huí shēng, ㄧ ㄏㄨㄟˊ ㄕㄥ, er4 hui2 shu2, ] unfamiliar at first but you get used to it; strangers at first meeting, but soon friends; an acquired taste [Add to Longdo]
一次生,两次熟[yī cì shēng, ㄧ ㄘˋ ㄕㄥ, liang3 ci4 shu2, / ] unfamiliar at first but you get used to it; strangers are first meeting, but soon friends; an acquired taste [Add to Longdo]
上山下乡[shàng shān xià xiāng, ㄕㄤˋ ㄕㄢ ㄒㄧㄚˋ ㄒㄧㄤ, / ] to work in the fields (esp. young school-leavers); forced agricultural experience for city intellectuals [Add to Longdo]
不打不成相识[bù dǎ bù chéng xiāng shí, ㄅㄨˋ ㄉㄚˇ ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄒㄧㄤ ㄕˊ, / ] don't fight, won't make friends (成语 saw); an exchange of blows may lead to friendship [Add to Longdo]
不打不相识[bù dǎ bù xiāng shí, ㄅㄨˋ ㄉㄚˇ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄕˊ, / ] lit. don't fight, won't make friends (成语 saw); an exchange of blows may lead to friendship; no discord, no concord [Add to Longdo]
不经一事不长一智[bù jīng yī shì bù zhǎng yī zhì, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥ ㄧ ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄓㄤˇ ㄧ ㄓˋ, / ] you can't gain knowledge without practice; wisdom comes from experience [Add to Longdo]
五常[wǔ cháng, ˇ ㄔㄤˊ, ] five constant virtues of Confucianism, namely benevolence 仁, righteousness 義|义, propriety 禮|礼, wisdom 智 and fidelity 信; five cardinal relationships of Confucianism (between ruler and subject, father and son, husband and wife, brothers, friends); five phas [Add to Longdo]
[jiāo, ㄐㄧㄠ, ] to deliver; to turn over; to make friends; to intersect (lines); to pay (money) [Add to Longdo]
交友[jiāo yǒu, ㄐㄧㄠ ㄧㄡˇ, ] to make friends [Add to Longdo]
交契[jiāo qì, ㄐㄧㄠ ㄑㄧˋ, ] friendship [Add to Longdo]
交情[jiāo qing, ㄐㄧㄠ ㄑㄧㄥ˙, ] friendship; emotional relations between people [Add to Longdo]
交朋友[jiāo péng you, ㄐㄧㄠ ㄆㄥˊ ㄧㄡ˙, ] to make friends; to start an affair with sb [Add to Longdo]
交谊[jiāo yì, ㄐㄧㄠ ㄧˋ, / ] association; communion; friendship [Add to Longdo]
人去楼空[rén qù lóu kōng, ㄖㄣˊ ㄑㄩˋ ㄌㄡˊ ㄎㄨㄥ, / ] people are gone, the tower is empty; cf Yellow Crane Tower 黄鹤楼, Tang poem by Cui Hao 崔顥|崔颢, with theme the past will never return; nostalgia for old friends [Add to Longdo]
人情[rén qíng, ㄖㄣˊ ㄑㄧㄥˊ, ] reason; human emotions; human interaction; social relationship; friendship; favor; a good turn [Add to Longdo]
人精[rén jīng, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄥ, ] sophisticate; man with extensive experience; child prodigy; Wunderkind (i.e. brilliant child); spirit within a person (i.e. blood and essential breath 血氣|血气 of traditional Chinese medicine) [Add to Longdo]
仗义疏财[zhàng yì shū cái, ㄓㄤˋ ㄧˋ ㄕㄨ ㄘㄞˊ, / ] to help the needy for justice (成语 saw); to be loyal to one's friends and generous to the needy [Add to Longdo]
似曾相识[sì céng xiāng shí, ㄙˋ ㄘㄥˊ ㄒㄧㄤ ㄕˊ, / ] déjà vu (the experience of seeing exactly the same situation a second time); seemingly familiar; apparently already acquainted [Add to Longdo]
借镜[jiè jìng, ㄐㄧㄝˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] to use other people's experience; to borrow from a source; to use as reference [Add to Longdo]
借鉴[jiè jiàn, ㄐㄧㄝˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] to use other people's experience; to borrow from a source; to use as reference [Add to Longdo]
备受[bèi shòu, ㄅㄟˋ ㄕㄡˋ, / ] to fully experience (good or bad) [Add to Longdo]
传帮带[chuán bāng dài, ㄔㄨㄢˊ ㄅㄤ ㄉㄞˋ, / ] to pass on experience (to the next generation) [Add to Longdo]
传经[chuán jīng, ㄔㄨㄢˊ ㄐㄧㄥ, / ] to pass on scripture; to teach Confucian doctrine; to pass on one's experience [Add to Longdo]
倾向[qīng xiàng, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄤˋ, / ] trend; tendency; orientation [Add to Longdo]
倾向性[qīng xiàng xīng, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄤˋ ㄒㄧㄥ, / ] inclination; orientation; tendency [Add to Longdo]
[chóu, ㄔㄡˊ, / ] comrades; friends; companions [Add to Longdo]
先睹为快[xiān dǔ wèi kuài, ㄒㄧㄢ ㄉㄨˇ ㄨㄟˋ ㄎㄨㄞˋ, / ] joy of first experience (成语 saw); the pleasure of reading sth for the first time [Add to Longdo]
内行[nèi háng, ㄋㄟˋ ㄏㄤˊ, / ] expert; adept; experienced [Add to Longdo]
内向[nèi xiàng, ㄋㄟˋ ㄒㄧㄤˋ, ] inward-looking; introvert; introverted (personality); domestic-oriented (economy) [Add to Longdo]
冷暖自知[lěng nuǎn zì zhī, ㄌㄥˇ ㄋㄨㄢˇ ㄗˋ ㄓ, ] (set phrase); know best by personal experience; know sth without being told [Add to Longdo]
刘姥姥进大观园[Liú lǎo lao jìn Dà guān yuán, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄠˇ ㄌㄠ˙ ㄐㄧㄣˋ ㄉㄚˋ ㄍㄨㄢ ㄩㄢˊ, / ] Granny Liu visits the Grand View gardens; (of a simple person) to be overwhelmed by new experiences and luxurious surroundings [Add to Longdo]
化敌为友[huà dí wéi yǒu, ㄏㄨㄚˋ ㄉㄧˊ ㄨㄟˊ ㄧㄡˇ, / ] to convert an enemy into a friend (成语 saw) [Add to Longdo]
半岛和东方航海[Bàn dǎo hé dōng fāng háng hǎi, ㄅㄢˋ ㄉㄠˇ ㄏㄜˊ ㄉㄨㄥ ㄈㄤ ㄏㄤˊ ㄏㄞˇ, / ] P&O; Peninsula and Oriental shipping company [Add to Longdo]
博物多闻[bó wù duō wén, ㄅㄛˊ ˋ ㄉㄨㄛ ㄨㄣˊ, / ] wide and knowledgeable; well-informed and experienced [Add to Longdo]
博闻多识[bó wén duō shí, ㄅㄛˊ ㄨㄣˊ ㄉㄨㄛ ㄕˊ, / ] learned and erudite; knowledgeable and experienced [Add to Longdo]
印鼠客蚤[yìn shǔ kè zǎo, ˋ ㄕㄨˇ ㄎㄜˋ ㄗㄠˇ, ] the oriental rat flea (Xenopsylla cheopis) [Add to Longdo]
[yǒu, ㄧㄡˇ, ] friend [Add to Longdo]
友人[yǒu rén, ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ, ] friend [Add to Longdo]
友善[yǒu shàn, ㄧㄡˇ ㄕㄢˋ, ] friendly [Add to Longdo]
友好[yǒu hǎo, ㄧㄡˇ ㄏㄠˇ, ] friendly (relations) [Add to Longdo]
友情[yǒu qíng, ㄧㄡˇ ㄑㄧㄥˊ, ] friendly feelings; friendship [Add to Longdo]
友爱[yǒu ài, ㄧㄡˇ ㄞˋ, / ] friendly affection; fraternal love [Add to Longdo]
友谊[yǒu yì, ㄧㄡˇ ㄧˋ, / ] companionship; fellowship; friendship [Add to Longdo]
友谊峰[yǒu yì fēng, ㄧㄡˇ ㄧˋ ㄈㄥ, / ] Mt Friendship, the highest peak of the Altai mountains [Add to Longdo]
友军[yǒu jūn, ㄧㄡˇ ㄐㄩㄣ, / ] friendly forces; allies [Add to Longdo]
友邦[yǒu bāng, ㄧㄡˇ ㄅㄤ, ] friendly state; ally [Add to Longdo]
反脸无情[fǎn liǎn wú qíng, ㄈㄢˇ ㄌㄧㄢˇ ˊ ㄑㄧㄥˊ, / ] to turn one's face against sb and show no mercy (成语 saw); to turn against a friend [Add to Longdo]
口气[kǒu qì, ㄎㄡˇ ㄑㄧˋ, / ] (friendly or unfriendly) tone (of comments) [Add to Longdo]
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, ] direction; orientation; to face; to turn toward; to; towards; shortly before; formerly; to side with; to be partial to; all along (previously); surname Xiang [Add to Longdo]
和气[hé qi, ㄏㄜˊ ㄑㄧ˙, / ] friendly; polite; amiable [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オブジェクト指向[オブジェクトしこう, obujiekuto shikou] object-oriented (a-no) [Add to Longdo]
オブジェクト指向グラフィックス[オブジェクトしこうグラフィックス, obujiekuto shikou gurafikkusu] object-oriented graphics [Add to Longdo]
オブジェクト指向プログラミング[オブジェクトしこうプログラミング, obujiekuto shikou puroguramingu] object-oriented programming [Add to Longdo]
オブジェクト指向言語[オブジェクトしこうげんご, obujiekuto shikougengo] object- oriented language [Add to Longdo]
グリーンPC[グリーンピーシー, guri-npi-shi-] environmentally friendly computer (e.g. low power consumption) [Add to Longdo]
コネクションオリエンテッド[こねくしょん'おりえんてっど, konekushon ' orienteddo] connection oriented [Add to Longdo]
コネクション型[コネクションがた, konekushon gata] connection-type, connection-oriented [Add to Longdo]
コネクション指向[コネクションしこう, konekushon shikou] connection oriented [Add to Longdo]
コボル[こぼる, koboru] COBOL, Common Business Oriented Language [Add to Longdo]
ディレクトリエントリ[でいれくとりえんとり, deirekutorientori] directory entry, link [Add to Longdo]
パス指向[パスしこう, pasu shikou] path-oriented, connection-oriented [Add to Longdo]
ビュー方向変換行列[ビューほうこうへんかんぎょうれつ, byu-houkouhenkangyouretsu] view orientation matrix [Add to Longdo]
プリエンプティブ[ぷりえんぷていぶ, purienputeibu] preemptive [Add to Longdo]
プリエンプティブ式のマルチタスキング[プリエンプティブしきのマルチタスキング, purienputeibu shikino maruchitasukingu] preemptive multitasking [Add to Longdo]
ページの向き[ページのむき, pe-ji nomuki] page orientation [Add to Longdo]
ユーザフレンドリ[ゆーざふれんどり, yu-zafurendori] user-friendly [Add to Longdo]
リエントラント[りえんとらんと, rientoranto] reentrant (an) [Add to Longdo]
横向き[よこむき, yokomuki] landscape orientation [Add to Longdo]
横長[よこなが, yokonaga] landscape orientation [Add to Longdo]
疑似リエントラントプログラム[ぎじリエントラントプログラム, giji rientorantopuroguramu] pseudo reentrant program [Add to Longdo]
向き[むき, muki] orientation, , direction, seriousness, tendency [Add to Longdo]
算術論理演算機構[さんじゅつろんりえんざんきこう, sanjutsuronrienzankikou] arithmetic and logic unit, ALU (abbr.) [Add to Longdo]
算術論理演算装置[さんじゅつろんりえんざんそうち, sanjutsuronrienzansouchi] arithmetic and logic unit, ALU [Add to Longdo]
指向[しこう, shikou] OO (object oriented), directional (microphone) [Add to Longdo]
縦長[たてなが, tatenaga] portrait orientation, oblong [Add to Longdo]
特定業務向き言語[とくていぎょうむむきげんご, tokuteigyoumumukigengo] application-oriented language [Add to Longdo]
文字回転角[もじかいてんかく, mojikaitenkaku] character orientation [Add to Longdo]
方向性[ほうこうせい, houkousei] directionality, orientation [Add to Longdo]
問題向き言語[もんだいむきげんご, mondaimukigengo] problem-oriented language [Add to Longdo]
論理演算[ろんりえんざん, ronrienzan] logic operation, logical operation [Add to Longdo]
論理演算機構[ろんりえんざんきこう, ronrienzankikou] logic unit [Add to Longdo]
論理演算子[ろんりえんざんし, ronrienzanshi] logical operator [Add to Longdo]
論理演算装置[ろんりえんざんそうち, ronrienzansouchi] logic unit [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
休暇[きゅうか, kyuuka] Ferien, Urlaub [Add to Longdo]
別荘[べっそう, bessou] Wochenendhaus, Ferienhaus [Add to Longdo]
夏休み[なつやすみ, natsuyasumi] Sommerferien [Add to Longdo]
山荘[さんそう, sansou] Ferienhaus_in_den_Bergen [Add to Longdo]
戸惑い[とまどい, tomadoi] die_Orientierung_verlieren, verlegen_sein, ratlos_sein [Add to Longdo]
東洋[とうよう, touyou] der_ferne_Osten, Orient [Add to Longdo]
諸説[しょせつ, shosetsu] verschiedene_Meinungen, verschiedene_Theorien [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  rien [ri]
     nothing
     not an ace
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top