Search result for

*開*

(302 entries)
(0.0106 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -開-
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
[ほんかいはつ] (n ) development

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
新車初公[しんしゃはつこうかい, shinshahatsukoukai] (n uniq) งานเปิดตัวรถรุ่นใหม่, See also: S. 新車発表会,
[かいし, kaishi] (n) การเริ่ม, See also: เริ่ม
[かいてん, kaiten] (n) การเปิดร้าน (เช่นร้านขายของ)
[かいはつ, kaihatsu] (n) พัฒนา
[かいひょう, kaihyou] (vt) เปิดหีบนับคะแนน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
発途上国[かいはつとじょうこく, kaihatsutojoukoku] (n) ประเทศกำลังพัฒนา
切り[きりひらく, kirihiraku] เปิดผ่าน
悟りを[さとりをひらく, satoriwohiraku] (phrase) ตรัสรู้ รู้แจ้งเห็นจริง
国家経済・社会発計画[こっかけいざい・しゃかいかいはつけいかく, kokkakeizai . shakaikaihatsukeikaku] แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
情報公[じょうほうこうかいほう, jouhoukoukaihou] พรบ.เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
[かいえん, kaien] เปิดสวน(สัตว์), เปิดให้เข้าชมสวน(สัตว์)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ひらく, hiraku] Thai: เปิด
[かいはつ, kaihatsu] Thai: พัฒนาให้เจริญ English: development
[かいさい, kaisai] Thai: การจัดงานขนาดใหญ่เป็นทางการ English: holding a meeting
[かいさい, kaisai] Thai: การเปิดงานแสดง English: open an exhibition
人材発部[じんざいかいはつぶ, jinzaikaihatsubu] Thai: แผนกพัฒนาบุคคลากร English: Career Development Dept.
[かいし, kaishi] Thai: การเริ่มต้น English: commencement
[かいし, kaishi] Thai: เริ่ม English: start
[こうかい, koukai] Thai: เปิดเผยให้สาธารณชนรับทราบ
[てんかい, tenkai] Thai: พัฒนา English: develop (vs)
[てんかい, tenkai] Thai: ดำเนินต่อไปในรูปแบบใหม่ English: expansion (opposite of compression)
ける[ひらける, hirakeru] Thai: เปิดทาง

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[開, kāi, ㄎㄞ] to open; to start, to initiate, to begin
Radical: Decomposition: 門 (mén ㄇㄣˊ)  开 (kāi ㄎㄞ) 
Etymology: [pictophonetic] gate

Japanese-English: EDICT Dictionary
M字[エムじかいきゃく, emu jikaikyaku] (n) pornographic pose (spreading one's legs open wide with knees bent, creating the shape of the letter 'M') [Add to Longdo]
あいた口が塞がらぬ;いた口が塞がらぬ[あいたくちがふさがらぬ, aitakuchigafusagaranu] (exp,adj-f) (See いた口も塞がらぬ) surprising; shocking; jaw-dropping [Add to Longdo]
あいた口も塞がらぬ;いた口も塞がらぬ[あいたくちもふさがらぬ, aitakuchimofusagaranu] (exp,adj-f) (See あいた口が塞がらぬ) surprising; shocking; jaw-dropping [Add to Longdo]
おっ[おっぴらく, oppiraku] (v5k) (1) to do something in public; (2) to open [Add to Longdo]
きにする[おひらきにする, ohirakinisuru] (vs-i) to break up (e.g. a meeting); to call it a night [Add to Longdo]
アジア発銀行[アジアかいはつぎんこう, ajia kaihatsuginkou] (n) Asian Development Bank [Add to Longdo]
アプリケーション[アプリケーションかいはつ, apurike-shon kaihatsu] (n) {comp} application development [Add to Longdo]
アプリケーション発システム[アプリケーションかいはつシステム, apurike-shon kaihatsu shisutemu] (n) {comp} application development system [Add to Longdo]
アプリケーション発ツール[アプリケーションかいはつツール, apurike-shon kaihatsu tsu-ru] (n) {comp} application development tool [Add to Longdo]
アプリケーション発環境[アプリケーションかいはつかんきょう, apurike-shon kaihatsukankyou] (n) {comp} Application Development Environment; ADE [Add to Longdo]
アプリケーション発言語[アプリケーションかいはつげんご, apurike-shon kaihatsugengo] (n) {comp} application development language [Add to Longdo]
アプリケーション発者[アプリケーションかいはつしゃ, apurike-shon kaihatsusha] (n) {comp} application developer; applications developer; applications programmer [Add to Longdo]
インフラ[インフラかいはつ, infura kaihatsu] (n) infrastructure development [Add to Longdo]
インライン展[インラインてんかい, inrain tenkai] (n) {comp} in-line expansion [Add to Longdo]
オフショア[オフショアかいはつ, ofushoa kaihatsu] (n) {comp} offshore development [Add to Longdo]
クロス[クロスかいはつ, kurosu kaihatsu] (n) {comp} cross development [Add to Longdo]
システム[システムかいはつ, shisutemu kaihatsu] (n) {comp} system development [Add to Longdo]
ソフトウェア[ソフトウェアかいはつ, sofutouea kaihatsu] (n) {comp} software development [Add to Longdo]
テキスト[テキストかいし, tekisuto kaishi] (n) {comp} start of text; STX [Add to Longdo]
フーリエ展[フーリエてんかい, fu-rie tenkai] (n) {math} Fourier expansion [Add to Longdo]
ファイル名展[ファイルめいてんかい, fairu meitenkai] (n) {comp} filename expansion [Add to Longdo]
プール[プールびらき, pu-ru biraki] (n) opening of a pool (e.g. for the summer season) [Add to Longdo]
ヘッディング[ヘッディングかいし, heddeingu kaishi] (n) {comp} start of heading; start of header; SOH [Add to Longdo]
マーク区間[マークくかんかいし, ma-ku kukankaishi] (n) {comp} marked section start [Add to Longdo]
マーク認知始文字[マークにんちかいしもじ, ma-ku ninchikaishimoji] (n) {comp} markup-scan-in characters [Add to Longdo]
マクロの展[マクロのてんかい, makuro notenkai] (n) {comp} macro expansion [Add to Longdo]
ヨーロッパ復興発銀行[ヨーロッパふっこうかいはつぎんこう, yo-roppa fukkoukaihatsuginkou] (n) European Bank for Reconstruction and Development; EBRD [Add to Longdo]
鯵のき;鯵のひらき[あじのひらき, ajinohiraki] (n) horse mackerel, cut open and dried [Add to Longdo]
医薬品[いやくひんかいはつ, iyakuhinkaihatsu] (n) drug development [Add to Longdo]
一般業医[いっぱんかいぎょうい, ippankaigyoui] (n) (See 業医・かいぎょうい) general practitioner; GP [Add to Longdo]
一般公[いっぱんこうかい, ippankoukai] (n,vs) (1) open to the public; (n) (2) {comp} read permission [Add to Longdo]
引きける;引ける[ひきあける, hikiakeru] (v1,vt) to pull open [Add to Longdo]
宇宙[うちゅうかいはつ, uchuukaihatsu] (n) space development; (P) [Add to Longdo]
宇宙発計画[うちゅうかいはつけいかく, uchuukaihatsukeikaku] (n) space development project (program, programme) [Add to Longdo]
宇宙発事業団[うちゅうかいはつじぎょうだん, uchuukaihatsujigyoudan] (n) National Space Development Agency; NASDA; (P) [Add to Longdo]
宇宙[うちゅうかいびゃく, uchuukaibyaku] (n) (since) the beginning of the universe; (since) the dawn of time [Add to Longdo]
運がける[うんがひらける, ungahirakeru] (exp,v1) to be in luck's way; to have one's fortune changes to the better [Add to Longdo]
縁故疎[えんこそかい, enkosokai] (n,vs) evacuating to the homes of one's relatives in the countryside in wartime [Add to Longdo]
押し[おしひらく, oshihiraku] (v5k) to push open [Add to Longdo]
押しける;押ける;押しあける[おしあける, oshiakeru] (v1) to force open; to push open [Add to Longdo]
沖縄発庁長官[おきなわかいはつちょうちょうかん, okinawakaihatsuchouchoukan] (n) Director General of Okinawa Development Agency; (P) [Add to Longdo]
[はなひらく, hanahiraku] (exp,v5k) to blossom; to flower; to bloom [Add to Longdo]
解放感;放感(iK)[かいほうかん, kaihoukan] (n) sense of liberation; feeling of freedom [Add to Longdo]
[うみびらき, umibiraki] (n) opening of the beachgoing season [Add to Longdo]
海洋[かいようかいはつ, kaiyoukaihatsu] (n) ocean development [Add to Longdo]
いた口が塞がらない[あいたくちがふさがらない, aitakuchigafusagaranai] (exp) to be surprising; to be shocking; to be jaw-dropping [Add to Longdo]
いているマーク区間宣言[ひらいているマークくかんせんげん, hiraiteiru ma-ku kukansengen] (n) {comp} open marked section declaration [Add to Longdo]
いている実体[ひらいているじったい, hiraiteirujittai] (n) {comp} open entity [Add to Longdo]
いている要素[ひらいているようそ, hiraiteiruyouso] (n) {comp} open element [Add to Longdo]
かずの[あかずの, akazuno] (adj-f) (1) unopened; (2) forbidden [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一夫当关,万夫莫开[yī fū dāng guān, ㄧ ㄈㄨ ㄉㄤ ㄍㄨㄢ, wan4 fu1 mo4 kai1, / ] If one man holds the pass, ten thousand cannot pass (成语 saw); One man can hold the pass against ten thousand enemies [Add to Longdo]
亚洲开发银行[Yà zhōu Kāi fā Yín háng, ㄧㄚˋ ㄓㄡ ㄎㄞ ㄈㄚ ˊ ㄏㄤˊ, / ] Asian Development Bank [Add to Longdo]
伸开[shēn kāi, ㄕㄣ ㄎㄞ, / ] to stretch out [Add to Longdo]
保险解开系统[bǎo xiǎn jiě kāi xì tǒng, ㄅㄠˇ ㄒㄧㄢˇ ㄐㄧㄝˇ ㄎㄞ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] arming system [Add to Longdo]
倒开[dào kāi, ㄉㄠˋ ㄎㄞ, / ] to reverse a vehicle; to drive backwards [Add to Longdo]
传开[chuán kāi, ㄔㄨㄢˊ ㄎㄞ, / ] spread (news) [Add to Longdo]
八开[bā kāi, ㄅㄚ ㄎㄞ, / ] octavo [Add to Longdo]
公开[gōng kāi, ㄍㄨㄥ ㄎㄞ, / ] public [Add to Longdo]
公开信[gōng kāi xìn, ㄍㄨㄥ ㄎㄞ ㄒㄧㄣˋ, / ] open letter [Add to Longdo]
公开化[gōng kāi huà, ㄍㄨㄥ ㄎㄞ ㄏㄨㄚˋ, / ] to publicize; openness (of government, PRC equivalent of 'glasnost') [Add to Longdo]
公开指责[gōng kāi zhǐ zé, ㄍㄨㄥ ㄎㄞ ㄓˇ ㄗㄜˊ, / ] denounce [Add to Longdo]
公开讨论会[gōng kāi tǎo lùn huì, ㄍㄨㄥ ㄎㄞ ㄊㄠˇ ㄌㄨㄣˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] open forum [Add to Longdo]
公开赛[gōng kāi sài, ㄍㄨㄥ ㄎㄞ ㄙㄞˋ, / ] championship [Add to Longdo]
公开钥匙[gōng kāi yào shi, ㄍㄨㄥ ㄎㄞ ㄧㄠˋ ㄕ˙, / ] public key (in encryption) [Add to Longdo]
分开[fēn kāi, ㄈㄣ ㄎㄞ, / ] to separate; to part [Add to Longdo]
别开生面[bié kāi shēng miàn, ㄅㄧㄝˊ ㄎㄞ ㄕㄥ ㄇㄧㄢˋ, / ] start sth new or original; break a new path; break fresh ground [Add to Longdo]
劈开[pǐ kāi, ㄆㄧˇ ㄎㄞ, / ] cleave [Add to Longdo]
半公开[bàn gōng kāi, ㄅㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄎㄞ, / ] semi-overt; more or less open [Add to Longdo]
半开化[bàn kāi huà, ㄅㄢˋ ㄎㄞ ㄏㄨㄚˋ, / ] semi-civilized [Add to Longdo]
半开半关[bàn kāi bàn guān, ㄅㄢˋ ㄎㄞ ㄅㄢˋ ㄍㄨㄢ, / ] half-open, half closed [Add to Longdo]
半开门[bàn kāi mén, ㄅㄢˋ ㄎㄞ ㄇㄣˊ, / ] half-open door; fig. prostitute [Add to Longdo]
半开门儿[bàn kāi mén r, ㄅㄢˋ ㄎㄞ ㄇㄣˊ ㄖ˙, / ] erhua variant of 半門|半开门, half-open door; fig. prostitute [Add to Longdo]
南开大学[Nán kāi Dà xué, ㄋㄢˊ ㄎㄞ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Nankai University (Tianjin) [Add to Longdo]
召开[zhào kāi, ㄓㄠˋ ㄎㄞ, / ] convene (a conference or meeting); to convoke; to call together [Add to Longdo]
召开会议[zhào kāi huì yì, ㄓㄠˋ ㄎㄞ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, / ] to call a conference; to convene a meeting [Add to Longdo]
吃不开[chī bu kāi, ㄔ ㄅㄨ˙ ㄎㄞ, / ] be unpopular; won't work [Add to Longdo]
吾尔开希[Wú ěr kāi xī, ˊ ㄦˇ ㄎㄞ ㄒㄧ, / ] Örkesh Dölet (1968-), one of the main leaders of the Beijing student democracy movement of 1989 [Add to Longdo]
咧开嘴笑[liě kāi zuǐ xiào, ㄌㄧㄝˇ ㄎㄞ ㄗㄨㄟˇ ㄒㄧㄠˋ, / ] to laugh [Add to Longdo]
哪壶不开提哪壶[nǎ hú bù kāi tí nǎ hú, ㄋㄚˇ ㄏㄨˊ ㄅㄨˋ ㄎㄞ ㄊㄧˊ ㄋㄚˇ ㄏㄨˊ, / ] lit. mention the pot that doesn't boil (俗语 common saying); to touch a sore spot; to talk about sb's weak point [Add to Longdo]
国家开发银行[Guó jiā Kāi fā Yín háng, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄎㄞ ㄈㄚ ˊ ㄏㄤˊ, / ] China Development Bank [Add to Longdo]
大开斋[dà kāi zhāi, ㄉㄚˋ ㄎㄞ ㄓㄞ, / ] Eid ul-Fitr (Muslim day of celebration marking the end of Ramadan) [Add to Longdo]
封开[Fēng kāi, ㄈㄥ ㄎㄞ, / ] (N) Fengkai (place in Guangdong) [Add to Longdo]
寻开心[xún kāi xīn, ㄒㄩㄣˊ ㄎㄞ ㄒㄧㄣ, / ] to make fun of [Add to Longdo]
对开[duì kāi, ㄉㄨㄟˋ ㄎㄞ, / ] running in opposite direction (buses, trains, ferries etc) [Add to Longdo]
展开[zhǎn kāi, ㄓㄢˇ ㄎㄞ, / ] to unfold; to carry out; to be in full swing; to launch [Add to Longdo]
岔开[chà kāi, ㄔㄚˋ ㄎㄞ, / ] to diverge; to branch off the road; to change the subject [Add to Longdo]
帝王切开[dì wáng qiē kāi, ㄉㄧˋ ㄨㄤˊ ㄑㄧㄝ ㄎㄞ, / ] Cesarean section [Add to Longdo]
[kāi huāng, ㄎㄞ ㄏㄨㄤ, / ] to open up land (for agriculture) [Add to Longdo]
张开[zhāng kāi, ㄓㄤ ㄎㄞ, / ] stretch [Add to Longdo]
心胸开阔[xīn xiōng kāi kuò, ㄒㄧㄣ ㄒㄩㄥ ㄎㄞ ㄎㄨㄛˋ, / ] broad; open-minded [Add to Longdo]
打开[dǎ kāi, ㄉㄚˇ ㄎㄞ, / ] to open; to show (a ticket); to turn on; to switch on [Add to Longdo]
拆开[chāi kāi, ㄔㄞ ㄎㄞ, / ] to dismantle; to disassemble; to open up (sth sealed); to unpick [Add to Longdo]
拉开[lā kāi, ㄌㄚ ㄎㄞ, / ] to pull open; to pull apart; to space out; to increase [Add to Longdo]
抛开[pāo kāi, ㄆㄠ ㄎㄞ, / ] to throw out; to get rid of [Add to Longdo]
掀开[xiān kāi, ㄒㄧㄢ ㄎㄞ, / ] to lift open; to tear open [Add to Longdo]
推开[tuī kāi, ㄊㄨㄟ ㄎㄞ, / ] push open [Add to Longdo]
掰开[bāi kāi, ㄅㄞ ㄎㄞ, / ] to pull apart; to pry open with the hands [Add to Longdo]
掰开揉碎[bāi kāi róu suì, ㄅㄞ ㄎㄞ ㄖㄡˊ ㄙㄨㄟˋ, / ] lit. to pull apart and knead to a pulp; fig. to analyze minutely from every angle; to chew sth over [Add to Longdo]
揭开[jiē kāi, ㄐㄧㄝ ㄎㄞ, / ] to uncover; to open [Add to Longdo]
拨开[bō kāi, ㄅㄛ ㄎㄞ, / ] to move aside [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Let us begin today's lesson by opening our books to page 156," said the teacher.「さあ、156ページをけて今日の授業を始めましょう」と先生は言った。
"Would you mind opening the window?" "Of course not."「窓をけていただけませんか」「ええ、どうぞ」
"Would you mind opening the window?" "Certainly not."「窓をけてくださいますか」「ええ、いいですよ」
"Do you mind opening the window?" "Not at all."「窓をけてくれませんか」「ええ、いいですとも」
There was a suggestion that the general meeting should take place in October.10月に総会を催すべきだという提案があった。
In 1853, Perry asked Japan to open the door to America.1853年、ペリーは、日本にアメリカへの門戸をくように要求した。
The blossoms will be out in a few days.2、3日すれば花するでしょう。
We succeeded in breaking the door open after trying for half an hour.30分間やってみてようやくドアを壊してけることに成功した。
The three boys opened the doors of the building.3人の少年達はその建物の扉をけました。
On July 10, we will open our Sapporo branch.7月10日より札幌支店を設いたします。
The curtain time is at 8:00.8時演です。
I'm sorry I opened your mail by mistake.あなたの郵便物を間違ってけてしまって申し訳ありません。
You may open the window.あなたはその窓をけてもよい。
Can you open the window?あなたはその窓をけることが出来ますか。
Did you leave the window open?あなたは窓をけっぱなしにしておいたのですが?
The group was planning a bull session to talk about the upcoming party.あのグループは近く催するパーティーについての打ち合わせをしようとした。
I am too amazed at him to say anything.あの人にはいた口がふさがらない。
They're some developers who aim to make a fast buck!あぶく銭を稼ごうとする発業者たちよ。
I felt so sleepy that I could hardly keep my eyes open.あまり眠くて目をけていられないくらいでした。
That is new a shop which opened last week.あれは先週店した新しい店だ。
The apricot trees are in full blossom.あんずの花が満だ。
Localities imposed bans on development.いくつかの地方自治体では発を禁止した。
Giotto is credited with sowing the seeds of the Italian Renaissance.イタリアンルネッサンスを花させるきっかけを作ったのはジョットの功績だ。
Some day man will reclaim the desert for agriculture.いつの日か人間は砂漠を拓して農業に利用するだろう。
When did you open your new store?いつ店したのか。
Willie accidentally let off his father's shotgun and made a hole in the wall.ウィリーは誤って父親の猟銃を発砲し、壁に穴をけた。
I carelessly allowed the door to stand open.うっかり戸口をけっ放しにしておいた。
Our new product development efforts must be done from the end user's viewpoint.エンドユーザーの視野にたった商品発が必須。
The exhibition games are over and the regular season finally begins.オープン戦が終わり、いよいよ幕だ。
Sorry to impose but would you please open the window?おそれいりますが窓をけていただけませんか。
The opera singer held a charity concert of his own accord.オペラ歌手は自発的にチャリティーコンサートをいた。
The Olympic Games are held every four years.オリンピックは4年ごとにかれる。
The Olympic Games are held every four years.オリンピック大会は4年毎に催される。
The boy opened the window, although his mother told him not to.お母さんがだめだと言ったのに、その男の子は窓をけた。
His mother opened her eyes wide.お母さんは目を大きくいた。
Excuse me for interrupting you, but would you mind opening the window?お話中失礼ですが、窓をけて下さいませんか。
When I opened the curtains, it was snowing.カーテンをけたら、雪が降っていた。
Open the curtains and let the sunshine in.カーテンをけて日光を入れなさい。
The Greeks used to hold a big athletic meet.ギリシア人は昔大競技会をいていた。
The door yielded to a strong push.ぐいと押すとドアはいた。
Almost everyone in the class voted in favor of having a thank-you party for the teachers.クラスのほとんど全員が謝恩会をくことに賛成した。
Mrs. Green, from whom my children have lessons in singing, is to have a recital next Sunday.グリーン夫人は、私の子供たちが歌を習っている方ですが、今度の日曜に独唱会をく予定です。
A whistle is blown at the start of a game.ゲームの始には笛が吹かれる。
Don't kick the door open.けってドアをけるな。
I hereby declare the opening of the Olympic Games.ここにオリンピック大会の会を宣言します。
The air is bad here. Will you open the window?ここは空気が悪い。窓をけてくれませんか。
Open up your mind.こころをいて。
If you touch this switch it will open the curtains automatically.このスイッチを押せば自動的にカーテンがく。
Before embarking on this type of therapy, the wishes of patient herself must be carefully taken into consideration.このタイプのセラピーを始する前に患者自信の希望を注意深く考慮に入れなければならない。
This door would not open.このドアが、どうしてもかなかったんです。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It was you who unlocked the front door that day.[JA] あの日 玄関の鍵をけたのは 君だったんだね Confrontation (2017)
It was the same with Nanaka Hiraki, wasn't it?[JA] 菜々果さんのときも そうでしたね Disbanded (2017)
We're back in the lab.[CN] 市面上許多有效的藥物 一始都是天然藥物 或是其他形式的另類醫藥 Tune Your Quack-o-Meter (2017)
--around this ordinary aluminum can.[CN] 我已經始緊張 接下來要發生的事了 Malarkey! (2017)
Nanaka Hiraki figured out who sent the invitations, and was murdered.[JA] 送り主に気付いた (ひらき) 菜々果(ななか)が 殺害されてしまった Ready (2017)
You know, I don't believe any of it.[CN] 放的心態,但偽科學案例真的很多 尤其是在健康領域 這也是我最感興趣的部分 因為這會對我們造成真正的影響 Malarkey! (2017)
Thank you.[CN]  Louis C.K. 2017 (2017)
Today, the funeral for Nanaka Hiraki was held.[JA] (ニュースキャスター) 本日行われた 菜々果さんの葬儀告別式に Reason (2017)
Nanaka Hiraki and...[JA] (ひらき) 菜々果(ななか) Emotions (2017)
"Do you mind if I dance with Jeff?"[CN] 舞會始五分鐘,她走過來問我 Louis C.K. 2017 (2017)
They should at least see people who are affected by polio... how they are suffering, what other problems they are facing.[CN] 印度政府主動出擊 展全國疫苗計畫 Do Some Shots, Save the World (2017)
Do you know why[JA] 菜々果が殺された理由 Reason (2017)
Did you know Nanaka Hiraki before she lived with you?[JA] (刑事1) 菜々果さんとは 同居する前から 関係があったんですか? Reason (2017)
The broadcast would be about mourning Nanaka Hiraki.[JA] (花木) タイトルは「 菜々果 追悼企画」 Disbanded (2017)
You know when you can feel your dick kind of unfold?[CN] 我始有感覺了 Louis C.K. 2017 (2017)
-Of the whole world.[CN] 玩笑的,假真相是個笑話 Earth Is a Hot Mess (2017)
Put together a private meeting with Nanaka Hiraki.[JA] (花木)(ひらき) 菜々果と プライベートで会う段取りを つけてください Absolute (2017)
And I know what you're thinking, "Really, Bill?[CN] 車很危險 Do Some Shots, Save the World (2017)
The man who murdered the internationally famous Nanaka Hiraki was a crazy fan.[JA] (ニュースキャスター) 世界的に活躍する女優 菜々果さんを 殺害したのは 熱狂的なファンでした Reason (2017)
Now, listen.[CN] 搞得所有人都始遲疑 Earth Is a Hot Mess (2017)
I owe a lot to Ms. Hiraki.[JA] さんには いろいろと お世話になりましたので Reason (2017)
Was the door unlocked?[JA] 鍵がいてたのかな? Ready (2017)
I am totally down with science on this one, that if there is an effect, generally, it's gonna be a measurable effect.[CN] 這五道狹縫打一點 我們就看得到機器看不見的東西 Tune Your Quack-o-Meter (2017)
Nanaka Hiraki.[JA] 菜々果 Confrontation (2017)
The doctor opens your legs and checks: "What do we have here?"[JA] 脚をいたら 医者が目にするのは...  ()
And you're like, "Fuck you, I'm going to keep it."[CN] 從最下面始" Louis C.K. 2017 (2017)
Yes?[JA] (ノック) (刑事)はい (ドアがく音) Disbanded (2017)
By that, I mean, everybody who lives on coastlines, everybody who likes to eat, or breathe.[CN] 像是食物從哪裡來 在地食材運動 就是人們始思考食物的來源 對電也一樣 Earth Is a Hot Mess (2017)
The world is gonna be in serious trouble if we don't do something about it.[CN] 這麼久以來 我們只要按關,燈就亮了 我們不去想電力從哪裡來 Earth Is a Hot Mess (2017)
Excuse me.[JA] (ドアがく音) (刑事)失礼しますよ Disbanded (2017)
Today, we are talking about vaccinations.[CN] 所以我想我們就從這個 Do Some Shots, Save the World (2017)
...for Timothy Caulfield, author of the book[CN] -卡莉克勞斯,張手掌吧 Malarkey! (2017)
Just that early...[CN] 但我感覺小弟弟始有反應 Louis C.K. 2017 (2017)
Nanaka Hiraki figured out who sent the invitations, and was murdered.[JA] 送り主に気付いた (ひらき) 菜々果(ななか)が 殺害されてしまった Disbanded (2017)
Yeah, it's-- [chuckles][CN] 她的幼稚園表示明年 Do Some Shots, Save the World (2017)
I think it's complementary.[CN] 因為聽藍調最讓人心了 Tune Your Quack-o-Meter (2017)
Nanaka Hiraki.[JA] 菜々果も Emotions (2017)
All I know is that there will always be the next kid who needs to fight their way out... by stepping into the squared circle.[JA] いつの時代も 戦いで 道をこうとする子供は 必ず現れ ここに 足を踏み入れる 必ず現れ ここに 足を踏み入れる CounterPunch (2017)
My dick's just waking up. [yawns][CN] 始... Louis C.K. 2017 (2017)
The promotional effects of Nanaka Hiraki were fantastic.[JA] (森口) 菜々果のプロモーション効果 抜群だね Reason (2017)
And what we're gonna do is see if we can prove me wrong.[CN] 還有另一個訣竅,對,過去 Malarkey! (2017)
Yes?[JA] (ドアの閉音) (慎)はい Reason (2017)
Do you have any idea why Nanaka Hiraki was killed?[JA] 〜♪ (刑事1) 菜々果さんが 殺された理由について 何か... 心当たりは ありませんかね? Reason (2017)
-Now try holding it over the flame.[CN] 不要離這個房間 Malarkey! (2017)
Oh, yes. Let's turn it down a li-- Yeah, yeah. Just a little tornado.[CN] 接下來把手伸到前面,打關 磁性攪拌器就始磁性攪拌 Tune Your Quack-o-Meter (2017)
Nanaka Hiraki and Minami Shirakawa figured out who sent the invitations, and were murdered, and the house that the women and I lived in was burned to the ground.[JA] (ひらき) 菜々果(ななか)と 白川美波(しらかわみなみ)が殺され 僕が女たちと 暮らしていた家は 燃えてしまい Confrontation (2017)
It's like a pool toy that's been blowing up for a while.[CN] 始有感覺了,不是勃起 Louis C.K. 2017 (2017)
This will be a book that opens wide a new frontier in literature.[JA] (森口)これはねえ 文学界の新たな扉を く1冊になりますよ Emotions (2017)
I have a favorite part... of Magic Mike, so, I always stick around for that part.[CN] 然後我始有這些感覺 Louis C.K. 2017 (2017)
I mean, he converted... to Judaism.[CN] 我會說"爸,尿尿前把老二打" Louis C.K. 2017 (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アプリケーション[アプリケーションかいはつ, apurike-shon kaihatsu] application development [Add to Longdo]
システム[システムかいはつ, shisutemu kaihatsu] system development [Add to Longdo]
ソフトウェア[ソフトウェアかいはつ, sofutouea kaihatsu] software development [Add to Longdo]
テキスト[テキストかいし, tekisuto kaishi] start of text (STX) [Add to Longdo]
ファイル名展[ファイルめいてんかい, fairu meitenkai] filename expansion [Add to Longdo]
ヘッディング[ヘッディングかいし, heddeingu kaishi] start of heading (SOH) [Add to Longdo]
マーク区間[マークくかんかいし, ma-ku kukankaishi] marked section start [Add to Longdo]
マーク認知始文字[マークにんちかいしもじ, ma-ku ninchikaishimoji] markup-scan-in characters [Add to Longdo]
マクロの展[マクロてんかい, makuro tenkai] macro expansion [Add to Longdo]
一般公[いっぱんこうかい, ippankoukai] general public [Add to Longdo]
いているマーク区間宣言[ひらいているマークくかんせんげん, hiraiteiru ma-ku kukansengen] open marked section declaration [Add to Longdo]
いている実体[ひらいているじったい, hiraiteirujittai] open entity [Add to Longdo]
いている要素[ひらいているようそ, hiraiteiruyouso] open element [Add to Longdo]
かれたシステム[ひらかれたシステム, hirakareta shisutemu] open system [Add to Longdo]
き口[ひらきぐち, hirakiguchi] aperture [Add to Longdo]
ループ[かいループ, kai ru-pu] closed loop [Add to Longdo]
口数[かいこうすう, kaikousuu] NA, numerical aperture [Add to Longdo]
[かいし, kaishi] initiation (vs) [Add to Longdo]
始タグ[かいしタグ, kaishi tagu] start-tag [Add to Longdo]
始タグ[かいしタグ, kaishi tagu] beginning tag, starting tag, opening tag [Add to Longdo]
始変数[かいしへんすう, kaishihensuu] starting variable (SV) [Add to Longdo]
[かいつう, kaitsuu] to take effect, to be become active [Add to Longdo]
発キット[かいはつキット, kaihatsu kitto] development kit [Add to Longdo]
発グループ[かいはつグループ, kaihatsu guru-pu] development group [Add to Longdo]
発コスト[かいはつコスト, kaihatsu kosuto] development cost [Add to Longdo]
発ツール[かいはつツール, kaihatsu tsu-ru] development tool [Add to Longdo]
発プロセス[かいはつプロセス, kaihatsu purosesu] development process [Add to Longdo]
発環境[かいはつかんきょう, kaihatsukankyou] development environment [Add to Longdo]
発基本線[かいはつきほんせん, kaihatsukihonsen] developmental baseline [Add to Longdo]
発言語[かいはつげんご, kaihatsugengo] development language [Add to Longdo]
発後評価[かいはつごひょうか, kaihatsugohyouka] system follow-up, post-implementation review, post-development review [Add to Longdo]
発者[かいはつしゃ, kaihatsusha] developer [Add to Longdo]
発中[かいはつちゅう, kaihatsuchuu] under development [Add to Longdo]
発費用[かいはつひよう, kaihatsuhiyou] development cost [Add to Longdo]
放型システム[かいほうがたシステム, kaihougata shisutemu] open system [Add to Longdo]
放型システム間相互接続[かいほうがたシステムかんそうごせつぞく, kaihougata shisutemu kansougosetsuzoku] Open Systems Interconnection, OSI [Add to Longdo]
放型システム間相互接続環境[かいほうがたシステムかんそうごせつぞくかんきょう, kaihougata shisutemu kansougosetsuzokukankyou] open systems interconnection environment [Add to Longdo]
管理放型システム[かんりかいほうがたシステム, kanrikaihougata shisutemu] managing open system [Add to Longdo]
記録[きろくかいし, kirokukaishi] record start [Add to Longdo]
客先発プログラム[きゃくさきかいはつプログラム, kyakusakikaihatsu puroguramu] field developed program (FDP) [Add to Longdo]
共同[きょうどうかいはつ, kyoudoukaihatsu] joint development [Add to Longdo]
かぎ[こうかいかぎ, koukaikagi] public key [Add to Longdo]
アーカイブ[こうかいアーカイブ, koukai a-kaibu] public archive [Add to Longdo]
キー[こうかいキー, koukai ki-] public key [Add to Longdo]
[こうかいかぎ, koukaikagi] public key [Add to Longdo]
鍵暗号[こうかいかぎあんごう, koukaikagiangou] public key encryption [Add to Longdo]
識別子[こうかいしきべつし, koukaishikibetsushi] public identifier [Add to Longdo]
[こうかいぶん, koukaibun] public text [Add to Longdo]
文記述[こうかいぶんきじゅつ, koukaibunkijutsu] public text description [Add to Longdo]
文言語[こうかいぶんげんご, koukaibungengo] public text language [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こうかい, koukai] oeffentlich, offen [Add to Longdo]
[さいかい, saikai] Wiedereroeffnung [Add to Longdo]
[だかい, dakai] Durchbruch, Wendung, Loesung [Add to Longdo]
[みかい, mikai] wild, unzivilisiert [Add to Longdo]
[そかい, sokai] Evakuierung, Raeumung [Add to Longdo]
[かい, kai] Oeffnung, Entwicklung [Add to Longdo]
[ひらく, hiraku] sich_oeffnen [Add to Longdo]
[ひらく, hiraku] sich_oeffnen, eroeffnen [Add to Longdo]
ける[ひらける, hirakeru] oeffnen [Add to Longdo]
ける[ひらける, hirakeru] sich_entwickeln [Add to Longdo]
[かいかい, kaikai] Eroeffnung_einer_Versammlung-Sitzung [Add to Longdo]
[かいさい, kaisai] Veranstaltung [Add to Longdo]
[かいじょう, kaijou] Uebergabe, Kapitulation [Add to Longdo]
[かいこん, kaikon] Urbarmachung, Rodung, Anbau [Add to Longdo]
墾地[かいこんち, kaikonchi] bebautes_Land, urbar_gemachtes_Land [Add to Longdo]
[かいし, kaishi] Anfang, Beginn, Eroeffnung [Add to Longdo]
[かいふう, kaifuu] -oeffnen, eine_Brief_oeffnen [Add to Longdo]
[かいまく, kaimaku] Beginn_einer_Vorstellung [Add to Longdo]
[かいてい, kaitei] Eroeffnung_einer_Gerichtssitzung [Add to Longdo]
[かいひ, kaihi] das_Oeffnen_der_Tuer [Add to Longdo]
[かいたく, kaitaku] Urbarmachung, Anbau [Add to Longdo]
拓者[かいたくしゃ, kaitakusha] Siedler, Pionier [Add to Longdo]
[かいはつ, kaihatsu] Urbarmachung, Kultivierung, Entwicklung, Aufklaerung [Add to Longdo]
発途上国[かいはつとじょうこく, kaihatsutojoukoku] Entwicklungsland [Add to Longdo]
[かいひょう, kaihyou] Stimmenzaehlung [Add to Longdo]
襟シャツ[かいきんしゃつ, kaikinshatsu] Hemd_mit_offenem_Kragen [Add to Longdo]
[かいへい, kaihei] Oeffnen_und_Schliessen [Add to Longdo]
非公[ひこうかい, hikoukai] privat, nicht_oeffentlich [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top