Search result for

*指*

(288 entries)
(0.3394 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -指-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[なかゆび, nakayubi] (n) นิ้วกลาง
人差[ひとさしゆび, hitosashiyubi] (n) นิ้วชี้
[こゆび, koyubi] (n) นิ้วก้อย
[ゆび, yubi] (n) นิ้ว
[してい, shitei] (vt) เลือก,กำหนด
定席[していせき, shiteiseki] (n) ที่นั่งจอง
[しもん, shimon] (n) ลายนิ้วมือ
[めざす, mezasu] (vt) มุ่งไป
[おやゆび, oyayubi] (n) นิ้วหัวแม่มือ, นิ้วโป้ง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
揮幕僚課程[しきばくりょうかてい, shikibakuryoukatei] (n) หลักสูตรเสนาธิการทหาร
[してき, shiteki] (n) การบ่งชี้
揮者[しきしゃ, shikisha] (n) วาทยกร
[しひょう, shihyou] (n) ดัชนี
[しれい, shirei] (n) คำสั่ง , See also: R. 命令
[ししん, shishin] แนวทาง
示文字[しじもじ, shijimoji] (n ) อักษรสัญลักษณ์
[ゆびさき, yubisaki] (n ) ปลายนิ้ว

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[めざす, mezasu] Thai: ตั้งเป้าไว้
[してい, shitei] Thai: ระบุ English: designation (vs)
[してい, shitei] Thai: การระบุคุณสมบัติเฉพาะ English: specification
[してい, shitei] Thai: การกำหนด English: assignment
[さす, sasu] Thai: ชี้ English: to point
[さす, sasu] Thai: กางร่ม English: to put up umbrella
[さす, sasu] Thai: เล่นหมากรุก English: to play

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[指, zhǐ, ㄓˇ] finger, toe; to point, to indicate
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  旨 (zhǐ ㄓˇ) 
Etymology: [ideographic] To point 旨 by hand 扌; 旨 also provides the pronunciation

Japanese-English: EDICT Dictionary
[エックスしてい, ekkusu shitei] (adj-no,n) (See 18禁・じゅうはちきん) x-rated; x-rating [Add to Longdo]
ばね;発条[ばねゆび, baneyubi] (n) trigger finger; flexor tendinitis [Add to Longdo]
アスペクト[アスペクトしこう, asupekuto shikou] (n) aspect-oriented design [Add to Longdo]
アドレス定可能な記憶域をもたない計算器[アドレスしていかのうなきおくいきをもたないけいさんき, adoresu shiteikanounakiokuikiwomotanaikeisanki] (exp) {comp} calculator without addressable storage [Add to Longdo]
アドレス定能力[アドレスしていのうりょく, adoresu shiteinouryoku] (n) {comp} addressability [Add to Longdo]
アドレス定例外[アドレスしていれいがい, adoresu shiteireigai] (n) {comp} addressing exception [Add to Longdo]
イベント定子[イベントしていし, ibento shiteishi] (n) {comp} event descriptor [Add to Longdo]
エージェント[エージェントしこう, e-jiento shikou] (n) {comp} agent oriented [Add to Longdo]
オブジェクト[オブジェクトしこう, obujiekuto shikou] (n,adj-no) {comp} object-oriented [Add to Longdo]
オブジェクト向インタフェース[オブジェクトしこうインタフェース, obujiekuto shikou intafe-su] (n) {comp} object-oriented interface [Add to Longdo]
オブジェクト向グラフィックス[オブジェクトしこうグラフィックス, obujiekuto shikou gurafikkusu] (n) {comp} object-oriented graphics [Add to Longdo]
オブジェクト向データベース[オブジェクトしこうデータベース, obujiekuto shikou de-tabe-su] (n) {comp} object-oriented database; OODB [Add to Longdo]
オブジェクト向プログラミング[オブジェクトしこうプログラミング, obujiekuto shikou puroguramingu] (n) {comp} object-oriented programming [Add to Longdo]
オブジェクト向型データベース[オブジェクトしこうがたデータベース, obujiekuto shikougata de-tabe-su] (n) {comp} object oriented database [Add to Longdo]
オブジェクト向言語[オブジェクトしこうげんご, obujiekuto shikougengo] (n) {comp} object-oriented language [Add to Longdo]
キーボード制御式のアドレス定可能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] (exp) {comp} calculator with keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
コネクション[コネクションしこう, konekushon shikou] (n) {comp} connection oriented [Add to Longdo]
コンパイラ示命令[コンパイラしじめいれい, konpaira shijimeirei] (n) {comp} compiler-directing statement [Add to Longdo]
サンケア[サンケアしすう, sankea shisuu] (n) sun protection index [Add to Longdo]
ダイアログ確立示未完了[ダイアログかくりつしじみかんりょう, daiarogu kakuritsushijimikanryou] (n) (obsc) {comp} dialogue establishment indication outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ終了示未完了[ダイアログしゅうりょうしじみかんりょう, daiarogu shuuryoushijimikanryou] (n) (obsc) {comp} dialogue termination indication outstanding [Add to Longdo]
ダイヤの[ダイヤのゆびわ, daiya noyubiwa] (n) diamond ring [Add to Longdo]
ディレクトリ名による受信者[ディレクトリめいによるじゅしんしゃしてい, deirekutori meiniyorujushinshashitei] (n) {comp} designation of recipient by directory name; MTPR [Add to Longdo]
ネットワークプロトコルアドレス定情報[ネットワークプロトコルアドレスしていじょうほう, nettowa-kupurotokoruadoresu shiteijouhou] (n) {comp} network protocol address information [Add to Longdo]
ハンドシェーク示未完了[ハンドシェークしじみかんりょう, handoshie-ku shijimikanryou] (n) {comp} handshake indication outstanding [Add to Longdo]
パス[パスしこう, pasu shikou] (n) {comp} path-oriented; connection-oriented [Add to Longdo]
パリティ[パリティしすう, paritei shisuu] (n) parity index [Add to Longdo]
ビュー[ビューしひょう, byu-shihyou] (n) {comp} view index [Add to Longdo]
ファイル位置示子[ファイルいちしじし, fairu ichishijishi] (n) {comp} file position indicator [Add to Longdo]
ファイル[ファイルしてい, fairu shitei] (n) {comp} file specification [Add to Longdo]
プリンタ[プリンタしてい, purinta shitei] (n) {comp} printer designation [Add to Longdo]
プログラム制御式のアドレス定可能な記憶域をもつ計算器[プログラムせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, puroguramu seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] (exp) {comp} calculator with program-controlled addressable storage [Add to Longdo]
プログラム制御式及びキーボード制御式のアドレス定可能な記憶域をもつ計算器[プログラムせいぎょしきおよびキーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, puroguramu seigyoshikioyobi ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwom] (n) {comp} calculator with program-controlled and keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
ボリューム示子[ボリュームしじし, boryu-mu shijishi] (n) {comp} current volume pointer [Add to Longdo]
ラスパイレス[ラスパイレスしすう, rasupairesu shisuu] (n) Laspeyres index [Add to Longdo]
レベル示語[レベルしじご, reberu shijigo] (n) {comp} level indicator [Add to Longdo]
ロールバック起動[ロールバックきどうしじ, ro-rubakku kidoushiji] (n) {comp} rollback-initiating indication [Add to Longdo]
暗示番地[あんじばんちしてい, anjibanchishitei] (n) {comp} implied addressing [Add to Longdo]
暗黙アドレス[あんもくアドレスしてい, anmoku adoresu shitei] (n) {comp} implicit addressing [Add to Longdo]
医者の[いしゃのさしず, ishanosashizu] (n) doctor's mandate [Add to Longdo]
[いっし, isshi] (n,adj-no) finger [Add to Longdo]
[ひとさし, hitosashi] (n) a game or match [Add to Longdo]
当たり[いちゆびあたり, ichiyubiatari] (n) span [Add to Longdo]
一致[いっちしすう, icchishisuu] (n) coincident indicator [Add to Longdo]
一本[いっぽんゆび, ipponyubi] (n) finger; one's finger [Add to Longdo]
[うんし, unshi] (n) fingering (of a musical instrument) [Add to Longdo]
卸売物価[おろしうりぶっかしすう, oroshiuribukkashisuu] (n) wholesale price index; WPI [Add to Longdo]
稼働率[かどうりつしすう, kadouritsushisuu] (n) index of capacity utilization ratio; ICUR; capacity utilization index; operating rate index [Add to Longdo]
荷渡し図書[にわたしさしずしょ, niwatashisashizusho] (n) delivery order [Add to Longdo]
荷渡図書[にわたしさしずしょ, niwatashisashizusho] (n) delivery order [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一弹[yī tán zhǐ qǐng, ㄧ ㄊㄢˊ ㄓˇ ㄑㄧㄥˇ, / ] a snap of the fingers (成语 saw); in a flash; in the twinkling of an eye [Add to Longdo]
[zhōng zhǐ, ㄓㄨㄥ ㄓˇ, ] middle finger [Add to Longdo]
了如[liǎo rú zhǐ zhǎng, ㄌㄧㄠˇ ㄖㄨˊ ㄓˇ ㄓㄤˇ, ] to understand sth thoroughly (like the back of one's hand) [Add to Longdo]
令人发[lìng rén fà zhǐ, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄈㄚˋ ㄓˇ, / ] to make one's hair stand up in anger (成语 saw); to raise people's hackles [Add to Longdo]
公开[gōng kāi zhǐ zé, ㄍㄨㄥ ㄎㄞ ㄓˇ ㄗㄜˊ, / ] denounce [Add to Longdo]
十二[shí èr zhǐ cháng, ㄕˊ ㄦˋ ㄓˇ ㄔㄤˊ, / ] duodenum [Add to Longdo]
均线[jūn xiàn zhǐ biāo, ㄐㄩㄣ ㄒㄧㄢˋ ㄓˇ ㄅㄧㄠ, 线 / ] moving average index (used in financial analysis) [Add to Longdo]
执行挥官[zhí xíng zhǐ huī guān, ㄓˊ ㄒㄧㄥˊ ㄓˇ ㄏㄨㄟ ㄍㄨㄢ, / ] executing commander [Add to Longdo]
大拇[dà mu zhǐ, ㄉㄚˋ ㄇㄨ˙ ㄓˇ, ] thumb; Tom thumb (small person in folk tales) [Add to Longdo]
[dà zhǐ, ㄉㄚˋ ㄓˇ, ] first (index) finger; big toe [Add to Longdo]
[xiǎo zhǐ, ㄒㄧㄠˇ ㄓˇ, ] little finger [Add to Longdo]
居民消费价格[jū mín xiāo fèi jià gé zhǐ shù, ㄐㄩ ㄇㄧㄣˊ ㄒㄧㄠ ㄈㄟˋ ㄐㄧㄚˋ ㄍㄜˊ ㄓˇ ㄕㄨˋ, / ] consumer price index CPI [Add to Longdo]
可数[qū zhǐ kě shǔ, ㄑㄩ ㄓˇ ㄎㄜˇ ㄕㄨˇ, / ] handful; small number; can be counted on the fingers of one hand [Add to Longdo]
[tán zhǐ, ㄊㄢˊ ㄓˇ, / ] a snap of the fingers; a short moment; in a flash; in the twinkling of an eye [Add to Longdo]
之间[tán zhǐ zhī jiān, ㄊㄢˊ ㄓˇ ㄓ ㄐㄧㄢ, / ] a snap of the fingers (成语 saw); in an instant; in a short moment; in a flash; in the twinkling of an eye [Add to Longdo]
[xìng zhǐ xiàng, ㄒㄧㄥˋ ㄓˇ ㄒㄧㄤˋ, ] sexual orientation (e.g. gay) [Add to Longdo]
恒生[Héng Shēng Zhǐ shù, ㄏㄥˊ ㄕㄥ ㄓˇ ㄕㄨˋ, / ] Hang Seng Index [Add to Longdo]
[yì zhǐ, ㄧˋ ㄓˇ, ] to mean; to imply [Add to Longdo]
[jiè zhi, ㄐㄧㄝˋ ㄓ˙, ] (finger) ring [Add to Longdo]
[shǒu zhǐ, ㄕㄡˇ ㄓˇ, ] finger [Add to Longdo]
手腕式北针[shǒu wàn shì zhǐ běi zhēn, ㄕㄡˇ ㄨㄢˋ ㄕˋ ㄓˇ ㄅㄟˇ ㄓㄣ, / ] wrist compass [Add to Longdo]
抗震救灾挥部[kàng zhèn jiù zāi zhǐ huī bù, ㄎㄤˋ ㄓㄣˋ ㄐㄧㄡˋ ㄗㄞ ㄓˇ ㄏㄨㄟ ㄅㄨˋ, / ] earthquake relief headquarter [Add to Longdo]
[mǔ zhǐ, ㄇㄨˇ ㄓˇ, ] thumb; big toe [Add to Longdo]
[zhǐ, ㄓˇ, ] finger; to point; to direct; to indicate; to refer to; to rely on; to count on; (hair) stands stiffly on end [Add to Longdo]
[zhǐ shì, ㄓˇ ㄕˋ, ] ideogram (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); Chinese character indicating an idea, such as up and down; also known as self-explanatory character [Add to Longdo]
事字[zhǐ shì zì, ㄓˇ ㄕˋ ㄗˋ, ] ideogram (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); Chinese character indicating an idea, such as up and down; also known as self-explanatory character [Add to Longdo]
[zhǐ lìng, ㄓˇ ㄌㄧㄥˋ, ] order; command; instruction [Add to Longdo]
令名字[zhǐ lìng míng zì, ㄓˇ ㄌㄧㄥˋ ㄇㄧㄥˊ ㄗˋ, ] command name [Add to Longdo]
[zhǐ chū, ㄓˇ ㄔㄨ, ] to indicate; to point out [Add to Longdo]
北针[zhǐ běi zhēn, ㄓˇ ㄅㄟˇ ㄓㄣ, / ] compass [Add to Longdo]
[zhǐ nán, ㄓˇ ㄋㄢˊ, ] to guide [Add to Longdo]
南宫[Zhǐ nán gōng, ㄓˇ ㄋㄢˊ ㄍㄨㄥ, / ] Zhinan Temple [Add to Longdo]
南车[zhǐ nán chē, ㄓˇ ㄋㄢˊ ㄔㄜ, / ] a mechanical compass invented by Zu Chongzhi 祖冲之 [Add to Longdo]
南针[zhǐ nán zhēn, ㄓˇ ㄋㄢˊ ㄓㄣ, / ] compass [Add to Longdo]
向装置[zhǐ xiàng zhuāng zhì, ㄓˇ ㄒㄧㄤˋ ㄓㄨㄤ ㄓˋ, / ] pointing device (for notebook computer) [Add to Longdo]
[zhǐ dìng, ㄓˇ ㄉㄧㄥˋ, ] appoint; designated [Add to Longdo]
[zhǐ dǎo, ㄓˇ ㄉㄠˇ, / ] to guide; to give directions; to direct; to coach; guidance; tuition [Add to Longdo]
导员[zhǐ dǎo yuán, ㄓˇ ㄉㄠˇ ㄩㄢˊ, / ] intructor; coach; political instructor (in the PLA) [Add to Longdo]
导教授[zhǐ dǎo jiào shòu, ㄓˇ ㄉㄠˇ ㄐㄧㄠˋ ㄕㄡˋ, / ] adviser; advising professor [Add to Longdo]
导者[zhǐ dǎo zhě, ㄓˇ ㄉㄠˇ ㄓㄜˇ, / ] coach; mentor; counselor; instructor; director; guide; conductor [Add to Longdo]
导课[zhǐ dǎo kè, ㄓˇ ㄉㄠˇ ㄎㄜˋ, / ] tutorial; period of tuition for one or two students [Add to Longdo]
[zhǐ jiān, ㄓˇ ㄐㄧㄢ, ] fingertips [Add to Longdo]
[zhǐ yǐn, ㄓˇ ˇ, ] guide; show [Add to Longdo]
[zhǐ zhēng, ㄓˇ ㄓㄥ, / ] indication [Add to Longdo]
手划脚[zhǐ shǒu huà jiǎo, ㄓˇ ㄕㄡˇ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧㄠˇ, / ] to gesticulate while talking (成语 saw); to explain by waving one's hands; to criticize or give orders summarily; also written 手畫腳|手画脚 [Add to Longdo]
手画脚[zhǐ shǒu huà jiǎo, ㄓˇ ㄕㄡˇ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧㄠˇ, / ] to gesticulate while talking (成语 saw); to explain by waving one's hands; to criticize or give orders summarily [Add to Longdo]
[zhǐ kòng, ㄓˇ ㄎㄨㄥˋ, ] accusation; a (criminal) charge; to accuse [Add to Longdo]
[zhǐ huī, ㄓˇ ㄏㄨㄟ, / ] to conduct; to command; to direct [Add to Longdo]
挥中心[zhǐ huī zhōng xīn, ㄓˇ ㄏㄨㄟ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, / ] command center [Add to Longdo]
挥官[zhǐ huī guān, ㄓˇ ㄏㄨㄟ ㄍㄨㄢ, / ] commander [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The sign '&' stands for 'and'.&という記号は、andをす。
I want to make a person-to person call to 212-836-1725.212ー836ー1725に名通話をかけたいんだけど。
You must accept the king of Spain as your leader.あなたの導者としてスペイン王を受け入れなければならない。
Even three centuries ago, most Western Europeans still used their fingers.3世紀前においてさえも、ほとんどの西ヨーロッパ人はまだを使っていた。
I will find you your lost ring.あなたのために紛失した輪を探してあげましょう。
There was a violent clash of opinions between the two leaders.2人の導者の間には激しい意見の衝突があった。
The problem has arisen simply because you didn't follow my instructions.あなたが私の示に従わなかっただけでその問題は生じたのです。
I'll do it according to your instructions.あなたの示どおりにやります。
I wish I had obeyed his directions.あの時彼の示に従っておけばよかったなあ。
Ann is said to be their leader.アンは彼らの導者であると言われている。
People everywhere yearn for public leaders dedicated to world peace.あらゆる所の人々が世界平和に尽くす民衆の導者を切望している。
(Rev. Martin Luther) King led protests and demonstrations all over the country during the next few years.キング牧師は、それに続く数年間にわたって、アメリカ中で行われた抗議運動やデモを導した。
The orchestra members respected Mr Smith as a conductor.オーケストラの団員たちはスミス氏を揮者として尊敬した。
He pointed out that the former was inferior to the latter in some respects.いくつかの点で、前者は後者よりも劣っていると彼は摘した。
I should point out that it is necessary to re-examine the validity of Emmet's theory.エメット理論の妥当性について再検討する必要があることを摘しなければならない。
Kate always shows off her diamond ring.ケイトはいつも彼女のダイヤの輪を見せびらかします。
Mr Kennedy pointed out our mistakes.ケネディ氏は、私達のミスを摘しました。
Kate always shows off the big diamond ring she got from her fiance.ケイトは婚約者からもらった大きなダイヤモンドの輪をいつもみせびらかしている。
Kevin has bought a diamond ring and is going to pop the question to Kim tonight.ケビンはダイヤモンドの輪を買って今晩キムに結婚を申し込もうとしてる。
Testing Koko's IQ is not easy.ココの知能数を調べるのは容易ではない。
Kent is a born leader.ケントは生まれながらの導者です。
My fingers left marks on the glass.コップに私のの跡がついた。
This diamond ring is too extravagant for me.このダイヤの輪は私にはぜいたくすぎる。
I must point out that we need to clarify the meaning of this over-used concept.このあまりにも使われすぎている概念を明確にする必要があるころを摘したい。
The conductor of this orchestra is a fine musician.このオーケストラの揮者は優れた音楽家です。
This team is trained by a good coach.このチームはよいコーチに導されている。
We will try to correct it in order to straighten out our finances.このお支払いの問題が解決できるよう、ご摘の件を改善すべく努力いたします。
This means that there are twice as many chopstick- and finger-users as fork-users.このことは、はしやを使う人々がフォークを使う人々の2倍いることを意味している。
Your role will be to direct this project to its conclusion.このプロジェクトを完了するまで揮するにがあなたの仕事です。
Are there reserved seats for this film?この映画の定席はありますか。
This has been designated a conservation area.この地域は保全地域に定されています。
I can't get this splinter out of my finger.このに刺がささって取れません。
How much is this ring worth?この輪はいくらぐらいの値打ちのものでしょうか。
This ring lost its luster.この輪は光沢をうしなった。
This ring is expensive. Show me some cheap ones.この輪は高い。もっと安いのを見せてください。
This ring is too big to wear on my finger.この輪は大きすぎて私のに合わない。
I got this at a certain place.この輪をある場所で買った。
This vowel change has much to do with the overall accent pattern assigned to each word.この母音変化はそれぞれの単語に定される全体のアクセントパターンと大いに関係している。
I'd like to place a person-to-person call to Chicago.シカゴに名通話をお願いします。
Keep to these instructions carefully.これらの示をよく守りなさい。
You must conduct the orchestra well.ぜひオーケストラを立派に揮してもらいたい。
Jim pointed out some grammatical mistakes in my composition.ジムは私の作文の文法的誤りをいくつか摘してくれた。
Mrs. Jones ordered the room to be swept by noon.ジョーンズさんは部屋を昼までに掃除しておくように示した。
The speedometer was indicating 95 mph.スピードメーターは時速95マイルをしていた。
I pointed out that he was mistaken about the matter.その件では彼は間違っている、と私は摘した。
Now, just let the clay slide between your fingers.そして粘土をの間で滑らせるの。
That diamond ring cost an arm and a leg.そのダイヤの輪は目が飛び出るほど高価な物だった。
The company aims to branch out into China.その会社は中国への進出を目している。
I thought the little boy who was staring and pointing at the foreigner was very rude.その外国人をじっと見て差している少年はとても無礼だと思う。
The stalk is a little bigger around than your little finger.その茎は君の小よりやや太い。 [M]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And, Allen, what is your question for Commander Golovkina?[JA] ゴロフキナ揮官に どのような質問ですか? Life (2017)
If it doesn't taste right, why bother licking my fingers![JA] なんか なめないよ Barbecue (2017)
Ministers who were chosen by their chairmen.[CN] 这些部长或者是有主席 Battle in Seattle (2007)
I'm looking at the docket now, it says they were fitted this afternoon.[JA] 示書によると 本日の午後です Sexy Rollercoasters (2017)
A finger in the bum?[JA] 尻にを入れても? The Queen's Justice (2017)
I'm going to need you to put your fingers inside me.[JA] あなたのを 私の中に入れてほしいの Close Encounters (2017)
Imagine yourself with a gun to your head for 15 minutes?[CN] 想象下自己的脑袋被一把枪了15分钟 Before I Forget (2007)
He might not be seriously hurt, he may very well have strolled into HQ by now, and he may have got lost.[CN] 可能伤势也不严重 还可能现在就在前方挥部里 没事瞎转悠 My Boy Jack (2007)
Yeah, well, that was sort of the Sophie's Choice for me was I had some designs on an actual biopic which I was gonna do in a really cool way that was not like regular biopics.[CN] 先把手搁在这儿 手放在这儿,对了 这是G调琴弦 现在用另一只手拨弦 Walk Hard: The Dewey Cox Story (2007)
We are blameless, Lady Russell, quite blameless.[CN] 我们无可摘 拉塞尔夫人 绝对无可 Persuasion (2007)
And to hear the beats of the heart.[CN] 甚至是小手 还有快速的心跳声 Battle in Seattle (2007)
We're thinking of you, old man.[CN] 我们都想念你 挥官 My Boy Jack (2007)
- Yeah. So, I'm okay doing that. Just, like, you got to hit that wall and this is when I do.[JA] 示に従うよ 壁を打てと 言われたら一日中打ち続ける CounterPunch (2017)
You can't lead a raid beyond the Wall.[JA] あなたが作戦を揮することは出来ない Eastwatch (2017)
It will then fly back to HQ, and senior officers will be alerted that we have done our job.[CN] 它们就会飞回到挥部 挥人员就会知道我们已经完成了使命 My Boy Jack (2007)
Better than being criticised.[CN] - 总比被批评责好 My Boy Jack (2007)
We talk openly. She knows everything about me.[CN] 我们无话不谈,她对我了若 Before I Forget (2007)
Thank you for choosing me.[JA] ご名 ありがとうございます Emotions (2017)
I read the books and followed the instructions.[JA] 本を読んで示に従いました The Queen's Justice (2017)
And for some reason it actually was deeply sad and troubling and we thought, "Maybe we need a machete fight.[CN] 老兄,这就像三个头捏田螺 非常容易的 你只需告诉听众... 你已经告别毒品注射了 还有你的节目非常有趣,不是么? Walk Hard: The Dewey Cox Story (2007)
All in hopes of becoming the super heavyweight gold medalist.[JA] オーサムは 金メダリストを目 CounterPunch (2017)
I am Lieutenant Kipling. I am your Platoon Commander.[CN] 我是吉卜林中尉 是你们这一排的挥官 My Boy Jack (2007)
Commander.[JA] 揮官 Life (2017)
- It's more about loving music, and I love what John's like here.[CN] 你是我们家的黑毛羊(败类) 虽然你冠着寇克斯的姓氏 Walk Hard: The Dewey Cox Story (2007)
And you have to strive for perfection, and perfection is almost impossible.[JA] ほぼ不可能でも完璧を目 CounterPunch (2017)
Her thumbs are so close to me.[CN] 她的拇离我如此之近 Hannah Takes the Stairs (2007)
So, for the American fighters who still believe in boxing, why do they do it, and what does it take to be champion?[JA] 今 アメリカの ボクサーたちは― 何を信じて チャンピオンを目すのか? CounterPunch (2017)
The finest artillators and blacksmiths in King's Landing have been laboring day and night, Your Grace.[JA] キングズランディングの屈の職人らが 朝から晩まで働きました Stormborn (2017)
This afternoon, 28 men will continue their quest for the Olympic dream.[JA] 28名の選手が― オリンピックを目します CounterPunch (2017)
Put his gun to my head. His service weapon.[CN] 他拿枪着我的头,他吃饭的家伙 Before I Forget (2007)
Commander?[JA] 揮官? Life (2017)
It's about this, innit?[CN] 是不是和戒有关? Sugarhouse (2007)
Don't be downhearted, old man.[CN] 不要垂头丧气的 挥官 My Boy Jack (2007)
If I keep licking my fingers, it means it's good lechon.[JA] 私がをなめていたら おいしいってことだ Barbecue (2017)
Just... don't mention fingering. You know it turns me on.[JA] なんて言われたら そそられる The Widow Maker (2017)
And I thought that was a really funny joke that I kept pushing which is just, as ridiculous as he is anywhere, she's--[CN] 我说的"被男人触碰" 是有条阴茎在我阴道里 Walk Hard: The Dewey Cox Story (2007)
Ha, that'll teach ya. There's always hidden costs when you finger-bang old grannies over the bins.[JA] 年上の女とでヤるのは 高くつくってことだな Close Encounters (2017)
After a year of Olympic trials qualifiers, the top American Olympic boxing hopefuls are here in Reno to compete to make the US team.[JA] 予選大会を勝ち抜き― 有力選手たちが代表の座を 目してリノに集結 CounterPunch (2017)
You refer to Mrs Clay?[CN] 你是克莱夫人? Persuasion (2007)
Look. You gave me the ring.[CN] 看 你把戒给我了 Sugarhouse (2007)
-Not that I could expect Miss Elliot to remember.[CN] - 当然我不能望埃利奥特小姐也能记得 Persuasion (2007)
Can you suggest a place where you would feel good?[JA] 〝落ち着ける場所を 定してくれる?  ()
I am the main person here, organizing my siblings, and things come to my mind, on how to do things, telling someone, "you, you do this!"[JA] 店長として 兄弟をまとめる時― 発想が湧いてきて 兄弟たち1人1人に スムーズに示ができる Barbecue (2017)
I had visions of becoming a doctor.[JA] 昔は医師を目してた Barbecue (2017)
Sixteen officers from warley Barracks have died already.[CN] 前方已经死了16个挥官 My Boy Jack (2007)
I can't do it, my fingers won't work.[CN] 我弄不好 我的头不听使唤了 My Boy Jack (2007)
'He tells me I am now ready to command men.[CN] "他说我现在还不能去挥部队" My Boy Jack (2007)
- That's good news, old man.[CN] - 这是个好消息 挥官 My Boy Jack (2007)
- The ring in your pocket, man.[CN] -你口袋里的戒 Sugarhouse (2007)
We'll continue said course of action unless otherwise instructed.[JA] そちらの示がない限り 今言った行動をします Life (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレス定可能な記憶域をもたない計算器[アドレスしていかのうなきおくいきをもたないけいさんき, adoresu shiteikanounakiokuikiwomotanaikeisanki] calculator without addressable storage [Add to Longdo]
アドレス定能力[アドレスしていのうりょく, adoresu shiteinouryoku] addressability [Add to Longdo]
アドレス定例外[アドレスしていれいがい, adoresu shiteireigai] addressing exception [Add to Longdo]
イベント定子[イベントしていし, ibento shiteishi] event descriptor [Add to Longdo]
オブジェクト[オブジェクトしこう, obujiekuto shikou] object-oriented (a-no) [Add to Longdo]
オブジェクト向グラフィックス[オブジェクトしこうグラフィックス, obujiekuto shikou gurafikkusu] object-oriented graphics [Add to Longdo]
オブジェクト向プログラミング[オブジェクトしこうプログラミング, obujiekuto shikou puroguramingu] object-oriented programming [Add to Longdo]
オブジェクト向言語[オブジェクトしこうげんご, obujiekuto shikougengo] object- oriented language [Add to Longdo]
キーボード制御式のアドレス定可能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
コネクション[コネクションしこう, konekushon shikou] connection oriented [Add to Longdo]
コンパイラ示命令[コンパイラしじめいれい, konpaira shijimeirei] compiler-directing statement [Add to Longdo]
ダイアログ確立示未完了[ダイアログかくりつしじみかんりょう, daiarogu kakuritsushijimikanryou] dialogue establishment indication outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ終了示未完了[ダイアログしゅうりょうしじみかんりょう, daiarogu shuuryoushijimikanryou] dialogue termination indication outstanding [Add to Longdo]
ディレクトリ名による受信者[ディレクトリめいによるじゅしんしゃしてい, deirekutori meiniyorujushinshashitei] designation of recipient by directory name, MTPR [Add to Longdo]
ネットワークプロトコルアドレス定情報[ネットワークぷろとこるアドレスしていじょうほう, nettowa-ku purotokoru adoresu shiteijouhou] network protocol address information [Add to Longdo]
ハンドシェーク示未完了[ハンドシェークしじみかんりょう, handoshie-ku shijimikanryou] handshake indication outstanding [Add to Longdo]
パス[パスしこう, pasu shikou] path-oriented, connection-oriented [Add to Longdo]
ビュー[ビューしひょう, byu-shihyou] view index [Add to Longdo]
ファイル位置示子[ファイルいちしじし, fairu ichishijishi] file position indicator [Add to Longdo]
ファイル[ファイルしてい, fairu shitei] file specification [Add to Longdo]
プリンタ[プリンタしてい, purinta shitei] printer designation [Add to Longdo]
プログラム制御式のアドレス定可能な記憶域をもつ計算器[プログラムせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, puroguramu seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with program-controlled addressable storage [Add to Longdo]
プログラム制御式及びキーボード制御式のアドレス定可能な記憶域をもつ計算器[プログラムせいぎょしきおよびキーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, puroguramu seigyoshikioyobi ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwom] calculator with program-controlled and keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
ボリューム示子[ボリュームしじし, boryu-mu shijishi] current volume pointer [Add to Longdo]
レベル示語[レベルしじご, reberu shijigo] level indicator [Add to Longdo]
ロールバック起動[ロールバックきどうしじ, ro-rubakku kidoushiji] rollback-initiating indication [Add to Longdo]
暗示番地[あんじばんちしてい, anjibanchishitei] implied addressing [Add to Longdo]
暗黙アドレス[あんもくアドレスしてい, anmoku adoresu shitei] implicit addressing [Add to Longdo]
拡張定表[かくちょうしていひょう, kakuchoushiteihyou] extended entry table [Add to Longdo]
間接色[かんせついろしてい, kansetsuiroshitei] indirect colour specification [Add to Longdo]
関係示記号[かんけいしじきごう, kankeishijikigou] relation indicator [Add to Longdo]
機能示記号[きのうしじきごう, kinoushijikigou] role indicator [Add to Longdo]
鏡面反射[きょうめんはんしゃしすう, kyoumenhanshashisuu] specular exponent [Add to Longdo]
光集中[ひかりしゅうちゅうしすう, hikarishuuchuushisuu] concentration exponent [Add to Longdo]
公開文示シーケンス[こうかいぶんしじシーケンス, koukaibunshiji shi-kensu] public text designating sequence [Add to Longdo]
行先示コード[ぎょうせきしじコード, gyousekishiji ko-do] routing code [Add to Longdo]
混合定表[こんごうしていひょう, kongoushiteihyou] mixed entry table [Add to Longdo]
し示す[さししめす, sashishimesu] to indicate, to show, to point to [Add to Longdo]
[さす, sasu] to point, to indicate, to nominate, to measure [Add to Longdo]
[しこう, shikou] OO (object oriented), directional (microphone) [Add to Longdo]
[しじ, shiji] designation (vs) [Add to Longdo]
示子[しじし, shijishi] designator [Add to Longdo]
示抄録[しじしょうろく, shijishouroku] indicative abstract [Add to Longdo]
示状態[しじじょうたい, shijijoutai] pointer associated [Add to Longdo]
示先[しじさき, shijisaki] target [Add to Longdo]
[ししん, shishin] compass needle (cursor) [Add to Longdo]
[しすう, shisuu] exponent (e.g. in floating-point representation) [Add to Longdo]
数(浮動小数点の)[しすう, shisuu] characteristic [Add to Longdo]
数演算子[ひすうえんざんし, hisuuenzanshi] exponential operator [Add to Longdo]
数関数[しすうかんすう, shisuukansuu] exponentiation function [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
人差し[ひとさしゆび, hitosashiyubi] Zeigefinger [Add to Longdo]
[ゆび, yubi] Finger [Add to Longdo]
[さす, sasu] zeigen (auf) [Add to Longdo]
[しれい, shirei] Verordnung, Anordnung, Instruktion [Add to Longdo]
[しめい, shimei] Ernennung [Add to Longdo]
定席[していせき, shiteiseki] reservierter_Sitz, reservierter_Platz [Add to Longdo]
[しどう, shidou] Anleitung, Fuehrung, Training [Add to Longdo]
[しき, shiki] Fuehrung, Leitung, Kommando [Add to Longdo]
揮官[しきかん, shikikan] Kommandeur [Add to Longdo]
揮者[しきしゃ, shikisha] Dirigent [Add to Longdo]
[してき, shiteki] hinweisen [Add to Longdo]
[しもん, shimon] Fingerabdruck [Add to Longdo]
[ゆびわ, yubiwa] -Ring, Fingerring [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top