Search result for

*โรงไฟฟ้า*

(81 entries)
(0.52 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: โรงไฟฟ้า, -โรงไฟฟ้า-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรงไฟฟ้า[N] power plant, Count unit: โรง, แห่ง
โรงไฟฟ้า[N] powerhouse, Count unit: โรง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Steam power plantโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Combined Cycle Power Plantโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
การนำเทคโนโลยีของโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซและโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำมาใช้งานเป็นระบบร่วมกัน โดยการนำไอเสียจากโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ ซึ่งมีความร้อนสูง (ประมาณ 500 องศาเซลเซียส) ไปผ่านหม้อน้ำ (Heat Recovery Steam Generator) และถ่ายเทความร้อนให้กับน้ำ ทำให้น้ำเดือดกลายเป็นไอ เพื่อขับกังหันไอน้ำ สำหรับผลิตพลังงานไฟฟ้าต่อไป โดยทั่วไปโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมจะประกอบด้วยเครื่องกังหันก๊าซ 1-4 เครื่อง ร่วมกับกังหันไอน้ำ 1 เครื่อง โดยมีประสิทธิภาพรวม 40-45% มีอายุการใช้งานประมาณ 20 ปี และใช้เป็นโรงไฟฟ้าผลิตพลังงานปานกลางถึงระดับฐาน (Medium to Base Load Plant) [ปิโตรเลี่ยม]
Diesel Power Plantโรงไฟฟ้าดีเซล
โรงไฟฟ้าที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเป็นต้นกำลังไปหมุนเพลาข้อเหวี่ยง เพื่อหมุนเพลาของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โรงไฟฟ้าดีเซลเป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กสามารถเดินเครื่องได้อย่างรวดเร็ว เหมาะที่จะเป็นโรงไฟฟ้าสำรอง สำหรับจ่ายพลังงานไฟฟ้าในช่วงความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด (peak load period) และในกรณีฉุกเฉิน ส่วนโรงไฟฟ้าดีเซลขนาดใหญ่ ซึ่งมีกำลังการผลิตเครื่องละประมาณ 25 เมกะวัตต์ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลรอบช้า แบบ 2 จังหวะ สามารถใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าฐาน (base load) ได้ด้วย นอกจากนี้โรงไฟฟ้าดีเซลขนาดเล็กยังสามารถทำเป็นโรงไฟฟ้าสำเร็จรูป เคลื่อนย้ายไปติดตั้งยังสถานที่ใหม่ได้โดยไม่ยุ่งยากอีกด้วย โรงไฟฟ้าดีเซลมีประสิทธิภาพ 30-40% และมีอายุการใช้งานโดยทั่วไปประมาณ 20 ปี [ปิโตรเลี่ยม]
Steam Power Plantโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำ
โรงไฟฟ้าที่ใช้เครื่องกังหันไอน้ำเป็นเครื่องต้นกำลังหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไอน้ำที่มีความดันและอุณหภูมิสูงนี้ได้จากการเปลี่ยนสถานะของน้ำในหม้อน้ำ เมื่อได้รับ พลังความร้อนจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงในเตาเผา (furnace) ไอน้ำจะถูกส่งไปขับดันกังหันไอน้ำ ซึ่งมีเพลาต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หลังจากนั้นก็จะผ่านไปกลั่นตัวเป็นน้ำที่เครื่องควบแน่น (condenser) และถูกส่งกลับมารับความร้อนใหม่ในหม้อน้ำ เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสถานะของน้ำให้เป็นไอได้อย่าง รวดเร็ว เมื่อเริ่มเดินเครื่องแต่ละครั้งจนใช้งานได้จะใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ 2-3 ชั่วโมง ดังนั้นจึงเหมาะที่จะใช้เป็นโรงไฟฟ้าฐาน (base load plant) ซึ่งทำหน้าที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าตลอดเวลา เป็นระยะเวลานานก่อนการหยุดเครื่องแต่ละครั้ง โดยทั่วไปโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำมีขนาดประมาณ 1-1,300 เมกะวัตต์ สามารถใช้เชื้อเพลิงได้หลายชนิด เช่น ถ่านหิน น้ำมันเตา ก๊าซธรรมชาติ ขยะ ฯลฯ และมีประสิทธิภาพประมาณ 30-35% และมีอายุการใช้งานประมาณ 25 ปี [ปิโตรเลี่ยม]
Gas Turbine Power Plantโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ, โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้กังหันก๊าซเป็นเครื่องดันกำลัง
ซึ่งได้พลังงานจากการเผาไหม้ของส่วนผสมระหว่างก๊าซธรรมชาติ หรือน้ำมันดีเซลกับความดันสูง (Compressed air) จากเครื่องอัดอากาศ (air compressor) ในห้องเผาไหม้ เกิดเป็นไอร้อนที่ความดันและอุณหภูมิสูง ไปขับดันใบกังหัน เพลากังหันไปขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซมีประสิทธิภาพประมาณ 25% สามารถเดินเครื่องได้อย่างรวดเร็วเหมาะที่จะใช้เป็นโรงไฟฟ้าสำรองเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าในช่วงความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (peak load period) และกรณีฉุกเฉิน และมีอายุการใช้งานประมาณ 15 ปี [ปิโตรเลี่ยม]
Hydro Plantโรงไฟฟ้าพลังน้ำ
แหล่งผลิตไฟฟ้าที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งของประเทศไทย โรงไฟฟ้าชนิดนี้ใช้น้ำในลำน้ำธรรมชาติเป็นพลังงานในการเดินเครื่อง โดยวิธีสร้างเขื่อนปิดกั้นแม่น้ำไว้เป็นอ่างเก็บน้ำ ให้มีระดับอยู่ในที่สูงจนมีปริมาณน้ำและแรงดันเพียงพอที่จะนำมาหมุนเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่งอยู่ในโรงไฟฟ้าท้ายน้ำที่มีระดับน้ำต่ำกว่าได้ กำลังผลิตติดตั้งและพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าชนิดนี้จะเพิ่มเป็นสัดส่วนโดยตรงกับแรงดันและปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเครื่องกังหันน้ำ [ปิโตรเลี่ยม]
Advanced Gas-cooled Reactor เครื่องปฏิกรณ์ขั้นสูงระบายความร้อนด้วยแก๊ส, เอจีอาร์, เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ผลิตไฟฟ้าแบบหนึ่ง ใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ระบายความร้อน โดยพัฒนามาจากแบบที่ระบายความร้อนด้วยน้ำ ตัวอย่างของเครื่องปฏิกรณ์ชนิดนี้คือเครื่องปฏิกรณ์ Hinkley Point B อยู่ทางตะวันตกของประเทศอังกฤษ ใช้ยูเรเนียมไดออกไซด์ (มียูเรเนียม-235 ร้อยละ 1.4 ถึง 2.6) เป็นเชื้อเพลิง และใช้แกรไฟต์เป็นสารลดความเร็วนิวตรอน เครื่องปฏิกรณ์นี้ สามารถผลิตไอน้ำที่มีอุณหภูมิสูงถึง 540 องศาเซลเซียส และความดัน 16 เมกะพาสคัล ทำให้มีประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้าได้สูงถึงร้อยละ 40 ซึ่งสูงเท่ากับโรงไฟฟ้าพลังเชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในปัจจุบัน [นิวเคลียร์]
Water moderated reactorเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์น้ำมวลเบา, เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ใช้น้ำธรรมดาเป็นทั้งตัวทำให้เย็นและตัวหน่วงความเร็วนิวตรอน เช่น เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบน้ำเดือด และเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบน้ำอัดความดัน ซึ่งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ส่วนใหญ่เป็นเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ประเภทนี้ [นิวเคลียร์]
Nuclear power plantโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์, โรงไฟฟ้านิวเคลียร์, โรงไฟฟ้าพลังความร้อนรูปแบบหนึ่งที่ใช้ปฏิกิริยานิวเคลียร์จากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์เป็นแหล่งผลิตความร้อน และถ่ายเทความร้อนให้กับน้ำ จนเดือดเป็นไอร้อนไปหมุนกังหันไอน้ำซึ่งจะขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ให้ผลิตไฟฟ้าออกมาเช่นเดียวกับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนทั่วไป
[นิวเคลียร์]
LWR type reactorเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบน้ำมวลเบา, เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ใช้น้ำธรรมดาเป็นทั้งตัวทำให้เย็นและตัวหน่วง ความเร็วนิวตรอน เช่น เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบน้ำเดือด และเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบน้ำอัดความดัน ซึ่งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ส่วนใหญ่เป็นเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ประเภทนี้ [นิวเคลียร์]
Light water reactorเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบน้ำมวลเบา, เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ใช้น้ำธรรมดาเป็นทั้งตัวทำให้เย็นและตัวหน่วงความเร็วนิวตรอน เช่น เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบน้ำเดือด และเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบน้ำอัดความดัน ซึ่งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ส่วนใหญ่เป็นเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ประเภทนี้ [นิวเคลียร์]
Coal-fired power plantsโรงไฟฟ้าพลังถ่านหิน [TU Subject Heading]
Electric power-plantsโรงไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Hydroelectric power plantsโรงไฟฟ้าพลังน้ำ [TU Subject Heading]
Nuclear power plantsโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ [TU Subject Heading]
Ocean thermal power plantsโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากมหาสมุทร [TU Subject Heading]
Solar power plantsโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ [TU Subject Heading]
Steam power-plantsโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำ [TU Subject Heading]
Electric Works / Power station / Power houseโรงไฟฟ้า
โรงงานผลิต ส่ง หรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงงาน ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรืออนุญาตขยายโรงงานหลังจากวันที่ประกาศนี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังต่อไปนี้ 1. โรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหิน หรือก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งปล่อยทิ้งอากาศเสียประเภทแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ทุกขนาด 2. โรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่นหิน น้ำมัน หรือแก๊สธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงอากาศเสียประเภทแก๊สออกไซด์ของไนโตรเจนซึ่ง คำนวณผลในรูปแก๊สไนดตรเจนไดออกไซด์ทุกขนาด 3. โรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหิน น้ำมัน หรือแก๊สธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งปล่อยทิ้งอากาศเสียประเภทฝุ่นละออง ทุกขนาด 4. โรงไฟฟ้าตาม 1 ถึง 3 ที่ใช้ถ่านหิน น้ำมัน หรือแก๊สธรรมชาติเป็นเชื้องเพลิงร่วมกันตั้งแต่ 2 ประเภทขึ้นไป [สิ่งแวดล้อม]
fuel oilน้ำมันเตา, ของเหลวที่ได้จากการกลั่นลำดับส่วนของปิโตรเลียม  แต่ละโมเลกุลมีคาร์บอน 15 - 17 อะตอม มีจุดเดือด 250 - 350oC  ใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าและอุตสาหกรรม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
generatorเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, เครื่องกลที่ใช้เปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ในโรงไฟฟ้าใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า  ผลิตไฟฟ้ากระแสสลับ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
nuclear power plantโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์, โรงผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้พลังงานนิวเคลียร์ที่ได้จากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูมาทำให้น้ำเดือดเป็นไอ แล้วให้ไอน้ำไปหมุนกังหันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
thermal power plantโรงไฟฟ้าระบบกำลังความร้อน, โรงผลิตพลังไฟฟ้าโดยเปลี่ยนพลังงานความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง เช่น ถ่านหิน แก๊สธรรมชาติ น้ำมัน เป็นต้น เป็นพลังงานไฟฟ้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
hydro power plantโรงไฟฟ้าระบบพลังน้ำ, สถานีผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังน้ำ เช่น ใช้พลังน้ำจากเขื่อนไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They were killed in a power plant accidentพวกเค้าถูกฆ่า โดยอุบัติเหตุโรงไฟฟ้า 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
I used to work at the hydroelectric station in Roznow--...เคยเป็นวิศวกรโรงไฟฟ้า Schindler's List (1993)
- Back up. Leak at the plant.ถอยก่อน รังสีรั่วในโรงไฟฟ้า The Truman Show (1998)
I got Niobe there. They're out of the station.ผมเจอไนโอบีแล้ว/พวกเขาออกมานอกโรงไฟฟ้าแล้วล่ะ The Matrix Reloaded (2003)
I think that's what your satellite detected. A power plant for this pyramid firing up.ผมคิดว่า สิ่งที่ดาวเทียมของคุณตรวจพบ เป็นพลังงานที่โรงไฟฟ้าของปิระมิดนี้จุดขึ้น AVP: Alien vs. Predator (2004)
20 minutes later, this station would have been on the primary grid, and we would have lost half of california.20 นาทีต่อมา โรงไฟฟ้านี้มีระบบไฟสำรอง แล้วเราจะเสียหายถึงครึ่งหนึ่ง ของรัฐแคลิฟอร์เนียเลยทีเดียว Mr. Monk and the Blackout (2004)
I'm Michelle rivas, resident P. R. flack and hardhat adjuster.ฉันมิเชล ริวาสค่ะ เป็นประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้า และหัวหน้าคนงาน Mr. Monk and the Blackout (2004)
This is the letter from the power plant.นี่เป็นจดหมายจากโรงไฟฟ้า Mr. Monk and the Blackout (2004)
There was a bombing at a power plant on monday night.มีการวางระเบิดโรงไฟฟ้า ในคือวันจันทร์ Mr. Monk and the Blackout (2004)
A bomb at a power plant.การวางระเบิดที่โรงไฟฟ้า Mr. Monk and the Blackout (2004)
She works at the power plant.เธอทำงานที่โรงไฟฟ้า Mr. Monk and the Blackout (2004)
It's that P. R. lady from the power plant, right?ผู้หญิงคนนั้นที่เป็นประชาสัมพันธ์ของโรงไฟฟ้างั้นเหรอ ใช่ไหม Mr. Monk and the Blackout (2004)
It was another bomb. At an auxiliary station.มีการวางระเบิดอีกครั้งค่ะ ที่โรงไฟฟ้า Mr. Monk and the Blackout (2004)
I work for the power company. My job just got a whole lot harder.ฉันทำงานให้กับบริษัทโรงไฟฟ้าค่ะ งานของฉันทั้งเยอะและก็งานหนักมาก Mr. Monk and the Blackout (2004)
I swear to god, somebody at that power company doesn't want me to see it.ฉันขอสาบานต่อพระเจ้า ว่าต้องมีใครบางคนที่ทำงานที่โรงไฟฟ้าไม่ต้องการให้ฉันดูรายการนั่น Mr. Monk and the Blackout (2004)
It's that engineer from the power company.คนนั้นเป็นวิศวกร ที่ทำงานให้กับโรงไฟฟ้านี่ Mr. Monk and the Blackout (2004)
The San francisco power company would like to thank the ATF, the FBI, and the local police for their dedication and professionalism.โรงไฟฟ้าซานฟรานซิสโก ต้องขอขอบคุณรัฐบาลกลาง FBI และตำรวจท้องถิ่นค่ะ สำหรับความทุ่มเทและความเป็นมืออาชีพของพวกเจ้าหน้าที่ Mr. Monk and the Blackout (2004)
Give me some sense of the numbers of new coal fire generating plants.ทำให้ผมรู้สึกได้ถึงจำนวน ของโรงไฟฟ้าพลังถ่านหินใหม่ๆ An Inconvenient Truth (2006)
- Turning off lights can save... - Enough energy to power Pittsburgh.เมื่อเราปิดไฟที่ไม่ใช้จะประหยัดพลังงานได้เท่ากับโรงไฟฟ้าในพิทซ์เบิร์กโรงนึง The Simpsons Movie (2007)
The fire's spread to the whole plant. We have to shut down the reactors manually.ไฟลามไปทั่วโรงไฟฟ้า พวกเขาต้องปิดเครื่องปฏิกรณ์ Aliens vs. Predator: Requiem (2007)
At the nuclear power plant.ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์น่ะ The Ten (2007)
Where the nuclear power comes fromที่เป็นก่อกำเนิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ The Ten (2007)
If you sold it you could buy a whole nuclear power plant.ถ้าเธอเอามันไปขาย เธอจะสามารถซื้อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้เลยละ Let the Right One In (2008)
Sandra runs H.R. at the plant.แซนดราเป็นหัวหน้าแผนกบุคคลที่โรงไฟฟ้า Goodbye to All That (2008)
Looking into the plant accident.มาตามเรื่องอุบัติเหตุที่โรงไฟฟ้า Goodbye to All That (2008)
Still, I do remember some hottie chatting him up at the bar the night before everything went down at the power plant.แต่ผมจำได้ว่า มีสาวสวย คุยกับเขาที่บาร์ คืนก่อนหน้า ที่จะเกิดเรื่องที่โรงไฟฟ้า Goodbye to All That (2008)
The plant manager, Nelson...ผู้จัดการโรงไฟฟ้า เนลสัน Goodbye to All That (2008)
Nuclear power plants supply 20% of the nation's electricity.โรงไฟฟ้าปรมาณูผลิตกระแสไฟ\ ร้อยละ 20 ของทั้งประเทศ Automatic for the People (2008)
People are afraid the plant will get shut downผู้คนจะกลัวว่าโรงไฟฟ้าจะปิดตัวลง Automatic for the People (2008)
And they close down the plant...และพวกเขาปิดโรงไฟฟ้าลง... Automatic for the People (2008)
The owners of serrano point and six other power plants across theเจ้าของโรงไฟฟ้า เซอราโน พอร์ยและโรงงานอื่นอีก 6 แห่ง ของชาติ Automatic for the People (2008)
But here, the power's stable.แต่ที่นี่ โรงไฟฟ้าคอกนี้ Taken (2008)
Power plant.โรงไฟฟ้า Shut Down (2008)
There's a power plant in Newport beach.มีโรงไฟฟ้าอยู่แถวนิวพอร์ต บีช Shut Down (2008)
Every week, two new coal-fired generating plants are built in China alone.โรงไฟฟ้าถ่านหินถูกสร้าง ในจีนที่เดียวถึง 2 แห่ง Home (2009)
But I have also seen, in Denmark, a prototype of a coal-fired plant that releases its carbon into the soil rather than the air.แต่ฉันก็เห็นที่เดนมาร์ก สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินต้นแบบ ซึ่งปล่อยก๊าซคาร์บอน ลงสู่ดินแทนที่อากาศ Home (2009)
I have seen, in Iceland, an electricity plant powered by the Earth's heat.ฉันเห็นในไอซ์แลนด์ มีโรงไฟฟ้าพลังงาน ความร้อนใต้พิภพ Home (2009)
Is arriving at the power plant. if we delay any longer,ไปถึงที่โรงไฟฟ้าแล้ว ถ้าเราช้ามากกว่านี้ Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
Kendrick is intermittently shutting down power plants, limiting supply to drive up prices.เค็นดริกปิดโรงไฟฟ้าเป็นช่วงๆ จำกัดอุปทานเพื่อเพิ่มราคาพลังงาน Look What He Dug Up This Time (2009)
The only state starting in a where Kendrick has a power plant.รัฐเดียวที่เริ่มด้วย เอ ที่มีโรงไฟฟ้าของเค็นดริกอยู่ Look What He Dug Up This Time (2009)
Acid rain from coal-burning power plants have pushed mercury levels to 87 times the national average.ฝนกรดจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน ทำให้ปริมาณสารปรอท สูงเป็น 87 เท่าของค่าเฉลี่ย I Knew You Were a Pig (2009)
I've made a list of buildings near power plants or stations that used to be insulation factories.เราได้ลิสต์ชื่อโรงงานผลิตฉนวนกันความร้อน ที่อยู่ใกล้กับโรงไฟฟ้าออกมาแล้ว Episode #1.7 (2009)
If it falls on a power plant and there's nuclear fallout, the damage caused will be unimaginable.ถ้ามันตกลงบนโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลีย์ล่ะก็ แทบไม่อยากคิดถึงความเสียหายเลย Summer Wars (2009)
I'm at the Evanston power plant.ฉันอยู่ที่โรงไฟฟ้าอีแวนสตัน RED (2010)
Evanston Power Station. 15 minutes.โรงไฟฟ้าอีแวนสตัน ภายใน 15 นาที RED (2010)
By taking it from a nuclear power plant here in California.เอามาจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ในรัฐแคลิฟอร์เนีย Turnabout (2011)
Thomas will portal uranium rods directly out of the San Onofre Nuclear Power Plant outside San Diego.โธมัสจะขนส่งแท่งยูเรเนียมข้ามประตูมิติ โดยตรงจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซานโอโนฟรี นอกซานดิเอโก Turnabout (2011)
I received an order from Homeland to shut down the power plant, but I'm waiting on calls back from my superiors.ผมได้รับคำสั่งจากท้องที่ ในการปิดโรงไฟฟ้า แต่ผมต้องรอโทรศัพท์จากผู้บังคับบัญชาของผม Turnabout (2011)
Do you want me to get a couple guys from gas and power down here?อยากให้ผมไปตามคนมาช่วย จากโรงจ่ายแก็สกับโรงไฟฟ้า ข้างล่างมั้ย Sparks and Recreation (2011)
Safe as it can be when it was built by the folks who brought you Chernobyl.ก็ ปลอดภัยเท่าที่ จะเป็นไปได้ เพราะว่าสร้าง โดยพวกเก่ง ๆ ที่สร้าง เชอร์โนบิล (โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ระเบิด) The Russian Rocket Reaction (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โรงไฟฟ้า[n. exp.] (rōng faifā) EN: power station ; power plant ; electric power station   FR: centrale électrique [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
powerhouse[N] โรงไฟฟ้า, See also: โรงกำเนิดไฟฟ้า, Syn. power plant

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
coal-fired powed plant (n ) โรงไฟฟ้าถ่านหิน, โรงไฟฟ้าพลังถ่านหิน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
発電所[はつでんしょ, hatsudensho] (n) โรงไฟฟ้า

German-Thai: Longdo Dictionary
Kraftwerk(n) |das, pl. Kraftwerke| โรงไฟฟ้า, โรงกำเนิดไฟฟ้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top