Search result for

*แกว่ง*

(259 entries)
(0.0169 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: แกว่ง, -แกว่ง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แกว่ง[V] sway, See also: swing, brandish, wave, wobble, oscillate, Syn. แกว่งไกว, ไกว, Ant. นิ่ง, Example: ลูกตุ้มนาฬิกาแกว่งไปมา, Thai definition: อาการที่เคลื่อนไหวไปทางโน้นทีทางนี้ทีโดยที่โคนหรือต้นของสิ่งนั้นติดอยู่กับสิ่งอื่น, โดยปริยายหมายความว่า ไม่อยู่กับที่, ไม่อยู่ในแนว
กวะแกว่ง[V] sway, See also: wield, wave, brandish, Syn. กวัดแกว่ง, แกว่ง, กวัดไกว, Example: ทหารทั้งสองฝ่ายต่างก็กวะแกว่งดาบเข้าห้ำหั่นกัน
การแกว่ง[N] swing, See also: sway, hang, Syn. การไกว, Example: การแกว่งแขนออกกำลังนับเป็นการเรียกเหงื่อได้ดี
แกว่งไกว[V] sway, See also: swing, brandish, wave, wobble, oscillate, Syn. แกว่ง, ไกว, Ant. นิ่ง, Example: ปลาตะเพียนใบลานสีสวยแกว่งไกวตามลมไหววับวับ
กวัดแกว่ง[V] wave, See also: swing, brandish, Syn. ตวัด, แกว่ง, Example: ภาพที่เห็นนั้นคือธงบนยอดโดมกวัดแกว่งไปมา
แกว่งไปแกว่งมา[V] sway, See also: swing, rock, brandish, flourish, oscillate, Syn. แกว่ง, Ant. นิ่ง, Example: สะพานข้ามลำธารแกว่งไปแกว่งมาราวกับลวดที่ขึงสำหรับให้นักไต่ลวดข้าม, Thai definition: อาการที่เคลื่อนไหวไปทางโน้นทีทางนี้ทีโดยที่โคนหรือต้นของสิ่งนั้นติดอยู่กับสิ่งอื่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กวะแกว่ง(กฺวะแกฺว่ง) ก. แกว่งไปมา เช่น ช่อช้อยกวะแกว่งไกว (ม. คำหลวง จุลพน).
กวัดแกว่ง(กฺวัดแกฺว่ง) ก. จับด้ามวัตถุแล้วปัดไปมา เช่น กวัดแกว่งอาวุธ, ไม่อยู่ที่ เช่น จิตกวัดแกว่ง, แกว่งกวัด ก็ว่า.
แกว่ง(แกฺว่ง) ก. อาการที่เคลื่อนไหวไปทางโน้นทีทางนี้ทีโดยที่โคนหรือต้นของสิ่งนั้นติดอยู่กับสิ่งอื่น, โดยปริยายหมายความว่า ไม่อยู่กับที่, ไม่อยู่ในแนว, เช่น จิตแกว่ง.
แกว่งกวัด(แกฺว่งกฺวัด) ก. จับด้ามวัตถุแล้วปัดไปมา เช่น แกว่งกวัดอาวุธ, ไม่อยู่ที่ เช่น จิตแกว่งกวัด, กวัดแกว่ง ก็ว่า.
แกว่งไกวก. แกว่งไปมา.
แกว่งตีนหาเสี้ยน, แกว่งเท้าหาเสี้ยนก. รนหาเรื่องเดือดร้อน.
จรแกว่ง(จะระแกฺว่ง) ก. แกว่ง.
กระต่องกระแต่งว. อาการที่แขวนหรือห้อยแกว่งไปแกว่งมา, ต่องแต่ง ก็ว่า.
กระตุกกระติกว. ตุก ๆ ติก ๆ, อาการที่ห้อยแกว่งไปมา.
กระย่อนยวบยาบ, แกว่ง เช่น ลมไกวกิ่งกลฟ้อน ก็กระย่อนอยู่ยานโยน (สมุทรโฆษ)
กระวี ๒ก. แกว่ง. (เพี้ยนมาจาก คระวี).
กลอน ๓(กฺลอน) น. ลูกตุ้ม, ขลุบ, เช่น แกว่งกลอนยรรยงยุทธ์ (อนิรุทธ์).
กวัด(กฺวัด) ก. จับด้ามวัตถุแล้วปัดไปมา, ใช้เข้าคู่กับคำ แกว่ง เป็น กวัดแกว่ง หรือ แกว่งกวัด หรือใช้เข้าคู่กับคำ ไกว เป็น กวัดไกว.
ไกว(ไกฺว) ก. ทำสิ่งที่ห้อยอยู่ให้แกว่งไปมา.
ครวัก, ครวี(คฺระวัก, คฺระวี) ก. กวัดแกว่ง.
คระวี(คฺระ-) ก. แกว่ง, กระวี ก็ว่า.
ควงก. แกว่งหรือทำให้หมุนไปโดยรอบ เช่น ควงกระบอง ควงดาบ ควงจาน, เดินเข้าคู่คลอเคลียกันไป เรียกว่า เดินควงกัน
ควั่งคว้าง(คฺวั่งคฺว้าง) ว. แกว่งไปมา, กวัดแกว่ง, ไหลวน, โบราณเขียนเป็น คว่งงคว้งง ก็มี เช่น สระเหนาะน้ำคว่งงคว้งง ควิวแด (กำสรวล).
ความถี่น. จำนวนไซเกิล, การแกว่งกวัด, การสั่นสะเทือนหรือคลื่นใน ๑ วินาที เช่น ไฟฟ้ากระแสสลับมีความถี่ ๕๐ ไซเกิลต่อวินาที, ปัจจุบันใช้ เฮิรตซ์ แทน ไซเกิล
คันชีพ ๒น. จงกลเทียนหลายกิ่ง สำหรับพราหมณ์ถือแกว่งในมือขวา มือซ้ายแกว่งบัณเฑาะว์.
จรี(จะ-) น. มีด, หอก, ดาบ, เช่น บัดออกกลางสนามสองรา สองแขงขันหา ก็กุมจรีแกว่งไกว (สมุทรโฆษ).
จิงโจ้ ๓น. เครื่องป้องกันใบจักรเรือไม่ให้สวะเข้าไปปะกันกระทบ และกันไม่ให้เพลาแกว่ง.
ตวัด(ตะหฺวัด) ก. วัดให้ม้วนเข้ามาโดยเร็ว เช่น ตวัดผ้าที่ห้อยอยู่ขึ้นบ่า ตวัดชายกระเบน, แกว่งไม้หรือเชือกให้ปลายม้วนเข้ามา เช่น ตวัดแส้ ตวัดไม้เรียว, แลบออกมาแล้วม้วนเข้าไปโดยเร็ว เช่น จิ้งจกตวัดลิ้นกินยุง.
ต่องแต่งว. อาการที่แขวนหรือห้อยแกว่งไปแกว่งมา, กระต่องกระแต่ง ก็ว่า.
ตะหลุงน. ไม้แก่นเจาะเป็นรูสำหรับฝังหัวดุมท้ายดุมสอดเพลาเพื่อไม่ให้เพลาแกว่ง.
ตุ๊กติ๊กว. อาการที่วัตถุเล็ก ๆ แกว่งไปแกว่งมา, ตุ้งติ้ง ก็ว่า.
ตุ้งติ้ง ๑อาการที่วัตถุเล็ก ๆ แกว่งไปแกว่งมา, ตุ๊กติ๊ก ก็ว่า.
โตงเตง ๑ว. อาการแห่งสิ่งของที่ห้อยยาว แล้วแกว่งไปมาได้.
บัณเฑาะว์(บันเดาะ) น. กลองสองหน้าขนาดเล็กชนิดหนึ่งมีหลักอยู่ตอนบน ผูกตุ้มห้อยลงมาทางหน้ากลอง ใช้ไกวให้ตุ้มแกว่งกระทบหน้ากลองทั้ง ๒ ข้าง.
ใบโพ ๑น. สิ่งที่ทำเป็นรูปใบโพ เช่นแผ่นโลหะทำเป็นรูปใบโพแขวนไว้ที่ปลายลูกเน่ง เพื่อรับลมไปแกว่งลูกเน่งให้กระทบตัวกระดิ่งหรือกระดึงให้เกิดเสียงดัง.
ปงปังน. กลองสองหน้าขนาดเล็ก หน้ากลองกว้างประมาณ ๘ นิ้ว มีด้ามถือสำหรับกวัดแกว่งให้ลูกตุ้มกระทบหน้ากลองให้เกิดเสียง.
เปล(เปฺล) น. เครื่องสำหรับนอน ใช้ไกวหรือโยก, เครื่องสำหรับนอนเล่นแกว่งไกวไปมาได้, เครื่องสำหรับหามคนเจ็บ
โพน ๓ก. แกว่ง.
ร่อนแยกเอาของละเอียดออกจากของหยาบ โดยใช้เครื่องแยกมีแร่งเป็นต้นแกว่งยักไปย้ายมา ให้ของที่ละเอียดหลุดลงไป เช่น ร่อนข้าว, แกว่งวนเวียนไปรอบตัว เช่น ร่อนดาบ
ลูกดิ่งตะกั่วก้อนกลม ๆ เจาะรูผูกไว้ที่ปลายทั้ง ๒ ข้าง ใช้แกว่งหรือเหวี่ยงเป็นอาวุธ
ลูกเน่งน. โลหะที่แขวนในกระดิ่ง เมื่อแกว่งไปกระทบตัวกระดิ่งจะมีเสียงดัง.
โล้ชิงช้าก. ยืนบนชิงช้าแล้วใช้มือโหนเชือกโยกตัวให้ชิงช้าแกว่งโยนไปมา.
วิกเขป(วิกเขบ, วิกเขปะ) น. การเคลื่อนหรือแกว่งไปมา.
ส่าย ๑ก. แกว่งไปมา เช่น ส่ายผ้าอ้อมในน้ำ, ย้ายไปมา เช่น ส่ายหัว ส่ายสะโพก ว่าวส่าย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pendular-แกว่งไกว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pendular nystagmus; nystagmus, jerkอาการตากระตุกแกว่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pendular reflexรีเฟล็กซ์แกว่งไกว (ขา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reflex, pendularรีเฟล็กซ์แกว่งไกว (ขา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
remittent feverไข้แกว่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
shimmyการสั่นแกว่ง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
oscillating functionฟังก์ชันแกว่งกวัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
oscillating sequenceลำดับแกว่งกวัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
oscillating seriesอนุกรมแกว่งกวัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
oscillation๑. การแกว่งไกว [มีความหมายเหมือนกับ vibration ๑]๒. การสั่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oscillateแกว่งกวัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
jerk nystagmus; nystagmus, pendularอาการตากระตุกแกว่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
damped oscillationการแกว่งกวัดแบบหน่วง [มีความหมายเหมือนกับ damped vibration] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
fever, remittentไข้แกว่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vibratileแกว่งไกว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vibration๑. การแกว่งไกว [มีความหมายเหมือนกับ oscillation ๑]๒. การสั่นรัว๓. การเขย่าตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
temperature swingอุณหภูมิแกว่ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
nystagmus, jerk; nystagmus, pendularอาการตากระตุกแกว่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nystagmus, pendular; nystagmus, jerkอาการตากระตุกแกว่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Baseline, Wanderingเส้นพื้นฐานแกว่งขึ้นลงช้าๆ [การแพทย์]
Extensionแอ่นไปทางด้านหลัง,ท่าเหยียดแขนตรง,การออกกำลังแกว่งแขนไปข้างหลัง,การเหยียด,เหยียด,กระดกขึ้น,แอ่น,เงยศีรษะ,การเงยของศีรษะเด็ก,การแอ่นหลัง,โค้งไปทางด้านหลังเวลาแอ่นตัว,เหยียดข้อมือ,ตำแหน่งเงย,ท่าผิดปกติ,ท่าแหงน [การแพทย์]
Sling thermometerเทอร์มอมิเตอร์แบบ แกว่ง [อุตุนิยมวิทยา]
Sling psychrometer, Whirling psychrometerไซครอมิเตอร์ชนิด แกว่ง [อุตุนิยมวิทยา]
crankข้อเหวี่ยง, อุปกรณ์ที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่แบบแกว่งไปมาหรือโยกขึ้นลงสลับกัน เช่น นำไปใช้ในส่วนบันไดปั่นจักรยานเพื่อควบคุมการทำงานของโซ่หมุนล้อ หรือในรถยนต์เพื่อควบคุมการทำงานของลูกสูบเครื่องยนต์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
cycleรอบ,วง, วัฏจักร, ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและดำเนินติดต่อกันไปอย่างมีระเบียบจนจบลง ณ จุดเริ่มต้นนั้นอีก  เช่น รอบของการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา วงชีวิตของกบวัฏจักรของน้ำ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
simple pendulumลูกตุ้มอย่างง่าย, ระบบที่ประกอบด้วยวัตถุขนาดเล็ก แขวนด้วยเชือกเบา ความยาวคงตัว อีกปลายตรึงแน่น เมื่อดึงวัตถุให้เชือกทำมุมเล็ก ๆ กับแนวดิ่ง แล้วปล่อย วัตถุจะมีการเคลื่อนที่กลับไปกลับมา (แกว่ง) รอบตำแหน่งสมดุล (ดู restoring force ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Joint, Flailข้อแกว่ง [การแพทย์]
Mood Swingการแกว่งของอารมณ์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She got dragged away and some ahjussi threw the cello around.เธอโดนลากตัวออกไปและลุงคนนึงแกว่งเชลโล่ไปมาอยู่ Beethoven Virus (2008)
Swing soft, cut harder, at the same time.กวาดแกว่งให้อ่อนไหว ฟันให้หนักแน่น ไปพร้อมๆกัน The Forbidden Kingdom (2008)
Don't jerk around so much, kid! Easy, Russell.อย่าแกว่งมากนักเจ้าหนู ค่อยๆ รัสเซลล์ Up (2009)
What, are you gonna bust your nut to do something 9 million other jokers might do?นี่นายจะให้ฉันมาแกว่งไข่ทำอะไร มีแต่พวกบื้อเท่านั้นที่เล่นเกมนี้ Duplicity (2009)
Any Southwest? I'll be swinging by Albuquerque week of the 16th.มีไปทางตะวันตกเฉียงใต้มั้ย ฉันต้องแกว่งไปที่ อัลบูเควอร์ก วันที่16 Up in the Air (2009)
And I need to get involved like I need a second hole in my ass.และฉันอยากมีส่วนร่วม อย่างเช่นแกว่งเท้าหาเสี้ยนน่ะ Seven Thirty-Seven (2009)
He was waving this fucking shank around and shit.เค้าแกว่งมีดบ้านั่นไปมา แล้วก็โวยวาย Harry Brown (2009)
The finger-wagging, the general "I told you so."แกว่งนิ้วไปมา "อย่างที่เคยพูดให้ฟัง" Chapter Twelve 'An Invisible Thread' (2009)
the Dow will be on an upswing.ตลาดดาวโจนส์ อยู่ในช่วงการแกว่งไปมา No More Good Days (2009)
I'm lucky they didn't March into the e.R. Swinging incense,แต่ชั้นยังโชคดีที่พวกเค้าไม่ได้เดินสวนสนาม แกว่งกำยานเข้ามาใน ER Invasion (2009)
We captured still images as the hand moved.เรายังตามดึงภาพทุก การเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่มือแกว่งไปมา Believe (2009)
Wave a pocket watch in front of my faceแกว่งนาฬิกาพกต่อหน้าฉัน Debate 109 (2009)
Swinging.แกว่งตัว.. ! Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
"He took his Vorpal sword in hand The Vorpal blade went snicker-snack!"เขากวัดแกว่งดาบวอร์พอลในมือ คมของดาบวอร์พอลส่งเสียงเบาๆ" Alice in Wonderland (2010)
Luckily, you're just two feet away from an oke with a knife, taking swipes at the back of your neck.หรือไม่ก็เจอคนถือมีดประชิดตัวนาย มากวัดแกว่งแถมคอของนายด้วย The Bang Bang Club (2010)
I'm kind ofwavering on that now.ตอนนี้ฉันเริ่มจะแกว่งแล้ว When in Rome (2010)
Kate, wiggle. Wiggle around.เคท แกว่ง แกว่งไปข้างหน้า Alpha and Omega (2010)
And I'm telling you, no hot flashes, no mood swings... and my sex drive, it's right back to where it was.บอกให้เลย ไม่ร้อนวูบวาบ อารมณ์ไม่แกว่ง พลังทางเพศยังแร๊งส์เหมือนเดิม Sex and the City 2 (2010)
And the sauger and the walleye dangling from it, huh?- อีกทั้งปลาซอลเจอร์ ปลาวอลอาย ห้อยแกว่งไปมาอีกล่ะ? - ไม่ค่ะ In This Home on Ice (2010)
And dangle his cock from the skies!แกว่งเจี๊ยวให้ดูจากบนฟ้าก็ตาม Legends (2010)
- ...manufacturing district... - Another deep breath.ที่นี่ แกว่ง The King's Speech (2010)
The way they flung themselves through the air,ท่าทางที่พวกเขาแกว่งตัวเองไปในอากาศ Chapter Sixteen 'The Art of Deception' (2010)
Wielding his lightsaber With deadly force As if on a crusade.กวัดแกว่งไลท์เซเบอร์พร้อมพลังทำลายล้าง ราวกับกำลังทำสงครามครูเสด Duchess of Mandalore (2010)
Why don't we, uh, take out our guns and wave 'em around?ทำไมเราไม่ชักปืนออกมา แล้วแกว่งไปรอบๆ ล่ะ? Revelation Zero: Part 1 (2010)
"without a sign, his sword the brave man draws"โดยที่ไม่คาดคิด.. ผู้กล้ากวัดแกว่งปลายดาบของตน.. Guadalcanal/Leckie (2010)
The way you were wielding that little crazy pen around of yours that you had, it was pretty fierce.วิธีการที่คุณกวัดแกว่งปากกาบ้าๆไปรอบๆ ที่คุณทำตอนนั้น มันเป็นเหมือนคนป่าเถื่อน The Predator in the Pool (2010)
Its dial pointed at me.มันแกว่งแล้วชี้มาทางฉัน Miss Mystic Falls (2010)
♪ You wiggle till they're giggling all over the place. ♪*คุณแกว่งตัวไปมา จนกระทั่งพวกเขาหัวเราะคิกคัก* The Substitute (2010)
* Sway me more ** แล้วแกว่งไกวฉันอีก * Furt (2010)
Ever since he was young, whenever he's nervous, his right hand and right leg will sync with each other.ตั้งแต่เด็กแล้ว เวลาที่เขาตื่นเต้น แขนขวากับขาขวาจะแกว่งไปพร้อมกัน Hanamizuki (2010)
You know, I could totally rock a hat like that.นายก็รู้ว่าฉันแกว่งหมวกแบบนั้นได้นะ The 21-Second Excitation (2010)
He's upsetting all the right people.เขากำลังแกว่งเท้าหาเสี้ยน Need to Know (2010)
And then it could come swinging and screaming at everybody.มันก็สามารถ แกว่งรอบๆได้ Chuck Versus the Aisle of Terror (2010)
Look, Quinn, you fuck with the bull, you get the horn.ฟังนะ ควินซ์ ถ้านายลุยกับกระทิง นายก็โดนขวิด (แกว่งเท้าหาเสี้ยน) First Blood (2010)
Mr. Plastic Man has hammocks between underpants' man chop...มิสเตอร์พลาสติกแกว่งไปมา ระหว่างกางเกงใน Everything Is Illumenated (2010)
Single cells in a petri dish thrash around until they coalesce.เซลเดี่ยวในถาดทดลอง แกว่งไปทั่วจนกว่าจะมาประสานกัน Take It! (2010)
Put your hands there, yeah, and swing.เอามือไว้ตรงนั้น และแกว่งตัว Your Highness (2011)
Sometimes he borrows your armor and he prances around the courtyard, flailing your sword, going, "I am Fabious!บางครั้งเจ้าชายยืมชุดเกราะของท่านมาใส่ และเดินอวดไปทั่วลานปราสาท กวัดแกว่งดาบของท่าน พูดว่า "ข้าคือฟาเบียส Your Highness (2011)
True trials await, and I will greet thee with the hammer of my fist and the slide of my sword.ความยากลำบากและความทรมานเฝ้ารออยู่ และข้าจะสู้กับพวกมันด้วยกำปั้น และดาบที่กวัดแกว่งของข้า Your Highness (2011)
- I shook my dick at you? - Yeah.แล้วคุณก็แกว่งจู๋คุณ /หรอ No Strings Attached (2011)
It was like you were cheering while you were doing it.มันเหมือนคุณกำลังเต้นเชียร์ตอนที่คุณแกว่งไอ้นั้นไปด้วย No Strings Attached (2011)
All right, look, if it means that much to you, I'll swing by.เอาหละ ถ้ามันมีความหมายมากกับคุณ ฉันจะช่วยแกว่งด้วย Hop (2011)
No, Fred. You don't "swing by." Okay?ไม่ เฟร็ด คุณไม่ต้อง "ช่วยแกว่ง" โอเค? Hop (2011)
And she'll stay swing her head back and forth...และเธอก็คอยแกว่งหัวเธอไปข้างหน้า หลัง... The Grey (2011)
I'm tired, and I'm too damn old for this, and I'm sure as hell not looking for any trouble.ฉันเหนื่อยล้า และแก่เกินแกง และแน่ที่สุดว่า ฉันไม่แกว่งเท้าหาเสี้ยน Frontierland (2011)
Yeah, we do. Somebody tell Irv to quit flicking his butts into the blasting caps.ใช่ คุย ใครช่วยบอกเอิร์ฟ ให้เลิกแกว่งตูดใส่หัวระเบิดที Royal Wedding (2011)
I think you're just trying to stir the pot a little bit.ฉันคิดว่าแกพยายาม แกว่งเท้าหาเสี้ยน Prom Queen (2011)
All magic tricks are merely a combination of manipulation and misdirection with the occasional dwarf in a box wiggling his feet.พวกเทคนิคมายากลทั้งหลาย ก็แค่การบังคับจิตใจกับเบี่ยงเบนความสนใจ บวกกับบางทีก็มีคนแคระนั่งแกว่งขาอยู่ในกล่อง The Prestidigitation Approximation (2011)
- I'm way too comfortable in my wingtips--- ฉันไม่ต้องแกว่งเท้าหาเสี้ยน... Crawl Space (2011)
From what I hear, he would be committing career suicide if he were to mention you to Merkert again.จากสิ่งที่ผมได้ยินมา เขาแกว่งเท้าหาเสี้ยนจบอาชีพของตัวเอง ถ้าเขาเอ่ยถึงเรื่องคุณ กับหัวหน้าเมอร์เกตส์อีกครั้ง Hermanos (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การแกว่ง[n.] (kān kwaeng) EN: swing ; sway ; hang ; oscillation   FR: oscillation [f]
แกว่ง[v.] (kwaeng) EN: sway ; swing ; brandish ; wave ; wobble ; oscillate ; rock   FR: osciller ; balancer ; brandir
แกว่งไกว[v.] (kwaeng kwai) EN: sway   
แกว่งไปแกว่งมา[v. exp.] (kwaeng pai kwaeng mā) EN: sway   
แกว่งแส้[v. exp.] (kwaeng saē) EN: crack a whip   
แกว่งเท้าหาเสี้ยน[v. exp.] (kwaeng thāo hā sīen) EN: make trouble   
กวัดแกว่ง[v.] (kwatkwaeng) EN: wave ; wield ; swing ; brandish   FR: brandir ; balancer
กวัดแกว่งดาบ[v. exp.] (kwatkwaeng dāp) EN: wield a sword   FR: brandir une épée

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brandish[N] การแกว่ง, See also: การกวัดแกว่ง
brandish[VT] แกว่ง, See also: กวัดแกว่ง, Syn. wave, swing
chuck about[PHRV] โบก (แขนหรือขา), See also: แกว่ง (แขนหรือขา), Syn. fling about
chuck around[PHRV] โบก (แขนหรือขา), See also: แกว่ง (แขนหรือขา), Syn. fling about
dangle about[PHRV] ห้อยไว้, See also: แกว่งไปมา, Syn. dangle around
dangle around[PHRV] ห้อยไว้, See also: แกว่งไปมา, Syn. dangle about
dangle before[PHRV] แกว่งเล่นอยู่ข้างหน้า, See also: ห้อยไว้ข้างหน้า
dangle round[PHRV] ห้อยไว้, See also: แกว่งไปมา, Syn. dangle about
flap about[PHRV] ส่ายไปมาอย่างไร้ทิศทาง, See also: แกว่งไปมาอย่างไร้ทิศทาง, Syn. flap around
flap around[PHRV] ส่ายไปมาอย่างไร้ทิศทาง, See also: แกว่งไปมาอย่างไร้ทิศทาง, Syn. flap about
dangle[VI] ห้อยหลวมๆ, See also: ห้อยแกว่งไปแกว่งมา, Syn. hang, sway
dangle[VT] ห้อยหลวมๆ, See also: ห้อยแกว่งไปแกว่งมา, Syn. hang, sway
flap[VI] สะบัด, See also: แกว่ง
floating[ADJ] ซึ่งไม่อยู่กับที่, See also: ซึ่งเคลื่อนไหวได้, ที่แกว่งไปมา, Syn. movable, fluctuating, free
flop[VI] ตกหรือห้อยลงมาอย่างไม่เป็นระเบียบ, See also: สะบัดไปมา, แกว่งไปมา
flourish[VT] โบก, See also: แกว่งไกว, กวัดแกว่ง, Syn. wave, shake, brandish
flourish[N] การแกว่งไม้แกว่งมือเพื่อให้คนอื่นสนใจ
loll[VI] เอนห้อย, See also: แกว่งไปมา
loll[VT] เอนห้อย, See also: แกว่งไปมา
lurch[N] การซวนเซ, See also: การโยก, การแกว่ง, Syn. sway
oscillate between[PHRV] แกว่งไปมาระหว่าง
magnetic storm[N] การแกว่งหรือปั่นป่วนของสนามแม่เหล็กหรือเข็มทิศจากการถูกรบกวน
oscillate[VI] แกว่งไปมา, See also: ส่ายไปมา, Syn. sway, waver, Ant. stay, stand
oscillation[N] การแกว่งไปมา, Syn. swaying, waving
oscillator[N] คนหรือสิ่งที่แกว่งไปมา, Syn. pendulum
oscillatory[ADJ] ซึ่งแกว่งไปมา, Syn. ocillating
paddle[VI] แกว่งแขนหรือขาในน้ำ, Syn. dabble
pendulous[ADJ] แกว่งไปมา, See also: ซึ่งห้อยอยู่, Syn. swaying, swinging, dangling
pendulum[N] ลูกตุ้ม, See also: สิ่งที่แกว่งไปมา, Syn. swing, pendant, oscillator
rock[VI] โยก, See also: โล้, แกว่ง, เขย่า, Syn. swing, sway
rock[VT] โยก, See also: โล้, แกว่ง, เขย่า, Syn. swing, sway
rock[N] การโยก, See also: การแกว่ง, การเขย่า
rock to[PHRV] แกว่งขึ้นลงจนหลับ
fishtail[SL] แกว่งไปมา, See also: สะบัดไปสะบัดมา
scuff[VT] ครูด, See also: กวาด, แกว่ง, ถู
surge[N] ลักษณะขึ้นๆลงๆ, See also: การกระเพื่อมขึ้นลง, การแกว่งไปมา, Syn. billow, roller, wave
sway[VI] แกว่งไปมา, See also: โซเซ, ส่าย, แกว่งไกว, โคลงเคลง, Syn. swing, wave, oscillate
sway[VT] แกว่งไปมา, See also: โซเซ, ส่าย, แกว่งไกว, โคลงเคลง, Syn. swing, wave, oscillate
sway[N] การแกว่งไกว, See also: การโคลงเคลง, การแกว่งไปมา, Syn. swaying, wavering, undulation
swing[VI] แกว่ง, See also: แกว่งไปมา, Syn. oscillate, sway, rock
swing[VT] แกว่ง, See also: แกว่งไปมา, Syn. oscillate, sway, rock
swing[N] ชิงช้า, See also: เก้าอี้ที่ห้อยแกว่งไปมา, Syn. hanging seat
swing[N] การแกว่ง, See also: การแกว่งไปมา, การแกว่งไกว, Syn. dangle, oscillation, swaying
switch[VI] แกว่งไปมา, See also: กระดิกไปมา, Syn. flick, swing
slew around[PHRV] หมุน, See also: แกว่ง, หันไปรอบๆ, Syn. slue around
slew round[PHRV] หมุน, See also: แกว่ง, หันไปรอบๆ, Syn. slue around
slue around[PHRV] หมุน, See also: แกว่ง, หันไปรอบๆ, Syn. slew around
slue rolund[PHRV] หมุน, See also: แกว่ง, หันไปรอบๆ, Syn. slew around
stir about[PHRV] คน, See also: กวน, แกว่ง
stir around[PHRV] คน, See also: กวน, แกว่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bob(บอบ) {bobbed,bobbing,bobs} n. การผงกศีรษะ,ผมบ๊อบ,ทรงผมสั้นของสตรี,ผมมวย,หางม้าที่ตัดสั้น,ทุ่นตกปลา,ลูกตุ้ม,ลูกดิ่ง,การตีเบา vt.,vt. ผงกศีรษะ,ผลุบโผล่,ลอย,แกว่ง,โดดขึ้นโดดลง,ลอยขึ้นมาอีก,ตัดให้สั้น,ตัดผมบ๊อบ,พยายามงับสิ่งที่แขวนอยู่,ตกปลาด้วยเหยื่อและทุ่น
brandish(แบรน'ดิช) {brandished,brandishing,brandishes} vt. กวัดแกว่ง (อาวุธ) -n. คลื่น,การกวัดแกว่งอาวุธ, See also: brandisher n. ผู้กวัดแกว่ง (อาวุธ)
cradle(เคร'เดิล) {cradled,cradling,cradles} n. เปลเด็ก,แหล่งกำเนิด,คานเปล,แคร่,ร่างร่อนแร่ vt. วางในเปล,เอาวางและแกว่งในเปล,เลี้ยงเด็ก,ร่อนแร่. vi. นอนอยู่ในเปล -Phr. (from the cradle to the grave ตั้งแต่เกิดจนตาย,ในชั่วชีวิตนี้) -Id. (rob the cradle เป็นเพื่อน
dangle(แดง'เกิล) {dangled,dangling,dangles} vi.,vt.,n. (การ) ห้อยอย่างหลวม ๆ ,ห้อยแกว่งไปแกว่งมา,ติดสอยห้อยตาม, See also: dangler n., Syn. swing
escapementn. เฟืองแกว่ง, การหนี,วิธีการหนี
falter(ฟอล'เทอะ) {faltered,faltering,falters} v.,n. (การ) เดินสะดุด,เดินโซเซ,เดินตัวสั่น,พูดตะกุกตะกัก,ลังเล,รีรอ,วอกแวก,แกว่งไปแกว่งมา,อ้ำ ๆ อึ้ง ๆ, See also: falterer n. faltering adj. falteringly adv., Syn. doubt,hesitate
flirt(เฟลิร์ท) vi. จีบ,พูดจาเกี้ยว,เล่นรัก,ทำเล่น ๆ ,เคลื่อนอย่างกระตุกหรือสั่น สะบัด,โบก vt. โยนทิ้ง,สะบัด,ทิ้ง,ดีดทิ้ง,แกว่ง,โบก,กระดิก n. การขว้างทิ้ง,การกระตุก,การโถม,การพุ่ง., See also: flirtingly adv., Syn. toy,trifle
flourish(ฟลอ'ริช) vi. เจริญ,รุ่งเรือง,เฟื่องฟู,มั่งคั่ง,งอกงาม,โอ้อวด. vt. แกว่ง,โบก,เดินอวด,ประดับหรูหรา. n. การแกว่งการโบก,การแสดงโอ้อวด,สำนวนสละสลวย,การประดับด้วยลายดอกไม้,ภาวะที่เจริญรุ่งเรือง., See also: flourisher n.
fluctuate(ฟลัค'ชุเอท) vi.,vt. (ทำให้) ผันแปร,ขึ้น ๆ ,ลง ๆ ,แกว่งไปมา,เปลี่ยนแปลง, Syn. waver
flying(ไฟล'อิง) adj. ซึ่งบิน,เกี่ยวกับการบิน,ล่องลอย,เหมือนบิน,แกว่งไปมา,ปลิว,สะบัด,เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,แพร่กระจาย,เร่งรีบ,สั้น,ชั่วประเดี๋ยว. n. การบิน. adv. ซึ่งทำได้รวดเร็ว,ไม่เฉไม่เฉียง, Syn. speedily,swiftly
hang(แฮง) {hungซhanged,hanging,hangs} vt. แขวน,ห้อย,เกาะ,เหนี่ยว,ยึด,ติด,แขวนคอ vi. แขวน,ห้อย,ยืดเยื้อ,แกว่ง,ลังเล,สองจิตสองใจ,ค้าง,เกาะ,ยังคง. -Phr. (hang around (about) อ้อยอิง,เถลไถล) n. ท่าแขวน, Syn. depend,suspend
loll(ลอล) {lolled,lolling,lollsว vi.,vt. เอน,เอนกาย,เอกเขนก,ห้องแกว่งไปแกว่งมา., See also: loller n. ดูloll lollingly adv. ดูloll, Syn. lean,recline,relax,lounge
oscillate(ออส'ชะเลท) vi.,vt. (ทำให้) แกว่ง,ส่าย,สั่น,รัว,ลังเลใจ., Syn. vaccillate
oscillation(ออสซะเล'เชิน) n. การแกว่ง,การส่าย,การสั่น,การรัว,ความลังเลใจ, Syn. vibration,vacillation
oscillator(ออส'ซะเลเทอะ) n. เครื่องมือแกว่งหรือสั่น,ผู้มีใจโลเล,สิ่งที่แกว่งหรือสั่น
paddle(แพค'เดิล) n.,vt.,vi. พาย,แกว่ง,กวน,แกว่งน้ำ,เดินเตาะแตะ,เขี่ยด้วยมือ แพดเดิล <คำอ่าน>หมายถึง อุปกรณ์นำเข้าข้อมูลอีกตัวหนึ่ง มีลักษณะคล้ายกับก้านควบคุม (joystick) ผิดกันแต่ว่า ที่จับของแพดเดิลนี้จะมีลักษณะเป็นปุ่มกลม ๆ แทนที่จะเป็นแท่งยาวแบบก้านควบคุม ปุ่มดังกล่าว จะใช้มือบิดหมุนไปในทิศทางต่าง ๆ ได้ มักใช้ในการเล่นเกมส์เท่านั้น, See also: paddler n.
pendulum(เพน'ดิวลัม) n. ลูกตุ้ม,สิ่งที่แกว่งไปมา
rock(รอค) n. หิน,โขดหิน,ก้อนหิน,หินโสโครก,อันตราย,ภัยพิบัติ,รากฐานอันมั่นคง,เพชร,พลอย vi.,vt.,n. (การ) โยก,แกว่ง,ไกว,เขย่า,ทำให้สั่นสะเทือน,ร่อนแร่,โคลงเคลง,ปลอบโยน adj. โยกไปมา -Phr. (on the rocks สู่ความหายนะสู่ภัยพิบัติ,ล้มละลาย,ไม่มีเงิน)
rockling(รอค'คิง) adj. โยกไปมา,แกว่งไกว
scuff(สคัฟ) vi. เดินลากขา,ใช้เท้ากวาดถู,ถลอก,ลึก. vt. ขูด,ครูด,กวาด,แกว่ง,ถู. n. เสียงขูด (ครูด,กวาด,แกว่ง,ถู) ,รองเท้าแตะส้นแบน,การเดินลากขา,ส่วนที่ลึกของรองเท้า,รอยแผล
seesaw(ซี'ซอ) n. ไม้กระดานหก,กระดานหก,การเล่นกระดานหก,การเคลื่อนที่ขึ้นลง adj. เคลื่อนที่ขึ้นลง,โยกขึ้นโยกลง vi.,vt. เคลื่อนที่ขึ้นลง,โยกขึ้นโยกลง,ผลัดกันนำ,หันไปหันมา,แกว่งไปมา, Syn. alternate,teeter,shuttle
shake(เชด) (shook,shaken,shaking,shakes} vt.,vi.,n. (การ) เขย่า,สั่น,โยก,ทำให้สั่น,สลัด,สะบัด,ทอดทิ้ง,ทำให้กระวนกระวาย,กวนใจ,ทำให้สงสัย,ขจัด,สั่นสะเทือน,ตัวสั่น,สะท้าน,แกว่ง,ไม่มั่นคง,หวั่นไหว,จับมือกัน (แสดงความเคารพการทักทายหรือการเห็นด้วย) ,สิ่งที่เกิดจากการสั
shift(ชิฟทฺ) vi.,vt.,n. (การ) เลื่อน,เคลื่อน,ย้าย,เคลื่อนย้าย,ยัก,เปลี่ยน,สับ เปลี่ยน,หมุนเวียน,แกว่ง,เสี่ยง,บ่ายเบี่ยง,ผลัก,ปัด,ผลัด,เปลี่ยนเวร,เปลี่ยนเกียร์,โยกย้าย. n. วิธีเปลี่ยน,วิธ'เลี่ยง,วิธีการ,แผนเฉพาะการ,การเปลี่ยนเวร,เวร,ยาม,เล่ห์เพทุบาย,การเปลี่ยนเก
sling(สลิง) {slung,slung,slinging,slings} n. ห่วงเชือกสำหรับเหวี่ยงก้อนหิน,หนังสติ๊ก,ห่วงแขวนของ,สายสะพายปืน,สายโยง,สายผ้ายึดแขนหรือส่วนของร่างกายที่รับบาดเจ็บ,สาแหรก (สำหรับการโยงหรือหาบ) ,เชือกแขวนเรือเล็ก vt. เหวี่ยง,ขว้าง,โยง,โยงขึ้น,แขวน,แกว่ง,ห้อย,ชักรอก
slosh(สลอช) n. หิมะกึ่งละลาย,เลน,โคลน,เสียงกระเด็นของโคลน. vi. สาด,กระเด็น,แกว่งของเหลวในภาชนะให้สะอาด. vt. ลาด,กระเด็น, Syn. slush
stir(สเทอร์) vt. กวน,คน,แกว่ง,ไกว,ค่อย ๆ เคลื่อน,เขย่า,แหย่,ขยับ,คุ้ย,เขี่ย,ปลุก,ปลุกเร้า,กระตุ้น,ทำให้ตื่นเต้น,ก่อให้เกิด. vi. ขยับ,เคลื่อนไปมา,ดำเนินการ,หมุนเวียน,แพร่หลาย,มีอารมณ์. n. การกวน (คน,แกว่ง,ไกว...) ,เสียงกวน,ความตื่นเต้น,ความโกลาหล,ความรู้สึก,อารมณ์
surge(เซิร์จฺ) n. คลื่นแรง,คลื่นยักษ์,ลักษณะขึ้น ๆ ลง ๆ ,กระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรง,คลื่นรบกวนมาก,การวน vi. ขึ้น ๆ ลง ๆ ,กระเพื่อม,พล่าน,ซัดไปมา,โซเซ,เป็นระลอก,เพิ่ม,ขึ้นอย่างฉับพลัน,แกว่งไปมาอย่างรุนแรง,รวน
sway(สเว) vi.,vt.,n. (การ) แกว่ง,ไกว,โยก,โอน,เอน,ไป ๆ มา ๆ ,ไหว,ขึ้น ๆ ลง ๆ ,ใช้อำนาจ,ปกครอง,ครอบงำ,ทำให้เปลี่ยนแปลง,ใช้อาวุธ,รำหรือตวัดดาบ,ปกครอง,อำนาจปกครอง,อิทธิพล,อำนาจครอบงำ, See also: swayable adj. swayer n. swayful adj. swayingly adv. คำที
swing(สวิง) {swung,swung,swinging,swings} vt.,vt.,adj.,n. (การ) แกว่ง,ไกว,แกว่งไกว,กวัดแกว่ง,โล้,ห้อย,แขวน,แขวนคอ,หัน,หันเห,เปลี่ยนแปลง,ระยะที่แกว่ง,เส้นทางที่แกว่ง,จังหวะ,การส่ายตะโพก,ก้าวของจังหวะ,การเปลี่ยนแปลง,การขึ้น ๆ ลง ๆ ,อิสรภาพ,การดำเนินการ,สิ่งที่แกว่ง,ช
switch(สวิทชฺ) n. ที่เปิดปิด,หัวเปิดปิด,การเปิดปิด,การเปลี่ยน,เครื่องเปลี่ยน,สะพานไฟ,ไม้เฆี่ยน,ไม้เท้า,การหวด,การเฆี่ยน vt.,vi. เปลี่ยน,สับเปลี่ยน,สับเปลี่ยนกระแสไฟ,ฉก,ฉวย,เฆี่ยนหรือหวดด้วยไม้เรียว,หัน,หันเห,แกว่ง,กระดิกหาง., See also: switcher n.
thrash(แธรช) vt.,n. (การ) เฆี่ยน,หวด,โบย,ฟาด,ทำให้ปราชัยอย่างสิ้นเชิง,ตีพ่ายแพ้,ยกขาขึ้นลงอย่างรวดเร็ว (ในการว่ายน้ำ) ,แกว่งไปมาอย่างแรง,กวัดแกว่ง,เซไปมาอย่างแรง,นวดข้าว, See also: thrasher n., Syn. beat,flog,flail
toss(ทอสฺ) vt.,vi.,n. (การ) โยน,ขว้าง,ปา,เหวี่ยง,ทอย,เขย่า,แกว่ง,สอด (คำพูด) ,แกว่ง,กวน,กระสับกระส่าย,เคลื่อนไปมา, -Phr. (toss off ทำสำเร็จอย่างรวดเร็ว,บริโภคอย่างรวดเร็ว), See also: tosser n.
upswing(อัพ'สวิง) n. การแกว่งขึ้น,การเพิ่มขึ้น,การเจริญขึ้น,การก้าวหน้า. vi. แกว่งขึ้น,เพิ่มขึ้น,ก้าวหน้า., Syn. improvement,upturn
vacillate(แวส'ซะเลท) vi. เปลี่ยนแปลง,หวั่นไหว,รวนเร,แกว่งไปมา., See also: vacillator n., Syn. wobble,waver,totter
vacillating(แวส'ซะเลทิง) adj. ไม่แน่นอน,เปลี่ยนแปลง, หวั่นไหว,รวนเร,แกว่งไปมา., See also: vacillator n.
vibrate(ไว'เบรท) vi. สั่น,สั่นสะเทือน,สั่นไหว,ระรัว,ระริก,เคลื่อนขึ้นลงอย่างรวดเร็วและซ้ำ ๆ ให้แกว่ง,ทำให้ระรัว,ทำให้ระริก,ทำให้ตื่นเต้น,ปล่อยออก., See also: vibratingly adv., Syn. oscillate
wag(แวก) vt. vi.,n. (การ) แกว่งไกว,แกว่ง,ขึ้น ๆ ลง ๆ ,กระดิก,กระดก (ลิ้น) ,ชี้มือชี้นิ้ว,สั่นหัว, See also: wagger n., Syn. shake
waggle(แวก'เกิล) vi. vt.,n. (การ) กระดิก,แกว่ง,โยกไปมา, See also: wagglingly adv., Syn. wobble,shake
waggly(แวก'ลี) adj. แกว่งไปมา,ไม่แน่นอน
wave(เวฟว) n. คลื่น,ลอน,ความหวั่นไหว,การเคลื่อนตัวเป็นกลุ่ม,การแกว่ง,การโบกไปมา,การเป็นลอน,น่านน้ำ,ทะเล,การหลั่งไหล,การเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน,ชั่วครั้งชั่วคราว,พักหนึ่ง vi. vi. โบกไปมา,โบกมือ,เคลื่อนตัวเป็นรูปคลื่น,โค้งสลับทิศทาง,ทำให้เปลี่ยนแปลง
waver(เว'เวอะ) vi.,n. (การ) แกว่งไปมา,แกว่งไกว,โซเซ,โอนเอนไปมา,วอกแวก,ลังเล,หวั่นไหว,ไม่มั่นคง,สงสัย,ผันแปร,แปรปรวน,ผู้โบก,เครื่องดัดผม,ผู้ดัดผม, See also: waverer n. waveringly adv.
weave(วีฟว) {wove,woven,weaving,weaves} vt. vi. ทอ,สาน,ถัก,ชักใย,ร้อย,เรียบเรียง,หลบหลีก,ประกอบ,ปะติดปะต่อ vi. โซเซ,แกว่ง,แกว่งไกว
whisk(วิสคฺ) vt. vi.,n. (การ) ปัด,กวาด,สะบัด,แกว่ง,คว้า,ฉวย,เอาไปอย่างรวดเร็ว,ขนส่งอย่างเร่งรีบ vt. ตีหรือปั่นไข่หรือนมหรือครีม n. ไม้ขนไก่สำหรับปัดฝุ่นและสิ่งสกปรก,เครื่องตีไข่หรือครีม
wield(วีลดฺ) vt. ใช้ (อำนาจ) ,แกว่ง,กวัดแกว่ง,รำ,จัดการ,ปกครอง, See also: wieldable adj. wielder n., Syn. brandish,handle
wiggle(วิก'เกิล) vi. vt.,n. (การ) กระดิก,ขยับ,ปิด,ส่าย,เลื้อย,ไช,ดิน,แกว่ง,เส้นคดเคี้ยว, See also: wiggler wiggly adv., Syn. twist,wriggle,waggle

English-Thai: Nontri Dictionary
brandish(vt) แกว่ง,กวัดแกว่ง,ควงดาบ
cradle(vt) ไกวเปล,แกว่งเปล,ร่อน(แร่)
dangle(vi) แกว่ง,ห้อย,โหน,ติด(ผู้หญิง)
flourish(n) ความเจริญรุ่งเรือง,การประโคม,การกวัดแกว่ง,การโบก
flourish(vi) เจริญ,เฟื่องฟู,มั่งคั่ง,โอ้อวด,ประโคม,กวัดแกว่ง,โบก
fluctuate(vi) เปลี่ยนแปลงเสมอ,ขึ้นๆลงๆ,แกว่งไปมา,ผันแปร
fluctuation(n) ความผันแปร,ความขึ้นๆลงๆ,การแกว่งไปมา
oscillate(vi) กวัดแกว่ง,สั่น,ส่าย,รัว
oscillation(n) การกวัดแกว่ง,การสั่น,การส่าย,ความลังเล
paddle(vi) พายเรือ,ลงน้ำ,แกว่งเท้า,เดินเตาะแตะ
paddle(vt) พายเรือ,แกว่ง
pendulous(adj) ส่าย,แกว่ง,ไหว,ห้อย,ขึ้นๆลงๆ
rock(vi,vt) โคลงเคลง,เซ,เขย่า,แกว่ง,ไกว,โยก
sling(vt) แขวน,ขว้าง,ห้อย,แกว่ง,ชักรอก,เหวี่ยง
stir(vt) คน,ทำให้เคลื่อนไหว,ก่อกวน,แกว่ง,เขย่า,กระตุ้น,ปลุกเร้า
sway(vi) โยก,เซ,ไกว,แกว่ง,โอนเอน,ไหว,ขึ้นๆลงๆ
sway(vt) ทำให้เอน,กวัดแกว่ง,ทำให้เอียง,ปกครอง,ครอบงำ
swing(n) ชิงช้า,การแกว่ง,การหัน,การแขวนคอ,การโล้,จังหวะ
swing(vt) หมุนไปมา,แกว่ง,หัน,แขวน,โล้,ห้อย
toss(vt) โยน,ขว้าง,ปา,ทอย,แกว่ง,กลิ้ง
vacillate(vi) แกว่ง,โอนไปเอนมา,รวนเร,หวั่นไหว
vacillation(n) การแกว่ง,ความรวนเร,ความหวั่นไหว
vibration(n) การสั่นสะเทือน,การสั่น,การแกว่ง,ความตื่นเต้น
wag(vt) กระดิก,แกว่งไปมา,ชี้นิ้ว,สั่นหัว
waggle(n) การกระดิก,การแกว่ง,การโยกตัว
waggle(vi) กระดิก,แกว่ง,โยกตัว
wave(n) คลื่น,การโบก,ทะเล,ลอน,ระลอก,การแกว่ง,น่านน้ำ
wave(vi) เป็นคลื่น,แกว่ง,สะบัด,โบก,ปัด
waver(n) การเซ,ความโอนเอน,การแกว่งไกว,ความแปรปรวน
whirl(vi) วน,หมุน,แกว่งไกว,โบก,กระพือ,ปั่น
whisk(vt) กวาด,สะบัด,หวด,กระตุก,ปัด,แกว่ง
wield(vt) จัดการ,ใช้อำนาจ,ควบคุม,ควง,แกว่ง,ปกครอง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
揺れる[ゆれる, yureru] Thai: แกว่ง English: to sway

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top