Search result for

(81 entries)
(0.0246 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -言-, *言*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
い渡す[いいわたす, iiwatasu] (vt) สั่ง,พิพากษา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[げんろん, genron] (n ) [N] การสนทนา, See also: การปรึกษาหารือ, การอภิปราย, การประชุม, การแลกเปลี่ยนความเห็น, การอภิปราย, Syn. consulation, argument, conference, seminar
[げんろん, genron] (n ) [N] การสนทนา, See also: การปรึกษาหารือ, การอภิปราย, การประชุม, การแลกเปลี่ยนความเห็น, การอภิปราย, Syn. consulation, argument, conference, seminar
い寄る[いいよる, iiyoru] (vt ) พูดเกี้ยว, จีบ
い争う[いいあらそう, iiarasou] (vt ) ทะเลาะ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[げんご, gengo] Thai: ภาษา English: language
[いう, iu] Thai: พูด

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[言, yán, ㄧㄢˊ] words, speech; to speak, to say
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  二 (èr ㄦˋ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] A tongue sticking out of a mouth 口
[訂, dìng, ㄉㄧㄥˋ] to make an order; to draw up an agreement
Radical: Decomposition: 言 (yán ㄧㄢˊ)  丁 (dīng ㄉㄧㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] speech
[訃, fù, ㄈㄨˋ] obituary, death notice
Radical: Decomposition: 言 (yán ㄧㄢˊ)  卜 (bo ㄅㄛ˙) 
Etymology: [pictophonetic] speech
[訇, hōng, ㄏㄨㄥ] a crashing sound
Radical: Decomposition: 勹 (bāo ㄅㄠ)  言 (yán ㄧㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] speech
[計, jì, ㄐㄧˋ] to calculate, to count; to plan, to reckon; plot, scheme
Radical: Decomposition: 言 (yán ㄧㄢˊ)  十 (shí ㄕˊ) 
Etymology: [pictophonetic] speech
[訊, xùn, ㄒㄩㄣˋ] news, information; to question, to interrogate
Radical: Decomposition: 言 (yán ㄧㄢˊ)  卂 (xùn ㄒㄩㄣˋ) 
Etymology: [pictophonetic] speech
[訌, hòng, ㄏㄨㄥˋ] confusion; internal strife
Radical: Decomposition: 言 (yán ㄧㄢˊ)  工 (gōng ㄍㄨㄥ) 
Etymology: [ideographic] Dissent 言 among workers 工; 工 also provides the pronunciation
[討, tǎo, ㄊㄠˇ] to haggle, to discuss; to demand, to ask for
Radical: Decomposition: 言 (yán ㄧㄢˊ)  寸 (cùn ㄘㄨㄣˋ) 
Etymology: [ideographic] To ask 言 for something 寸
[訓, xùn, ㄒㄩㄣˋ] to teach, to instruct; pattern, example; exegesis
Radical: Decomposition: 言 (yán ㄧㄢˊ)  川 (chuān ㄔㄨㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] speech
[訕, shàn, ㄕㄢˋ] to abuse, to slander, to vilify; to ridicule
Radical: Decomposition: 言 (yán ㄧㄢˊ)  山 (shān ㄕㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] speech

Japanese-English: EDICT Dictionary
[げん(P);こと, gen (P); koto] (n) word; remark; statement; (P) [Add to Longdo]
々句々;句句[げんげんくく, gengenkuku] (n) every single word and phrase; each and every word [Add to Longdo]
いがかり;い掛かり;掛かり[いいがかり, iigakari] (n) false accusation; pretext; commitment [Add to Longdo]
いくるめる;い包める[いいくるめる, iikurumeru] (v1,vt) to deceive somebody into believing (e.g. that black is white); to cajole; to talk into; to explain away (e.g. unpleasant evidence); to argue away; to wheedle [Add to Longdo]
いこなす;い熟す[いいこなす, iikonasu] (v5s,vt) to express properly; to explain well [Add to Longdo]
いそびれる[いいそびれる, iisobireru] (v1,vt) to fail to mention something or tell somebody something; to miss one's chance to tell somebody something [Add to Longdo]
いたい放題[いいたいほうだい, iitaihoudai] (exp) saying all one has to say (usu. negative, e.g. complaints, insults, etc.) [Add to Longdo]
いっこなし;いっこ無し[いいっこなし, iikkonashi] (exp) (See かたいことはいっこなし) let's not say (such things) to each other [Add to Longdo]
いつける;い付ける;付ける[いいつける, iitsukeru] (v1,vt) (1) to tell (to do); to order; to charge; to direct; (2) to tell on (someone); to report; (3) to often say [Add to Longdo]
いながら[いいながら, iinagara] (exp) with these words; while saying [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yán, ㄧㄢˊ, ] to speak; to say; talk; word [Add to Longdo]
外之意[yán wài zhī yì, ㄧㄢˊ ㄨㄞˋ ㄓ ㄧˋ, ] meaning beyond the words (成语 saw); unspoken implication; reading between the lines; what is actually intended [Add to Longdo]
[yán míng, ㄧㄢˊ ㄇㄧㄥˊ, ] state explicitly [Add to Longdo]
[yán xíng, ㄧㄢˊ ㄒㄧㄥˊ, ] words and actions; what one says and what one does [Add to Longdo]
[yán cí, ㄧㄢˊ ㄘˊ, / ] words; expression [Add to Longdo]
[yán yǔ, ㄧㄢˊ ㄩˇ, / ] speech; talk [Add to Longdo]
语失常症[yán yǔ shī cháng zhèng, ㄧㄢˊ ㄩˇ ㄕ ㄔㄤˊ ㄓㄥˋ, / ] speech defect [Add to Longdo]
语缺陷[yán yǔ quē xiàn, ㄧㄢˊ ㄩˇ ㄑㄩㄝ ㄒㄧㄢˋ, / ] speech defect [Add to Longdo]
[yán tán, ㄧㄢˊ ㄊㄢˊ, / ] discourse; words; utterance; what one says; manner of speech [Add to Longdo]
[yán lùn, ㄧㄢˊ ㄌㄨㄣˋ, / ] expression of (political) opinion [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"I sailed around the Mediterranean in a schooner when I was seventeen," she recited slowly and carefully.「17歳の時スクーナー船で地中海を航海したわ」彼女はゆっくりと注意深くう。 [F]
"Four pounds fifty" says Bob.「4ポンド50ペンス」とボブがう。
"I saw her five days ago", he said.「5日前に彼女にあった」と彼はった。
He's a nice guy - that's unanimous.「あいつはいい奴だ」と皆が異口同音にう。
She winked at me, as much as to say, I love you.「あなたを愛しているのよ」とわんばかりに彼女は僕にウィンクした。 [M]
"I can't think with that noise", she said as she stared at the typewriter.「あの音で考え事ができないわ」と、彼女はタイプライターを見つめながらった。 [F]
"The castle is haunted," he said with a shiver.「あの城には幽霊がいる」と彼は震えながらった。
They say love is blind.「あばたもえくぼ」ってうからね。
"Thank you, I'd love to have another piece of cake," said the shy young man.「ありがとう。もう一つケーキをいただきます。」と内気な青年はった。
"Oh, yes," he answered.「うんうん」彼はった。
"Yes, it is," said the Little House to herself.「ええ、ここがいいわ」と小さいおうちもいました。 [F]
"Ah, that's true," Susan puts in, "I just wanted to call to ..."「ええ、そうね」とスーザンが葉をさしはさむ。「私が電話したのは・・・」

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But I don't exactly know why, it was really interesting.[JA] (女子高生2) でも 何か葉にできないんだけど 面白くて Emotions (2017)
This is what she wrote in her letter.[JA] 美波さん 手紙でこうってました Emotions (2017)
Mrs Helm, you appreciate you are still under oath?[CN] 赫尔姆太太,你是否清楚, 你现在仍需谨遵誓 Witness for the Prosecution (1957)
I don't want to do what she told me.[JA] 私 あの人のうこと 聞きたくないんです Emotions (2017)
By normal logic, it's only natural.[JA] それは 世の中の理屈でっても当然です Emotions (2017)
- and you will testify under oath?[CN] - 你的证词必须谨遵誓 Witness for the Prosecution (1957)
I should like the defence to have every latitude.[CN] 我可以给予辩方 充分的论自由。 Witness for the Prosecution (1957)
My lord, may I also remind my learned friend that his witness, by her own admission, has already violated so many oaths that I am surprised the Testament did not leap from her hand when she was sworn here today.[CN] 法官大人,请允许 我提醒我博学的朋友, 他的证人承认自己 曾经那么多次地背弃誓, 如果说她今天作证时并没有 把宣誓当成一回事,我也毫不惊讶。 Witness for the Prosecution (1957)
- and now you say that that was a lie?[CN] - 而现在你却说那是谎 Witness for the Prosecution (1957)
I will find a new logic yet to be expressed in this world.[JA] 世の中の理屈では い表せないような原石を掘り出し Emotions (2017)
The woman named Yuki Kobayashi said she was finished playing with me.[JA] (慎) 小林佑希と名乗っていた女は 僕で遊ぶのは終わりだとった Emotions (2017)
-Yes. -I worked hard on it.[JA] ったよ 俺ね 頑張ったよね? Emotions (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[げんご, gengo] language [Add to Longdo]
語トランスレータ[げんごトランスレータ, gengo toransure-ta] language translator [Add to Longdo]
語プロセッサ[げんごぷろせっさ, gengopurosessa] language processor [Add to Longdo]
語結合[げんごけつごう, gengoketsugou] language binding [Add to Longdo]
語構成要素[げんごこうせいようそ, gengokouseiyouso] language construct [Add to Longdo]
語処理系[げんごしょりけい, gengoshorikei] language processor [Add to Longdo]
語対象[げんごたいしょう, gengotaishou] language object [Add to Longdo]
語表示[げんごひょうじ, gengohyouji] language indication [Add to Longdo]
語名[げんごめい, gengomei] language-name [Add to Longdo]
語要素[げんごようそ, gengoyouso] language construct, entity [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
い争う[いいあらそう, iiarasou] (sich)streiten, (sich)zanken [Add to Longdo]
い分[いいぶん, iibun] Meinung, Einwand [Add to Longdo]
い及ぶ[いいおよぶ, iioyobu] (Thema) beruehren, erwaehnen [Add to Longdo]
い回し[いいまわし, iimawashi] Ausdruck, Redewendung [Add to Longdo]
い訳[いいわけ, iiwake] Entschuldigung, Ausrede [Add to Longdo]
[いう, iu] -sagen [Add to Longdo]
[げんきゅう, genkyuu] hinweisen_auf, erwaehnen [Add to Longdo]
[げんめい, genmei] Erklaerung, Aussage [Add to Longdo]
[ことば, kotoba] -Wort [Add to Longdo]
[げんご, gengo] Sprache [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top