Search result for

(77 entries)
(0.049 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -空-, *空*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
き時間[あきじかん, akijikan] (n) เวลาว่าง, See also: S. Free time,
[くうき, kuuki] (n) อากาศ, บรรยากาศ
[くうこう, kuukou] (n) สนามบิน
[くうかん, kuukan] ความว่างเปล่า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[からばこ, ] (n) กล่องเปล่า
[そら, ] ฟ้า
[くうぐん, ] กองทัพอากาศเยอรมัน
き巣[あきす, ] ยกเค้า (ขโมยของระหว่างที่เจ้าของไม่อยู่บ้าน) , See also: R. き巣ねらい
き巣ねらい[あきすねらい, ] (n) พวกขโมยยกเค้า , See also: R. き巣
打ち[からうち, ] (vt) การอุ่นเครื่อง การเดินเครื่องเปล่า , See also: S. ี運転,
芯菜[くうしんさい, ] (n ) ผักบุ้ง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[すく, suku] Thai: ว่างลง English: to become empty

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[空, kōng, ㄎㄨㄥ] hollow, empty, deserted, bare
Radical: Decomposition: 穴 (xué ㄒㄩㄝˊ)  工 (gōng ㄍㄨㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] cave

Japanese-English: EDICT Dictionary
[そら, sora] (n,adj-no) emptiness; vacuum; blank; (P) [Add to Longdo]
[そら, sora] (n) (1) empty air; sky; (2) {Buddh} shunya (emptiness, the lack of an immutable intrinsic nature within any phemomenon); (3) (abbr) (See 軍) air force; (n,adj-na) (4) fruitlessness; meaninglessness; (5) (See 五大・1) void (one of the five elements) [Add to Longdo]
[そら, sora] (n) sky; the heavens; (P) [Add to Longdo]
々しい;しい[そらぞらしい, sorazorashii] (adj-i) false; hypocritical [Add to Longdo]
々寂々;寂寂[くうくうじゃくじゃく(uK), kuukuujakujaku (uK)] (adj-no,adj-t,adv-to) (arch) deserted and lonesome; quiet and alone; innocent and nonattached; All is void [Add to Longdo]
いた電車[すいたでんしゃ, suitadensha] (n) uncrowded train [Add to Longdo]
いている部屋[あいているへや, aiteiruheya] (n) vacant room [Add to Longdo]
かす[すかす, sukasu] (v5s) (usu. 腹を...) (See かせる) to feel hungry; to get hungry [Add to Longdo]
かせる[すかせる, sukaseru] (v1) (usu. 腹を...) (See かす) to feel hungry; to get hungry [Add to Longdo]
き(P);明き[あき, aki] (n) (1) space; room; emptiness; gap; (2) opening; vacancy; empty seat; (3) free time; time to spare; (4) disuse; unused thing; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kōng, ㄎㄨㄥ, ] air; sky; empty; free time; in vain [Add to Longdo]
[kòng, ㄎㄨㄥˋ, ] emptied; leisure [Add to Longdo]
[kōng zhōng, ㄎㄨㄥ ㄓㄨㄥ, ] in the sky; in the air [Add to Longdo]
中客车[kōng zhōng kè chē, ㄎㄨㄥ ㄓㄨㄥ ㄎㄜˋ ㄔㄜ, / ] Airbus (Aircraft company) [Add to Longdo]
中小姐[kōng zhōng xiǎo jiě, ㄎㄨㄥ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧㄝˇ, ] stewardess; air hostess [Add to Longdo]
中核爆炸[kōng zhōng hé bào zhà, ㄎㄨㄥ ㄓㄨㄥ ㄏㄜˊ ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ, ] air nuclear explosion; nuclear airburst [Add to Longdo]
中楼阁[kōng zhōng lóu gé, ㄎㄨㄥ ㄓㄨㄥ ㄌㄡˊ ㄍㄜˊ, / ] pavilion in the air (成语 saw); unrealistic Utopian construction; castles in Spain; imaginary future plans [Add to Longdo]
中炮舰[kōng zhōng pào jiàn, ㄎㄨㄥ ㄓㄨㄥ ㄆㄠˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] helicopter gunship [Add to Longdo]
[kōng wèi, ㄎㄨㄥ ㄨㄟˋ, ] empty place; room (for sb) [Add to Longdo]
[kòng er, ㄎㄨㄥˋ ㄦ˙, / ] spare time; free time [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Air and heir are homophones of each other.気」と「相続人」は同音異義語である。
Begin to write, leaving one space blank.1ますけて書き出しなさい。
A bird was flying in the sky.1羽の鳥がを飛んでいた。
The house was empty except for a cat.1匹の猫を別とすれば家はっぽだった。
I have kept available the afternoon of the 20th and the 21st, and would like to know if Mr Grant will be available for a meeting on either of those two days.20日と21日の午後をけてありますので、この2日間のいずれかにグラント様とお会いしたいと考えています。
I am free all afternoon on February 27.2月27日の午後はずっといています。
I'm going to see her off at the airport at 2:00.2時に港に見送りに行きます。
For 381 days, the buses of Montgomery travelled back and forth on their routes, almost empty.381日間、モントゴメリーのバスは、ほとんどっぽの状態で路線を往復した。
Compared to fifty years ago, today's aviation technology has made great progress.50年前と比べると、今日の航技術はずいぶん発達したものだ。
We expect to arrive at Heathrow Airport at eight.8時にヒースロー港に到着する予定です。
A Airlines flight 112 bound for Tokyo will be delayed 30 minutes.A航112便東京行きは30分遅れて出発いたします。
When the flight crew has their aircraft under control, everything is working normally and yet it still crashes into the ground, that's CFIT.CFITは乗務員が航機を完全にコントロールし、すべてが正常に作動しているにもかかわらず、地面に激突する場合に起こるものである。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oh, wait. No, trolls don't exist.[JA] いや トロールは架の物だ Find This Thing We Need To (2017)
Stop saying company car like it's a flying fucking carpet.[JA] それが飛ぶじゅうたんでも Sexy Rollercoasters (2017)
Subtitle translation by Brian Athey[CN] (本剧纯属虚构 剧中人物、团体名称皆为架 Disbanded (2017)
Did you?[CN] 谢谢你今天抽来到这里 Affection (2017)
The whole world will know about it soon.[CN] (本剧纯属虚构 剧中人物、团体名称皆为架 Absolute (2017)
Māui who beat the sun so that the sun would slow down in the sky.[JA] 太陽がを通るスピードを 落とさせた Barbecue (2017)
It didn't matter that we were selling our windows for practically cost, to Walshy's barely-educated eye, business was flying.[JA] 実際には原価で売っていたが を飛ぶ勢いに見えただろう The Secret of Sales (2017)
Then take a blank tape and put it into the other machine and press play and record. There you go. That's it.[JA] 2台目にのテープを入れ 録画を押せばいい Close Encounters (2017)
It's inseparable. Such as air and water.[JA] 気や水と同じくらい― Barbecue (2017)
And the very second the sun starts shining, there's some kind of euphoria in people.[JA] だからに再び 太陽が昇り始めると 人々の顔が たちまち輝き出す Barbecue (2017)
How have you been?[CN] (《伤心故事》 《烟灰缸内的水》) (《青之上》) Disbanded (2017)
They pay me one million yen a month in rent.[CN] (《烟灰缸内的水》 《青之上》) 字幕翻译: 汪千然 Ready (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[から, kara] blank (a-no), null, vacuum, empty [Add to Longdo]
きファイル[あきファイル, aki fairu] empty file [Add to Longdo]
き媒体[あきばいたい, akibaitai] empty medium [Add to Longdo]
き容量[あきようりょう, akiyouryou] free space (on a disk) [Add to Longdo]
のディスケット[からのディスケット, karano deisuketto] blank diskette [Add to Longdo]
のディレクトリ[そらのディレクトリ, sorano deirekutori] empty directory [Add to Longdo]
の文字列[そらのもじれつ, soranomojiretsu] empty string (null string) [Add to Longdo]
アドレス[くうアドレス, kuu adoresu] null address [Add to Longdo]
[くうかん, kuukan] space, room [Add to Longdo]
集合[くうしゅうごう, kuushuugou] empty set, null set [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[そら, sora] leer [Add to Longdo]
[そら, sora] Himmel [Add to Longdo]
き巣[あきす, akisu] Einbrecher [Add to Longdo]
き巣ねらい[あきすねらい, akisunerai] Einbrecher [Add to Longdo]
き瓶[あきびん, akibin] leere_Flasche [Add to Longdo]
き缶[あきかん, akikan] leere_Buechse [Add to Longdo]
[あく, aku] frei_machen, frei_werden [Add to Longdo]
ける[あける, akeru] frei_machen, frei_werden [Add to Longdo]
[そらに, sorani] zufaellige_Aehnlichkeit [Add to Longdo]
恐ろしい[そらおそろしい, soraosoroshii] furchterregend [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top