Search result for

โง่เง่า

(36 entries)
(0.2178 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โง่เง่า-, *โง่เง่า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โง่เง่า[V] be foolish, See also: be stupid, be dull, be silly, be uneducated, be ignorant, be unwise, Syn. โง่, งี่เง่า, โง่มาก, Ant. ฉลาด, หลักแหลม, Example: ความรักของแม่ เป็นความรักที่ไม่มีข้อแม้ใดๆ ลูกจะขี้เหร่ ดื้อรั้น โง่เง่า แม่ย่อมรักลูกเสมอ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โง่เง่าว. โง่มาก.
โง่เง่าเต่าตุ่นว. โง่ที่สุด เช่น เพราะโง่เง่าเต่าตุ่นพ่อคุณเอ๋ย ผู้ใดเลยจะประสงค์จำนงหมาย (นิ. ทวาราวดี).

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Do you think that's really silly?เราก็ควรยึดมันเป็นหลักไว้ คุณว่าฟังดูโง่เง่ามั้ยคะ Rebecca (1940)
"You'd look rather foolish trying to divorce me now after four days of marriage, so I'll play the part of a devoted wife, mistress of your precious Manderley."คุณต้องดูโง่เง่าเเน่ที่พยายามจะหย่ากับฉัน หลังจากเเต่งงานได้เพียง 4วัน' "ดังนั้นฉันจะเล่นตามบท เป็นภรรยาที่อุทิศตัว และเป็นนายหญิงให้แมนเดอเลย์ที่คุณรัก" Rebecca (1940)
Awfully foolish of me, fainting like that.ฉันนี่ดูโง่เง่าจริง เป็นลมเเบบนั้น Rebecca (1940)
The whole silly, stupid, smelly sphere is called the Earth.ลูกกลม ๆเหม็น ๆโง่เง่าทั้งหมด เรียกว่าโลก The Little Prince (1974)
Stupid, maybe, but not a coward.อาจโง่เง่าบ้าง แต่ไม่ขี้ขลาดแน่ The Road Warrior (1981)
Come on, don't be foolish. Children, have some.อย่าโง่เง่า เด็ก ๆ มีบ้าง Idemo dalje (1982)
Don't make yourself a fool.อย่าทำตัวโง่เง่าแบบนั้น The Princess Bride (1987)
That just means that they're stupid, don't it?นั้นหมายความว่า พวกเขาโง่เง่า, หรือไม่ใช่? Akira (1988)
You eat some razor blades or glass in something they give you what are you dead of?มันอาจสับใบมีดโกน ใส่ในของที่ให้เรากิน จะตายเปล่า ด้วยความโง่เง่า Casualties of War (1989)
Victor Charles Cong is hardcore.พวกนายๆ มันโง่เง่าไม่มีใครเปรียบ Casualties of War (1989)
I've marked every day. Hmm. Very foolish.ฉันทำเครื่องหมายทุกวัน โง่เง่ามาก Wuthering Heights (1992)
Why, why, why was I cursed with such idiot sisters?ทำไม, ทำไม, ทำไมฉันถึง ได้มีน้องสาวโง่เง่าแบบนี้. Hocus Pocus (1993)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โง่เง่า[v.] (ngō-ngao) EN: be foolish ; be stupid ; be dull ; be silly ; be uneducated ; be ignorant ; be unwise   FR: être idiot ; être ignorant ; être un imbécile

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brain-dead[ADJ] โง่เง่ามาก
empty-headed[ADJ] โง่เง่า, See also: ไม่มีความรู้, Syn. brainless, silly, unintelligent
gormless[ADJ] โง่เง่า, See also: ทึ่ม, Syn. foolish, stupid
harebrained[ADJ] โง่เง่า, Syn. foolish, silly, stupid, Ant. meaningful, sensible
idiotic[ADJ] โง่เง่า (คำหยาบ), See also: ซึ่งไม่เต็มบาท, ปัญญาอ่อน, Syn. cretinous, imbecilic, moronic
imbecile[ADJ] ปัญญาอ่อน (คำหยาบ), See also: โง่เง่า, Syn. cretinous, idiotic, moronic
wimpy[SL] อ่อนแอ, See also: โง่เง่า, งี่เง่า
screwy[ADJ] โง่เง่า (คำสแลง), See also: พิกล, ประหลาด, วิตถาร, Syn. insane, psycho, stupid

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apish(เอ'พิช) adj. คล้ายมนุษย์วานรหรือลิงไม่มีหาง, เลียนแบบคน,โง่เง่า. -apishness n.apivorous (เอฟีฟ'เวอรัส) adj. อาศัยผึ้งเป็นอาหารในการยังชีพ (feeding on bees)
blockhead(บลอค'เฮด) n. คนโง่เง่า,หัวหุ่นไม้, See also: blockheaded adj. โง่เง่า blockheadedness n. ดูblockhead blockheadism n. ดูblockhead
crass(แครส) adj. หยาบ,เลอะเทอะ,หนา,โง่เง่า, See also: crassness n. ดูcrass, Syn. unrefined,coarse
crassitude(แครส'ซิทูด) n. ความโง่เง่า,ความหนา,ความหยาบ
daft(ดาฟฺทฺ) adj. บ้า,วิกลจริต,โง่เง่า,สนุกสนาน,ขี้เล่น., See also: daftiness n. ดูdaft
dimwit(ดิม'วิท) n. คนโง่เง่า
ding-a-ling(ดิง'กะลิ) n. คนโง่เง่า,คนเบาปัญญา
dolt(โดลทฺ) n. คนโง่เง่า,คนเซ่อ, See also: doltish adj. ดูdolt doltishly adv. ดูdolt doltishness n. ดูdolt
dope(โดพ) {doped,doping,dopes} n. สารทำให้เกิดอาการง่วงหลับ,กาว,ยากระตุ้น,ยาม้า,ข่าวสาร,ข้อมูล,คนโง่เง่า,เครื่องดื่มคาร์บอเนต (โดยเฉพาะโคคาโคล่า) . vt. กระตุ้นด้วยยากระตุ้น. -Phr. (dope out คำนวณ,คาดการณ์,ร่างโครงการ), See also: dope fiend n. คนติดยาเสพ
dopey(โด'พี) adj. งุ่มง่าม,เชื่องช้า,มึนเมา,โง่เง่า., See also: dopiness n. ดูdopey

English-Thai: Nontri Dictionary
daft(adj) โง่เง่า,โง่เขลา,เซ่อ,บ้า,ปัญญาอ่อน
dolt(n) คนโง่,คนเซ่อ,คนโง่เง่า,คนทึ่ม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top