Search result for

เพ้อฝัน

(46 entries)
(0.0252 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เพ้อฝัน-, *เพ้อฝัน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพ้อฝัน[ADJ] fanciful, See also: imaginary, Syn. เพ้อเจ้อ, Example: เธอเชื่อเรื่องเพ้อฝันของคนแก่อายุ 70 จริงๆ เหรอ, Thai definition: ที่ไม่มีสาระหรือไม่มีวันเป็นความจริงขึ้นมาได้
เพ้อฝัน[V] fancy, See also: imagine, Syn. เพ้อเจ้อ, พร่ำเพ้อ, Example: ฉันก็ได้แต่เพ้ออันไปลมๆ แล้งๆ ตามประสาคนไม่เคยมีความรัก, Thai definition: มุ่งคิดหรือพูดโดยที่ไม่มีสาระหรือไม่มีวันเป็นความจริงขึ้นมาได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เพ้อฝันก. คิดฝันอย่างลม ๆ แล้ง ๆ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
pure idealism.ความเพ้อฝันบริสุทธิ์ Idemo dalje (1982)
Scientists are a bunch of romantics.นักวิทยาศาสตร์เป็นพวกช่างเพ้อฝัน Akira (1988)
It's not a fantasy. They're real.มันไม่ใช่ความเพ้อฝัน พวกเขามีตัวตน Field of Dreams (1989)
- It's just a fantasy.- มันก็แค่เรื่องเพ้อฝันน่ะ Mannequin: On the Move (1991)
For weeks before the accident I was having the same fantasy over and over again.อาทิตย์ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุ ฉันเห็นภาพ... ...เพ้อฝันเหมือนๆกันติดๆกัน Basic Instinct (1992)
You said before the accident you had fantasies of sexual excitement and driving off the road.คุณบอกว่าก่อนจะเกิดอุบัติเหตุ... ...คุณเห็นภาพเพ้อฝันของการ มีเซ็กซ์แบบตื่นเต้นและกำลังขับรถออกมา Basic Instinct (1992)
Fantasies involving violence, death?ภาพเพ้อฝันที่เกี่ยวกับ ความรุนแรง ความตายใช่ไหม? Basic Instinct (1992)
Even a simulated experience or a dream is simultaneous reality and fantasy.ประสบการณ์เสมือนหรือความฝัน ก็คือความจริงเสมือนและความเพ้อฝัน Ghost in the Shell (1995)
I wish the world was a place where fair was the bottom line where the idealism you showed at the hearing was rewarded not taken advantage of.ฉันหวังว่าโลกเป็นสถานที่ ที่ยุติธรรมเป็นบรรทัดด้านล่าง ที่คุณแสดงให้เห็นความเพ้อฝัน Contact (1997)
Addicted to fantasy. That road leads straight into the ground.ติดอยู่กับเรื่องเพ้อฝัน หนทางนั้นมีแต่พาดำดิ่งสู่พื้น Brokedown Palace (1999)
You know how in some movies... they have a dream sequence, only they don´t tell you it´s a dream?คุณรู้มั้ย/ในหนังบางเรื่อง... มันมักจะมีฉากแห่งความเพ้อฝัน เพียงแต่เขาไม่ได้บอกเธอ/ หรือมันเป็นความฝันจริงๆ? Never Been Kissed (1999)
It's only a fantastic whim.มันเป็นแค่ความเพ้อฝัน Yomigaeri (2002)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพ้อฝัน[v.] (phoēfan) EN: fancy ; imagine   
เพ้อฝัน[adj.] (phoēfan) EN: fanciful ; imaginary   

English-Thai: Longdo Dictionary
down-to-earth(adj) เป็นจริง, ไม่เพ้อฝัน, อยู่ในโลกแห่งความจริง, S. practical, A. idealistic, unrealistic,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aerial[ADJ] ซึ่งอยู่ในจินตนาการ, See also: เพ้อฝัน, เหนือจริง, , Syn. imaginery, unreal
dream[VT] ฝัน, See also: เพ้อฝัน, Syn. fantasize, imagine
dream[VI] ฝัน, See also: เพ้อฝัน, Syn. fantasize, imagine
fanciful[ADJ] เพ้อฝัน, See also: ซึ่งนึกฝัน, จินตนาการ, Syn. imaginary, fictitious, Ant. real
imaginative[ADJ] เพ้อฝัน, See also: คิดฝัน, Syn. creative, visionary
romantic[ADJ] เพ้อฝัน, See also: ในอุดมคติ, Syn. dreamy, idealistic
starry-eyed[ADJ] เพ้อฝัน, See also: ซึ่งมองโลกในแง่ดีเกินไป, Syn. idealistic, dreamy
visionary[ADJ] เพ้อฝัน, Syn. idealistic, imaginary, Ant. real, actual

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aerial(แอ' เรียล) adj. เกี่ยวกับอากาศ, อยู่ในอา-กาศ, อยู่สูงในอากาศ, ไม่มีรูปร่าง, เพ้อฝัน, สวยงาม, เจริญได้ดีในที่ที่มีอากาศ, เกี่ยวกับเครื่องบิน. -n. สายอากาศ., Syn. antenna, dreaming
airy(แอร์' รี) adj. ซึ่งมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก, โปร่ง, คล่องแคล่ว, เบา, สบายใจ, เพ้อฝัน, จินตนาการ, บนอากาศ, สูง. -airiness n.
autism(ออ'ทิสซึม) n. การคิดหมกมุ่นอยู่กับตัวเอง, ความคิดเพ้อฝัน. -autistic adj.
chimeric(คิเม'ริเคิล) adj. ไม่จริง,เพ้อฝัน, See also: chimericalness n.
chimerical(คิเม'ริเคิล) adj. ไม่จริง,เพ้อฝัน, See also: chimericalness n.
cloud-builtadj. ฝันหวาน,เพ้อฝัน
conceit(คันซีท') {conceited,conceiting,conceits} n. ความหยิ่ง,ความทะนง,ความถือดี,ความคิด,จินตนาการ,ความเพ้อฝัน,ข้ออุปมาแห่งจินตนาการ vt. จินตนาการ,ติดอกติดใจ, Syn. egoism,egotism,self-esteem,notion ###A. modesty,diffidence
disenchant(ดิสเอนชานทฺ') vt. แก้เสน่ห์,ทำให้หลุดพ้นจากการถูกผีสิง,ทำให้ไม่เพ้อฝัน,ทำให้พ้นอาการประสาทหลอน., See also: disenchantment n. ดูdisenchant, Syn. disillusion
dream(ดรีม) {dreamed/dreamt,dreaming,dreams} n. ปรารถนา,สิ่งที่สวยงามประดุจฝัน. vi.,vt. ฝัน,นึกฝัน,เพ้อฝัน -Phr. (dream up วางแผน) . -adj. ดีเลิศเป็นที่ปรารถนา., See also: dreamer n. dreaminglyadv., Syn. illusion,fantasy,vis
dreamy(ดรีม'มี) adj. ชอบเพ้อฝัน,เหมือนฝัน,เลือนลาง,ไม่ชัด,เงียบสงบ,น่าอัศจรรย์,จับใจ,งดงาม., See also: dreamily adv. dreaminess n., Syn. visionary

English-Thai: Nontri Dictionary
autism(n) ความคิดเพ้อฝัน,ความหมกหมุ่น
autistic(adj) เพ้อฝัน,หมกหมุ่น
chimera(n) สัตว์ประหลาดในนิยาย,ความฝัน,ความเพ้อฝัน,ความเพ้อเจ้อ
chimerical(adj) เพ้อฝัน,ฝันลมๆ แล้งๆ,เพ้อเจ้อ
conceit(n) ความหยิ่ง,ความถือดี,ความทะนงตัว,ความเพ้อฝัน,จินตนาการ
dream(n) ความฝัน,ความเพ้อฝัน,ความนึกฝัน
dream(vi) ฝัน,นึกฝัน,เพ้อฝัน
dreamy(adj) เหมือนฝัน,ชอบฝัน,ชอบเพ้อฝัน,น่าอัศจรรย์,เลือนลาง
fanciful(adj) ประหลาด,เพ้อฝัน,ไม่จริง,ชอบจินตนาการ
fancy(n) ความนึกฝัน,ความชอบ,ความเพ้อฝัน,จินตนาการ,รสนิยม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top