Search result for

เป็นทางการ

(40 entries)
(0.0127 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เป็นทางการ-, *เป็นทางการ*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That pope benedict canonized him when he did.ที่pope benedictได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าเขาเป็นนักบุญ New Haven Can Wait (2008)
You find out anything medical? The kid has a tummy ache.คุณหาอะไรเจอที่เป็นทางการแพทย์บ้างไหม เด็กมีอาการปวดท้อง Not Cancer (2008)
That it was medically necessary.มันเป็นความจำเป็นทางการแพทย์ Last Resort (2008)
- Officially?-อย่างเป็นทางการนะเหรอ Pilot (2008)
- Unofficially?- อย่างไม่เป็นทางการล่ะ Pilot (2008)
- Unofficially, this blast was seen in two counties.- ไม่เป็นทางการ การระเบิดมันเห็นได้ถึงสองเมือง Pilot (2008)
And an officially signed document guaranteeing we won't be prosecuted and we won't be pursued.แล้วก็มีเอกสารลงนามอย่างเป็นทางการ รับประกันว่าเราจะไม่ถูกดำเนินคดี แล้วก็ไม่มีการไล่ตาม The Bank Job (2008)
Gotham needs heroes like you, elected officials not a man who thinks he's above the law.กอธแฮมต้องการฮีโร่อย่างคุณ ที่ถูกเลือกมาอย่างเป็นทางการ ไม่ใช่คนที่คิดว่าเขาอยู่เหนือกฏหมาย The Dark Knight (2008)
We're also being told that there may never be a public announcement...เราได้รับการยืนยันว่า จะไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการ Body of Lies (2008)
What does matter is that her incarceration was ordered without a warrant;มีการออกคำสั่งอย่างไม่เป็นทางการ ให้จับกุมเธอ Changeling (2008)
And we have 26 countries ready to officially recognize your new Bolivian government.แล้วเราก็จะมี 26 ประเทศ ที่พร้อมจะรับรองรัฐบาลใหม่แห่งโบลิเวียของท่าน อย่างเป็นทางการให้อีกด้วย Quantum of Solace (2008)
They'll make it official today at the Panhellenic Council meeting this afternoon.พวกเขาจะแจ้งอย่างเป็นทางการวันนี้ ตอน ประชุมสภาแพนเฮลเลนิก บ่ายนี้ The House Bunny (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นทางการ[adj.] (pen thāngkān) EN: official   FR: officiel

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ceremonial[ADJ] เป็นทางการ, Syn. formal, ritualistic
ceremonious[ADJ] เป็นพิธีการ, See also: เป็นทางการ, Syn. ceremonial, ritual, formal
formal[ADJ] เป็นกิจจะลักษณะ, See also: เป็นทางการ
official[ADJ] ที่เป็นทางการ, See also: เป็นทางการ, Syn. formal, Ant. informal, unofficial

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
annalist(แอน' นะลิสทฺ) n. ผู้บันทึกเหตุการณ์ประจำปี, บันทึกประวัติศาสตร์, หนังสือรายงานเป็นทางการของหน่วยงาน (a record of events)
annals(แอน' นัลซฺ) บันทึกเหตุการณ์ประจำปี, บันทึกประวัติศาสตร์, หนังสือรายงานเป็นทางการของหน่วยงาน (a record of events)
audience(ออ'เดียนซฺ) n. ผู้ชม,ผู้ฟัง,ผู้อ่าน,การได้ยิน,การสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ,การเข้าพบเป็นทางการ, Syn. congregation, assembly, public, readership)
casual(แคส' ชวล) adj. โดยบังเอิญ,จร,ประจวบเหมาะ,ไม่แน่นอน,ตามอารมณ์,ไม่เป็นทางการ,ธรรมดา ๆ (ชุดแต่งกาย) -n. คนทำงานที่ให้มาทำงานในเวลาที่ไม่แน่นอน, Syn. haphazard
cathedral(คะธี'ดรัล) n. โบสถ์ใหญ่ adj. เกี่ยวกับโบสถ์ใหญ่,เกียรติคุณ,บารมี,เป็นทางการ
ceremonious(เซอริโม'เนียส) adj. เป็นพิธีรีตองมาก,เป็นทางการ,โอ่อ่า,คร่ำครึ, Syn. formal
colloquium(คะโล'เควียม) n. การประชุม หรือปรึกษาหารืออย่าง ๆ ไม่เป็นทางการ,การอภิปรายกลุ่ม
concordat(คอนคอร์'แดท) n. ข้อตกลงเป็นทางการ,สัญญา,สนธิสัญญาระหว่างสันตะปาปากับรัฐบาลที่เกี่ยวกับเรื่องของสงฆ์, See also: concordatory adj., Syn. concord
exemplify(เอคเซม'พละไฟ) {exemplified,exemplifying,exemplifies} vt. เป็นตัวอย่างอธิบาย,ทำสำเนา (ที่ได้รับการรับรองถูกต้องเป็นทางการ), See also: exemplifiable adj. exemplifier n., Syn. typify,depict
formalise(ฟอร์'มะไลซ) v. ทำให้เป็นระเบียบแบบแผน,ทำให้มีระเบียบ,ทำให้มีพิธี,ทำให้เป็นทางการ., See also: formalization,formalisation,formalizer,formaliser n., Syn. plan,organize

English-Thai: Nontri Dictionary
casual(adj) ประจวบเหมาะ,บังเอิญ,ตามอารมณ์,ธรรมดาๆ,ไม่เป็นทางการ
ceremonial(adj) เกี่ยวกับพิธี,เป็นทางการ,เกี่ยวกับพิธีรีตอง
ceremonious(adj) เป็นพิธี,เป็นทางการ,ถูกต้องตามแบบแผน,ถูกระเบียบ
formal(adj) เป็นพิธี,ตามแบบ,ตามระเบียบ,ตามหลักการ,เป็นทางการ
informal(adj) ไม่มีพิธีรีตอง,ไม่เป็นทางการ,เป็นกันเอง,สบายๆ
official(adj) ทางราชการ,เป็นทางการ,โดยตำแหน่ง
officially(adv) ทางราชการ,อย่างเป็นทางการ
orthodox(adj) ซึ่งเชื่อมั่นในศาสนา,ที่ถูกต้อง,ที่เป็นทางการ,ดั้งเดิม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
堅苦しい[かたくるしい, katakurushii] Thai: เป็นทางการ English: formal

German-Thai: Longdo Dictionary
du(Pron.) คุณหรือเธอ, สรรพนามบุรุษที่ 2 (สุภาพน้อยกว่า Sie, ใช้เวลาคุยกับคนที่สนิท หรือ ไม่เป็นทางการ)
öffentlich(adv, adj) โดยเปิดเผย, อย่างเป็นทางการ, ที่เป็นสาธารณะ
der Plausch(n) การคุยสนทนา (ไม่เป็นทางการ เป็นภาษาพูด),การซุบซิบ , See also: S. das Gespräch
Bekanntgabe(n ) |die, nur Sg.| การประกาศอย่างเป็นทางการ เช่น Der Amtsinhaber trat nach Bekanntgabe der Wahlergebnisse im Fernsehen auf.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top