Search result for

อากาศ

(120 entries)
(0.0193 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อากาศ-, *อากาศ*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - อังกฤษ (EN)
พัดลมดูดอากาศ (n ) ventilating fan

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
เรืออากาศเอก (n ) Flight Lieutenant

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อากาศ[N] climate, See also: weather, Syn. ภูมิอากาศ, Example: กล้วยไม้พันธุ์นี้ชินกับอากาศของประเทศไทย, Thai definition: สภาพดินฟ้าอากาศโดยทั่วๆ ไป
อากาศ[N] air, See also: oxygen, Example: คนเราจะมีชีวิตอยู่และร่างกายแข็งแรงถ้าได้หายใจเอาอากาศที่บริสุทธิ์ได้กินอาหารพักผ่อนและออกกำลังกาย, Thai definition: แก๊สผสมที่ประกอบด้วยไนโตรเจนและออกซิเจนเป็นส่วนใหญ่ ใช้หายใจหรือช่วยในการเผาไหม้เป็นต้น
อากาศ[N] space, Syn. อากาศธาตุ, Example: แผนอันใหญ่โตของเขากลายเป็นอากาศธาตุไป, Thai definition: ที่ที่ว่างเปล่าซึ่งมีอยู่เป็นเอกเทศจากสสาร
อากาศ[N] air, Syn. ท้องฟ้า, Example: ฝ่ายพันธมิตรได้ทุ่มเทแสนยานุภาพทางอากาศโจมตีอิรักอย่างหนัก
อากาศยาน[N] aircraft, See also: airplane, airship, Syn. อากาศนาวา, Example: เขาทำธุรกิจเกี่ยวกับการบิน การจัดซ่อมอากาศยาน และร้านอาหารในต่างประเทศ, Count unit: ลำ, Thai definition: ยานที่แล่นไปในอากาศ
อากาศธาตุ[N] space, See also: room, Syn. ที่ว่างเปล่า, ที่ว่าง
อากาศธาตุ[N] emptiness, Syn. ความว่างเปล่า, Example: งานวิจัย และพัฒนาจำนวนมาก ถ้าไม่ซ้ำซ้อนกัน ก็สูญสลายเป็นอากาศธาตุ เพราะปราศจากการถ่ายทอดความจริง
อากาศธาตุ[N] air, See also: wind, Syn. ลม, แก๊ส, Example: สรรพสิ่งที่เป็นวัตถุของแข็งล้วนละลายเป็นอากาศธาตุ
อากาศนาวา[N] plane, See also: aircraft, aeroplane, airplane, airship, Syn. เรือบิน, เครื่องบิน, Thai definition: อากาศยานชนิดหนึ่งซึ่งหนักกว่าอากาศ ลอยตัวอยู่ได้ด้วยการให้พลังงานกลแก่อากาศโดยรอบ ก่อให้เกิดแรงพยุงขึ้นโต้ตอบกับความถ่วงของโลก และใช้เครื่องยนต์ขับเคลื่อน
อากาศพลศาสตร์[N] aerodynamics

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อากาศ, อากาศ-(อากาด, อากาดสะ-) น. แก๊สผสมที่ประกอบด้วยไนโตรเจนและออกซิเจนเป็นส่วนใหญ่ ใช้หายใจหรือช่วยในการเผาไหม้เป็นต้น
อากาศ, อากาศ-ที่ที่ว่างเปล่าซึ่งมีอยู่เป็นเอกเทศจากสสาร, เป็นธาตุอย่าง ๑ ใน ๖ คือ ปฐวีธาตุ (ธาตุดิน) อาโปธาตุ (ธาตุนํ้า) เตโชธาตุ (ธาตุไฟ) วาโยธาตุ (ธาตุลม) อากาศธาตุ (ที่ว่างเปล่า) และวิญญาณธาตุ (ธาตุรู้)
อากาศ, อากาศ-ท้องฟ้า เช่น นกบินไปในอากาศ
อากาศ, อากาศ-บางทีใช้หมายถึงสภาพดินฟ้าอากาศโดยทั่ว ๆ ไป เช่น เช้านี้อากาศดีจัง.
อากาศธาตุ(-ทาด) น. ที่ว่าง, ที่ว่างเปล่า
อากาศธาตุลม, แก๊ส
อากาศธาตุโดยปริยายหมายถึงความว่างเปล่า เช่น ลงทุนทำการค้าไปหลายล้านบาท บัดนี้กลายเป็นอากาศธาตุไปหมดแล้ว.
อากาศยานน. เครื่องนำไปทางอากาศ, ยานที่แล่นไปในอากาศ เช่น เครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์.
ลม ๑อากาศที่เคลื่อนที่
อบอากาศถ่ายเทไม่ได้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
air, alveolarอากาศ(ใน)ถุงลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alveolar airอากาศ(ใน)ถุงลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
airอากาศ, ลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
residual airอากาศค้าง (ในปอด) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
air, residualอากาศค้าง (ในปอด) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
moist airอากาศชื้น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
secondary airอากาศทุติยภูมิ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
conditioned airอากาศปรับภาวะ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
dehumidified airอากาศปรับลดความชื้น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
aerodynamicsอากาศพลศาสตร์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Waste airอากาศเสีย
ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นไอเสีย กลิ่นควัน ก๊าซ เขม่า ฝุ่นละออง เถ้าถ่าน หรือมลสารอื่นที่มีสภาพละเอียดบางเบาจนสามารถรวมตัวอยู่ในบรรยากาศได้ [สิ่งแวดล้อม]
Aerodynamicsอากาศพลศาสตร์ [TU Subject Heading]
Airอากาศ [TU Subject Heading]
Aircraftอากาศยาน [เศรษฐศาสตร์]
Cool อากาศเย็น
อากาศที่มีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง 16 - 23 องศาเซลเซียส [สิ่งแวดล้อม]
Air Pollution อากาศเสีย
ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นไอเสีย กลิ่นควัน ก๊าซ เขม่า ฝุ่นละออง เถ้าถ่าน หรือมลสารอื่นที่มีสภาพละเอียดบางเบาจนสามารถรวมตัวอยู่ในบรรยากาศได้ [สิ่งแวดล้อม]
Hot อากาศร้อน
อากาศที่มีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง 35 - 39 องศาเซลเซียส [สิ่งแวดล้อม]
Very Hot อากาศร้อนจัด
อากาศที่มีอุณหภูมิสูงสุดกว่า 40 องศาเซลเซียส ขึ้นไป [สิ่งแวดล้อม]
Cold อากาศหนาว
อากาศที่มีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง 8 - 15 องศาเซลเซียส [สิ่งแวดล้อม]
Very Cold อากาศหนาวจัด
อากาศที่มีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง 0 - 7 องศาเซลเซียส [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Bubbles.ฟองอากาศ Birthmarks (2008)
_อากาศมันร้อน Valar Dohaeris (2013)
The crisp air, the turning leaves,อากาศสดชื่น, ใบไม้เปลี่ยนสี New Haven Can Wait (2008)
Something in the air brings out the true colors in everyone.แต่ยังเป็นเวลาที่อากาศจะดึงเอาธาตุแท้ของคนออกมาด้วย Chuck in Real Life (2008)
How does an ice fortress disappear into thin air?ป้อมน้ำแข็ง หายไปในอากาศได้อย่างไร? Odyssey (2008)
This is the main cooling duct for the personnel barracks.นี่เป็นท่อระบายอากาศหลักของโรงนอน Dead Space: Downfall (2008)
You two enter through the cooling vent and get the survivors moving towards the bridge.พวกนายเข้าไปที่ท่อระบายอากาศ และพาพวกนั้นไปที่ห้องควบคุมเลย Dead Space: Downfall (2008)
Warning, venting in 20 seconds.คำเตือน ระบายอากาศภายใน 20 วินาที Dead Space: Downfall (2008)
Venting sequence initiated.เปิดระบบระบายอากาศ Dead Space: Downfall (2008)
It's such a beautiful day, we thought we'd do all our doctorg outside.นั่ง... \ ในวันที่อากาศดี.. หมอออกมาทำงานข้างนอกครับ Birthmarks (2008)
And since you're 150 years old, air travel was impossible.และตั้งแต่การเดินทางทางอากาศทำได้ Birthmarks (2008)
Yes. And also, we inject bubbles into the cyst and follow where they drift.ใช่เราสามารถฉีดฟองอากาศไปที่ซีส\ และดูว่ามันไปอยู่ที่ไหน Birthmarks (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาศ[n.] (ākāt) EN: weather ; climate   FR: temps [m] ; météo [f] ; climat [m]
อากาศ[n.] (ākāt) EN: air ; atmosphere   FR: air [m] ; atmosphère [f]
อากาศดี[n. exp.] (ākāt dī) FR: il fait beau
อากาศตามฤดูกาล[n. exp.] (akāt tām reudūkān) EN: climate   
อากาศธาตุ[n.] (ākātsathāt) EN: space ; room   
อากาศธาตุ[n.] (ākātsathāt) EN: air ; wind   FR: air [m] ; atmosphère [f]
อากาศธาตุ[n.] (ākātsathāt) EN: emptiness   
อากาศบริสุทธิ์[n. exp.] (ākāt børisut) FR: air sain [m]
อากาศพลศาสตร์[n.] (ākātphonlasāt) EN: aerodynamics   FR: aérodynamique [f]
อากาศยาน[n.] (ākātsayān) EN: aircraft ; airplane ; aeroplane ; airship   FR: avion [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
ATC(abbrev) การควบคุมจราจรทางอากาศ, ย่อมาจากคำว่า Air Traffic Control
asphyxiation(n) อาการขาดอากาศหายใจ, R. asphyxiate
aci(abbrev) ACI(Airports Council International) สภาการท่าอากาศยานนานาชาติ
homoeopathy(n) การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีมีแนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานในการทำความเข้าใจร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิง การมองร่างกายและจิตใจของ ผู้ป่วยจะไม่ได้มองเป็นอวัยวะที่แยกส่วนออกจากกัน แต่จะมองร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นภาพรวมเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะบำบัดผู้ป่วยจะต้องมีการสัมภาษณ์และคุยกับผู้ป่วยในเรื่องของลักษณะทั่วไป บุคลิกภาพ ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว อารมณ์ ความรู้สึกส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศ ฯลฯ รวมทั้งอาการของโรคด้วย นักบำบัด (practitioner) จะต้องนำคำตอบทั้งหมดมาประมวลและสรุปเป็นภาพรวมโดยเรียกว่า “ภาพของอาการ” (symtom picture)ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดจึงไม่ควรใช้กรอบและแนวคิดของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันประเมินแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีด้วย โดยสรุปแล้วการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีจัดเป็นศาสตร์การรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นเรื่องการปรับสมดุลสารชีวเคมีและพลังไหลเวียนภายในร่างกาย การให้ยาเป็นไปเพียงเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลด้วยกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเอง ไม่ได้มุ่งหมายให้ยาไปขจัดหรือทำลายกลไกของร่างกายหรือสารที่ก่อให้เกิดอาการป่วย รวมทั้งไม่ได้มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งมีชีวิตใด ๆ ออกจากร่างกายด้วย
rain check(n, idiom (สำนวน) ) เลื่อนไปก่อน ไว้ค่อยทำในอนาคต เช่น Can I have a rain check? ขอเลื่อนไปวันหลังได้ไหม คำนี้มีที่มาจากการแข่งขันกีฬาในสมัยก่อน ซึ่งหากฝนตกหรืออากาศไม่ดี ทำให้ไม่สามารถแข่งขันได้ ผู้เข้าชมสามารถขอรับหางตั๋ว หรือ คูปองกระดาษ (เรียกว่า rain check) เพื่อในครั้งต่อไปที่มา จะได้สามารถแสดงหางตั๋วนี้ และเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
big data(n ) ข้อมูลขนาดใหญ่, ข้อมูลหลากหลายปริมาณมหาศาลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่น ข้อมูลดัชนีการค้นคืนของเว็บ ข้อมูลการสื่อสารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ข้อมูลในเครือข่ายสังคม ข้อมูลการพยากรณ์อากาศ ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
air[N] อากาศ, See also: บรรยากาศ, Syn. atmosphere
air pollution[N] มลพิษทางอากาศ, See also: อากาศเสีย, Syn. smog, dirty fog
atmosphere[N] อากาศ, Syn. air
clemency[N] อากาศที่น่าสบาย, Syn. mildness, calm
damp[N] ความชื้น, See also: อากาศชื้น, Syn. moisture, humidity, dampness
ether[N] อากาศ (ทางวรรณคดี), See also: อากาศธาตุ, Syn. air
fine[ADJ] อากาศแจ่มใส, See also: ท้องฟ้าสดใส, Syn. sunny, bright, clear, Ant. gloomy, cloudy
freeze[N] อากาศเย็นถึงจุดเยือกแข็ง
lour[N] ท้องฟ้ามืดครึ้ม, See also: อากาศมืดครึ้ม, Syn. darkness
aero[PRF] อากาศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aa.abbr. Alcoholics Anonymous, (สมาคมอดเหล้า) antiaircraft, (ปืนต่อสู้อากาศยาน) antiaircraft artillery (ปืนต่อสู้อากาศยาน)
aafabbr. Allied Air Forces. (กองทัพอากาศพันธมิตร) Army Air Forces กองบินทหารบก
aamabbr. air-to-air missile (ขีปนาวุธจากฐานบนอากาศไปสู่เป้าหมายบนอากาศ)
absolute humidityอัตราส่วนของมวลของไอน้ำกับปริมาตรของอากาศที่ชื้น (Cf. relative humidity
acclimate(อะไคล' เมท) vt.,vi. ปรับตัวให้ชินกับอากาศ. -acclimation n., Syn. adapt)
ack-ack(แอค' แอค) n. การยิงของปืนต่อสู้อากาศยาน, ปืนต่อสู้อากาศยาน
advection(แอดเวค' เชิน) n. การนำตามแนวนอน, การเคลื่อนตามแนวนอนของอากาศ. -advective adj. (movement of air)
aerate(แอ' เรท) vt. เผยให้ปรากฎในอากาศ, ทำให้โล่ง, อัดอากาศเข้า, ให้ออกซิเจน.
aerator(แอ' ราเทอะ) n. เครื่องมืออัดอากาศเข้าไปในน้ำหรือของเหลวอื่น ๆ , เครื่องอัดลม
aerial(แอ' เรียล) adj. เกี่ยวกับอากาศ, อยู่ในอา-กาศ, อยู่สูงในอากาศ, ไม่มีรูปร่าง, เพ้อฝัน, สวยงาม, เจริญได้ดีในที่ที่มีอากาศ, เกี่ยวกับเครื่องบิน. -n. สายอากาศ., Syn. antenna, dreaming

English-Thai: Nontri Dictionary
aerial(adj) เกี่ยวกับอากาศ,เกี่ยวกับเครื่องบิน
aerial(n) สายอากาศ
aether(n) ท้องฟ้าโปร่ง,อากาศธาตุ,เขตเหนือโลก
AIR air force(n) กองทัพอากาศ
AIR air raid(n) การโจมตีทางอากาศ
air(n) อากาศ,ท่าทาง,อาการ,ทำนอง
aircraft(n) เครื่องบิน,อากาศยาน
airfreight(n) ค่าขนส่งทางอากาศ,การขนส่งทางอากาศ
airily(adv) เบาเหมือนอากาศ,สบายใจ,ร่าเริง
airing(n) การตาก,การตากอากาศ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
空気[くうき, kuuki] (n) อากาศ, บรรยากาศ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
春寒[しゅんかん, shunkan] อากาศหนาวในช่วงต้นฤดูหนาว
天候[てんこう, tenkou] (n ) อากาศ, สภาพอากาศ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
外気[がいき, gaiki] Thai: อากาศภายนอก English: open air
晴れる[はれる, hareru] Thai: อากาศแจ่มใส English: to be sunny

German-Thai: Longdo Dictionary
Luft(n) |die| อากาศ
kalt(adj) เย็นยะเยือก, (อากาศ)เย็น, See also: Syn. eisig, frostig
Klimaanlage(n) |die, pl. Klimaanlagen| เครื่องปรับอากาศ , See also: die Heizung
bedeckt(adj) (พูดถึงสภาพอากาศ) มีเมฆปกคลุม
verursachen(vt) |verursachte, hat verursacht| ก่อให้เกิด เป็นต้นตอ เช่น Der Verkehr in Bangkok hat die Luftverschmutzung verursacht. การจราจรในกรุงเทพทำให้อากาศเป็นพิษ, See also: führen zu, zur Folge haben, hervorrufen
Luftverkehr(n) |der, nur Sg.| การคมนาคมทางอากาศ, See also: R. der Strassensverkehr,
Luftangriff(n) |der, pl. Angriffe| การโจมตีทางอากาศ ในสงคราม
Lüftungswärmeverlust(n) |der, pl. Lüftungswärmeverluste| การสูญเสียความร้อนจากการนำพาความร้อนของอากาศ
Bombenanschlag(n) |der, pl. Bombenanschläge| การโจมตีทางอากาศด้วยเครื่องบินทิ้งระเบิด
Vakuum(n) |das, pl. Vakua/ Vakuen| สูญญากาศ, ห้องว่างไม่มีอากาศ

French-Thai: Longdo Dictionary
changer(vt) |je change, tu changes, il change, nous changons, vous changez, ils changent| เปลี่ยน , เปลี่ยนแปลง, แลกเปลี่ยน เช่น (1) Le temps va changer. = อากาศเปลี่ยนแปลง (2) Il a beaucoup changé. = เขาเปลี่ยนไปมาก (3) Il a changé en bien. = เขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น, เขาดีขึ้น (4) changer des bahts en euros แลกเงินบาทเป็นเงินยูโร, See also: |ไวยากรณ์ ดู regarder|
il fait ....(phrase) ใช้บอกลักษณะอากาศ เช่น il fait beau = อากาศดี , il fait froid = อากาศหนาว, il fait chaud = อากาศร้อน
aérer(vt) ถ่ายเทอากาศ, นำสิ่งของออกมาตาก(กับอากาศ) เช่น Les draps sont bien aérés., See also: S. ventiler,
entrée d'air(n) ทางอากาศเข้า, See also: Related: entrée
frais(adj) |f. fraîche| สดชื่น เช่น air frais อากาศที่สดชื่น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top