Search result for

ล้าน

(59 entries)
(0.078 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ล้าน-, *ล้าน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล้าน[N] million, Example: ซีดีรอมเพียงสองแผ่นสามารถจะบรรจุรายการหนังสือได้มากกว่าหนึ่งล้านเล่ม, Thai definition: จำนวน 10 แสน
ล้าน[ADJ] bald, See also: bald-headed, hairless, Syn. โล้น, Example: ภาพของขุนรอนฯ ที่ผมจำได้ติดตาก็คือ คนแก่รูปร่างใหญ่ หัวล้านไว้หนวดเฟิ้ม, Thai definition: ลักษณะของหัวที่ผมร่วงแล้วไม่ขึ้นอีก, เรียกสิ่งอื่นที่มีลักษณะอย่างนั้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ล่านว. น่วม, นุ่ม, (ใช้แก่ผลไม้).
ล้านน. จำนวน ๑๐ แสน.
ล้านว. ลักษณะของหัวที่ไม่มีผมมาแต่กำเนิดหรือผมร่วงแล้วไม่ขึ้นอีก, โดยปริยายเรียกสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ภูเขาหัวล้าน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
million instructions per second (MIPS)ล้านคำสั่งต่อวินาที (มิปส์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
million instructions per second (MIPS)ล้านคำสั่งต่อวินาที (มิปส์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Million barrelsล้านบาร์เรล [ปิโตรเลี่ยม]
Million standard cubic feetล้านลูกบาศก์ฟุต [ปิโตรเลี่ยม]
Million standard cubic feet per dayล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน [ปิโตรเลี่ยม]
Trillion cubic feet (1012)ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต, ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต [ปิโตรเลี่ยม]
Million Instruction Per Second ล้านคำสั่งต่อวินาที
หน่วยสำหรับวัดความเร็วในการทำงานของคอมพิวเตอร์ (หน่วยวัดคร่าวๆ) [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
-Where a million diamonds -Shineที่ไหนล้านเพชร เปล่งปลั่ง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
25 million for prison camps? We need to manufacture munitions.25 ล้านใช้ในค่ายกักกัน เราต้องการผลิตอาวุธ The Great Dictator (1940)
- Not the back of his head!- ห้ามถ่ายหัวล้าน The Great Dictator (1940)
The Hynkel stadium.ที่ลานสวนสนาม และผู้ชมเกือบครึ่งล้าน The Great Dictator (1940)
Even now my voice is reaching millions, millions of despairing men, women and children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people.แม้ขณะนี้ เสียงของผมคนเพียงล้านที่ได้ยิน ล้าน ผู้ชาที่สิ้นหวัง ผู้หญิง และ เด็ก ที่ตกเป็นเหยื่อของการปกครอง ที่ทำให้ผู้คนเจ็บปวด The Great Dictator (1940)
Nine million dead haunt this countryside.ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 9 ล้านคน Night and Fog (1956)
- The odds are a million to one.- ราคาเป็นล้านหนึ่ง 12 Angry Men (1957)
- Never, sir.ไม่เคยอยู่ในล้านปีครับ สถานที่ กองทัพเก่า Help! (1965)
Do you know what we have done to millions of people?ของคนนับล้าน? ฉันคิดว่าคุณได้ฆ่าพวกเขา How I Won the War (1967)
A million billion Meanies.ล้านพันล้าน มีนีส Yellow Submarine (1968)
ln one of the countless billions of galaxies in the universe lies a medium-size star.ณ เเกเเล็กซี่หนิ่งในหลายพันล้าน ของเอกภพจักรวาล มีดาวเคราะห์ขนาดกลางดวงหนี่ง Beneath the Planet of the Apes (1970)
I need a million dollars in cash.ฉันจำเป็นล้านดอลลาร์ในเงินสด The Godfather (1972)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ล้าน[num.] (lān) EN: million ; 1,000,000   FR: million ; 1.000.000
ล้าน[adj.] (lān) EN: bald   FR: chauve
ล้านพิกเซล[n.] (lān phiksēl) EN: megapixel   FR: mégapixel [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
terabyte(n) ใช้ตัวย่อว่า TB เป็นหน่วยวัดความจุข้อมูล 1 TB เท่ากับหนึ่งล้านล้านไบต์
trillion(n ) ล้านล้าน (อเมริกัน) หรือ ล้านล้านล้าน (อังกฤษสมัยเก่า) , http://en.wikipedia.org/wiki/Long_and_short_scales

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bald[ADJ] ล้าน, See also: ศรีษะล้าน, Syn. hairless, Ant. hairy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alopecia(แอลละพี' เซีย) n. โรคหัวล้าน, -alopecic adj. (loss of hair, baidness)
archaeozoic(อาร์คีโอโซ'อิค) adj. เกี่ยวกับสมัยดึกดำบรรพ์ยุค Precambrian (ประมาณ 1000-3000 ล้านปีมาแล้ว)
archeozoic(อาร์คีโอโซ'อิค) adj. เกี่ยวกับสมัยดึกดำบรรพ์ยุค Precambrian (ประมาณ 1000-3000 ล้านปีมาแล้ว)
astronomical unitหน่วยความยาวที่เท่ากับระยะทางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลก ยาวประมาณ 93 ล้านไมล์ ใช้อักษรว่า AU
bald(บอลดฺ) {balded,balding,balds} adj. ล้าน,โล่ง,เตียน,โจ่งแจ้ง,มีจุดขาวบนหัว vi. กลายเป็นหัวล้าน, See also: baldish adj., Syn. hairless ###A. hairy
baldheaded(บอล'ดฺเฮดดิด) adj. หัวล้าน
big ironท่อนเหล็ก <คำแปล>เป็นคำสะแลงที่ใช้เรียกคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (mainframe) รุ่นเก่า ที่มีราคาเป็นเรือนล้าน ขนาดใหญ่คับห้อง แต่ทำงานได้เท่ากับไมโครคอมพิวเตอร์ ที่ราคาเพียงไม่กี่หมื่นบาท
billion(บิล'เยิน) n.,adj. หนึ่งพันล้าน (สหรัฐอเมริกา) ,หนึ่งล้านล้าน (อังกฤษ), See also: billionth adj.,n.
billionaire(บิล'ยะแนร์) n. ผู้มีเงินพันล้าน (ดอลลาร์,ปอนด์ ฯลฯ), Syn. multimillionaire
bsabbr. blood sugar,breath sound,bowel sound, (บีเอส) 1. ย่อมาจาก billisecond เท่ากับ 1/1,000 ล้านวินาที 2. ถ้าอยู่บนแป้นพิมพ์ จะเป็นตัวย่อของ backspace ใช้เป็นแป้นถอยหลัง ดู Backspace key

English-Thai: Nontri Dictionary
billion(n) พันล้าน(ในอเมริกาและฝรั่งเศส),หนึ่งล้านล้าน(ในอังกฤษ)
hairless(adj) ไม่มีผม,ล้าน
mead(n) ทุ่งหญ้า,เหล้าน้ำผึ้ง
micron(n) หนึ่งในล้านของเมตร
million(n) หนึ่งล้าน,ล้านปอนด์,ล้านเหรียญ,ล้านบาท
millionth(adj) ที่หนึ่งล้าน,ที่ล้าน
millionth(n) หนึ่งส่วนในหนึ่งล้านส่วน,หนึ่งในล้าน
trillion(n) ล้านล้าน(อเมริกันและฝรั่งเศส),ล้านของล้านล้าน(อังกฤษ)

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
LANNA (n) ล้านนา คือดินแดนที่มีจำนวนที่นานับล้าน เป็นอาณาจักรที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ได้แก่จังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน แพร่ พะเยา น่าน ลำพูน และ ลำปาง โดยมีเมืองเชียงใหม่ เป็นราชธานี มีภาษาที่เรียกว่า คำเมือง หรือภาษาเหนือ ตัวหนังสือ ตัวเมือง วัฒนธรรม และ ประเพณี เป็นของตนเอง ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง เป็นระบอบมณฑลเทศาภิบาล ในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยมี พระเจ้าอินทวิชยานนท์, พระเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 7 เป็นพระเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ในฐานะราชอาณาจักรพระองค์สุดท้าย และ เจ้าแก้วนวรัฐ, เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 9 เป็นเจ้าผู้ปกครองนครองค์สุดท้าย ปัจจุบันเจ้านายฝ่ายเหนือและเชื้อสาย "ราชวงศ์ทิพย์จักราธิวงศ์ (เจ้าเจ็ดตน)" อยู่ในราชตระกูล ณ เชียงใหม่ ณ ลำพูน ณ ลำปาง และ ณ น่าน
millionce[มิล'เลียนซฺ] (adv ) ล้านครั้ง
teraล้านล้าน,10^12

German-Thai: Longdo Dictionary
Milliarde(n) |die, pl. Milliarden| พันล้าน
Million(n) |die, pl. Millionen| หนึ่งล้าน
Schatz(n) |der, pl. Schätze| สิ่งของมีค่า, ทรัพย์สิน เช่น Ihre Großmutter besitzt einen Schatz von ein paar Millionen Euro. ยายของเธอเป็นเจ้าของทรัพย์สินหลายล้านยูโร
mit einem Aufwand von etw.(phrase) ด้วยมูลค่าลงทุนของหรือเป็นจำนวน เช่น Mit einem Aufwand von mehreren Millionen Euro baute die Stadt ein neues Theater. = ด้วยเงินลงทุนจำนวนหลายล้านยูโร เมืองได้สร้างโรงละครแห่งหนึ่งขึ้นใหม่
rund um(adv) โดยประมาณ เช่น Rund um eine Million Vietnamesen leben in Frankreich. คนเวียดนามประมาณหนึ่งล้านคนอาศัยอยู่ในฝรั่งเศส

French-Thai: Longdo Dictionary
mille milliard(numéro) หนึ่งล้านล้าน, 1000000000000
un milliard(numéro) หนึ่งพันล้าน, 100000000
un million(numéro) หนึ่งล้าน, 1000000

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top