Search result for

ลวง

(70 entries)
(0.0412 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลวง-, *ลวง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลวงตา[ADJ] illusory, See also: deceptive, Example: ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นทุกวันนี้มีสาเหตุมาจากความเคยชินผิดๆ ที่มนุษย์จับกลุ่มรวมกันเป็นสังคม ทำให้เกิดค่านิยมลวงตา เป็นที่เกิดของความชั่ว, Thai definition: ผิดไปจากความเป็นจริง
ลวงตา[V] be delusive, See also: be deceptive, Example: ภาพผลไม้อยู่ในกระจาดสามารถลวงตาอีกาให้เข้าใจผิดคิดว่า เป็นผลไม้ที่แท้จริงได้, Thai definition: ทำให้เห็นผิดไปจากความเป็นจริง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลวงก. ทำให้หลงผิด เช่น ขุดหลุมพรางลวงข้าศึก.
ลวงน. คำกำกับชื่อปีในวิธีนับศักราชของไทยเหนือ ตรงกับเลข ๘, เขียนเป็น รวง ก็มี.
ลวงค์(ละวง) น. กานพลู.
ลวงตาก. ทำให้เห็นผิดไปจากความเป็นจริง เช่น แสงแดดกล้าที่ปรากฏในระยะไกลลวงตาให้เห็นถนนลาดยางเป็นน้ำ.
ลวงตาว. เรียกภาพที่ทำให้เห็นผิดไปจากความเป็นจริง ว่า ภาพลวงตา.
ลวงเล้าน. ปีระกา อัฐศก.
ลวงโลกว. ตลบตะแลงปลิ้นปล้อนในคำว่า คนลวงโลก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
illusoryลวง, กำกวม, เคลือบคลุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fictitiousลวง, อำพราง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Moonlight can play odd tricks upon the fancy, and suddenly it seemed to me that light came from the windows.เเสงจันทร์อาจทําให้เกิดภาพลวงตา ทําให้ฉันเห็นว่ามีเเสงไฟ ลอดออกมาจากหน้าต่าง Rebecca (1940)
The illusion went with it.เเล้วภาพลวงตาก็มลายหายไป Rebecca (1940)
She knew that I'd sacrifice everything rather than stand up in a divorce court and give her away, admit that our marriage was a rotten fraud.หล่อนรู้ดีว่าผมยอมเสียสละทุกอย่าง ดีกว่าที่จะยื่นฟ้องหย่าในศาล ปล่อยหล่อนไป เเละยอมรับว่า การแต่งงานของเราเป็นเรื่องหลอกลวง Rebecca (1940)
I thought that Favell was with her, and I knew then that I couldn't stand this life of filth and deceit any longer.ผมนึกว่าฟาเวลมากับหล่อนด้วย ผมถึงรู้ตัวว่าผมไม่สามารถใช้ชีวิต ที่มีแต่ความหลอกลวงนี่ได้อีกต่อไปแล้ว Rebecca (1940)
But it was just an illusion for the inmate.ก็เป็นเพียงแค่ภาพลวงตา ของบรรดานักโทษเท่านั้น Night and Fog (1956)
- Very catchy.- ลวงมาก 12 Angry Men (1957)
Get your hands off him or I'll call the Metropolitan scuffers!ออกจากมือของเขา หรือฉันจะเรียกตำรวจนครหลวงใน Help! (1965)
Father is he still breathing?ลวงพ่อ เขายังหายใจอยู่ไหม The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Father did he speak?ลวงพ่อ เขาพูดหรือเปล่า? The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Thank you Father. You don't know how much this boy's life means to me!ขอบคุณหลวงพ่อ ท่านไม่รู้หรอก ว่าชีวิตเจ้าหนุ่มนี่มีค่ากับผมแค่ไหน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Tuco Father Ramirez is back.ทูโค หลวงพ่อรามิเรซกลับมาแล้ว The Good, the Bad and the Ugly (1966)
While I'm waiting for the Lord to remember me I Tuco Ramirez brother of Brother Ramirez will tell you something.ฉันจะไป แต่ระหว่างที่ฉันรอ ให้พระองค์ทรงจดจำฉัน... ...ฉัน ทูโค รามิเรซ น้องชายหลวงพ่อรามิเรซ... ...จะบอกบางอย่างให้นายรู้... The Good, the Bad and the Ugly (1966)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลวง[v.] (lūang) EN: delude ; deceive ; lure ; entice ; dupe   FR: tromper ; leurrer ; duper ; flouer (fam.) ; rouler (fam.)
ลวงตา[adj.] (lūangtā) EN: illusory ; deceptive   FR: illusoire ; trompeur

English-Thai: Longdo Dictionary
high sea(n) ทะเลหลวง
Dhaka(n uniq) ชื่อเมืองหลวงของประเทศบังคลาเทศ , Dacca
dental cavities(n) ท่อกลวงในฟันที่เกิดจากโรคฟันผุ, dental caries
con artist(n) นักต้มตุ๋น คนลวงโลก
father(n) บาทหลวง
deceptive(adj) ที่สร้างความหลงผิด, ซึ่งหลอกลวง, ที่ลวงตา เช่น Deceptive coloration is when an organism's color fools either its predators or prey.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beguile into[PHRV] หลอกให้ทำในเรื่อง, See also: ลวงให้ทำในเรื่อง, Syn. trick into
beguile out of[PHRV] หลอกลวงเพื่อให้ได้, See also: ลวงเพื่อให้ได้, Syn. cheat out of
bluff into[PHRV] ลวงให้หลงเชื่อ, See also: หลอกให้หลงกล
cozen into[PHRV] ลวงให้หลงกล, See also: ทำให้หลงกล, ลวง, Syn. trick into
entice from[PHRV] ชักนำให้ละทิ้ง, See also: ลวงให้ทำสิ่งผิด, Syn. seduce from, tempt from
entice into[PHRV] ชักชวนให้กระทำ, See also: ลวงให้ทำสิ่งผิด, Syn. seduce into, tempt into
delude[VT] ลวงตา, See also: หลอกลวง, ลวงให้หลงเชื่อ, Syn. dazzle, deceive, delude
dupe[VT] หลอกลวง, See also: ลวง, โกง, ลวงให้หลงกล, Syn. cheat, fool, victimize
flay[VT] ปอกลอก, See also: ลวงเอาทรัพย์สินไป
fool[VT] หลอกลวง, See also: ลวงให้เข้าใจผิด, หลอก, Syn. deceive, cheat, hoodwink

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abbe(แอเบ' แอบ' เบ) (pl. abbes) n. บาทหลวง, อธิการ, ตำแหน่งพระ (abbot)
abduct(แอบดัคทฺ') vt. ลักพา, ล่อลวง, ดึงห่างออกจากแกน -abduction n.,-abductor n., Syn. carry off, kidnap, shanghai, make off with, spirit away
abp.abbr. archbishop. (หัวหน้าบาทหลวงเจ้าคณะ)
abuse(อะบิวซ) vt.,n. ใช้ในทางผิด, ใช้มากเกินไป, ใช้เป็นโทษ, หลอกลวง,ข่มขืน, ชำเรา, กล่าวร้าย. -abusive adj., -abuser n.
accidental albuminuriaเป็นภาวะลวงที่มี albumin ในปัสสาวะ
accra(แอคค' คระ, อะครา') n. เมืองท่าและเมืองหลวงของประเทศกานา (Akkra)
acolyte(แอค' โคไลทฺ) n. เด็กผู้ช่วยขาดหลวงทำพิธี, พระในนิกายดรมันคาทอลิก
addis ababaแอด' ดิส, แอบ' บะบา) ชื่อเมืองหลวงของเอธิโอเปีย (capital of Ethiopia)
agana(อากา' นะ) n. ชื่อเมืองท่าและเมืองหลวงของกวม (Guam)
ajaccio(อายาท' ชอ) เมืองท่าและเมืองหลวงของ Corsica , เมืองเกิดของนโปเลียนมหาราช

English-Thai: Nontri Dictionary
aboveboard(adj) ไม่หลอกลวง,เปิดเผย,ตรงไปตรงมา
aboveboard(adv) อย่างไม่หลอกลวง,อย่างเปิดเผย,อย่างตรงไปตรงมา
archbishop(n) หัวหน้าบาทหลวง,พระสันตปาปา
archdeacon(n) ผู้ช่วยบาทหลวง
avenue(n) ถนนหลวง
bamboozle(vt) หลอกลวง,ลวง,ทำให้ฉงน
befool(vt) ล่อลวง,หลอกลวง,หลอก
beguile(vt) หลอก,ล่อลวง,หลอกลวง,ล่อหลอก
belie(vt) โกหก,ไม่ซื่อตรง,หลอกลวง,ทัดทาน,คัดค้าน,ใส่ความ
betray(vt) หักหลัง,ทรยศ,ซ้อนกล,นอกใจ,หลอกลวง,เผย(ความลับ)

German-Thai: Longdo Dictionary
Berlinกรุงเบอร์ลิน เมืองหลวงของเยอรมนี
Bonnเมืองบอนน์ เมืองหลวงของเยอรมันตะวันตกในสมัยก่อน
Hauptstadt(n) |die, pl. Hauptstädte| เมืองหลวง
Moskauกรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของรัสเซีย
Korruption(n) |die, pl. Korruptionen| การโกงกินบ้านเมือง, การคอรัปชั่น, ความทุจริต, การรับสินบน, การติดสินบน, การฉ้อราษฎร์บังหลวง เช่น Das Wichtigste ist es derzeit meiner Ansicht nach, Ordnung zu schaffen, die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen und gegen Korruption vorzugehen., See also: S. die Bestechung
durchschauen(vt) |durchschaute, hat durchschaut| เข้าใจทะลุปรุโปร่ง, เห็นหมด(มักหมายถึงเหตุการณ์ที่ซับซ้อน ซ่อนเงื่อน) เช่น Mich kann er nicht täuschen. Ich habe seine Pläne durchschaut. เขาไม่สามารถหลอกลวงฉันได้ ฉันเข้าใจแผนการณ์ของเขาหมด
Versuchung(n) |die, pl. Versuchungen| การล่อลวงให้ทำในสิ่งที่คนเราไม่อยากทำ, การชักจูงในทางที่ไม่ดี เช่น Einmal war er in Versuchung, die Armbanduhr zu stehlen. ครั้งหนึ่งเขาเคยถูกล่อลวงให้ขโมยนาฬิกาข้อมือ
betrügen(vt) |betrügt, betrog, hat betrogen, jmdn. um etw.| หลอกลวง, โกหก, ปลิ้นปล้อน เช่น Andy hat seine Eltern um ihr Geld betrogen. แอนดี้หลอกลวงเอาเงินมาจากพ่อแม่ของเขา

French-Thai: Longdo Dictionary
ouef de Pâques(phrase) ขนมที่ทำจากช็อคโกแลตชนิดหนึ่ง เป็นรูปไข่ ข้างในมักกลวง ไว้ใส่ขนมและลูกอมต่างๆ นิยมมอบให้แก่กันในช่วงวันอีสเตอร์ (Pâques)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top