Search result for

รังวัด

(17 entries)
(0.028 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รังวัด-, *รังวัด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รังวัด[V] measure, See also: survey, do a cadastral survey, measure the area of a piece of land, Example: กรมป่าไม้ได้ประกาศบริเวณนี้เป็นอุทยาน และได้ให้เจ้าหน้าที่ไปรังวัด และปักหลักเขตแล้ว, Thai definition: สำรวจพื้นที่กว้างยาว, วัดที่ดิน, วัดปักเขตและทำเขต จด หรือคำนวณเนื้อที่ เพื่อให้ทราบที่ตั้งแนวเขตที่ดิน หรือทราบที่ตั้งและเนื้อที่ของที่ดิน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รังวัดก. สำรวจพื้นที่กว้างยาว, วัดที่ดิน
รังวัดวัดปักเขต และทำเขต จด หรือคำนวณเนื้อที่ เพื่อให้ทราบที่ตั้งแนวเขตที่ดิน หรือทราบที่ตั้งและเนื้อที่ของที่ดิน.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รังวัด[v.] (rangwat) EN: measure ; survey ; do a cadastral survey ; measure the area of a piece of land   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
survey[VT] ทำแผนที่, See also: รังวัดปักเขต, Syn. measure, plot, map

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gager(เก'เจอะ) n. คนวัด,คนรังวัด,อุปกรณ์วัด,ผู้ประเมินค่า,เจ้าหน้าที่ศุลกากร
gauge(เกจ) vt. วัด,ประเมิน,ประมาณ,รังวัด n. เกณฑ์มาตรฐาน,วงเวียน,มิเตอร์วัด,อุปกรณ์วัดขนาด,วิธีการประเมินค่า,ขนาด,เกณฑ์
gauger(เก'เจอะ) n. คนวัด,คนรังวัด,อุปกรณ์วัด,ผู้ประเมินค่า,เจ้าหน้าที่ศุลกากร
leveler(เลฟ'วะเลอะ) n. ผู้วัดระดับ,ผู้หาระดับ,เครื่องรังวัดหาระดับ,ผู้ทำให้ล้มนอนลง,ผู้ชกล้มลง
leveller(เลฟ'วะเลอะ) n. ผู้วัดระดับ,ผู้หาระดับ,เครื่องรังวัดหาระดับ,ผู้ทำให้ล้มนอนลง,ผู้ชกล้มลง
plug(พลัค) n. จุก,เครื่องอุด,เครื่องเสียง,หัวเสียบ,ไม้ก๊อก,สลัก,หัวเทียนเครื่องยนต์,ก้อนยาสูบที่อุดแน่นหรือใช้ปากเคียว,ม้าชั้นเลว,ม้าแก่,การชกต่อย,การยิง,การโฆษณา,หมุดรังวัด,ชักโครกส้วม,เหยื่อปลาเทียม. vt. อุด,จุก,เสียบ,โฆษณาผลิตภัณฑ์,ยิง,ชกต่อย. vi. ตรากตรำทำงาน,เสียบสายไฟ
reconnaissance(รีคอน'นิเซินซฺ) n. การลาดตระเวน,การสำรวจ,การรังวัดปักเขตคร่าว ๆ ,การสอดแนม,หน่วยลาดตระเวน,รถลาดตระเวน, Syn. reconnoissance,survey,view
staff(สทาฟ) n. ไม้เท้า,ไม้ราว,เสาค้ำ,เครื่องค้ำจุน,เสา,เสาธง,ตะพด,ตะบอง,ด้าม,ไม้รังวัด,ไม้สัญญาณ,ไม้แสดง อำนาจ,คทา,ด้าม,ป้ายทาง,เส้นขีดขวางที่เป็นโน๊ตเพลงห้าเส้น,คณะผู้ร่วมงาน,คณะเสมียนพนักงาน,คณะเสนาธิการ,เสนาธิการ adj. เกี่ยวกับคณะเสนาธิการ,เกี่ยวกับคณะผู้ร่วมงาน
station(สเท'เชิน) n. สถานี,ที่ทำการ,สำนักงาน,สถานที่,ตำแหน่งหน้าที่,ฐานะ,แหล่งกำเนิด,แหล่งที่อยู่อาศัย,ฟาร์มเลี้ยงปศุสัตว์,จุดรังวัดปักเขต,เขตสำรวจ vt. ประจำ,ตั้งฐานปฎิบัติการ,ตั้งประจำ, See also: stational adj., Syn. location
survey(เซอเว') vt.,vi.,n. (การ) สำรวจ,รังวัด,ตรวจสอบ,พินิจพิเคราะห์,ตรวจตรา, See also: surveyable adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
survey(n) การสำรวจ,การตรวจ,การรังวัด,แผนที่สำรวจ,การตรวจสอบ
surveyor(n) พนักงานตรวจ,ผู้สำรวจ,พนักงานรังวัด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top