Search result for

ยืนกราน

(43 entries)
(0.0086 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยืนกราน-, *ยืนกราน*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยืนกรานก. ยืนคำอยู่อย่างใดก็อย่างนั้น (ไม่ยอมถอนหรือเปลี่ยนความเห็นเป็นอื่น).

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The great news is she insisted that she's not gonna change her mind, which means she's actually thought about changing her mind, which means she's not sure she's ready to be a mom, which means she's not ready to be a mom,เธอยืนกรานว่า... เธอไม่เปลี่ยนใจ นั่นหมายความว่าอันที่จริงแล้ว เธอคิดที่จะเปลี่ยนใจ Joy (2008)
I don't mean to be insulting, but my former boss didn't insist on me coming here because of you or...ฉันไม่ได้คิดจะดูถูก แต่เจ้านายเก่าของฉัน ไม่ได้ยืนกรานให้ฉันมาที่นี่เพื่อพบคุณ หรือ... Dying Changes Everything (2008)
You cant just claim to be my daughter and...ทำไมเธอถึงยืนกรานจังนะว่าเธอเป็นลูกสาวฉันทั้งๆที่ไม่มีหลัก... Scandal Makers (2008)
The way you do that is to stop insisting that waiter collins is not among those boys killed up at that goddamn ranch;สิ่งที่คุณต้องทำ ก็คือเลิกยืนกรานซะที ว่าวอลเธอร์ คอลลินส์ ไม่ได้ถูกฆ่าไปพร้อมกับเด็กๆพวกนั้นที่ทุ่ง Changeling (2008)
So now they insist I bring a handkerchief and that I have my eyebrows trimmed.ดังนั้น เขาก็เลยยืนกรานให้ผมพกผ้าเช็ดหน้าไว้ แล้วทำให้ผมต้องปัดขนคิ้วให้ดูเรียบ Frost/Nixon (2008)
I insisted on dismantling the system.ผมยืนกรานให้ขนย้ายระบบนั่นออกไป Frost/Nixon (2008)
After it was clear the Southern Democrats that were still against impeachment had had the screws put on them by the Speaker of the House.หลังจากมีความชัดเจนจากสาย เดโมแครตทางภาคใต้ ที่พวกเขายืนกรานจะถอดถอนผม แล้วมีการสวนพวกนั่นกลับ โดยโฆษกทำเนียบ Frost/Nixon (2008)
Now, you've always maintained that you knew nothing about any of this until March 21.เอาล่ะ ท่านได้ยืนกรานมาตลอด ว่าท่านไม่รู้เรื่องอะไรพวกนี้เลย จนกระทั่ง 21 มีนาคม Frost/Nixon (2008)
I still insist they were mistakes of the heart.ผมยังยืนกรานว่ามันเป็นความผิดพลาดของหัวใจ Frost/Nixon (2008)
If you insist.ถ้าเธอยืนกรานอย่างนั้นได้ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
You kept him at the tip of the spear.เธอยืนกรานที่นำตัวเขาออกจากโซน่า Scylla (2008)
I'm sorry, but I have to insist.ผมต้องขอโทษ แต่ผมต้องยืนกราน Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยืนกราน[v.] (yeūnkrān) EN: stand firm ; stand fast on one's ground ; be unyielding   FR: persister ; s'obstiner
ยืนกราน[adj.] (yeūnkrān) EN: resolute ; steadfast   FR: résolu

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assert[VT] ยืนยัน, See also: ยืนกราน, Syn. affirm, declare, Ant. deny, controvert
contend[VI] ยืนยัน, See also: ยืนกราน, Syn. postulate
hold out for[PHRV] ยืนกรานสำหรับ, Syn. hang out for, stand out for
insist on[PHRV] ยืนยันในเรื่อง, See also: ยืนกรานในเรื่อง, Syn. insist upon
insist upon[PHRV] ยืนยันในเรื่อง, See also: ยืนกรานในเรื่อง, Syn. insist on
insist[VI] ยืนยัน, See also: ยืนกราน, กำชับ, ย้ำ
persist[VI] ยืนกราน, See also: ดื้อแพ่ง, Syn. endure, persevere, Ant. desist, stop
persist with[PHRV] ยืนกราน, See also: เพียรพยายามทำ, Syn. persist in
stand out for[PHRV] ยืนยัน, See also: ยืนกราน, Syn. hang out for, hold out for, stand out, stick out, stick out for
stand pat[PHRV] ไม่ยอมเปลี่ยน (ความคิด), See also: ยืนกราน, ยืนยัน, Syn. stand patter, hold firm

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
insist(อินซิสทฺ') vi.,vt. ยืนยัน,ยืนกราน,ยืนหยัด,เรียกร้อง., See also: insister n. insistly adv., Syn. urge,maintain,assert
insistent(อินซิส'เทินทฺ) adj. ยืนยัน,ยืนหยัด,ยืนกราน,หัวรั้น.
persist(เพอซิสทฺ',-ซิสทฺ') vt. ยืนกราน,ยืนหยัด,ดื้อรั้น,ดื้อ,เพียร,ทนทาน,ฝังแน่น, See also: persister n., Syn. persevere
persistence(เพอซิส'เทินซฺ,-ซิส-) n. การยืนกราน,ความดื้อรั้น,ความทนทาน,ความต่อเนื่อง,การมีอยู่เรื่อยไป
persistency(เพอซิส'เทินซฺ,-ซิส-) n. การยืนกราน,ความดื้อรั้น,ความทนทาน,ความต่อเนื่อง,การมีอยู่เรื่อยไป
persistent(เพอซิส'เทินทฺ) adj. ยืนกราน,ยืนหยัด,ดื้อ,ดื้อรั้น,ทนทาน,ฝังแน่น, Syn. persevering,firm
stickler(สทิค'เคลอะ) n. ผู้ยืนกรานในความคิดของตน,ปัญหายุ่งยาก

English-Thai: Nontri Dictionary
adamant(adj) เด็ดเดี่ยว,ยืนกราน,แข็งแกร่ง,ใจแข็ง
adamantine(adj) เด็ดเดี่ยว,ยืนกราน,แข็งแกร่ง,ใจแข็ง
corroborate(vt) สนับสนุน,ทำให้แน่ใจ,ยืนยัน,ยืนกราน
corroboration(n) เครื่องสนับสนุน,การทำให้แน่ใจ,การยืนยัน,การยืนกราน
insistent(adj) รบเร้า,คะยั้นคะยอ,ยืนกราน
persist(vi) คะยั้นคะยอ,ดื้อดึง,ยืนกราน,ฝังแน่น
persistence(n) การคะยั้นคะยอ,การยืนกราน,ความดื้อดึง
persistent(adj) ดื้อ,ซึ่งยืนกราน,ซึ่งขัดขืน,ที่ติดตา
stickle(vi) ยืนกราน,คัดค้าน

German-Thai: Longdo Dictionary
bestehenยืนยัน, ยืนกราน | bestand, bestanden |
bestehen auf(vi) |bestand, hat bestanden, auf +D| ยืนกราน เช่น Sie besteht auf einer Herabsetzung der Rechnung.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top