Search result for

มองข้าม

(44 entries)
(0.0139 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มองข้าม-, *มองข้าม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มองข้าม[V] overlook, See also: disregard, ignore, neglect, skip, Syn. ไม่นำพา, ไม่เอาใจใส่, Example: เรามีอคติหรือมองเห็นข้อบกพร่องของคนชาติอื่นๆ แต่มองข้ามข้อบกพร่องเหล่านี้ในพวกเรากันเอง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มองข้ามก. มองเลยไป เช่น มองข้ามความผิด
มองข้ามไม่เห็นความสำคัญ เช่น เขาถูกมองข้ามไป.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Last one is the 16 doctors who missed it.อาการสุดท้ายหมอ 16 คนมองข้ามหมด Last Resort (2008)
Their mistakes are overlooked.เพราะคนจะมองข้ามความผิดพลาด Beethoven Virus (2008)
Do you think their mistakes will be overlooked?นายคิดว่าคนดูจะมองข้ามความผิดพลาดของพวกเขาหรอ? Beethoven Virus (2008)
How could I have overlooked you?ข้ามองข้ามเจ้าไปได้อย่างไรนี่? The Other Boleyn Girl (2008)
That was an unfortunate oversight.ที่ถูกลบไปอย่างลึกลับ มันโชคร้ายที่ถูกมองข้ามไป Frost/Nixon (2008)
Thank you. Poor Sir Fix-A-Lot had been passed over.เซอร์ซ่อมมาเยอะที่น่าสงสาร กลับถูกมองข้ามไป Bedtime Stories (2008)
/yet totally underrated /and had been ignored for years.ถูกมองข้ามมาหลายปีดีดัก Bedtime Stories (2008)
One can't disregard psychology when forming a diagnosis.เราไม่สามารถมองข้ามปัจจัยทางจิตวิทยา เมื่อทำการวินิจฉัย Pathology (2008)
I guess I just know a con when I see one, huh?ฉันไม่น่ามองข้ามความรู้สึกไปในตอนเเรกที่เห็นเเก หึ The Art of the Deal (2008)
Over my right shoulder.มองข้ามไหล่ขวาไปสิ The Art of the Deal (2008)
Then maybe I'll overlook this pathetic little cry for help.บางที่ฉันอาจจะมองข้ามการร้องไห้ขอความช่วยเหลือนี้ไป Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
It's hard to ignore facts.มันยากที่จะมองข้ามความจริง Chapter Ten '1961' (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มองข้าม[v.] (møng khām) EN: overlook ; look over ; neglect ; ignore ; deny ; blur out ; obliterate   FR: laisser échapper ; négliger ; ignorer
มองข้ามความเป็นจริง[x.] (møng khām khwām pen jing) EN: deny facts ; ignore facts   FR: nier les faits ; ignorer la vérité

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
connive[ADJ] มองข้ามความผิดพลาด
drop[VT] มองข้าม, See also: มองผ่าน
look down[PHRV] มองข้าม
look over[PHRV] มองข้าม
look over[PHRV] ยกโทษให้, See also: มองข้าม
look through[PHRV] มองข้าม, See also: มองผ่าน
pass by[PHRV] มองข้าม, See also: ไม่สนใจ, ไม่แยแส, Syn. pass over
slight[VT] มองข้าม, See also: ไม่สนใจ, ไม่แยแส, Syn. disdain, overlook

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disregardvt.,n. (การ) ไม่สนใจ,มองข้าม,ไม่เอาใจใส่,ไม่นำพา, Syn. neglect,ignore
elide(อิไลดฺ') vt. ตัดออก,ไม่เอา,ไม่พิจารณา,ผ่าน,มองข้าม,ยกเลิก,เลิกล้ม, Syn. omit
overlook(โอ'เวอะลุค) vt. มองข้าม,เมินเฉย,แกล้งมองไม่เห็น,มองลงไปดูทัศนียภาพ,ควบคุม,ดูแล n. ทัศนียภาพที่ปรากฎแก่สายตา,การสำรวจ,การสังเกต
overpass(โอ'เวอะพาซฺ) n. ทางข้าง,สะพานลอย,ทางผ่านสายด่วน vt. ข้าม,ผ่าน,ผ่านเหนือ,เกิน,รุกราน,รุกล้ำ,มีเกิน,ชนะ,ดีกว่า,มีประสบการณ์,มองข้าม,เพิกเฉย
slight(สไลทฺ) adj. เล็กน้อย,เบา,เบาบาง,บอบบาง,อรชร,สะโอดสะอง,ไม่แข็งแรง,อ่อนแอ. vt.,n. (การ) มองข้าม,ดูถูก,ดูแคลน,ดูเบา,ไม่สนใจ., See also: slightly adv. slightness n.
slighting(สไล'ทิง) adj. ดูถูก,เหยียดหยาม,ดูแคลน,ดูเบา,มองข้าม,ไม่สนใจ., See also: slightingly adv., Syn. derogatory ,disparaging
slip(สลิพ) vi.,n. (การ) ลื่น,ไหล,เลื่อน,ถลา,ไถล,ลอด,หลุด,หลบ,ก้าวพลาด,พลาด, (เวลา) ผ่านไปอย่างรวดเร็ว,พัวพันได้ง่าย,ตกต่ำ,เสื่อม,เสื่อมโทรม. vt. ทำให้ไปอย่างราบรื่น,ทำให้ลื่นไหล,ถอดเสื้อผ้า,หลบหนี,แวบออกไป,หลบฉาก,สลัดออก,ปล่อย,แก้ปม,มองข้าม,ปล่อยให้ผ่านไปอย่างไม่สนใจ,เคลื่อน,ลอกคราบ,คลอดก่อนกำหนด n. ข้อผิดพลาด,ปลอกหมอน,เศษผ้า,กางเกงในผู้หญิง,กางเกงในอาบน้ำผู้ชาย,เครื่องปล่อย,ใบบรู๊พแก้คำ
unheeded(อัน'ฮีดดิด) adj. ไม่เป็นที่สนใจ,ถูกมองข้าม
unheeding(อัน'ฮีดิง) adj. ไม่สนใจ,ไม่ระมัดระวัง,มองข้าม
unminded(อันไม'ดิด) adj. ไม่สนใจ,ถูกมองข้าม

English-Thai: Nontri Dictionary
disregard(vt) ไม่สนใจ,ไม่คำนึงถึง,มองข้าม
overlook(vt) ละเลย,มองข้าม,มองไม่เห็น
oversee(vt) ตรวจตรา,ดูแล,ควบคุม,มองข้าม,เผลอ
oversight(n) การมองข้ามไป,ความพลั้งเผลอ,การเฝ้าดูแล
slight(vt) ดูหมิ่น,ดูถูก,ดูแคลน,มองข้าม
unheeded(adj) ไม่เอาใจใส่,ไม่ระวัง,ถูกมองข้าม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
見逃す[みのがす, minogasu] Thai: มองข้าม English: to overlook

German-Thai: Longdo Dictionary
aus Versehenโดยการไม่ได้สังเกต, โดยการมองข้ามไป, ด้วยความเผลอเรอ
absehen(vi) |sieht ab, sah ab, hat abgesehen, von etw.| มองข้าม, ไม่ให้ความสำคัญ (ใช้ในรูปของ Partizip Perfekt คือ abgesehen von) เช่น Abgesehen von innerer Ruhe und Entspanntheit, bringt die Meditation uns dazu, die Dinge die uns umgeben zu betrachten. ถ้ามองข้ามความสงบภายในและการผ่อนคลายแล้ว การทำสมาธิทำให้เราพิจารณาสิ่งที่อยู่รอบกาย, Deshalb habe ich vom Kauf bei dieser Firma abgesehen. ดังนั้นฉันจึงไม่เคยคิดจะซื้อของจากบริษัทนี้เลย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top